Årsredovisning 2007 Folktandvården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007 Folktandvården"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Presentation av enheten 4 Uppdrag och vision 5 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 6 Styrkorts, verksamhet och resultat 7 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 7 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 9 PROCESSPERSPEKTIVET MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET Bilagor ÅRSREDOVISNING RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS BALANSRÄKNING INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING ANNAN RAPPORTERING VERKSAMHETS OCH PERSONALSTATISTIK UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET 2

3 sidan 3 av 16 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folktandvårdens resultat för 2007 visar att budgeten med lagt styrkort kunde följas. Det positiva resultatet blev betydligt över förväntan. Delårsbokslut under året pekade på resultat i nivån + 10 mkr. Bokslutet hamnade istället på +19 mkr. Förseningar i införandet av digitalröntgen förklarar en del av resultatet, samt andra uteblivna planerade investeringar samt ekonomisk kompensation från leverantörer för misslyckade investeringar. Nya konkurrenter etablerade sig i länet under hösten och medförde att vi förlorade medarbetare till dem. Trots aggressiv marknadsföring från den nya konkurrenten, har vi ej märkt nämnvärda effekter av deras etablering på vår egen verksamhet. En tandvårdsutredning har under 2007 lagt fram sitt förslag om stora genomgripande förändringar. Detta kommer sannolikt att påverka organisationen ur många aspekter. Vilka är dock lite svåra att idag överblicka. Vi ser att tillgängligheten förbättras och de förseningar som flera kliniker haft minskar. Med nya aktörer på marknaden kommer tillgängligheten öka i Norrköping och Linköping. I orter en bit ifrån länets stora städer finns dock inte samma konkurrens och Folktandvården står ofta för kontinuiteten beträffande tandvårdutbud på orten. Rekryteringsmöjligheter är måttliga till goda när det gäller alla personalgrupper. Dock är det fortfarande svårt att rekrytera personer med erfarenhet vilket leder till längre tid för introduktion och därmed lägre kapacitet. Likaså är det svårt att rekrytera till de mer glest befolkade delarna av länet. Folktandvården har ur ett ekonomiskt perspektiv återigen haft ett framgångsrikt verksamhetsår. En stor efterfrågan på tandvård finns. Vi har inte kunnat tillfredsställa den trots stora ansträngningar inom många områden. Rekryteringar av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor har tillsammans med extra arbete inte kunnat motsvara den efterfrågan som funnits. Vi har fattat beslut om en fortsatt digitalisering av verksamheten i form av digital röntgen. Vi fortsätter även med att se över standarden på våra utrustningar och effektiviteten i vårt lokalutnyttjande. En modern teknik är tillsammans med kompetenta medarbetare viktiga framgångsfaktorer för framtidens tandvård. Folktandvården Raimo Pälvärinne Produktionsenhetschef 3

4 sidan 4 av 16 PRESENTATION AV ENHETEN Folktandvården har som vision att vara den ledande aktören inom tandvården i länet samt det naturliga valet för östgötarna. För att komma dit har organisationen sedan slutet av 90-talet arbetat med gemensamma Värderingar och Mål, vilken revideras regelbundet. Folktandvården finns på 21 orter i form av ett 40- tal enheter Folktandvården bedriver allmäntandvård, sjukhustandvård och specialisttandvård enligt kartan ovan En tandvårdsdirektör med stab finns i Linköping. Drygt 20 klinikchefer finns spridda på enheterna. Flera klinikchefer är således chef för flera enheter. Av länets knappt invånare har knappt barn och ungdomar samt år eller äldre, valt Folktandvården. Eftersom 80% av den vuxna befolkningen är regelbundna tandvårdskonsumenter, innebär detta att vi har 54% av den totala tandvårdsmarknaden i länet. Antal anställda omräknat i heltider 557 Omsättning, miljoner kr.. 397,8 Resultat, miljoner kr..19,5 Eget kapital, miljoner kr 87,2 Total sjukfrånvaro 5,5% Lönekostnadsutveckling.8,9% 4

5 sidan 5 av 16 UPPDRAG OCH VISION Folktandvården är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälso- och sjukvård. Landstinget i Östergötlands vision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: - Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. - Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. - Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. - Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. - Ett liv där man känner trygghet i att vården finns tillgänglig när man behöver den och där man har möjlighet att välja vårdgivare och tidpunkt för behandling. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och har ca medarbetare. Bruttoomslutningen år 2007 var ca 10 miljarder kronor." 5

6 sidan 6 av 16 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Folktandvården är en liten del av Landstinget. Folktandvårdens omsättning motsvarar knappt 4% av landstinget. Folktandvården skiljer sig från landstingets övriga hälso- och sjukvård på flera sätt. De vuxna patienterna betalar ofta en stor del av vården själva. Även staten i form av försäkringskassan bidrar med de vuxna patienternas finansiering. Folktandvården arbetar i större utsträckning än hälso- och sjukvården på en konkurrensutsatt marknad. Villkoren för verksamheten styrs mer av staten än av landstinget. Pågående tandvårdsutredning kommer med all säkerhet att påverka Folktandvårdens verksamhet och resultat på samma sätt som den stora reformen Vad som faktiskt kommer att hända är svårt att sia om, men en beredskap att möta förändringarna kommer att finnas. 6

7 sidan 7 av 16 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET I vår verksamhet strävar vi efter att anpassa oss efter patienternas behov och önskemål. Det gäller såväl för utförande av tandvård, som för utveckling och administration av vår verksamhet. I tider av resursbrist blir det allt viktigare att tala om prioriteringar och vara tydlig med vilka val som måste göras. Folktandvården ska ständigt arbeta med att sprida information om tandvårdsfrågor i allmänhet och vår verksamhet och våra kvaliteter i synnerhet. Folktandvårdens framgång beror på vår förmåga att skapa värde för dem som vi finns till för - kunderna/patienterna. Kundernas behov, önskemål och förväntningar skall vara vägledande för oss. Folktandvården kännetecknas av att alla medarbetare ger ett personligt bemötande präglat av empati, engagemang och respekt för patientens självbestämmande. I utfallet för måttet angående tillgänglighet har hänsyn tagits till patienter som är kallade till undersökning men som ej är färdigbehandlade. Analys och reflektion Pekdator-enkäter i våra väntrum visar att 97% av våra patienter är nöjda oberoende vilka frågar beträffande kundnöjdhet som ställs. Den enda frågan som sticker ut åt det negativa hållet är har Du fått tillräcklig information om kostnaden före behandling. Här svarar endast 74% positivt. Mer än hälften av länets befolkning är kunder hos oss. Vi är fortfarande inte ikapp med de förseningar i kallelser till kontrollundersökningar, som vi har dragits med i några år. Detta trots stark fokusering på detta område. Bedömning av måluppfyllelse Vi har uppfyllt målet om kundtillfredsställelse och marknadsandelar på en övergripande nivå ( ledande aktör och naturliga valet ). Dock har de specifika mätetalen (3-19 år, år och andelen abonnemang) ej uppnåtts. Målet beträffande tillgänglighet har ej uppnåtts, trots att en förbättring har skett. 7

8 sidan 8 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vård på lika villkor Framgångsfaktor Tillgänglighet Nyckelindikator/annan Ingen patient ska behöva vänta mer än 1 år på en planerad undersökning Strategi 2: Det naturliga valet för östgöten Framgångsfaktor Hög marknadsandel Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 3-19 år 90% 84% 85% år 60% 52% 54% Andel abonnemang år 50% år % 9% Strategi 3: Tydlig kommunikation kring förväntningar Framgångsfaktor Kundpolicy Nyckelindikator/annan Förväntningar hos kunderna ska överensstämma eller överträffas Målvärde Utfall Senast 80% nöjda 97% Mättidpunkt 8

9 sidan 9 av 16 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET För att behålla och förbättra vår konkurrenskraft krävs ständig förbättring och förnyelse av verksamhetens alla delar. Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationens alla delar. Våra beslut måste bygga på tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste få möjlighet att mäta och utvärdera sitt eget arbete, för att kunna uppfylla målen och tillfredsställa kunderna. Analys och reflektion Undertecknad får in mer klagomål på mindre missförhållande i verksamheten. Riktiga förbättringsförslag med analys av en problembild och ett förslag till förbättring är mer sällsynt. Några som kan nämnas är bättre struktur och organisation av uppsökande verksamhet inom barntandvården, bättre planering av kallelser av barn samt analys av hur våra patienter skulle kunna boka sina tider bättre själva över t.ex. webben. Medarbetarna visare god tillfredställelse över sin arbetssituation känner till verksamhetens mål och är nöjda med sina chefer. Merparten av FoU-projkten är inriktade mot prioriterade områden i avtalet med HSN. Bedömning av måluppfyllelse Målet har ej uppfyllts beträffande förbättringsförslag. Målet beträffade delaktighet i arbetet har enligt resultatet i Medarbetarenkäten uppnåtts. FoUmålet har till hälften uppnåtts. Intäktsmålet inom FoU är lite svårförståeligt. 9

10 sidan 10 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Tillämpa nya och avveckla gammal kunskap Framgångsfaktor Kultur för förändring och kritiskt granskande Nyckelindikator/annan Förbättringsförslag till Tandvårdsdirektör Målvärde Utfall Senast 12st <5 0 Strategi 2: Öppet klimat Framgångsfaktor Hög delaktighet Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Medarbetarenkät 90% 85% 72% ( målet är satt över hela området. I enkäten fanns två frågor från förgående enkät varav den enas utfall jämförs här) Mättidpunkt Mättidpunkt Strategi 3: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) skall utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Stark patientnära FoU intäkter i 0,5% 0,05% och sjukdomsorientera d klinisk forskning Förhållande till externa intäkter Forskningsprojekt enligt prioriterade områden 8st 10

11 sidan 11 av 16 PROCESSPERSPEKTIVET Vår verksamhet måste planeras med tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett ständigt förbättringsarbete leder till ökad effektivitet, nöjda kunder och varaktig lönsamhet på lång sikt. Folktandvårdens behandlingar baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Verksamheten präglas av hög odontologisk kvalitet och säkerhet, god omvårdnad och goda samarbetsrutiner. Andelen lyckade behandlingar mäts som omgörningar i förhållande till totala antalet utförda fyllningar. Det finns dock en underregistrering varför värdet är lite för bra. Folktandvården är spridd över hela länet och har många lokaler som måste nyttjas optimalt. En ständig diskussion förs kring lokalutnyttjandet, bemanningssituationen ställt mot den geografiska tillgängligheten. Digital röntgen kommer dock ej att avslutas under Majoriteten av klinikerna kommer att få systemet under Analys och reflektion Digital röntgen har ej kunnat införas pga problem med att få två olika ITleverantörer att samverka och lösa gränssnittsproblem. Lyckade behandlingar ligger på en mycket hög nivå. Mycket antyder att en underregistrering av misslyckanden föreligger. Det har skett en produktivitetsförbättring beträffande taxeintäkternas täckning av personalkostnaderna. Bedömning av måluppfyllelse Sammanlagt måste man dra slutsatsen att vi har nått vår måluppfyllelse inom processperspektivet. Leverantörsproblemet inom digital röntgen var utom vår egen makt att klara. 11

12 sidan 12 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Effektivitet i organisation och vårdplanering Framgångsfaktor Modern teknik Nyckelindikator/annan Digital röntgen för förbättrade processer Målvärde 1 Utfall 2 Senast Mättidpunkt Alla arbetsplatser Strategi 2: Vara den ledande aktören Framgångsfaktor Lyckade behandlingar Nyckelindikator/annan Andel lyckade fyllningsterapier Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 95% 99% 99% Strategi 3: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Mål, mått och Produktivitetsförbättring: 100% på 103% 99% srutiner Taxeintäktens täckning kliniknivå av personalkostnaderna 1 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 12

13 sidan 13 av 16 MEDARBETARPERSPEKTIVET Medarbetarskap i Folktandvården handlar mycket om på vilket sätt man som individ förhåller sig till uppdraget, patienterna, sina arbetskamrater och sig själv. Finns det en obalans i någon del kan en negativ upplevelse av arbetsmiljön uppstå. Mycket diskussion pågår inom organisationen om vilket ansvar vi har för patienternas tandhälsa och hur vi kommunicerar kring det. Den lärande tandvården kännetecknas av en kontinuerlig kunskapsuppbyggnad baserad på av den egna verksamheten samt forskning och utveckling. Kompetensutveckling sker efter verksamhetens behov och medarbetarna har via befattningsutvecklingsinstrumentet en dialog kring den egna kompetensen. Samverkan är ett nyckelbegrepp i varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom samverkan kombinera olika kompetenser hos medarbetare för att lösa uppdraget. Detta förutsätter en god trivsel med arbetet och arbetskamraterna. Folktandvården eftersträvar en löneutveckling som är skälig i förhållande till arbetsprestationen. Sjukfrånvaron har minskat med nästan 2% sedan förgående år. Något bra sätt att mäta löneutveckling i harmoni med resultatutveckling finns ej. Lönekostnadsutvecklingen mäts under ekonomiperspektivet Analys och reflektion Sjukfrånvaron har på några år gått ned från c:a 7 %, vilket tidigare har legat i topp i vårt Landsting. Vi börjar med dagens 5,5 % allt mer närma oss målet. Vi inledningen av 2008 års lönerevision, vilken påbörjades under hösten 2007, togs ett allt starkare grepp kring lönekriteriet produktivitet. Detta har kommunicerats ut via chefer och fackliga organisationer, och förväntas få ett starkare genomslag under innevarande år. Medarbetarnas trivsel med arbetsuppgifter och arbetskamrater visar mycket positiva omdömen i medarbetarenkäten. Bedömning av måluppfyllelse Vår uppfattning är att målen i stort sett har uppfyllts beträffande sjukfrånvaro, lön kopplat till produktivitet och helt beträffande medarbetarnas trivsel. 13

14 sidan 14 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Nyckelindikator/annan Total sjukfrånvaro i procent för aktuell period Målvärde 4 Utfall 5 Senast Mättidpunkt 6 5% 5,5% 5, Strategi 2: Löneutveckling i harmoni med resultatutveckling Framgångsfaktor Rimlig lönenivå Nyckelindikator/annan Lönen kopplas till produktivitet och patientarbetet Målvärde Utfall Senast Ej satt Strategi 3: God arbetsmiljö Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Hög trivsel med arbetet/ arbetskamrater Positiva resultat i medarbetarenkäten( utfallet relaterar till frågan om stolthet över verksamheten) Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Ej satt 87% Mättidpunkt Mättidpunkt 4 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 14

15 sidan 15 av 16 EKONOMIPERSPEKTIVET Folktandvården är en enhet med god ekonomi i LiÖ. Detta bottnar i en kultur som har ett starkt fokus på att ekonomin är viktig. Folktandvården i Östergötland strävar efter god standard på arbetsplatserna. En digitialisering av röntgen har planerats sedan flera år tillbaka, Av resultat avser drygt 8 miljoner kostnader för digitaliseringen. Utvecklingsarbete pågår av miljöteknik för att ytterligare rena vattnet som används i samband med behandling. Projektet med att rena avloppsvattnet har avbrutits av Tekniska verken och 1,5 miljoner återbetalades till Folktandvården. En del förskjutningar i ombyggnationer förklarar ytterligare ett par miljoner av resultatet Tandvårdsutredningen vill att Statskontoret ges i uppdrag att granska landstingens sätt att hantera Folktandvårdens ekonomi för att klargöra att inga subventioneringar görs av konkurrensutsatta delar. Lönekostnadsutvecklingen är hög, det beror till stora delar på ökat antal anställda tandläkare. En osäkerhet finns om hur nya aktörer på markanden påverkar Folktandvårdens resultat. Analys och reflektion Folktandvården har intäkts- och kostnadsmedvetna medarbetare (alla yrkeskategorier), som årligen levererar positiva ekonomiska resultat. Lönekostnadsutvecklingen är hög pga nyanställningar. Man måste här komma ihåg att ytterligare ett tandvårdsteam inte är en kostnad utan en intäkt. Vattenreningsprojektet avbröts och vår samarbetspartner återbetalade våra utlägg om 1,5 mkr. Bedömning av måluppfyllelse Vi uppfyller vår målsättning inom ekonomiperspektivet, förutom vattenreningsprojektet som avbröts 15

16 sidan 16 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi i balans Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Kostnadsmedvetna och intäktsmedvetna medarbetare Taxeintäkter/ behandlingsstol Målvärde 7 Utfall 8 Senast Mättidpunkt Positivt ek 19,5 24, resultat 700 ksek 807ksek 519 ksek Strategi 2: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Verksamheten är Lönekostnadsutveckling anpassad efter i procent för aktuell intäktsutvecklingen period Strategi 3: Ekonomin ska inte belasta kommande generationer Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Så låg Rening av vattnet från 90% av avbrutet miljöbelastning kvicksilverjoner med klinikerna som möjligt nytt system 2007 Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 3% 8,9% 10% Mättidpunkt 7 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 16

17 Bilaga Folktandvården Resultaträkning (tkr) Bokslut 2007 Budget 2007 Bokslut 2006 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård 1) Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster Statsbidrag 2) Bidrag för personal 123 Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader 3) Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag 4)5) Övriga verksamhetskostnader5)6) Summa övriga kostnader 7) Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar 5) Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat

18 Noter till resultaträkning: 1. Av beloppet avser intäkter från försäkringskassan, övrigt från HSN 2. Statsbidraget gäller moms 6% 3. Justering avseende löneskatt för den tidigare personalstiftelsen är bokfört som kostnad under övriga personalkostnader med 2568 respektive intäkt under arbetsgivaravgift med Avser fiktiv moms inom landstinget 5. I budgeten planerades för omfattande investeringar och omkostnder för digital röntgen, vilket försenats och förklarar skillnad mellan budget och utfall 6. Förluster på fordringar har ökat med 1487 varav 433 avser Försäkringskassan, se not BR 7. Ökningen av kostnaderna jämfört med 2006 är inte hänförbar till enskilda aktiviteter utan relativt generell.

19 541 Folktandvården Bilaga 1 Finansieringsanalys Bokslut 2007 Tillförda medel Årets resultat Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt 78 Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd 649 Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder 476 Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Investeringsredovisning Nettoinvestering Bokslut 2007 Budget 2007 Bokslut 2006 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 8) Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning: 8)Den planerade investeringen av digital röntgen har försenats varför andra ersättningsinvesteringar/ ombyggnationer tidigarlagts. Inga enskilda objekt över 500 tkr

20 541 Folktandvården Bilaga 1 Balansräkning (tkr) Bokslut 2007 Bokslut 2006 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar 9) Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder - -

21 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag - Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Noter till eget kapital och skulder 9)Kundfordringar: ökningen 2007 beror på att Försäkringskassan Skåne inte har möjlighet att hantera och ta emot den eftersläpning av fakturor som finns av beloppet avser ökningen Försäkringskassan Skåne resp Östergötland Avskrivningar för fordringar gentemot Försäkringskassan är gjorda för åren tkr, tkr, tkr, tkr vilket även påverkar RR

22 Verksamhets och personalstatistik Patientstatistik Allmäntandvården Antal revisionspatienter 20 år Antal revisionspatienter 3-19 år Antal fullständigt behandlade patienter 20 år Antal fullständigt behandlade patienter 3-19 år Specialisttandvården Antalet fullständigt behandlade Personalstatistik Antal anställda> 3 mån varav vikarier Antal anställda omräknat till heltid andel kvinnor 89% 89% 90% andel heltidstjänster 90% 91% 89% Medelålder Antal anställda per yrkeskategori* Tandläkare Tandsköterskor Tandvårdsbiträden Tandhygienister Tandtekniker Driftservicepersonal Administrativ personal Total *Dessutom tillkommer personal som arbetar deltid i mindre omfattning Sjukfrånvaro 5,50% 7,30% 7,90% varav långtid 1,20% 2,10% 2,50%

23 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Folktandvården Uppgiftslämnare: Åsa Drange Har produktionsenheten en dokumenterad jämställdhets- och mångfaldsplan? X Ja Nej Förklaring:

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning 2012. Informationscentrum

Årsredovisning 2012. Informationscentrum Årsredovisning 2012 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum www.lio.se/kmc Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland 2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 Januari augusti Datum: -08-24 Diarienummer: Lu 19/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse...

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Rekonstruktionscentrum. Årsredovisning 2002. www.lio.se

Rekonstruktionscentrum. Årsredovisning 2002. www.lio.se Rekonstruktionscentrum Årsredovisning 2002 www.lio.se Presentation av Rekonstruktionscentrum Rekonstruktionscentrum (RC) är ett av Universitetssjukhusets (US) centra. Följande enheter ingår i RC: Fotoavdelningen,

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Folktandvårdens balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Folktandvårdens balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Folktandvårdens balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Årsredovisning 2007. Lunnevads folkhögskola

Årsredovisning 2007. Lunnevads folkhögskola Årsredovisning 2007 Lunnevads folkhögskola Sidan 2 av 2 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET PRESENTATION AV LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA 5 UPPDRAG

Läs mer

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Landstingets Riskhantering i Östergötland Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

INFORMATIONSTIDNING FÖR FOLKTANDVÅRDENS PERSONAL NR 2/2006 1 MARS. Östergötland www.folktandvarden.se. www.lio.se

INFORMATIONSTIDNING FÖR FOLKTANDVÅRDENS PERSONAL NR 2/2006 1 MARS. Östergötland www.folktandvarden.se. www.lio.se INFORMATIONSTIDNING FÖR FOLKTANDVÅRDENS PERSONAL NR 2/2006 1 MARS Östergötland www.folktandvarden.se www.lio.se Folktandvården i Östergötland finns över hela länet Innehåll Något av det som hänt 2005................................................3

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Bokslutskommuniké 020101-021231

Bokslutskommuniké 020101-021231 Bokslutskommuniké 020101-021231 Verksamhet * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,5 Mkr (15,7) * Resultatet efter finansiella poster var -4,0 Mkr (-7,9) * Ett besparingsprogram har genomförts

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaderssrapport 2005 Publiceras 2005-10-21.XRY har nu sålts och levererats till över 20 länder världen över Fler länder väljer XRY som standard Nettoomsättningen ökade med 155% jämfört med samma period

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039 Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25 LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25 Landstingsstyrelsen Landstinget i Östergötland Delårsrapport 08, 2001 för LandstingsService i Östergötland Verksamheten utvecklas enligt vår affärsplan.

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2004-09-01 2005-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241 BALANSRÄKNING Balansräkningarna för de tre senaste årens årsredovisningar visas nedan. Beloppen är angivna i kkr. Sammanställningen är för samtliga år uppställd och redovisad enligt gällande regler. TILLGÅNGAR

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer