Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009"

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben Camilla Paananen LiÖ Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Denna årsredovisning omfattar en beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut. En samlad redovisning av landstingets insatser, verksamhetsresultat och måluppfyllelse görs i den årsredovisning som hälso- och sjukvårdsnämnden, gemensamt med landstingsstyrelsen, lämnar till landstingsfullmäktige. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås BESLUTA att godkänna årsredovisningen för år Barbro Naroskyin Landstingsdirektör Mikael Borin Ekonomidirektör Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör Postadress Gatuadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro LINKÖPING S:t Larsgatan 49B

2 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut. En samlad redovisning av landstingets insatser, verksamhetsresultat och måluppfyllelse görs i den årsredovisning som hälso- och sjukvårdsnämnden, gemensamt med landstingsstyrelsen, lämnar till landstingsfullmäktige. Hälso- och sjukvårdsnämndens aktiviteter Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har under år 2009 haft tio beslutssammanträden samt därutöver fyra kunskapssammanträden tillsammans med landstingsstyrelsen. De flesta beslutssammanträdena har inletts med att ledamöter i HSN och dess beredningar under förmiddagen fått information, oftast av uppföljningskaraktär. Ibland har det givits utrymme för gruppdiskussioner. Under eftermiddagen har HSN haft sitt beslutssammanträde. Kunskapssammanträdena har haft olika teman knutna till den årliga planerings- och uppföljningscykeln där de två sista sammanträdena redovisning av genomförda behovsanalyser. HSN har under år 2009 genom behovsstyrning arbetat med den inriktning som beskrivits i HSN:s verksamhetsplan Grunden är behovsanalyserna som görs för utvalda sjukdoms- /behovsgrupper. Analyserna görs i allmänhet av tjänstemän under ledning av HSN:s samverkansberedningar och koordinerade med brukardialogsberedningarna. Under år 2009 har analyser genomförts inom områdena: Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete Barn och ungdomar depression och ångest Äldre depression och ångest samt demenssjukdom Vård i livets slutskede Jämlik vård Under 2009 har en process genomförts som resulterat i beslut om överenskommelser med verksamheten inför Den process som föregått överenskommelserna tar sin utgångspunkt i de av HSN fastställda uppdragen; de under tidigare år beslutade samt de uppdrag HSN beslutade om i mars Det är angeläget att säkerställa en god vård på lika villkor till de mest behövande. Ett systematiskt förbättrings- och effektiviseringsarbete pågår inom landstingets verksamheter för att inom beslutade ersättningsramar ge en god och säker vård och ökad tillgänglighet. Tidigare års beslut i HSN har lyft fram speciella behovsgrupper och sjukdomsgrupper och nationella riktlinjer som kommit har inneburit en ökad resursåtgång inom vissa områden. De överenskommelser som träffats inom regionavtalet innebär, inom vissa områden, ökade ekonomiska åtaganden för de tre ingående landstingen. Tidigare beslut att tillskjuta medel för vissa behovs- och sjukdomsgrupper har inte varit tillräckliga inom vissa områden. I treårsbudgeten år har landstingsfullmäktige beslutat tillföra HSN ytterligare resurser om totalt 100 miljoner kronor. 1

3 Område Cancersjukdomar 3 18 Utomlänsvård 2 12 Hjärtsjukdomar 6 11 Vårdcentralsverksamhet 11 8 Öronsjukdomar 0 3 Akutsjukvård 50 0 Klinikläkemedel inom prioriterade 40 0 grupper Neurologiska sjukdomar 8 0 Ögonsjukdomar 5 0 Psykisk ohälsa 4 0 Rörelseorganens sjukdomar 1 0 Totalt Tabell 1: Hälso- och sjukvårdsnämndens satsningar (miljoner kronor) I övrigt har HSN lagt mycket resurser på att bereda underlag för upphandling av vårdtjänster vid Lasarettet i Motala och för att förbereda beslut om fritt vårdval inom primärvården och kravspecifikation för upphandling av öppen barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård samt mellanvård. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar Beredningarna har på HSN:s uppdrag genomfört följande aktiviteter: Samordningsberedningen Beredningen har varit forum för diskussion i olika strategiska frågor inför ärendehantering i HSN. Återkommande fasta punkter har varit rapportering om övriga HSN-beredningars arbete, om regionvården och om aktiviteter inom Läns-SLAKO och Nätverket Hälsa och Demokrati. Även planering och uppföljning av kunskapssammanträden har varit en återkommande punkt på agendan. Vårdsamverkansberedningen Vårdsamverkansberedningen har under året fortsatt att utveckla relationerna med länets kommuner. Av beredningens totalt nio sammanträden, har två hållits gemensamt med länsnätverket för socialnämndsordförande/motsvarande ( S13 ).I verksamhetsplanen för 2009 gavs beredningen i uppdrag att utveckla samverkan med kommunerna, inom äldreområdet, i syfte att åstadkomma gemensamma behovsanalyser, uppdrag med mera. Detta arbete inleddes under året. En gemensam styrgrupp har bildats och arbetet med att skapa gemensamma behovsbilder har påbörjats inom några prioriterade områden. Inom ramen för det så kallade egenvårdsuppdraget, har beredningen fortsatt dialogen med olika ideella organisationer. Två särskilda samverkansavtal har träffats. Dels med Synskadades Riksförbund Östergötland och dels med föreningen Noaks Ark. Samtidigt har beredningen initierat en översyn av landstingets föreningsbidrag. Denna översyn görs i nära dialog med de berörda organisationerna. 2

4 Uppföljning Slutligen har beredningen i enlighet med vad som angavs i verksamhetsplanen samordnat den politiska hanteringen av behovsanalyserna Äldre, depression ångest och demenssjukdomar, samt Vård i livets slutskede. Hälsosamverkansberedningen Hälsosamverkansberedningen har under 2009 haft tolv sammanträden, varav fyra stycken tillsammans med länsnätverket för folkhälsopolitiker. Inom det folkhälsopolitiska området har beredningen varit mycket aktiv. Man har tillsammans med Läns-SLAKO och det ovan nämnda nätverket, varit pådrivande för att få till stånd en utvecklingsprocess inom det folkhälsopolitiska området, som sannolikt kommer att resultera i ett tydligare länsgemensamt engagemang för dessa frågor, och då med regionförbundet Östsam som bas. Vidare har beredningen fortsatt att vara aktiv när det gäller att skapa och utveckla dialogen med länets samordningsförbund. Två av årets sammanträden har hållits gemensamt med landstingets representanter i samordningsförbundens styrelser. Det har handlat om att utöva ett aktivt ägarskap. Beredningen har i detta sammanhang arrangerat och genomfört en särskild hearing om samordningsförbundens framtida utveckling. Slutligen har beredningen i enlighet med vad som anges i verksamhetsplanen samordnat den politiska hanteringen av behovsanalyserna Barn och unga, depression och ångest, Landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, samt Jämlik vård. Brukardialogsberedningarna Under 2009 har de fem brukardialogsberedningarna haft hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att bidra med underlag till tidigare redovisade områden för behovsanalys. Uppdraget har genomförts genom dialog med medborgare, brukare, närstående och verksamheten. Rapportering har skett muntligt och skriftligt till HSN och landstingsstyrelsen vid höstens kunskapssammanträden, men också vid ett par tillfällen i samband med Läns-SLAKOs temakonferenser. HSN:s verksamhetsplan har följts upp framförallt via: Delårsrapport 08 inkl. ekonomisk helårsbedömning, gemensam med landstingsstyrelsen (oktober) Ekonomiska delårsbokslut vid varje sammanträde Landstingets årsredovisning 2009 Men även andra aktiviteter har haft mer eller mindre bäring på verksamhetsplanen: Inslag i kunskapssammanträden gemensamma med landstingsstyrelsen Redovisning av behovsanalyser Olika redovisningar med uppföljningsinslag (t ex tillgänglighet) Dialogtillfällen med verksamhetsrepresentanter 3

5 Ekonomiskt resultat Sammanfattning I bokslut 2009 redovisas ett positivt resultat på 7 miljoner kronor och detta är en förbättring med 7 miljoner kronor jämfört med den senaste helårsbedömningen, baserad på delårsbokslutet t.o.m. oktober Bokslut 2009 Resultat Helårsbedömning Jan- okt 2009 Resultat Helårsbedömning Jan-aug 2009 Resultat Regionsjukvård 1,4 2,0 1,8 2,0 1,9 Närsjukvård 6,3 2,0 12,2 2,0 10,9 Länsövergripande sjukvård 1,3 0,0 4,2 0,0 3,3 Utomlänsvård -21,4-2,0 10,3-2,0 7,9 Privata vårdgivare -3,4-3,0 1,3-3,0 4,3 Tandvård 8,7 5,0 7,2 5,0 7,4 Ambulanssjukvård och sjukresor 22,4 10,0 40,2 10,0 37,2 Smittskyddsverksamhet -3,8-3,0-1,3-3,0-0,5 Solidariskt finansierade läkemedel -2,1-2,0-0,6-2,0-0,1 Övrigt -2,5-9,0-12,3-9,0-11,2 Totalt 6,9 0,0 63,0 0,0 61,1 Tabell 2 : Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat avvikelse mot budget (januari december 2009) Anledningen till överskottet är framför allt att kostnader för ambulanssjukvård, sjukresor samt för tandvårdsområdet har blivit lägre än beräknat. Kostnaden för utomlänsvård är högre än budgeterat. HSN har sedan 2004 haft en försäkringslösning som får användas av produktionsenheter som har höga kostnader för utomlänsvård för bland annat transplantationer samt barnsjukvård. Under 2009 var dessa kostnader ca 21 miljoner kronor högre än budgeterat. Bokslut 2009 HSN:s kostnader Bokslut 2008 HSN:s kostnader Bokslut 2007 HSN:s kostnader Regionsjukvård 443,3 393,5 358,5 Närsjukvård 3 932, , ,2 Länsövergripande sjukvård 2 710, , ,2 Utomlänsvård 180,5 162,5 157,6 Privata vårdgivare 283,9 243,1 227,6 Tandvård 226,7 230,9 230,0 Ambulanssjukvård och sjukresor 197,5 216,6 210,8 Smittskyddsverksamhet 34,7 33,9 30,3 Solidariskt finansierade läkemedel 77,2 80,4 63,7 Övrigt 70,0 38,7 43,3 Totalt 8 157, , ,2 Tabell 3 : Hälso- och sjukvårdsnämnden - faktiskt utfall i miljoner kronor 1 (indexuppräkning 2009 är 3,5%) 1 From 2009 är inte Länspsykiatriskt centrum en egen produktionsenhet utan ligger inom NSV års siffror är omräknade för att få jämförbarhet mellan åren 4

6 Diagrammet nedan visar hur kostnaden för östgötarnas hälso- och sjukvård fördelar sig på de huvudsakliga vårdområdena 1. Procentuell fördelning av vårdkostnader för hälso- och sjukvård (inklusive tandvård) 8% 3% 2% 6% 33% 3% 45% Regionsjukvård Närsjukvård Länsövergripande sjukvård Utomlänsvård Privata vårdgivare Tandvård Övrigt Figur 1 Fördelning av kostnaderna för hälso- och sjukvården Landstinget i Östergötland De största andelarna står Närsjukvården för med 45 procent och den Länsövergripande sjukvården med 33 procent av kostnaderna för hälso- och sjukvård. Övrigt innefattar framförallt sjukresor, folkhälsoarbete och smittskyddsverksamhet. Kostnadsandelen för Privata vårdgivare utgör 8,3 procent och det är en ökning från föregående år med 1 procentenhet. De största förändringarna är överföringen av verksamhet inom Lasarettet i Motala till Proxima (från och med oktober 2009) samt privatiseringen av vårdcentralen i Berga. Figur 2 visar ett diagram över hur kostnaderna i privat regi förändrats mellan åren 2008 och Miljoner kr Specialistsjukvård Vårdcentralsverksamhet Ambulanssjukvård Tandvård Figur 2 Utvecklingen av kostnaderna för privata vårdgivare Nettokostnaden har beräknats utifrån den ersättning som hälso- och sjukvårdsnämnden betalar ut till vårdgivarna (8 157 miljoner kr kompletterad med produktionsenheternas resultat (-148 miljoner kr) = miljoner kr. 5

7 Regionsjukvård (till östgötar) Närsjukvård Den totala budgeten för regionsjukvård är 445 miljoner kronor för Avtalen för högspecialiserad sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under Den enda del som är rörlig är vissa sällan förekommande åtgärder som är särskilt dyra och som ersätts särskilt; 9,7 miljoner kronor finns budgeterat för sådana kostnader. Kostnaden för högspecialiserad vård ligger 1,4 miljoner kronor under den budgeterade och det är en liten försämring jämfört med helårsbedömningen med ca -0,6 miljoner kronor. Det är utfallet av den rörliga ersättningen, till vissa kliniker som underskridit den budgeterade. Den totala budgeten för närsjukvård är miljoner kronor för 2009 och här ingår även kostnader för de privata vårdcentralerna. Kostnaderna för närsjukvård ligger 6,3 miljoner kronor under den budgeterade nivån. Ersättningen till närsjukvården betalas till största delen ut som en fast ersättning, vilket medför att endast mindre avvikelser förekommer. Avvikelsen från budget består av både plus- och minusposter. Cirka 11,6 miljoner kronor har inte betalats ut av den rörliga ersättningen till närsjukvården som i huvudsak består av ersättning för mål och mått till vårdcentralerna där målen inte uppfyllts. Ersättningen till vårdcentralerna för hyrhjälpmedel och kapiteringsersättning befolkning har överskridit budget bland annat därför att den listade befolkningen ökat mer än förväntat. Övriga kostnader som ökat inom närsjukvården och där kostnadsansvaret ligger på HSN är kostnaderna för klinikläkemedel som förskrivs av vårdcentralerna samt kostnader för hyrhjälpmedel som förskrivs av vissa privata vårdcentraler. Länsövergripande sjukvård Utomlänsvård Avtalen för länsövergripande sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under 2009, endast 39 miljoner kronor av miljoner kronor är rörliga. Dessa ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året. Vissa berörda produktionsenheter har inte nått upp till uppställda mål och har därför inte fått sin rörliga ersättning utbetalt till fullo. Det är följande produktionsenheter som inte uppfyllt alla målen i avtalet med HSN och har därför inte fått hela den rörliga ersättningen utbetald: Kirurgi- och onkologicentrum ej utbetalt 0,8 miljoner kronor för mammografi. Medicincentrum ej utbetalt 0,5 miljoner kronor för tumörvård på hudkliniken. Det medför att HSN får ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Detta är en förbättring jämfört med helårsbedömningen med 1,3 miljoner kronor. Den totala budgeten för utomlänsvård är 159 miljoner kronor för Kostnadsansvaret för det mesta av utomlänsvården är överflyttat till centrumnivå. Det som ligger kvar på HSN är den akuta vården utan remiss och primärvården. Jämfört med samma period 2008 är kostnaderna för utomlänsvård 2009 ca 5 miljoner kronor högre om man bara ser till de delar som ligger kvar på HSN. Totalt ligger HSN:s kostnad för utomlänsvård ca 20 miljoner kronor högre än den budgeterade. Detta är en försämring jämfört med helårsbedömningen med 8 miljoner kronor. 6

8 HSN har sedan år 2004 haft en försäkringslösning som får användas av produktionsenheter som har höga kostnader för utomlänsvård för bland annat transplantationer samt barnsjukvård. Under 2009 var dessa kostnader ca 21 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnaderna för utomlänsvård ute på landstingets produktionsenheter har minskat under 2009, det var en minskning även under 2008 efter två år med stora kostnadsökningar. Landstingets totala kostnader för utomlänsvård uppgår till 279 miljoner kronor, jämfört med 2008 då kostnaderna uppgick till 287 miljoner kronor - en minskning med 3 procent. I tabellen nedan visas kostnader för köpt utomlänsvård för hela landstinget, endast kostnader för oplanerad utomlänsvård och primärvård samt läkemedel förskrivna utomläns påverkar HSN:s ekonomi. Bokslut 2009 (mkr) Bokslut 2008 (mkr) Förändring (mkr) Procentuell förändring jmf föregående år Oplanerad utomlänsvård och primärvård ,5% Läkemedel förskrivna utomläns ,6% Remitterad specialistvård utomläns ,6% Valfrihetsremiss ,0% Vård enligt vårdgarantin ,4% Summa utomlänsvård ,8% Privata vårdgivare Tabell 4: Landstingets ekonomiska utfall avseende köpt utomlänsvård (mkr=miljoner kronor) (Källa: Agresso, ekonomidatalager) Den totala budgeten för posten privata vårdgivare (exkl. privata vårdcentraler som ingår i närsjukvård) är 280 miljoner kronor för Kostnaderna avseende de privata vårdgivarna ligger ca 3,4 miljoner kronor högre än den budgeterade nivån. Detta är i stort sett oförändrat jämfört med helårsbedömningen. Tandvård Jämfört med 2008 är kostnaderna för privata vårdgivare 2009 ca 41 miljoner kronor högre och det beror till största delen på att Proxima startade sin verksamhet vid Lasarettet i Motala den 1 oktober. Den totala budgeten för tandvård är 235 miljoner kronor för Utfallet för tandvården blev 226 miljoner kronor, vilket är ca 9 miljoner kronor lägre än det budgeterade. Detta är en förbättring jämfört med helårsbedömningen med 4 miljoner kronor. Förklaringen till överskottet är införandet av det statliga tandvårdsstödet för vuxna samt nytt IT-stöd som inneburit visst produktionsbortfall inom området för tandvårdsreformen (tandvård som ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling och nödvändig tandvård). Båda dessa förändringar gjordes under 2008 men undanträngningseffekterna gentemot tandvårdsreformen har kvarstannat även Folktandvården har en målrelaterad ersättning för andel undersökta barn- och ungdomar där målet inte helt uppfylldes. Därtill kommer att årskullarna för barn och ungdomar 3-19 år har minskat och att projektanslagen för särskilda insatser i områden med sämre tandhälsa inte utnyttjats fullt ut. 7

9 Ambulanssjukvård och sjukresor Smittskyddsverksamhet Den totala budgeten för ambulanssjukvård och sjukresor är 220 miljoner kronor för Kostnaderna avseende ambulanssjukvård och sjukresor är ca 22 miljoner kronor lägre än den budgeterade nivån och detta är en förbättring jämfört med helårsbedömningen med 12 miljoner kronor. Jämfört med 2008 är kostnaderna för ambulanssjukvård och sjukresor 2009 ca 19 miljoner kronor lägre. Ambulanssjukvården är ett område med något ökade kostnader under 2009 på grund av de nya avtalen med entreprenörerna medan kostnaderna för sjukresor minskade under året i och med de nya reglerna för sjukresor men nivån på minskningen var oförberedd. Den totala budgeten för smittskyddsverksamhet är 31 miljoner kronor för Kostnaderna avseende smittskyddsverksamhet är ca 4 miljoner kronor högre än den budgeterade nivån och detta är en liten försämring jämfört med helårsbedömningen. Jämfört med 2008 är kostnaderna för smittskyddsverksamhet 2009 ca 0,8 miljoner kronor högre. Solidariskt finansierade läkemedel Den totala budgeten för solidariskt finansierade läkemedel m.m. är 75 miljoner kronor för år 2009 och det är en nivåhöjning sedan år 2008 med 14 miljoner kronor, inkluderat indexuppräkning. Kostnaderna avseende dessa läkemedel ligger ca 2 miljoner kronor över den budgeterade nivån och det är oförändrat jämfört med helårsbedömningen. Jämfört med år 2008 är kostnaderna för solidariskt finansierade läkemedel år 2009 ca 3 miljoner kronor lägre. Kostnadsutvecklingen för läkemedel under 2009 är 3,3 procentenheter högre än föregående år. I denna ökning har kostnaden för vaccinet för nya influensan räknats bort eftersom det har betalats ut ett särskilt statsbidrag för att täcka denna kostnad. Kostnadsutvecklingen kan ställas i relation till uppräkningen av statsbidraget för läkemedel som uppgick till 3,6 procent Volymökningen är 1,8 procent. Trots volymökning är Landstinget i Östergötland ett av de landsting som har lägst kostnad per invånare. De mest kostnadskrävande områdena under 2009 var tumörer och rubbningar i immunsystemet, 234 miljoner kronor och inom nervsystemet, 226 miljoner kronor. I Tabell 5 redovisas totala kostnader för läkemedel för hela landstinget. Bokslut 2009 (mkr) Bokslut 2008 (mkr) Förändring (mkr) Procentuell förändring jmf föregående år Receptförskrivna läkemedel ,0 % - varav allmänläkemedel ,5 % - varav klinikläkemedel ,0 % - varav solidariskt finansierade/ ofördelade preparat ,0 % Läkemedel via rekvisition ,9 % Tabell 5: Landstingets ekonomiska utfall avseende kostnader för läkemedel (mkr=miljoner kronor)(källa: Cognos Power Play) 8

10 Övrigt Den totala budgeten för Övrigt är 67 miljoner kronor och inkluderar ett flertal mindre poster som t.ex. ersättning från Migrationsverket för asylsjukvård, bidrag till organisationer och diverse projekt. I Övrigt ingår också kostnader för den särskilda satsning på vårdgarantin som har gjorts under hösten 2009 och av de 20,6 miljoner kronor som HSN beviljades av Landstingsfullmäktige i november har 15,9 miljoner kronor använts. Den överskjutande delen har betalats tillbaka till finansförvaltningen. Tabellerna 6 och 7 visar inom vilka områden de särskilda satsningarna gjorts: Vård i Östergötland Volym Ca antal Belopp Ca mkr Per Gemryd ÖNH 156 0,2 Kenneth Lagmo Hud 340 0,5 Medicinskt Centrum i Link 0,6 - besök åderbråck 50 - besök urologi 30 - besök ortopedi 80 - besök kardiologi 45 - operation ortopedi 30 - operation ljumskbråck 30 Proxima i Motala 1,4 - besök ortopedi besök allmän kirurgi 77 - operation galla 50 - operation åderbråck 50 - operation ortopedi (vid Ingånget avtal stor ryggsäck) 110 6,4 RC -hörapparater målbonus 700 1,4 NSC -hyrläkare neurologi 0,3 MC -hyrläkare allerologi 0,3 - endskopier 0,3 BKC - hyrläkare barn 0,3 Övrigt - Sjukgymnastik 0,06 - Vårdlots 0,1 Summa 11,86 Tabell 6: Landstingets särskilda satsning på vårdgarantin Vård i Östergötland 9

11 Vård utanför Östergötland Volym Ca antal Belopp Ca milj. Handkirurgi Kalmar 3 0,07 Strumaoperation S:t Göran 21 0,7 Urologibesök Proxima Nacka 5 0,03 Prostaoperation - Västervik 7 0,2 - S:t Göran 20 0,8 Skelningsop- besök Västervik 4 0,02 Gråstarrsoperation 128 0,95 - Jönköpings län, Örebro, Sthlm mm Tonsilloperation - Västervik 17 0,4 - Proxima Nacka 20 0,3 - Aleris Sthlm 20 0,2 Bukplastik Plastikkirurggruppen Sabb 5 0,2 Övrigt - Utlägg LiÖ ersätter 0,1 Summa 3,97 Tabell 7: Landstingets särskilda satsning på vårdgarantin Vård utanför Östergötland 10

12 Uppföljning av kostnader per sjukdomsgrupp För HSN är det viktigt att följa kostnader för olika sjukdomsgrupper. I tabellen nedan redovisas HSN:s kostnader under fördelat på sjukdomsgrupper/diagnoskapitel. Med hjälp av KPP-data för varje produktionsenhet har ersättningen som HSN betalat ut fördelats på de olika diagnoskapitlen. Privata vårdgivare har fördelats enligt specialitet och utomlänsvård samt ambulans/sjukresor enligt de diagnoskapitel som redovisas på akutmottagningarna. Sjukdomsgrupper /diagnoskapitel 1 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar 153 1,9% 1,7% 2,1% 2 Tumörer 745 9,1% 8,6% 8,2% 3 Sjukdomar i blod och blodbildande organ, rubbningar i 45 0,6% 0,5% 0,4% immunsystemet 4 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar 215 2,6% 2,7% 2,9% 5 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 740 9,1% 9,3% 11,1% 6 Sjukdomar i nervsystemet 218 2,7% 2,5% 2,5% 7 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 124 1,5% 1,5% 1,2% 8 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 98 1,2% 1,2% 1,1% 9 Cirkulationsorganens sjukdomar ,5% 10,4% 11,0% varav Ischemiska hjärtsjukdomar 199 2,4% 2,7% 2,9% varav Hjärtsvikt 81 1,0% 1,0% 1,1% varav Sjukdomar i hjärnans kärl 154 1,9% 1,9% 2,1% varav Övriga sjukdomar i cirkulationsorganen 422 5,2% 4,8% 4,9% 10 Andningsorganens sjukdomar 415 5,1% 5,0% 5,3% 11 Matsmältningsorganens sjukdomar 617 7,6% 7,5% 7,1% 12 Hudens och underhudens sjukdomar 136 1,7% 1,5% 1,6% 13 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 576 7,1% 7,0% 6,4% 14 Sjukdomar i urin- och könsorganen 318 3,9% 3,7% 3,4% 15 Graviditet, förlossning och barnsängstid 157 1,9% 1,7% 1,8% 16 Vissa perinatala tillstånd 66 0,8% 0,8% 0,8% 17 Medfödda missbildningar, deformiteter och 37 0,5% 0,4% 0,4% kromosomavvikelser 18 Symptom och onormala kliniska fynd ej klassificerade 424 5,2% 4,6% 4,9% annorstädes 19 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker 555 6,8% 6,7% 7,1% 21 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet 517 6,3% 6,9% 7,4% Ej registrerad diagnos ,0% 15,5% 12,6% Övriga diagnoser 2 0,0% 0,0% 0,7% Summa % 100% 100% 2009 mkr 2009, % 2008, % Tabell 7: Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader och kostnadsfördelning per sjukdomsgrupp (mkr=miljoner kronor) Den största gruppen är Ej registrerad diagnos och den härstammar till stor del från primärvården där diagnos inte registreras för de sjukvårdande behandlingarna. Därefter kommer Cirkulationsorganens sjukdomar och sedan Psykiska sjukdomar samt Tumörer. Rörelseorganens sjukdomar återfinns grupperna Sjukdomar i muskoloskeletala systemet och bindväven samt Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. 2007, % 11

13 Bilaga 1 Hälso- och sjukvårdsnämnden Balansräkning per (tkr) TILLGÅNGAR Bokslut 2009 Bokslut 2008 Anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förutbetalda kostn o upplupna intäkter 1) Kassa och bank 2) 0 0 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 3) Årets resultat Summa eget kapital, se not 0 0 Långfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Upplupna kostnader o förutbet intäkter 4) Övriga kortfristiga skulder 2) Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING O SKULDER Not till eget kapital varav rörelsekapital 0 0 varav anläggningskapital 0 0 1) Periodisering av intäkter som avser 2009 samt ersättning från Migrationsverket som kommer under 2010 men som av 2009, tkr. 2) Negativt saldo på bankontot, flyttat till övriga kortfristiga skulder. 3) Justering/nollställning av eget kapital gjort i bokslut 2009 med tkr. 4) Periodisering av fakturor som avser

14 Bilaga 2 Hälso- och sjukvårdsnämnden Resultaträkning per (tkr) Bokslut 2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Landstingsbidrag Koncernbidrag 1) Patientavgifter sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård 2) Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet 3) Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Övriga bidrag Försålt material, varor, övriga intäkter 4) Verksamhetens intäkter Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor 5) Lämnade bidrag 6) Övriga verksamhetskostnader 7) Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Årets resultat ) Koncernbidrag har betalats ut för kostnader i samband med vaccination av den nya influensan A (H1N1). 2) Minustecken på belopp beror på ersättning som betalats ut till privata vårdcentraler, reglering ersättning läkemedel samt minskad ersättning för utomlänspatienter som istället bokförs ute på vårdcentralerna. 3) Ökningen från 2008 beror på ny rutin avseende fakturering av utomlänstransporter med ambulans till andra landsting. 4) Avser intäkt för återbetalning av förskott av ersättning till en privat vårdcentral. 5) Ökningen från föregående år beror framför allt på ökade läkemedelskostnader/vaccin för vaccination av den nya influensan A (H1N1) samt ökade kostnader för specialkost. 6) Minskning från 2008 beror på framför allt på ändrad redovisning av kostnader för sjukresor, se 7) samt borttag av bidrag till glutenallergi. 7) Ökning jämfört med år 2008 beror på ändrad redovisning av kostnader för sjukresor, se 6). 13

15 Bilaga 3 Hälso- och sjukvårdsnämnden Kassaflödesanalys per (tkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Bokslut 2009 Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar 0 Justering för gjorda avsättningar pensioner 0 Justering för övriga avsättningar 0 Justering för ianspråktagna avsättningar 0 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 Investering i materiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 Amortering av skuld 0 Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 14

16 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut. En samlad redovisning av landstingets insatser, verksamhetsresultat och måluppfyllelse görs i den årsredovisning som hälso- och sjukvårdsnämnden, gemensamt med landstingsstyrelsen, lämnar till landstingsfullmäktige. Hälso- och sjukvårdsnämndens aktiviteter Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har under år 2009 haft tio beslutssammanträden samt därutöver fyra kunskapssammanträden tillsammans med landstingsstyrelsen. De flesta beslutssammanträdena har inletts med att ledamöter i HSN och dess beredningar under förmiddagen fått information, oftast av uppföljningskaraktär. Ibland har det givits utrymme för gruppdiskussioner. Under eftermiddagen har HSN haft sitt beslutssammanträde. Kunskapssammanträdena har haft olika teman knutna till den årliga planerings- och uppföljningscykeln där de två sista sammanträdena redovisning av genomförda behovsanalyser. HSN har under år 2009 genom behovsstyrning arbetat med den inriktning som beskrivits i HSN:s verksamhetsplan Grunden är behovsanalyserna som görs för utvalda sjukdoms- /behovsgrupper. Analyserna görs i allmänhet av tjänstemän under ledning av HSN:s samverkansberedningar och koordinerade med brukardialogsberedningarna. Under år 2009 har analyser genomförts inom områdena: Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete Barn och ungdomar depression och ångest Äldre depression och ångest samt demenssjukdom Vård i livets slutskede Jämlik vård Under 2009 har en process genomförts som resulterat i beslut om överenskommelser med verksamheten inför Den process som föregått överenskommelserna tar sin utgångspunkt i de av HSN fastställda uppdragen; de under tidigare år beslutade samt de uppdrag HSN beslutade om i mars Det är angeläget att säkerställa en god vård på lika villkor till de mest behövande. Ett systematiskt förbättrings- och effektiviseringsarbete pågår inom landstingets verksamheter för att inom beslutade ersättningsramar ge en god och säker vård och ökad tillgänglighet. Tidigare års beslut i HSN har lyft fram speciella behovsgrupper och sjukdomsgrupper och nationella riktlinjer som kommit har inneburit en ökad resursåtgång inom vissa områden. De överenskommelser som träffats inom regionavtalet innebär, inom vissa områden, ökade ekonomiska åtaganden för de tre ingående landstingen. Tidigare beslut att tillskjuta medel för vissa behovs- och sjukdomsgrupper har inte varit tillräckliga inom vissa områden. I treårsbudgeten år har landstingsfullmäktige beslutat tillföra HSN ytterligare resurser om totalt 100 miljoner kronor. 1

17 Område Cancersjukdomar 3 18 Utomlänsvård 2 12 Hjärtsjukdomar 6 11 Vårdcentralsverksamhet 11 8 Öronsjukdomar 0 3 Akutsjukvård 50 0 Klinikläkemedel inom prioriterade 40 0 grupper Neurologiska sjukdomar 8 0 Ögonsjukdomar 5 0 Psykisk ohälsa 4 0 Rörelseorganens sjukdomar 1 0 Totalt Tabell 1: Hälso- och sjukvårdsnämndens satsningar (miljoner kronor) I övrigt har HSN lagt mycket resurser på att bereda underlag för upphandling av vårdtjänster vid Lasarettet i Motala och för att förbereda beslut om fritt vårdval inom primärvården och kravspecifikation för upphandling av öppen barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård samt mellanvård. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar Beredningarna har på HSN:s uppdrag genomfört följande aktiviteter: Samordningsberedningen Beredningen har varit forum för diskussion i olika strategiska frågor inför ärendehantering i HSN. Återkommande fasta punkter har varit rapportering om övriga HSN-beredningars arbete, om regionvården och om aktiviteter inom Läns-SLAKO och Nätverket Hälsa och Demokrati. Även planering och uppföljning av kunskapssammanträden har varit en återkommande punkt på agendan. Vårdsamverkansberedningen Vårdsamverkansberedningen har under året fortsatt att utveckla relationerna med länets kommuner. Av beredningens totalt nio sammanträden, har två hållits gemensamt med länsnätverket för socialnämndsordförande/motsvarande ( S13 ).I verksamhetsplanen för 2009 gavs beredningen i uppdrag att utveckla samverkan med kommunerna, inom äldreområdet, i syfte att åstadkomma gemensamma behovsanalyser, uppdrag med mera. Detta arbete inleddes under året. En gemensam styrgrupp har bildats och arbetet med att skapa gemensamma behovsbilder har påbörjats inom några prioriterade områden. Inom ramen för det så kallade egenvårdsuppdraget, har beredningen fortsatt dialogen med olika ideella organisationer. Två särskilda samverkansavtal har träffats. Dels med Synskadades Riksförbund Östergötland och dels med föreningen Noaks Ark. Samtidigt har beredningen initierat en översyn av landstingets föreningsbidrag. Denna översyn görs i nära dialog med de berörda organisationerna. 2

18 Uppföljning Slutligen har beredningen i enlighet med vad som angavs i verksamhetsplanen samordnat den politiska hanteringen av behovsanalyserna Äldre, depression ångest och demenssjukdomar, samt Vård i livets slutskede. Hälsosamverkansberedningen Hälsosamverkansberedningen har under 2009 haft tolv sammanträden, varav fyra stycken tillsammans med länsnätverket för folkhälsopolitiker. Inom det folkhälsopolitiska området har beredningen varit mycket aktiv. Man har tillsammans med Läns-SLAKO och det ovan nämnda nätverket, varit pådrivande för att få till stånd en utvecklingsprocess inom det folkhälsopolitiska området, som sannolikt kommer att resultera i ett tydligare länsgemensamt engagemang för dessa frågor, och då med regionförbundet Östsam som bas. Vidare har beredningen fortsatt att vara aktiv när det gäller att skapa och utveckla dialogen med länets samordningsförbund. Två av årets sammanträden har hållits gemensamt med landstingets representanter i samordningsförbundens styrelser. Det har handlat om att utöva ett aktivt ägarskap. Beredningen har i detta sammanhang arrangerat och genomfört en särskild hearing om samordningsförbundens framtida utveckling. Slutligen har beredningen i enlighet med vad som anges i verksamhetsplanen samordnat den politiska hanteringen av behovsanalyserna Barn och unga, depression och ångest, Landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, samt Jämlik vård. Brukardialogsberedningarna Under 2009 har de fem brukardialogsberedningarna haft hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att bidra med underlag till tidigare redovisade områden för behovsanalys. Uppdraget har genomförts genom dialog med medborgare, brukare, närstående och verksamheten. Rapportering har skett muntligt och skriftligt till HSN och landstingsstyrelsen vid höstens kunskapssammanträden, men också vid ett par tillfällen i samband med Läns-SLAKOs temakonferenser. HSN:s verksamhetsplan har följts upp framförallt via: Delårsrapport 08 inkl. ekonomisk helårsbedömning, gemensam med landstingsstyrelsen (oktober) Ekonomiska delårsbokslut vid varje sammanträde Landstingets årsredovisning 2009 Men även andra aktiviteter har haft mer eller mindre bäring på verksamhetsplanen: Inslag i kunskapssammanträden gemensamma med landstingsstyrelsen Redovisning av behovsanalyser Olika redovisningar med uppföljningsinslag (t ex tillgänglighet) Dialogtillfällen med verksamhetsrepresentanter 3

19 Ekonomiskt resultat Sammanfattning I bokslut 2009 redovisas ett positivt resultat på 7 miljoner kronor och detta är en förbättring med 7 miljoner kronor jämfört med den senaste helårsbedömningen, baserad på delårsbokslutet t.o.m. oktober Bokslut 2009 Resultat Helårsbedömning Jan- okt 2009 Resultat Helårsbedömning Jan-aug 2009 Resultat Regionsjukvård 1,4 2,0 1,8 2,0 1,9 Närsjukvård 6,3 2,0 12,2 2,0 10,9 Länsövergripande sjukvård 1,3 0,0 4,2 0,0 3,3 Utomlänsvård -21,4-2,0 10,3-2,0 7,9 Privata vårdgivare -3,4-3,0 1,3-3,0 4,3 Tandvård 8,7 5,0 7,2 5,0 7,4 Ambulanssjukvård och sjukresor 22,4 10,0 40,2 10,0 37,2 Smittskyddsverksamhet -3,8-3,0-1,3-3,0-0,5 Solidariskt finansierade läkemedel -2,1-2,0-0,6-2,0-0,1 Övrigt -2,5-9,0-12,3-9,0-11,2 Totalt 6,9 0,0 63,0 0,0 61,1 Tabell 2 : Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat avvikelse mot budget (januari december 2009) Anledningen till överskottet är framför allt att kostnader för ambulanssjukvård, sjukresor samt för tandvårdsområdet har blivit lägre än beräknat. Kostnaden för utomlänsvård är högre än budgeterat. HSN har sedan 2004 haft en försäkringslösning som får användas av produktionsenheter som har höga kostnader för utomlänsvård för bland annat transplantationer samt barnsjukvård. Under 2009 var dessa kostnader ca 21 miljoner kronor högre än budgeterat. Bokslut 2009 HSN:s kostnader Bokslut 2008 HSN:s kostnader Bokslut 2007 HSN:s kostnader Regionsjukvård 443,3 393,5 358,5 Närsjukvård 3 932, , ,2 Länsövergripande sjukvård 2 710, , ,2 Utomlänsvård 180,5 162,5 157,6 Privata vårdgivare 283,9 243,1 227,6 Tandvård 226,7 230,9 230,0 Ambulanssjukvård och sjukresor 197,5 216,6 210,8 Smittskyddsverksamhet 34,7 33,9 30,3 Solidariskt finansierade läkemedel 77,2 80,4 63,7 Övrigt 70,0 38,7 43,3 Totalt 8 157, , ,2 Tabell 3 : Hälso- och sjukvårdsnämnden - faktiskt utfall i miljoner kronor 1 (indexuppräkning 2009 är 3,5%) 1 From 2009 är inte Länspsykiatriskt centrum en egen produktionsenhet utan ligger inom NSV års siffror är omräknade för att få jämförbarhet mellan åren 4

20 Diagrammet nedan visar hur kostnaden för östgötarnas hälso- och sjukvård fördelar sig på de huvudsakliga vårdområdena 1. Procentuell fördelning av vårdkostnader för hälso- och sjukvård (inklusive tandvård) 8% 3% 2% 6% 33% 3% 45% Regionsjukvård Närsjukvård Länsövergripande sjukvård Utomlänsvård Privata vårdgivare Tandvård Övrigt Figur 1 Fördelning av kostnaderna för hälso- och sjukvården Landstinget i Östergötland De största andelarna står Närsjukvården för med 45 procent och den Länsövergripande sjukvården med 33 procent av kostnaderna för hälso- och sjukvård. Övrigt innefattar framförallt sjukresor, folkhälsoarbete och smittskyddsverksamhet. Kostnadsandelen för Privata vårdgivare utgör 8,3 procent och det är en ökning från föregående år med 1 procentenhet. De största förändringarna är överföringen av verksamhet inom Lasarettet i Motala till Proxima (från och med oktober 2009) samt privatiseringen av vårdcentralen i Berga. Figur 2 visar ett diagram över hur kostnaderna i privat regi förändrats mellan åren 2008 och Miljoner kr Specialistsjukvård Vårdcentralsverksamhet Ambulanssjukvård Tandvård Figur 2 Utvecklingen av kostnaderna för privata vårdgivare Nettokostnaden har beräknats utifrån den ersättning som hälso- och sjukvårdsnämnden betalar ut till vårdgivarna (8 157 miljoner kr kompletterad med produktionsenheternas resultat (-148 miljoner kr) = miljoner kr. 5

21 Regionsjukvård (till östgötar) Närsjukvård Den totala budgeten för regionsjukvård är 445 miljoner kronor för Avtalen för högspecialiserad sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under Den enda del som är rörlig är vissa sällan förekommande åtgärder som är särskilt dyra och som ersätts särskilt; 9,7 miljoner kronor finns budgeterat för sådana kostnader. Kostnaden för högspecialiserad vård ligger 1,4 miljoner kronor under den budgeterade och det är en liten försämring jämfört med helårsbedömningen med ca -0,6 miljoner kronor. Det är utfallet av den rörliga ersättningen, till vissa kliniker som underskridit den budgeterade. Den totala budgeten för närsjukvård är miljoner kronor för 2009 och här ingår även kostnader för de privata vårdcentralerna. Kostnaderna för närsjukvård ligger 6,3 miljoner kronor under den budgeterade nivån. Ersättningen till närsjukvården betalas till största delen ut som en fast ersättning, vilket medför att endast mindre avvikelser förekommer. Avvikelsen från budget består av både plus- och minusposter. Cirka 11,6 miljoner kronor har inte betalats ut av den rörliga ersättningen till närsjukvården som i huvudsak består av ersättning för mål och mått till vårdcentralerna där målen inte uppfyllts. Ersättningen till vårdcentralerna för hyrhjälpmedel och kapiteringsersättning befolkning har överskridit budget bland annat därför att den listade befolkningen ökat mer än förväntat. Övriga kostnader som ökat inom närsjukvården och där kostnadsansvaret ligger på HSN är kostnaderna för klinikläkemedel som förskrivs av vårdcentralerna samt kostnader för hyrhjälpmedel som förskrivs av vissa privata vårdcentraler. Länsövergripande sjukvård Utomlänsvård Avtalen för länsövergripande sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under 2009, endast 39 miljoner kronor av miljoner kronor är rörliga. Dessa ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året. Vissa berörda produktionsenheter har inte nått upp till uppställda mål och har därför inte fått sin rörliga ersättning utbetalt till fullo. Det är följande produktionsenheter som inte uppfyllt alla målen i avtalet med HSN och har därför inte fått hela den rörliga ersättningen utbetald: Kirurgi- och onkologicentrum ej utbetalt 0,8 miljoner kronor för mammografi. Medicincentrum ej utbetalt 0,5 miljoner kronor för tumörvård på hudkliniken. Det medför att HSN får ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Detta är en förbättring jämfört med helårsbedömningen med 1,3 miljoner kronor. Den totala budgeten för utomlänsvård är 159 miljoner kronor för Kostnadsansvaret för det mesta av utomlänsvården är överflyttat till centrumnivå. Det som ligger kvar på HSN är den akuta vården utan remiss och primärvården. Jämfört med samma period 2008 är kostnaderna för utomlänsvård 2009 ca 5 miljoner kronor högre om man bara ser till de delar som ligger kvar på HSN. Totalt ligger HSN:s kostnad för utomlänsvård ca 20 miljoner kronor högre än den budgeterade. Detta är en försämring jämfört med helårsbedömningen med 8 miljoner kronor. 6

22 HSN har sedan år 2004 haft en försäkringslösning som får användas av produktionsenheter som har höga kostnader för utomlänsvård för bland annat transplantationer samt barnsjukvård. Under 2009 var dessa kostnader ca 21 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnaderna för utomlänsvård ute på landstingets produktionsenheter har minskat under 2009, det var en minskning även under 2008 efter två år med stora kostnadsökningar. Landstingets totala kostnader för utomlänsvård uppgår till 279 miljoner kronor, jämfört med 2008 då kostnaderna uppgick till 287 miljoner kronor - en minskning med 3 procent. I tabellen nedan visas kostnader för köpt utomlänsvård för hela landstinget, endast kostnader för oplanerad utomlänsvård och primärvård samt läkemedel förskrivna utomläns påverkar HSN:s ekonomi. Bokslut 2009 (mkr) Bokslut 2008 (mkr) Förändring (mkr) Procentuell förändring jmf föregående år Oplanerad utomlänsvård och primärvård ,5% Läkemedel förskrivna utomläns ,6% Remitterad specialistvård utomläns ,6% Valfrihetsremiss ,0% Vård enligt vårdgarantin ,4% Summa utomlänsvård ,8% Privata vårdgivare Tabell 4: Landstingets ekonomiska utfall avseende köpt utomlänsvård (mkr=miljoner kronor) (Källa: Agresso, ekonomidatalager) Den totala budgeten för posten privata vårdgivare (exkl. privata vårdcentraler som ingår i närsjukvård) är 280 miljoner kronor för Kostnaderna avseende de privata vårdgivarna ligger ca 3,4 miljoner kronor högre än den budgeterade nivån. Detta är i stort sett oförändrat jämfört med helårsbedömningen. Tandvård Jämfört med 2008 är kostnaderna för privata vårdgivare 2009 ca 41 miljoner kronor högre och det beror till största delen på att Proxima startade sin verksamhet vid Lasarettet i Motala den 1 oktober. Den totala budgeten för tandvård är 235 miljoner kronor för Utfallet för tandvården blev 226 miljoner kronor, vilket är ca 9 miljoner kronor lägre än det budgeterade. Detta är en förbättring jämfört med helårsbedömningen med 4 miljoner kronor. Förklaringen till överskottet är införandet av det statliga tandvårdsstödet för vuxna samt nytt IT-stöd som inneburit visst produktionsbortfall inom området för tandvårdsreformen (tandvård som ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling och nödvändig tandvård). Båda dessa förändringar gjordes under 2008 men undanträngningseffekterna gentemot tandvårdsreformen har kvarstannat även Folktandvården har en målrelaterad ersättning för andel undersökta barn- och ungdomar där målet inte helt uppfylldes. Därtill kommer att årskullarna för barn och ungdomar 3-19 år har minskat och att projektanslagen för särskilda insatser i områden med sämre tandhälsa inte utnyttjats fullt ut. 7

23 Ambulanssjukvård och sjukresor Smittskyddsverksamhet Den totala budgeten för ambulanssjukvård och sjukresor är 220 miljoner kronor för Kostnaderna avseende ambulanssjukvård och sjukresor är ca 22 miljoner kronor lägre än den budgeterade nivån och detta är en förbättring jämfört med helårsbedömningen med 12 miljoner kronor. Jämfört med 2008 är kostnaderna för ambulanssjukvård och sjukresor 2009 ca 19 miljoner kronor lägre. Ambulanssjukvården är ett område med något ökade kostnader under 2009 på grund av de nya avtalen med entreprenörerna medan kostnaderna för sjukresor minskade under året i och med de nya reglerna för sjukresor men nivån på minskningen var oförberedd. Den totala budgeten för smittskyddsverksamhet är 31 miljoner kronor för Kostnaderna avseende smittskyddsverksamhet är ca 4 miljoner kronor högre än den budgeterade nivån och detta är en liten försämring jämfört med helårsbedömningen. Jämfört med 2008 är kostnaderna för smittskyddsverksamhet 2009 ca 0,8 miljoner kronor högre. Solidariskt finansierade läkemedel Den totala budgeten för solidariskt finansierade läkemedel m.m. är 75 miljoner kronor för år 2009 och det är en nivåhöjning sedan år 2008 med 14 miljoner kronor, inkluderat indexuppräkning. Kostnaderna avseende dessa läkemedel ligger ca 2 miljoner kronor över den budgeterade nivån och det är oförändrat jämfört med helårsbedömningen. Jämfört med år 2008 är kostnaderna för solidariskt finansierade läkemedel år 2009 ca 3 miljoner kronor lägre. Kostnadsutvecklingen för läkemedel under 2009 är 3,3 procentenheter högre än föregående år. I denna ökning har kostnaden för vaccinet för nya influensan räknats bort eftersom det har betalats ut ett särskilt statsbidrag för att täcka denna kostnad. Kostnadsutvecklingen kan ställas i relation till uppräkningen av statsbidraget för läkemedel som uppgick till 3,6 procent Volymökningen är 1,8 procent. Trots volymökning är Landstinget i Östergötland ett av de landsting som har lägst kostnad per invånare. De mest kostnadskrävande områdena under 2009 var tumörer och rubbningar i immunsystemet, 234 miljoner kronor och inom nervsystemet, 226 miljoner kronor. I Tabell 5 redovisas totala kostnader för läkemedel för hela landstinget. Bokslut 2009 (mkr) Bokslut 2008 (mkr) Förändring (mkr) Procentuell förändring jmf föregående år Receptförskrivna läkemedel ,0 % - varav allmänläkemedel ,5 % - varav klinikläkemedel ,0 % - varav solidariskt finansierade/ ofördelade preparat ,0 % Läkemedel via rekvisition ,9 % Tabell 5: Landstingets ekonomiska utfall avseende kostnader för läkemedel (mkr=miljoner kronor)(källa: Cognos Power Play) 8

24 Övrigt Den totala budgeten för Övrigt är 67 miljoner kronor och inkluderar ett flertal mindre poster som t.ex. ersättning från Migrationsverket för asylsjukvård, bidrag till organisationer och diverse projekt. I Övrigt ingår också kostnader för den särskilda satsning på vårdgarantin som har gjorts under hösten 2009 och av de 20,6 miljoner kronor som HSN beviljades av Landstingsfullmäktige i november har 15,9 miljoner kronor använts. Den överskjutande delen har betalats tillbaka till finansförvaltningen. Tabellerna 6 och 7 visar inom vilka områden de särskilda satsningarna gjorts: Vård i Östergötland Volym Ca antal Belopp Ca mkr Per Gemryd ÖNH 156 0,2 Kenneth Lagmo Hud 340 0,5 Medicinskt Centrum i Link 0,6 - besök åderbråck 50 - besök urologi 30 - besök ortopedi 80 - besök kardiologi 45 - operation ortopedi 30 - operation ljumskbråck 30 Proxima i Motala 1,4 - besök ortopedi besök allmän kirurgi 77 - operation galla 50 - operation åderbråck 50 - operation ortopedi (vid Ingånget avtal stor ryggsäck) 110 6,4 RC -hörapparater målbonus 700 1,4 NSC -hyrläkare neurologi 0,3 MC -hyrläkare allerologi 0,3 - endskopier 0,3 BKC - hyrläkare barn 0,3 Övrigt - Sjukgymnastik 0,06 - Vårdlots 0,1 Summa 11,86 Tabell 6: Landstingets särskilda satsning på vårdgarantin Vård i Östergötland 9

25 Vård utanför Östergötland Volym Ca antal Belopp Ca milj. Handkirurgi Kalmar 3 0,07 Strumaoperation S:t Göran 21 0,7 Urologibesök Proxima Nacka 5 0,03 Prostaoperation - Västervik 7 0,2 - S:t Göran 20 0,8 Skelningsop- besök Västervik 4 0,02 Gråstarrsoperation 128 0,95 - Jönköpings län, Örebro, Sthlm mm Tonsilloperation - Västervik 17 0,4 - Proxima Nacka 20 0,3 - Aleris Sthlm 20 0,2 Bukplastik Plastikkirurggruppen Sabb 5 0,2 Övrigt - Utlägg LiÖ ersätter 0,1 Summa 3,97 Tabell 7: Landstingets särskilda satsning på vårdgarantin Vård utanför Östergötland 10

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014 Datum: 2015-03-12 Diarienummer: HSN-2015-12 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Verksamhet... 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport 04 år 2013

Delårsrapport 04 år 2013 1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-05-20 LiÖ 2013-25 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 04 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 07 år 2009

Delårsrapport 07 år 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen -08-21 LiÖ -28 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2. 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3

INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2. 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna till

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2011

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2011 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2012

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort för år 2007 med årsbudget

Hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort för år 2007 med årsbudget Ledningsstaben 2007-01-09 LiÖ 2006-41 Camilla Paananen Urban Svahn 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort för år 2007 med årsbudget Bifogade förslag till styrkort med årsbudget

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Fördelning på uttagning...3

INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Fördelning på uttagning...3 INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2011-11-16 LiÖ 2011-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för 2012

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2008-11-19 Dnr: LiÖ 2008-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 2 MEDICINSKA FÖRHÅLLANDEN 1999...6

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 2 MEDICINSKA FÖRHÅLLANDEN 1999...6 INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna till

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Utökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden 2006

Utökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden 2006 1 (2) Ledningsstaben MISSIV Henning Sand 2006-03-09 LiÖ 2006-139 Hälso- och sjukvårdsnämnden Utökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden 2006 Bakgrund I hälso- och sjukvårdsnämndens styrprocess

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Behovsstyrning genom behovsanalyser. Nätverket Region Östergötland Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson

Behovsstyrning genom behovsanalyser. Nätverket Region Östergötland Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson Behovsstyrning genom behovsanalyser Nätverket Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson Hälso- och sjukvårdsstyrning efter behov Östgötens behov Hälso- och sjukvårdsinsatser God hälsa Styrning av hälso-

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport 09 år 2012

Delårsrapport 09 år 2012 BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Ledningsstaben Ekonomigruppen -10-22 LiÖ -30 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 09 år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Årsredovisning 2012. Informationscentrum

Årsredovisning 2012. Informationscentrum Årsredovisning 2012 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd. 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av dagordning.

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2009 Fastställd av Dnr 2008-38 Landstingsfullmäktige Bilaga: 2008-11-25 1 Landstingsstyrelsen 2008-12-16 (årsbudget) DNR: 2006-41 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2009 - strategier - - framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2007 -en kortversion

Årsredovisning 2007 -en kortversion Årsredovisning 2007 -en kortversion Du håller i din hand kortversionen av landstingets årsredovisning för 2007. Årsredovisningen redovisar verksamheternas resultat utifrån landstingsplanens mål och budget.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 2 (12) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten grundades 1888

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Uppföljning av 2005 års behovsanalys avseende rehabilitering

Uppföljning av 2005 års behovsanalys avseende rehabilitering BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Peter Wahlberg 2012-01-10 LiÖ -3795 Hälso- och sjukvårdsnämnden Uppföljning av års behovsanalys avseende rehabilitering I verksamhetsplanen för fick beredningen för

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015 (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2015 1. Sammanfattning

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Narkolepsiföreningen Sverige NFS Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Orderstocken per 30 september uppgick till 20,8 MSEK (14,6). Under kvartal 3 har orderstocken minskat med 5,3 MSEK (orderstock per 30 juni: 26,1).

Orderstocken per 30 september uppgick till 20,8 MSEK (14,6). Under kvartal 3 har orderstocken minskat med 5,3 MSEK (orderstock per 30 juni: 26,1). FÖR TAGMASTER AB, PERIODEN 2006-01-01 -- 2006-09-30 Försäljning för kvartal 3: 13,7 MSEK (11,6) Ackumulerad försäljning för året: 38,0 MSEK (33,6) Resultat för kvartal 3: 0,6 MSEK (-0,8) Ackumulerat resultat

Läs mer

Räkenskapsåret 2012. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2012. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2012 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2012 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer