Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014"

Transkript

1

2 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014 Datum: Diarienummer: HSN

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Verksamhet... 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens aktiviteter... 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar... 2 Uppföljning Ekonomiskt resultat... 4 Sammanfattning... 4 Regionsjukvård (till östgötar)... 7 Närsjukvård... 7 Länsövergripande sjukvård... 7 Utomlänsvård... 8 Privata vårdgivare Tandvård Ambulanssjukvård och sjukresor Smittskyddsverksamhet Solidariskt finansierade läkemedel Övrigt Uppföljning av kostnader per sjukdomsgrupp Bilaga Bilaga Bilaga

4 1 Inledning Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut. En samlad redovisning av landstingets insatser, verksamhetsresultat och måluppfyllelse görs i den årsredovisning som hälso- och sjukvårdsnämnden, gemensamt med regionstyrelsen och trafik- och samhällsplaneringsnämnden, lämnar till regionfullmäktige. 2 Verksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndens aktiviteter Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har under år 2014 genom behovsstyrning arbetat med den inriktning som beskrivits i HSN:s verksamhetsplan Ett viktigt inslag är behovsanalyserna som görs för utvalda sjukdoms-/behovsgrupper. Under året har analyser genomförts inom områdena: Asylsökande och nyanlända Egenvård Missbruk och beroende Munhälsa hos sköra äldre Under 2014 har en process genomförts som resulterat i beslut om överenskommelser med verksamheten inför Den process som föregått överenskommelserna tar sin utgångspunkt i de av HSN fastställda uppdragen; de under tidigare år beslutade samt de uppdrag HSN beslutade om i februari Ett inslag i behovsstyrningen är dialogen kring och beslutet om resursfördelning där företrädare från såväl politik som verksamhet deltar. Med årets dialog som underlag lämnade landstingsdirektören förslag till resursfördelning som nämnden sedan beslutade om i september i samband med beslutet om överenskommelser. I samband med beslut om överenskommelserna för 2014 beslutade HSN att fördela de ytterligare resurserna om 133 miljoner kronor (113 miljoner kronor för prioriterade grupper samt 21 miljoner kronor som kompensation för del av skatteväxling). Även privata vårdgivare som HSN har avtal med kan få del av de ytterligare resurserna. En omfördelning inom HSN har gett ytterligare 13 miljoner kronor som ett engångsanslag. 1

5 Följande sjukdoms- och behovsgrupper tillförs ytterligare resurser (miljoner kronor): Område Ramhöjande Engångsmedel Ramhöjande Engångsmedel Cancersjukdomar 8,7 10,0 30,0 0,0 Hemsjukvårdsreformen 0,0 0,0 20,5 0,0 Psykisk ohälsa 17,5 1,0 20,0 11,0 Primärvård 0,0 0,0 20,0 0,0 Inflammatoriska led, mag-tarm- och hudsjukdomar 20,0 0,0 10,0 0,0 Centralt finansierade läkemedel och utomlänsvård 16,0 0,0 10,0 0,0 Ögonsjukdomar 0,0 0,0 6,2 0,0 Öron- näsa- halssjukdomar 5,5 0,0 4,0 0,0 Kvinnosjukvård 4,2 0,0 3,3 0,0 Barnsjukvård 2,6 0,0 2,6 0,0 Endokrina sjukdomar 13,0 0,0 2,0 0,0 Ärftliga sjukdomar/genetik 0,0 0,0 2,0 0,0 Blodsjukdomar 0,0 0,0 1,5 0,0 Hjärt- och kärlsjukdomar 6,0 0,0 1,0 0,0 Neurologiska sjukdomar 4,0 0,0 0,0 2,0 Akut omhändertagande 4,0 0,0 0,0 0,0 Behovsgruppen äldre 18,0 0,0 0,0 0,0 Infektionssjukdomar 2,5 0,0 0,0 0,0 Rörelseorganens sjukdomar 3,0 0,0 0,0 0,0 Sjukdomar i urin- och könsorganen 0,0 2,5 0,0 0,0 Totalt 125,0 17,5 133,1 13,0 Tabell 1: Hälso- och sjukvårdsnämndens satsningar (miljoner kronor) Sedan tillkommer ytterligare beslut om 25 miljoner kronor för att kompensera för kostnadsökningar på grund av ny lagstiftning avseende hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd samt patientrörlighetsdirektivet. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar Beredningarna har på HSN:s uppdrag genomfört följande aktiviteter: Samordningsberedningen Beredningen har varit forum för diskussion i olika strategiska frågor inför ärendehantering i HSN. Återkommande fasta punkter har varit rapportering om övriga HSN-beredningars arbete, om regionvården och om aktiviteter inom Läns-SLAKO och Nätverket Hälsa och Demokrati. Även planering och uppföljning av kunskapssammanträden har varit en återkommande punkt på agendan. Beredningen för samverkan Beredningen för samverkan har under 2014 utgjort landstingets representation i Läns-SLAKO vilket är en samverkansplattform för landstinget och länets kommuner i frågor om vård och 2

6 omsorg. Beredningen har kontinuerligt följt samordningsförbundens verksamheter i länet och tagit fram en revidering av Generella riktlinjer för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som utgör riktlinjer för landstingets representanter i länets samordningsförbund. Andra aktiviteter under året har varit: Beredningen har lett landstingets insatser vid genomförandet av Folkhälsopolitisk policy för Östergötland och haft en kontinuerlig dialog med Regionförbundet Östsam. Pensionärsrådet och Landstingets råd för frågor om funktionsnedsättning har återrapporterat till beredningen. Bevakning och återrapportering av äldreuppdraget och barn- och ungdomsuppdraget har genomförts. Beredningen har utvecklat relationerna med Östergötlands intresseorganisationer och tagit fram en policy för föreningsbidrag. Beredningen har bevakat framtagandet av en länsövergripande ANDT-strategi med tillhörande handlingsplan. Utvecklingen av hemsjukvårdsreformen har av beredningen bevakats kontinuerligt under Beredningen för behovsstyrning Beredningen för behovsstyrning har under 2014 samordnat arbetet med de aktuella behovsanalyserna kring missbruk och beroendevård, egenvård, asylsökande/nyanlända och munhälsa för sköra äldre. Beredningen har också fört en kontinuerlig dialog med beredningarna för brukardialog, både om deras specifika uppdrag och på ett mer övergripande plan. Beredningen har också genomfört ett flertal uppföljningar under 2014, dels av uppdrag från tidigare år som finns med i överenskommelser och dels av områden som har bedömts vara särskilt viktiga att följa upp. Uppföljningar har gjorts av: Landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Jämlik vård Äldre med cancer Språkstörning och stamning hos barn och unga Barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder Flytten av ätstörningsenheten Hudtumörprocessen Utvecklingen av strokeprocessen Beredningarna för brukardialog Fyra av de fem beredningarna för brukardialog har under året varit knutna till de behovsanalyser som genomförts. Brukardialogberedningarna har genomfört intervjuer med patienter/brukare och anhöriga inom respektive behovsgrupp. Den femte beredningen har haft temat E-hälsa och nya kommunikationsvägar medborgardialog om kommunikation och information. 3

7 Uppföljning HSN:s verksamhetsplan har följts upp via: Månatliga delårsrapporter Landstingets årsredovisning Därutöver har även andra uppföljningsaktiviteter haft mer eller mindre bäring på verksamhetsplanen: Inslag i kunskapssammanträden gemensamma med landstingsstyrelsen Redovisning av behovsanalyser Uppföljning av överenskommelser/avtal Olika redovisningar med uppföljningsinslag (t ex tillgänglighet) Dialogtillfällen med verksamhetsrepresentanter 3 Ekonomiskt resultat Sammanfattning I bokslut 2014 redovisas ett positivt resultat på 20 miljoner kr. Det är en förbättring med 20 miljoner kr jämfört med den senaste helårsbedömningen, baserad på delårsbokslutet t.o.m. oktober Bokslut 2014 Resultat (milj kr) Helårsbedömning (milj kr) Jan- okt 2014 Resultat (milj kr) Jan- okt 2013 Resultat (milj kr) Bokslut 2013 Resultat (milj kr) Regionsjukvård -2,3-3,0-1,4-4,7-7,3 Närsjukvård 25,8 10,0 25,6 10,5 10,3 Länsövergripande sjukvård 20,0 25,0 35,8 59,2 46,4 Utomlänsvård -2,9-20,0-11,7 30,0 5,5 Privata vårdgivare 11,9 15,0 24,4 24,2 25,2 Tandvård 14,3 9,5 15,0 3,9 0,4 Ambulanssjukvård och sjukresor 16,0 0,0 14,2 7,4 1,0 Smittskyddsverksamhet -18,7-6,0-6,3 8,9 11,5 Solidariskt finansierade läkemedel -0,5-5,0-5,5-7,0-13,7 Övrigt -43,8-25,5-7,3-39,1-72,0 Totalt 19,8 0,0 82,8 93,3 7,3 Tabell 2 : Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat avvikelse mot budget (januari december 2014) Anledningen till överskottet är framför allt att målen för vård i rimlig tid inte uppnåtts av landstingets produktionsenheter och att de därmed betalat vite till nämnden. Det finns även andra målrelaterade ersättningar där målen inte nåtts och ersättningen därmed inte betalats ut. Detta ger ett överskott i hälso- och sjukvårdsnämndens bokslut. Kostnaderna för sjukresor har också blivit lägre än beräknat, detsamma gäller för tandvård och privata vårdgivare. Kostnaderna för smittskyddsläkemedel har däremot kostat ungefär 12 miljoner kr mer än vad prognosen i oktober visade. 4

8 Bokslut 2014 HSN:s kostnader (milj kr) Bokslut 2013 HSN:s kostnader (milj kr) Bokslut 2012 HSN:s kostnader (milj kr) Bokslut 2011 HSN:s kostnader (milj kr) Regionsjukvård 584,3 578,8 559,0 526,2 Närsjukvård 4 223, , , ,2 Länsövergripande sjukvård 3 407, , , ,4 Utomlänsvård 215,5 199,1 208,8 188,2 Privata vårdgivare 436,0 427,2 418,8 408,6 Tandvård 253,2 260,2 247,8 234,7 Ambulanssjukvård och sjukresor 227,0 230,1 229,8 210,5 Smittskyddsverksamhet 51,3 25,2 34,6 39,8 Solidariskt finansierade läkemedel 138,8 135,7 125,0 93,6 Övrigt 114,8 137,7 90,7 132,1 Totalt 9 651, , , ,3 Tabell 3 : Hälso- och sjukvårdsnämnden - faktiskt utfall i miljoner kronor (indexuppräkning 2014 är 2,8 %) Diagrammet nedan visar hur kostnaden för östgötarnas hälso- och sjukvård fördelar sig på de huvudsakliga vårdområdena 1. Figur 1 Fördelning av kostnaderna för hälso- och sjukvården Landstinget i Östergötland Av kostnaderna för hälso- och sjukvård står närsjukvården totalt för 46 procent, varav något 1 Nettokostnaden har beräknats utifrån den ersättning som hälso- och sjukvårdsnämnden betalar ut till vårdgivarna (8 968 miljoner kr kompletterad med produktionsenheternas resultat (-122 miljoner kr) = miljoner kr. 5

9 mindre än hälften utgörs av kostnader för primärvård (vårdcentraler). Den länsövergripande specialistsjukvårdens kostnadsandel utgör 39 procent. Den i diagrammet angivna posten Övrigt innefattar i huvudsak centralt finansierade läkemedel såsom exempelvis blödarpreparat, sjukresor, folkhälsoarbete och smittskyddsverksamhet. Kostnaden för Privata vårdgivare och utomlänsvård har fördelats inom områdena högspecialiserad vård, specialistsjukvård och närsjukvård. Kostnadsandelen för privata vårdgivare utgör 10 procent medan utomlänsvårdens andel utgör drygt 3 procent. Det är oförändrat jämfört med föregående år. De största förändringarna inom denna sektor var under året att gynekologin i Motala flyttades över från Aleris till landstinget samt att Geria Care i Söderköping, Trädgårdstorgets vårdcentral samt Medicinskt centrum Vårdcentral i Norrköping fått ökad ersättning eftersom man ökat sin andel av antalet listade patienter. Figur 2 visar ett diagram över hur de fyra största kostnadsområdena i hälso- och sjukvårdsnämnden har förändrats mellan åren 2010 och Figur 2 Utvecklingen av kostnaderna för hälso- och sjukvårdsnämndens fyra största kostnadsområden mellan åren Kostnaderna för närsjukvård har minskat mellan åren och det beror på den överföring av hemsjukvård som gjordes till kommunerna i länet. I figur 3 visas hur fördelningen ser ut mellan privata vårdgivare och landstingsdriven vård inom de olika områdena mellan åren

10 Figur 3 Utvecklingen av hälso- och sjukvårdsnämndens kostnadsområden totalt mellan åren Regionsjukvård (till östgötar) Den totala budgeten för regionsjukvård är 582 miljoner kr för Avtalen för högspecialiserad sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under Den enda del som är rörlig är vissa sällan förekommande åtgärder som är särskilt dyra och som ersätts särskilt, 7,6 miljoner kr finns budgeterat för sådana kostnader. Kostnaden för högspecialiserad vård ligger 2,3 miljoner kr över den budgeterade och det är en liten förbättring jämfört med helårsbedömningen med ca 0,7 miljoner kr. Det är utfallet av den rörliga ersättningen till vissa kliniker som överskridit den budgeterade, framför allt inom hjärtsjukvård. Närsjukvård Den totala budgeten för närsjukvård är miljoner kr för 2014 och här ingår även kostnader för de privata vårdcentralerna. Kostnaderna för närsjukvård ligger 25,8 miljoner kr under den budgeterade nivån. Ersättningen till närsjukvården betalas till största delen ut som en fast ersättning, endast 162 miljoner kr är rörliga. Avvikelsen från budget består framför allt av rörliga ersättningar där målen inte uppfyllts och därmed inte betalats ut samt besöksersättningar framför allt inom öppenvårdspsykiatri för vuxna. Bland annat är cirka 8,3 miljoner kr ej utbetalda besöksersättningar för vuxenpsykiatri och 5,1 miljoner kr är ersättning för mål och mått till vårdcentralerna där målen inte uppfyllts. Länsövergripande sjukvård Avtalen för länsövergripande sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under 2014, endast 102 miljoner kr av miljoner kr är rörliga. Dessa ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året. 7

11 Alla berörda produktionsenheter har inte nått upp till uppställda mål och har därför inte fått sin rörliga ersättning utbetalt till fullo eller har fått betala vitesbelopp till nämnden. Följande produktionsenheter har inte haft full måluppfyllelse: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 7,0 miljoner kr i vitesbelopp för vård i rimlig tid samt 2,8 miljoner kr för ledtider canceroperationer. Sinnescentrum 3,3 miljoner kr i vitesbelopp för vård i rimlig tid samt 1,7 miljoner kr för ej utförda buk- och bröstplastikoperationer och 1,0 miljoner kr för ledtider canceroperationer. Hjärt- och medicincentrum 2,2 miljoner kr i vitesbelopp för vård i rimlig tid. Det medför att nämnden får ett överskott på 20,0 miljoner kr. Detta är en minskning jämfört med helårsbedömningen med 5,0 miljoner kr. Utomlänsvård Den totala budgeten för utomlänsvård är 213 miljoner kr för Kostnadsansvaret för det mesta av utomlänsvården är överflyttat till centrumnivå. Det som ligger kvar på nämnden är den akuta vården utan remiss och primärvården. Jämfört med samma period 2013 är kostnaderna för utomlänsvård 2014 ca 16 miljoner kr högre om man bara ser till de delar som ligger kvar på nämnden. Totalt ligger nämndens kostnad för utomlänsvård ca 2,9 miljoner kr högre än den budgeterade. Detta är en förbättring jämfört med helårsbedömningen med 17,1 miljoner kr HSN har sedan 2004 haft en försäkringslösning som får användas av produktionsenheter som har höga kostnader för utomlänsvård för bland annat transplantationer, barnsjukvård och blödarsjuka patienter. I denna försäkringslösning har 49,2 miljoner kr utbetalats och nämnden hade avsatt ca 39,4 miljoner kr för Ersättningen har utbetalats till följande produktionsenheter: Barn- och kvinnocentrum 27,6 miljoner kr Närsjukvården i västra Östergötland 10,6 miljoner kr Hjärt- och medicincentrum 7,8 miljoner kr Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 1,7 miljoner kr Närsjukvården i centrala Östergötland 1,5 miljoner kr Kostnaderna totalt för utomlänsvård i landstinget har ökat med ca 5 % jämfört med förra året och uppgår totalt till 312 miljoner kr. Den oplanerade utomlänsvården och primärvården samt läkemedelskostnaderna har ökat något jämfört med 2013 men det är kostnaden för den remitterade vården som ökat med betydande belopp framför allt inom barnsjukvård. Den remitterade vården enligt vårdgarantin har dock minskat med 25 miljoner kr och det har skett en förflyttning från utomlänsvård till egen regi framför allt genom vårdval obesitas. I Tabell 4 nedan visas kostnader för köpt utomlänsvård för hela landstinget. Endast kostnader för oplanerad utomlänsvård och primärvård samt läkemedel förskrivna utomläns påverkar hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomi. 8

12 Bokslut 2014 (mkr) Bokslut 2013 (mkr) Förändring (mkr) Procentuell förändring jmf föregående år Oplanerad utomlänsvård och primärvård ,5 % Läkemedel förskrivna utomläns ,3 % Remitterad specialistvård utomläns ,8 % Valfrihetsremiss ,3 % Vård enligt vårdgarantin ,6 % EES-vård (patientrörlighetsdirektivet) ,0 % Summa utomlänsvård ,4 % Tabell 4: Landstingets ekonomiska utfall avseende köpt utomlänsvård (mkr=miljoner kronor) (Källa: Agresso, ekonomidatalager) Under 2014 har data från den köpta utomlänsvården kunnat läsas in i vårddatalagret och det gör att statistik finns samlat för östgötarnas konsumtion av vård. Mer detaljerad statistik finns också i rapporter i KUL landstingets datasystem för köpt utomlänsvård där alla remisser och fakturor registreras. Uppföljningen delas upp i två delar, oplanerad vård och primärvård respektive remitterad vård. Oplanerad vård och primärvård Totalt östgötar har fått oplanerad vård eller primärvård i ett annat landsting under Kostnaden för vården har varit störst i Jönköping, Stockholm, Kalmar, Sörmland och Västra Götalandsregionen och avser akutsjukvård medan det är primärvård som har haft flest patienter, se tabell 5. Belopp 2014 (mkr) Antal patienter Antal patienter 2013 Akutsjukvård 81, Sjukvård i gränsområde Eksjö/Tranås 33, Primärvård 23, Försäkringskassan EU-vård 2,8 283 Summa oplanerad vård och primärvård utomläns 141, Tabell 5: Landstingets ekonomiska utfall avseende oplanerad vård och primärvård utomläns(miljoner kronor) (Källa: KUL datasystem för köpt utomlänsvård) 2 Antal patienter går inte att summera eftersom samma patient kan finnas med inom flera vårdområden. 9

13 Antal 2014 Antal 2013 Förändring i procent Vårdtillfälle ,5 % Vårdtid (antal dagar) ,4 % Medelvårdtid (antal dagar) 3,0 3,3-7,2 % DRG-vikt i sluten vård 1 474, ,3-0,6 % Läkarbesök ,8 % Sjukvårdande behandling ,3 % Indirekt kontakt ,3 % Tabell 6: Östgötarnas vårdkontakter hos vårdgivare i annat landsting avseende oplanerad vård och primärvård utomläns (Källa: Vårddatalagret) Det är svårt att veta för vilka diagnoser östgötarna söker oplanerad vård utomläns. Vid faktureringen kan landstingen uppge exempelvis DRG-kod men i många fall faktureras vårdkontakten utan angivande av kod, 17 procent av vårdtillfällena och 95 procent av läkarbesöken har fakturerats utan kod. Där DRG-kod finns är vårdtillfällen för cirkulationsorganens sjukdomar vanligast (till exempel bröstsmärta och hjärtrytmstörning), sedan matsmältningsorganens sjukdomar (till exempel buksmärta och blindtarmsoperation). Tabell 7 visar kostnad per invånare i Östergötlands kommuner för oplanerad utomlänsvård och primärvård. Det är tydligt att gränsområdet till Jönköpings län, Ydre kommun, har den största kostnaden för utomlänsvård. I annan uppföljning ser vi att invånarna i denna kommun har väldigt få vårdtillfällen vid sjukhusen i Östergötland utan de görs framför allt vid Höglandssjukhuset Eksjö och Nässjö. Det är stor skillnad mellan åren för vissa kommuner vilket kan bero på enskilda patienter som har varit kostsamma vissa år. Kr/invånare 2014 Kr/invånare 2013 Ydre Ödeshög Valdemarsvik Boxholm Finspång Vadstena Kinda Norrköping Linköping Motala Söderköping Mjölby Åtvidaberg Tabell 7: Kostnader per kommun och invånare för oplanerad vård och primärvård utomläns 2014 (Källa: KUL datasystem för köpt utomlänsvård) 10

14 Remitterad vård Totalt östgötar har fått planerad vård i ett annat landsting under 2014, antingen genom en specialistvårdsremiss eller genom vårdgarantiremiss. Det är ungefär 100 fler patienter än år Nedan visas de remitterade vårdkontakter som östgötar gjort hos vårdgivare i annat landsting, se tabell 8. Antal 2014 Antal 2013 Förändring i procent Vårdtillfälle ,7% Vårdtid (antal dagar) ,4% Medelvårdtid (antal dagar) 8,8 7,3 21,1% DRG-vikt i sluten vård 2 032, ,2 10,4% Läkarbesök ,5% Sjukvårdande behandling ,6% Indirekt kontakt ,5% Tabell 8: Östgötarnas vårdkontakter hos vårdgivare i annat landsting avseende remitterad vård utomläns (Källa: Vårddatalagret) På de betalningsförbindelser för remitterad vård som skickas till andra landsting från kliniker i Östergötland registreras diagnoser. Därför har landstinget en mer heltäckande bild av den remitterade vården än den oplanerade. De produktionsenheter som har störst kostnad för utomlänsvård är Barn- och kvinnocentrum (57 mkr), Hjärt- och medicincentrum (27 mkr) samt Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (26 mkr). De sjukhus där vården utförts är framför allt Karolinska sjukhuset i Huddinge respektive Solna, Skånes universitetssjukhus i Lund, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Akademiska sjukhuset samt Sahlgrenska universitetssjukhuset. De diagnoser som genererat högst kostnader är fetma, kronisk njursvikt, hjärtmuskelinflammation, levertransplantation samt cystisk fibros. De sjukdomsgrupper där flest vårdtillfällen förekommit är inom medfödda missbildningar, psykisk sjukdom, rörelseorganens sjukdomar samt tumörsjukdomar. Figur 4 visar antal vårdtillfällen för remitterad vård utomläns i olika åldergrupper och könsindelat för åren Den äldsta person som fått remitterad vård i annat län var 88 år. 11

15 Figur 4 Antal vårdtillfällen i olika åldersgrupper och kön för remitterad vård 2013 och 2014 (Källa: Vårddatalagret) Privata vårdgivare Den totala budgeten för privata vårdgivare (exkl. privata vårdcentraler som ingår i närsjukvård) är 448 miljoner kr för Kostnaderna avseende de privata vårdgivarna ligger ca 11,9 miljoner kr under den budgeterade nivån och det är en minskning jämfört med helårsbedömningen med ca 3,1 miljoner kr. Det är en trend av minskning av produktion och ersättning till många av de privata vårdgivarna som ersätts enligt den nationella taxan. Läkarbesöken hos de privata vårdgivarna minskar. Landstinget budgeterar dock enligt en högre produktion eftersom privatläkarna har fastställda taknivåer i nationella taxan. Tandvård Den totala budgeten för tandvård är 268 miljoner kr för Den 1 januari 2013 infördes tandvård för personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård). De berättigade individerna får bastandvård till samma avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Antalet individer som nåtts av tandvårdsstödet är fortfarande förhållandevis lågt. Informationsinsatser pågår för att fler berättigade individer ska nås av tandvårdsstödet. Utfallet för tandvården blev 253 miljoner kronor, vilket är ca 14,3 miljoner kronor lägre än det budgeterade. Huvudförklaringen till överskottet är att medlen som avsatts för tandvård för personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (Ftandvård), områdesansvar för barn och ungdomar, tvärsektoriella projekt inom områden med sämre tandhälsa samt befolkningsansvar vuxna inte utnyttjats fullt ut. 12

16 Ambulanssjukvård och sjukresor Den totala budgeten för ambulanssjukvård och sjukresor är 243 miljoner kr för Kostnaderna avseende ambulanssjukvård och sjukresor är ca 16 miljoner kr lägre än den budgeterade nivån. Jämfört med 2013 är kostnaderna för ambulanssjukvård och sjukresor 2014 ca 3 miljoner kr lägre. Ansvaret för sjukresorna flyttades över till AB Östgötatrafiken den 1 september Under året har kostnaderna för sjukresor minskat markant. Det är för tidigt att säga om det är en tillfällig kostnadsminskning eller om den kommer att bestå även kommande period. Antalet sjukresor och eventuella samordningsvinster med Östgötatrafiken kommer att fortsätta följas upp under året. Smittskyddsverksamhet Den totala budgeten för smittskyddsverksamhet är 33 miljoner kr för Kostnaderna avseende smittskyddsverksamhet är ca 18,7 miljoner kr högre än den budgeterade nivån och detta är en ökning jämfört med helårsbedömningen med ca 12 miljoner kr. Kostnaderna för smittskyddsläkemedel har ökat betydligt under andra halvåret och det är kostnader för nya effektiva läkemedel mot infektionssjukdomen hepatit C som ökar. Jämfört med 2013 är kostnaderna för smittskyddsverksamhet 2014 ca 26 miljoner kr högre. Solidariskt finansierade läkemedel Den totala budgeten för solidariskt finansierade läkemedel, mm är 138 miljoner kr för Kostnaderna avseende dessa läkemedel ligger ca 0,5 miljoner kr över den budgeterade nivån och det är en förbättring med ca 4,5 miljoner kr jämfört med helårsbedömningen. Jämfört med 2013 är kostnaderna för solidariskt finansierade läkemedel, mm cirka 3,1 miljoner kr högre. Det är framför allt kostnaderna för blödarsjuka som uppvisar en stor ökning. Hälso- och sjukvårdsnämnden har också ersatt produktionsenheter för så kallade särläkemedel motsvarande 10,7 miljoner kr. Läkemedelskostnaderna ökade med 6,7 procent 2014 jämfört med Landstingets volymökning var 0,3 procent, vilket är samma volymökning som i riket. De mest kostnadskrävande områdena under 2014 var inom tumörer och rubbningar i immunsystemet 325 miljoner kr och inom nervsystemet 261 miljoner kr. Övrigt Den totala budgeten för övrigt är 70 miljoner kr och underskottet inom detta område är ca 44 miljoner kronor och det är en försämring med ca 18 miljoner kronor jämfört med helårsbedömningen. Här redovisas bland annat kostnader för årets särskilda tillgänglighetssatsningar. I övrigt ingår även kostnader för asylsjukvård, bidrag till organisationer, diverse projekt samt utbetalningar av engångskaraktär, mm. Hälso- och sjukvårdsnämnden gjorde en särskild tillgänglighetssatsning under hösten som finansierades genom ej använda övriga medel. Vården har utförts både av landstingets egna produktionsenheter, privata vårdgivare med avtal samt vårdgivare utanför Östergötland. Tabell 9 visar inom vilka sjukdomsgrupper tillgänglighetssatsningarna gjorts och tabell 10 visar övriga satsningar: 13

17 Satsning tillgänglighet 2014 Belopp Ca mkr Allmänkirurgi 5,0 Hjärt- och kärlsjukvård 4,1 Öronsjukdomar 3,9 Ortopedi 1,0 Fetmakirurgi, komplicerade 1,0 Hand- och plastikkirurgi 1,0 Ögonsjukdomar 1,0 Hudsjukdomar 0,7 Urologiska sjukdomar 0,7 Neurologiska sjukdomar 0,7 Allergi 0,3 Summa 19,4 Tabell 9: Hälso- och sjukvårdsnämndens tillgänglighetssatsningar2014 Övriga satsningar 2014 Belopp Ca mkr Psykiatri, ökad produktion, läkemedel 16,0 och stöd till utvecklingsarbete Förstärkning ryggkirurgi 11,7 Merkostnader för Bråvallafestival 1,4 Utredningsenhet US och ViN 0,9 Merkostnader för övertagande av 0,8 verksamhet i Motala, gynekologi Särskilt kostnadskrävande patient inom 0,5 kirurgiska kliniken Summa 31,3 Tabell 10: Hälso- och sjukvårdsnämndens övriga satsningar

18 4 Uppföljning av kostnader per sjukdomsgrupp För hälso- och sjukvårdsnämnden är det viktigt att följa sjukdomsgrupper och det blir än mer intressant då alla landsting redovisar kostnader på sjukdomsgrupper så jämförelser kan göras. Nedan följer ett diagram över hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader under 2014 fördelat på sjukdomsgrupper/diagnoskapitel. Med hjälp av KPP-data för varje produktionsenhet har ersättningen som HSN betalat ut fördelats på de olika diagnoskapitlen. Privata vårdgivare har fördelats enligt specialitet och utomlänsvård samt ambulans/sjukresor enligt de diagnoskapitel som redovisas på akutmottagningarna. Figur 5: Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader per sjukdomsgrupp 2014 i miljoner kr. Gruppen Ej registrerad diagnos befinner sig efter bokslut 2014 på åttonde plats vilket är ungefär på samma nivå som bokslut 2013 och något bättre än utfallet efter oktober. Cirkulationsorganens sjukdomar är den största sjukdomsgruppen och därefter kommer Psykiska sjukdomar. De enskilda största diagnoserna inom dessa sjukdomsgrupper är högt blodtryck, förmaksflimmer samt schizofreni, depression och neuropsykiatriska diagnoser. Gruppen Faktorer av hälsobetydelse återfinns på tredje plats. Inom den gruppen finns bland annat dialysbehandlingar och cellgifts och strålningsbehandlingar av tumörer. Rörelseorganens sjukdomar återfinns inom två grupper (på fjärde och sjunde plats) och de är Muskeloskeletala sjukdomar samt Skador och förgiftningar. På femte plats finns Sjukdomar i matsmältningsorganen, inklusive tandvård och på sjätte plats finns Symtom och sjukdomstillstånd och där ingår ospecificerade bröst- och buksmärtor. 15

19 Figur 6 visar utvecklingen av kostnadsandelar för de tio största sjukdomsgrupperna. År 2011 utgjorde gruppen Ej registrerad diagnos den enskilt största kostnadsandelen. År 2014 placerar sig denna kostnadsandel på en åttondeplats bland de tio största sjukdomsgrupperna med cirka 7 procent av kostnaderna Figur 6: Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnadsandelar för de tio största sjukdomsgrupperna i procent. 16

20 Bilaga Hälso- och sjukvårdsnämnden Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag ) Patientavg sjukvård/tandvård ) Försäljning sjukvård/tandvård ) Övr intäkt LT:s huvudverksamh ) Statsbidrag ) Övriga bidrag ) Försålt mtrl varor övr intäkt ) Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader ) Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor ) Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader ) Summa Övriga kostnader Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Koncernbidrag avser använt statsbidrag för studie i tarmscreening. 2) Patientavgifter avser specialkost, hörselrehabilitering (start nov 2013) samt förskottsbetalda öppenvårdsavgifter. 3) Ökningen ligger i fakturerade läkemedelskostnader avseende blödarsjuk kalmarpatient, 10,8 mkr samt ersättning från kommunerna avseende hemsjukvårdsreformen 1-19 januari 2014, 9,2 mkr. 4) Avser ersättning från andra landsting för ambulanstransporter för utomlänspatienter. 5) Ökningen ligger i större ersättning från Migrationsverket för asylsökande. 6) Bidrag för projekt "Barn som anhöriga". 7) Här redovisas egenavgifter för sjukresor samt fakturerat vite till SOS Alarm. 8) Kostnader för personal i diverse projekt, nytt för 2014 är t ex "Framtidens bästa primärvård". 9) Ökningen består framför allt av kostnader för smittskyddsläkemedel (24 mkr) samt hörselhjälpmedel (14 mkr). 10) Minskningen ligger i kostnaden för sjukresor. 17

21 Bilaga Hälso- och sjukvårdsnämnden Kassaflödesanalys Bokslut 2014 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar 0 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 Investering i materiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investeringsbidrag 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 Amortering av skuld 0 Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

22 Bilaga Hälso- och sjukvårdsnämnden Balansräkning (tkr) Bokslut 2014 Bokslut 2013 Not TILLGÅNGAR Kundfordringar ) Förutbet kostn upplupna intäkt ) Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 0 0 Årets resultat Justering eget kapital ) Summa Verksamhetens eget kapital 0 0 Upplupna kostn förutbet intäkt ) Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 1) 2013 års fordring gentemot privat vårdgivare avseende felaktigt utbetalad ersättning skrevs av under ) Periodisering av intäkter som avser 2014 samt ersättning från Migrationsverket som kommer under 2015 men som avser 2013, 11,5 mkr. 3) Justering/nollställning av eget kapital gjort i bokslut 2014 med 19,8 mkr. 4) Periodisering av fakturor som avser

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben Camilla Paananen 2010-03-17 LiÖ 2010-18 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Denna årsredovisning omfattar en beskrivning

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2012

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 04 år 2013

Delårsrapport 04 år 2013 1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-05-20 LiÖ 2013-25 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 04 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens

Läs mer

Behovsstyrning genom behovsanalyser. Nätverket Region Östergötland Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson

Behovsstyrning genom behovsanalyser. Nätverket Region Östergötland Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson Behovsstyrning genom behovsanalyser Nätverket Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson Hälso- och sjukvårdsstyrning efter behov Östgötens behov Hälso- och sjukvårdsinsatser God hälsa Styrning av hälso-

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2011

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2011 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2013

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2013 Inledning Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut. En samlad

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Utökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden 2006

Utökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden 2006 1 (2) Ledningsstaben MISSIV Henning Sand 2006-03-09 LiÖ 2006-139 Hälso- och sjukvårdsnämnden Utökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden 2006 Bakgrund I hälso- och sjukvårdsnämndens styrprocess

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015 (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2015 1. Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

Uppföljning av 2005 års behovsanalys avseende rehabilitering

Uppföljning av 2005 års behovsanalys avseende rehabilitering BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Peter Wahlberg 2012-01-10 LiÖ -3795 Hälso- och sjukvårdsnämnden Uppföljning av års behovsanalys avseende rehabilitering I verksamhetsplanen för fick beredningen för

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Rix Telecom AB (publ) 2004-01-01-2004-03-31

KVARTALSRAPPORT Rix Telecom AB (publ) 2004-01-01-2004-03-31 KVARTALSRAPPORT Rix Telecom AB (publ) 2004-01-01-2004-03-31 Rix Telecom levererar kommunikationstjänster. De huvudsakliga tjänsterna är, sedan: 1998 Telefoni via prefix 1999 Förvalstelefoni, modem-internet,

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2011-11-16 LiÖ 2011-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för 2012

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årsredovisning 2007 -en kortversion

Årsredovisning 2007 -en kortversion Årsredovisning 2007 -en kortversion Du håller i din hand kortversionen av landstingets årsredovisning för 2007. Årsredovisningen redovisar verksamheternas resultat utifrån landstingsplanens mål och budget.

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport 09 år 2012

Delårsrapport 09 år 2012 BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Ledningsstaben Ekonomigruppen -10-22 LiÖ -30 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 09 år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2007 1(14) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2008 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Annika Mansén 031-700 5101 Seppo Kerola 033-16 60

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Brukardialogberedningar

Brukardialogberedningar Brukardialogberedningar Brukardialoger - möten mellan politiker och brukare Varje år gör Landstinget i Östergötland fördjupade behovsanalyser inom områden som hälso- och sjukvårdsnämnden väljer ut. Behovsanalyserna

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort för år 2007 med årsbudget

Hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort för år 2007 med årsbudget Ledningsstaben 2007-01-09 LiÖ 2006-41 Camilla Paananen Urban Svahn 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort för år 2007 med årsbudget Bifogade förslag till styrkort med årsbudget

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix

Årsbokslut. Föreningen Fenix Årsbokslut för Föreningen Fenix 802406-1239 Räkenskapsåret 2014 Föreningen Fenix 1 (7) Styrelsen för Föreningen Fenix får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2008-11-19 Dnr: LiÖ 2008-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård 2012 11 22

Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård 2012 11 22 Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård 2012 11 22 1 1 Bakgrund... 3 2 Ny ersättningsmodell... 3 3 Ersättning... 4 3.1 Fördelning...4 4 Generell ersättning... 4 4.1 Vårdpeng...4 4.1.1

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pergolan 2

Årsredovisning. Brf Pergolan 2 Årsredovisning för Brf Pergolan 2 769621-5081 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Pergolan 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Riksförbundet Cystisk Fibros

Årsredovisning. Riksförbundet Cystisk Fibros Årsredovisning Riksförbundet Cystisk Fibros 1 januari - 31 december 2012 Innehåll Årsredovisning Förvaltningsberättelse 2 Räkenskaper... 4 Revisionsberättelse 10 1 Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets resultat 25-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 3,8 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,5 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering.

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 211-8-17 LS 117-135 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 211 -OB-17 Landstingsstyrelsen LAtoDSTWGSSTYRElSFN 1 1-8-17 * G9 Delårsrapport 211

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer