Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård 2012 11 22"

Transkript

1 Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård

2 1 Bakgrund Ny ersättningsmodell Ersättning Fördelning Generell ersättning Vårdpeng Grundersättning Vårdtyngd (ACG) Socioekonomisk tyngd (CNI) Prestationsbaserad ersättning Besöksersättning Definitioner besök Högkostnadsskydd och patientavgift Otrohetsersättning Folkhälsa Målbaserad ersättning Särskild ersättning Sjukvårdsrådgivning Ungdomsmottagning Vårdplaneringssköterska Psykologmottagning för föräldra och barnhälsovård Ersättning läkemedel Allmänläkemedel Diabeteshjälpmedel ApoDos tjänsten Kvalitetsindikatorer läkemedel Ersättningen för läkemedel Allmänläkemedel Hjälpmedel Glesbygdsstöd AT/ST läkarutbildning Övrigt Bassänger Synnerligen vårdtunga och dyra patienter Familjecentraler Införandetakt fördelning enligt vårdtyngd Allmänt Övergång till ny ersättningsmodell Kompensation för mervärdeskatt för privata vårdcentraler Kompensation för over head kostnader Allmänna avtalsvillkor Prisjustering Fakturerings och betalningsvillkor...14 Definitioner

3 Ersättningsbilaga till Regelbok BAKGRUND Ersättningssystemet är generellt för alla vårdcentraler oavsett om de drivs i landstingets egen regi eller i privat regi. Uppdrag och ersättning för landstingsdrivna vårdcentraler och privata vårdcentraler ska vara transparant och konkurrensneutralt. Varje år i juni fastställer fullmäktige de ekonomiska ramarna för primärvården kommande kalenderår. Vid fullmäktige i november fastställs ersättningsmodell för kommande år. 2 NY ERSÄTTNINGSMODELL Den nya ersättningsmodellen är framtagen för att ge incitament för att skapa en jämlik vård i Västernorrland. De stora byggstenarna är vårdtyngd och socioekonomi, vilka är de enskilt mest betydelsefulla faktorerna för resursförbrukning i hälso och sjukvården. Delar av modellen kommer att införas successivt, se kapitel 6. 3

4 3 ERSÄTTNING 3.1 Fördelning Utgångspunkt för fördelning av resurser till primärvården i Västernorrland är, den av Landstingsfullmäktige fastställda ekonomiska ramen miljoner kronor för aktuellt verksamhetsår. Förbehåll för eventuell korrigering som kan bli på grund av ändrad läkemedelsbudget. Ovanstående ram fördelas i 62 % generell ersättning och 38 % särskild ersättning. Den särskilda ersättningen utbetalas till vårdgivare som utför särskilda uppdrag i primärvården. Glesbygdsersättning samt läkemedel ingår i den särskilda ersättningen. 4 GENERELL ERSÄTTNING Den generella ersättningen fördelas enligt 80% vårdpeng, 18% prestationsbaserad och 2% målbaserad ersättning. Den generella ersättningen är för år 2013 totalt 763,1 mkr. Vårdpengen utgör 610,5 mkr, som fördelas i 10 % grundersättning och resterande 90% enligt vård och socioekonomisk tyngd (ACG och CNI). Ersättning för prestation är 137,3 mkr som fördelas i 82,5% besöks ersättning och 17,5% folkhälsa. Målbaserad ersättning är 15,2 mkr. 4.1 Vårdpeng Vårdpengen 610,5 mkr delas upp i en grundersättning 61,0 mkr och en ersättning för ACG och CNI på 549,5 mkr. 4

5 Grundersättning utgår per listad invånare totalt 42,9 mkr. En extra grundersättning ges för barn 0 6 år totalt 7,1 mkr och för kvinnor år 11 mkr. Den totala ersättningen för ACG är 439,6 mkr. Den totala ersättningen för CNI är 109,9 mkr Grundersättning Grundersättning är ersättning som utbetalas för samtliga listade invånare oberoende av ålder. Grundersättningen är 178 kr per listad invånare. Extra grundersättning utbetalas för samtliga barn i åldergruppen 0 6 år för att täcka kostnaden för barnhälsovården. Den extra grundersättningen för barn 0 2 år är 713 kr/listad och 3 6 år 171 kr/listad. Extra grundersättning utbetalas för kvinnor i ålder år för att täcka kostnader för mödrahälsovård. Den extra grundersättningen för kvinnor är 300 kr/listad kvinna i ovanstående åldersgrupp Vårdtyngd (ACG) Ersättning enligt ACG är en ersättning som utgår per listad invånare. Utifrån varje persons diagnoser beräknas en vikt som ligger till grund för ersättningen. Diagnoser hämtas för alla kontakter, både primärvård och sjukhusvård 18 månader bakåt i tiden. Ersättning för ACG är kr per listad vid vikt 1, Socioekonomisk tyngd (CNI) Ersättning för socioekonomisk tyngd är en ersättning som utgår per listad invånare. Utifrån varje listad persons socioekonomiska tyngd beräknas en vikt för hela vårdcentralens lista som sedan ligger till grund för ersättningen. Vikten för socioekonomiska tyngd beräknas månadsvis utifrån Statistiska centralbyråns (SCB:s) CNI index Care Need Index. Ersättning för CNI är 454,20 kr/listad vid vikt 1,0. Följande sju faktorer vägs in: Arbetslöshet Flera barn under 5 år Född utanför EU Ensamstående med barn under 17 år Ensamstående över 65 år Flyttat det senaste året Låg utbildning 4.2 Prestationsbaserad ersättning Prestationsbaserad ersättning utgår för besök hos ersättningsberättigade vårdgivarkategorier. Prestationsbaserad ersättning utgår också för åtgärder inom folkhälsa enligt incitamentsmodell för resultat och effekter av förebyggande insatser i primärvården Besöksersättning Den prestationsbaserade besöksersättningen, totalt 113,3 mkr, består av ersättning för besök hos alla vårdgivarkategorier med behandlingsansvar. Ersättningen per besök, enskilt eller i grupp, är 172 kronor inklusive patientavgift förutom hemsjukvårdsbesök av läkare där ersättningen är 410 kronor per besök inklusive patientavgift. 5

6 4.2.2 Definitioner besök Avsnittet definierar olika vårdkontakter och när rörliga ersättningar utgår. Se avsnitt för definitioner. Vad gäller patientavgifter hänvisas till respektive flik i avgiftshandboken Högkostnadsskydd och patientavgift Vårdcentralen får alltid samma besöksersättning oavsett högkostnadsskydd eller inte. Högkostnadsskydd och patientavgift Exempel 1 Belopp (kr) Besök vårdcentral 172 Erlagd patientavgift (läkare) 150 Nettoersättning 22 Total ersättning vårdcentral, Exempel 2 Belopp (kr) Besök vårdcentral 172 Högkostnadsskydd 0 Nettoersättning 172 Total ersättning vårdcentral, Exempel 3 Belopp (kr) Besök vårdcentral 172 Erlagd patientavgift 80 Nettoersättning 92 Total ersättning vårdcentral, Exempel 4 Belopp (kr) Besök primärvårdsjour 172 Erlagd patientavgift 300 Nettoersättning 128 Total ersättning vårdcentral, Otrohetsersättning Otrohetsersättning för besök på vårdcentral inom länet där patient inte är listad innebär att vårdcentralen, som utför besöket, får en ersättning från den vårdcentral som den listade tillhör. För besök är ersättningen 410 kronor, inkl. patientavgift. Vårdcentralerna kan vid överenskommelse om samverkan mellan vårdcentraler anmäla till Landstingsstaben Beställning att otrohetsersättning ej ska gälla. 6

7 4.2.5 Folkhälsa Den prestationsbaserade ersättningen för folkhälsa 2013 är totalt 24 mkr. Den utgår från levnadsvanor där Identifikation, Åtgärd och Resultat registreras. Områden som ger ersättning 2013 är tobak, alkohol, fysisk aktivitet samt övervikt/fetma. I 2013 års ersättning ingår hälsoundersökning för och 60 åringar samt hälsosamtal för 75 åringar. Nedan beskrivs modellen för prestationsbaserad ersättning folkhälsa. Ersättningsvärde, kronor per prestation Prestation\Hälsoproblem Tobak Alkohol Bristande Övervikt/ TOTALT fysisk aktivitet Fetma Identifikation 25,50 25,50 25,50 25,50 102,00 Åtgärd 446,20 446,20 446,20 446, ,80 Resultat 2 549, , , , ,74 Ersättning för identifikation kan endast erhållas 1 gång per område, individ och år maximerat till 40 % av antalet listade för respektive vårdcentral. Ersättning kan endast erhållas för en åtgärd per besök och individ. Budget 2013 Tillgängliga medel för folkhälsa Varav hälsoundersökning och hälsosamtal varav medel för prestationsbaserad ersättning, gäller från 1 januari 2013 Hälsoundersökning för 40, 50, 60 åringar ersätts med 700 kr/undersökning. Hälsosamtal för 75 åringar ersätts med kr per samtal. 4.3 Målbaserad ersättning Målbaserad ersättning är totalt 15,2 mkr och utbetalas för uppnått resultat för specificerade kvalitetsindikatorer. Kvalitetsindikatorerna för 2013 är uppdelade på 50 % Kontinuitet 50 % Undvikbar slutenvård Varje kvalitetsindikator har två målnivåer. 80 % av ersättningen fördelas på de vårdcentraler som klarar den lägre målnivån och 20 % av ersättningen fördelas på de vårdcentraler som dessutom klarar den högre målnivån. Ersättningen utbetalas per listad invånare under kvartal Båda ersättningarna kommer att ha en maxnivå i förhållande till antalet listade. 7

8 Kontinuitet Målet är att 65 % av alla läkarbesök ska göras hos samma läkare av de patienter som besökt läkare tre eller fler gånger under perioden. Mätperiod är april 2012 till och med mars Se kapitel definitioner. Kontinuitet lägre målnivå De vårdcentraler som förbättrar kontinuiteten mer eller lika med 5 procentenheter delar på 6,08 mkr i förhållande till andelen listade på vårdcentralen. Ingen vårdcentral kan få mer än 100 kr per listad invånare. Kontinuitet högre målnivå De vårdcentraler som klarar 65 % eller mer delar på 1,52 mkr i förhållande till antalet listade. Ingen vårdcentral kan få mer än 100 kr per listad invånare. Målnivå Lägre målnivå Högre målnivå Totalt 6,08 mkr 1,52 mkr 7,6 mkr Undvikbar slutenvård Målet på nationell nivå är att andelen undvikbara slutenvårdstillfällen ska minska med 10%. Av resultatet i Västernorrland framkommer att detta mål är svårt att uppnå inom de närmaste åren. Målet för 2013 är att minska andelen undvikbar slutenvård. Mätperiod är april 2012 till och med mars Se kapitel definitioner. Undvikbar slutenvård lägre målnivå De vårdcentraler som minskat andelen undvikbar slutenvård delar på 6,08 mkr i förhållande till antalet listade. Ingen vårdcentral kan få mer än 100 kr per listad invånare. Undvikbar slutenvård högre målnivå De vårdcentraler som minskat andelen undvikbar slutenvård med mer eller lika med 1 procentenhet delar på 1,52 mkr i förhållande till antalet listade. Ingen vårdcentral kan få mer än 100 kr per listad invånare. Målnivå Lägre målnivå Högre målnivå Totalt 6,08 mkr 1,52 mkr 7,6 mkr 5 SÄRSKILD ERSÄTTNING I den särskilda ersättningen ingår ersättning till vårdgivare som utför specifika uppdrag för hela primärvården västernorrland. I den särskilda ersättningen ingår även ersättning till vårdcentraler i glesbygd samt övriga uppdrag. För följande uppdrag utgår ersättning till vårdgivare: Sjukvårdsrådgivning Ungdomsmottagning Vårdplaneringssköterska Psykologmottagning för föräldra och barnhälsovård 8

9 Övriga ersättningar: Läkemedel Hjälpmedel Glesbygdsstöd AT/ST kostnader Övergripande tjänster BHV, MHV 5.1 Sjukvårdsrådgivning Överenskommelse om drift tecknas med Landstingsstaben Beställning. Verksamheten finansieras med ett fast belopp som 2013 är 14,7 mkr. 5.2 Ungdomsmottagning Överenskommelse om drift tecknas med Landstingsstaben Beställning. Verksamheten finansieras med ett fast belopp som 2013 är 10,6 mkr. 5.3 Vårdplaneringssköterska Överenskommelse om uppdraget tecknas med Landstingsstaben Beställning. Verksamheten finansieras med ett belopp som 2013 är 1,5 mkr. 5.4 Psykologmottagning för föräldra och barnhälsovård Överenskommelse om uppdraget tecknas med landstingsstaben Beställning. Verksamheten finansieras med ett belopp som 2013 är 10,2 mkr. 5.5 Ersättning läkemedel Ersättningsmodellen för läkemedel inom primärvården i Landstinget Västernorrland hanterar så kallade allmänläkemedel, samt ApoDos tjänsten. Fördelningsmodellen för ersättning avseende läkemedel kommer att följs upp under året. Diabeteshjälpmedel har tidigare debiterats primärvården, men sedan 2011 har denna kostnadspost lyfts till Läkemedelsenheten. Även 2013 kommer diabeteshjälpmedlen att debiteras läkemedelsenheten Allmänläkemedel Respektive vårdcentral ansvarar för sina listade patienters kostnader för allmänläkemedel oavsett vem som förskrivit läkemedlen. Budget för allmänläkemedel fördelas per vårdcentral utifrån antalet listade patienter och konsumtion fördelad efter ålder och kön. Modellen använder 19 åldersklasser och fördelas efter kön. När personer listar om sig, flyttas även ersättningen för allmänläkemedel till den nya vårdcentralen. Vårdcentralen ansvarar för 50 % av sina ekonomiska över och underskott för allmänläkemedel. För 2013 sker en viss förändring av ersättningsmodellen för allmänläkemedel. Bakgrunden är att vårdcentralerna visar avvikelser mot lagd budget, innebärande att vissa vårdcentraler uppvisar överskott och andra uppvisar underskott gentemot lagd budget. Väsentlig del av dessa över och underskott beror på 9

10 hur många diabetiker som är listad på vårdcentralen och som har diabetesmedicin (ATC koa10a och A10B). För att skapa en rättvisare ersättning reduceras därmed läkemedelsbudgeten med 15 procent. I stället kompenseras vårdcentralerna med ett fast belopp om kronor per listad person som står på diabetesmedicin Diabeteshjälpmedel Den nya distributionsformen är nu i drift innebärande att diabeteshjälpmedel, såväl testmaterial såsom pumpar och pumhjälpmedel delas av landstinget. Vårdcentraler ersätts för att de övertar utlämningen från apoteken. De ersätt med 30 procent av avtalskostnaden av respektive vårdcentrals beställda diabeteshjälpmedel. (Inte att blanda ihop med diabetesmedicin) ApoDos tjänsten ApoDos är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering som inte kan klara sin läkemedelshantering själv exempelvis på grund av fysiska och/eller psykiska hinder. Modellen för ersättning delas in i två delar, personer som bor i ordinärt boende och personer som bor i särskilt boende. I ersättningsmodellen ingår enbart budget för ApoDos i ordinärt boende. Budgeten är bestämd till 4,2 miljoner kronor Budget för ApoDos i särskilt boende ligger på landstingets läkemedelsenhet Kvalitetsindikatorer läkemedel Läkemedelskommitténs kvalitetsindikatorer ingår som en del i Vårdval Västernorrland. Uppföljningen av kvalitetsindikatorerna är uppdelad i tre nivåer där varje indikator kan ge 2, 1 eller 0 poäng. Rapporterna uppdateras månadsvis i Läkemedelsdata. Vid framtagande av lämpliga målnivåer har jämförelser skett mot andra län, se särskilt dokument på Läkemedelsdata. Efter varje år räknas målnivåerna för varje enhet ihop till en sammanlagd poängsumma. Uppföljningen baseras på helår. För 2012 kan exempelvis en sammanlagd summa på maximalt 30 poäng uppnås för de femton indikatorerna. De fem kvalitetsindikatorer som är viktigast har dubbelt värde vilket innebär att en maximalpoäng på 40. Uppnådd poängsumma multipliceras med det genomsnittliga antalet listade patienter för vårdcentralen och summan motsvarar den summa i kronor som utdelas i kvalitetsersättning på läkemedelsområdet. Om en vårdcentral t.ex. för de femton kvalitetsindikatorerna når en sammanlagd poängsumma på 20 poäng och har listade patienter, får vårdcentralen en kvalitetsersättning på kronor (20 x 8247). Utbetalning sker två gånger per år. Budgeten för länet uppgår till 7 miljoner kronor. Läkemedelskommitténs kvalitetsindikatorer justeras inför varje nytt år d.v.s valet av indikatorer, antal indikatorer, relevanta målnivåer samt principer för utbetalning av kvalitetsersättning. Beslut om slutliga indikatorer för 2012 fastställs av Läkemedelskommitténs expertgrupper i december Ersättningen för läkemedel Ersättningen för läkemedel innehåller för 2013 i huvudsak två delar. Dessa är allmänläkemedel och apodostjänsten. Ersättningens storlek för var och en av dessa baserar sig på historisk förbrukning. Budgeten för allmänläkemedel och apodos 2013 är 262,3 miljoner kronor varav 39,3 miljoner bryts ut och 10

11 fördelas såsom beskrivits i avsnitt ovan. Apodostjänsten utgör alltså 4,2 miljoner. Fördelningen per ålderskategori, män och kvinnor framgår av tabellen nedan för perioden september 2011 tom augusti Allmänläkemedel Förmån kr som värden Män Kvinnor Rullande 12 månader (alt helår) Alla åldrar Till ovanstående värden läggs alltså ett fast belopp per listad person som står på diabeteshjälpmedel. Det innebär ett tillägg på kronor för dessa personer. I länet finns kring personer som hämtar ut dessa läkemedel. Justering för att även dessa personer kan komma att lista om sig sker kontinuerligt. 5.6 Hjälpmedel Kostnaden för hjälpmedel inom primärvården regleras av Landstingsstaben Beställning. 11

12 5.7 Glesbygdsstöd En särskild ersättningsmodell för glesbygdsstöd gäller. Vårdcentralens avstånd till närmaste sjukhus eller närsjukvårdscentrum är utgångspunkt. Totalt 32,5 mkr fördelas enligt denna modell. Ansökan om en filial på annan ort kan, om speciella skäl finns, göras hos landstingsstaben beställning. Ersättningen för en extra vårdcentral är kronor per år och för en extra distriktssköterskemottagning eller motsvarande kronor per år. Modervårdcentralen ska ligga mer än 50 km från sjukhus. Vid fler än en vårdcentral eller filial på orten delas ersättningen. nedan. (begreppet vård För varje vårdinvånare erhålls ett glesbygdstillägg enligt avståndsberäkning invånare se kap. 6.1) Avståndsberäkning Km Uppräkningsfaktor , , över 7, Kr per vårdinvånare 136,70 Efter ansökan kan tillägg för fler enheter utgå enligt Vårdcentral Distriktssköterskemott AT/ST läkarutbildning Läkarutbildning hanteras och finansieras centralt inom Landstinget via Landstingsstaben Beställning. Vårdcentralen anställer ST läkare. Ersättning utgår med 75% av medianlön. Ersättning för kompetensutveckling för ST läkare är 1,0 mkr, som fördelas per ST läkare och år. Båda ersättningarna utbetalas månadsvis till vårdcentralen där ST läkare tjänstgör. Vid tjänstledighet utgår ingen ersättning. AT läkarlön ersätts via Landstingsstaben Beställning vid tjänstgöring inom primärvården. Ersättning utgår till vårdgivare som erbjuder praktikplats för läkarassistenter under sommarmånader. 5.9 Övrigt Sjukvårdsgrupper och katastroforganisation samt riktade projekt regleras som särskilda uppdrag. Läkemedelkostnader i katastrofförråd bekostas av vårdenheten Bassänger Landstingets Serviceförvaltning svarar för bassänger på vissa orter i länet. Tillgång till dessa kan, till självkostnad, bokas av vårdcentral vid behov av bassängträning för patient eller patientgrupper. 12

13 5.11 Synnerligen vårdtunga och dyra patienter Här avses extremt vårdtunga och kostnadskrävande patienter som vårdas i hemmet och det finns ett vårdavtal. Ersättning för del av kostnaderna kan ansökas hos Landstingsstaben Beställning Familjecentraler Ersättning för merkostnader utöver normal BVC ansöks hos Landstingsstaben Beställning. 6 INFÖRANDETAKT FÖRDELNING ENLIGT VÅRDTYNGD 6.1 Allmänt Utgångspunkten i den kapiteringsmodell som Landstinget Västernorrland haft t.o.m år 2012 är listade invånare per vårdcentral som åldersviktas med fyra åldersklasser, se tabell nedan. Med åldersviktning multiplicerat med antalet listade invånare i respektive åldersklass skapas totalt antalet vårdinvånare per vårdcentral. Ålder Vikt 0 6 1, , , , Övergång till ny ersättningsmodell Övergången till helt ny ersättningsmodell kommer att ske stegvis. avsnittet ACG, 439,6 mkr, införs tillsammans med åldersviktning Den del som är beskriven under /2 ACG, 1/2 Åldersviktning /1 ACG Ersättningen per vårdinvånare 2013 enligt tidigare modell är 908,50 kr per vårdinvånare. Ersättning för ACG 2013 enligt ny modell är 908,50 kr/listad 7 KOMPENSATION FÖR MERVÄRDESKATT FÖR PRIVATA VÅRDCENTRALER Landstinget utbetalar en kompensation för mervärdeskatt på 3 % till privata vårdgivare. Kompensationen beräknas på nettoutbetalning. 13

14 8 KOMPENSATION FÖR OVER HEAD KOSTNADER Beräkningarna för OH pålägg följer Sveriges kommuner och landstings nya rekommendationer. Ersättning för detta ingår. 9 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Alla priser anges i svenska kronor exklusive mervärdeskatt. 9.1 Prisjustering Förutsättningar och rutiner för prisjustering för Vårdval Västernorrland redovisas i avtalet. 9.2 Fakturerings och betalningsvillkor Utbetalning av ersättning sker månadsvis. 14

15 DEFINITIONER (Utdrag ur Socialstyrelsens termbank). Avsnittet definierar olika vårdkontakter och när rörliga ersättningar utgår. Vad gäller patientavgifter hänvisas till respektive flik i avgiftshandboken. Vårdkontakt Kontakt mellan patient och hälso och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning eller omvårdnad. Vårdkontakt omfattar vårdtillfälle, öppenvårdsbesök, hemsjukvårdsbesök, konsultation, telefonkontakt, brevkontakt samt e kontakt. Vårdkontakt ska ha dokumenterats i journal. I Vårdval Västernorrland ger följande kontakter inom AFL rörlig ersättning till vårdcentralen: Enskilt besök eller besök i grupp på mottagning, enskilt hembesök och hemsjukvårdsbesök. Besök inom smittskyddslagen ger rörlig ersättning. För intyg grupp 1 tas ingen särskild avgift ut för intyget om det sker i samband med ett besök för sjukdom, patienten betalar gällande patientavgift för besöket. Besöket är inom AFL och ger rörlig ersättning. För vårdkontakter utom AFL utgår EJ rörlig ersättning, t.ex. vaccinationer. Avgifter för åtgärder utom AFL behålls på respektive enhet. Avgifter finns i Gula Taxan. Ex Grupp 1 intyg Körkort Av medicinska skäl Avbeställning av resa, intyg egen sjukdom Bostad, intyg om förtur Öppenvårdsbesök Vårdkontakt inom öppen vård som innebär personligt möte mellan patient och hälso och sjukvårdspersonal. Det finns flera olika slag av besök. En indelning kan göras efter var besöket geografiskt sker: mottagningsbesök eller hembesök. En annan indelning kan göras efter typ av besök: akut eller ej akut, nyeller återbesök samt planerat eller oplanerat besök. En uppdelning kan också göras efter besöksform: enskilt besök, gruppbesök, teambesök eller familjebesök. En indelning kan dessutom göras efter vilken hälso och sjukvårdspersonal som patienten möter: läkare, distriktssköterska, dietist, sjukgymnast etc. Besök skall ha dokumenterats i journal. Mottagningsbesök Besök på vårdenhet. Besök skall ha dokumenterats i journal. Besök på mottagning för att beställa tid hos vårdgivare ska EJ registreras som besök. Dosettdelning på vårdcentral Dokumenteras i journal men EJ som besök i kassabild, ger EJ rörlig ersättning. Medicinsk service Provtagning (medicinsk service) i samband med läkarbesök eller återkommande provtagning mellan läkarbesök för listade patienter ska inte redovisas som vårdkontakt. Särredovisa på LAB, ger EJ rörlig ersättning. När provtagning utförs efter ordination av specialistklinik inom landstinget skall besöket registreras med koppling till beställaren, ger EJ rörlig ersättning. 15

16 Om vårdcentral utför provtagning för annan remittents räkning skall detta registreras med koppling till beställaren. (Om beställaren ej finns som valbart alternativ i kassabilden registrera under övrigt med klartext.) Hälsokontroller (gynhälsokontroll/cytologprover) till kallade, utvalda grupper. Utom AFL. Ger EJ rörlig ersättning. Cytologprov vid utredning av sjukdom avseende enskilda individer ingår i vårdkontakten inom AFL hos respektive vårdgivare/mottagning. Ger rörlig ersättning. Hembesök Definieras som besök i patients bostad eller där patient vistas. Besöket skall ha ägt rum utanför en vårdenhet. Inga tidsmässiga preciseringar av besökets längd skall tillämpas. Hembesök skall ha dokumenterats i journal. Besök hos patient som inte har vårdplan, t ex vid akut sjukdom, registreras i kassabilden som hembesök När läkare gör "rond" på särskilt boende räknas själva ronden inte som besök och ger i sig EJ rörlig ersättning. Om läkare på det särskilda boendet träffar patient enligt definitionen "vårdkontakt" ska detta registreras som hemsjukvårdsbesök och ger rörlig ersättning. Hemsjukvårdsbesök Vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär personligt möte mellan patient och hälso och sjukvårdspersonal i patients bostad eller där patient vistas. Hemsjukvårdsbesök skall ingå i vårdplan för hemsjukvård. Hemsjukvårdsbesök skall ha dokumenterats i journal. Eftersom inskrivning i hemsjukvård inte tillämpas i vårt landsting, måste hälso och sjukvårdspersonalen vid varje enskild vårdkontakt i hemmet bedöma om besöket ska klassas som hemsjukvård. Vårdkontakt av läkare i särskilt boende ska redovisas som besök i hemsjukvård (enl Lf). Dosettdelning i hemmet Dosettdelning av distriktssköterska i samband med hemsjukvårdsbesök ska registreras som hemsjukvårdsbesök och ger rörlig ersättning. Gruppbesök Definieras som besök där fler än en patient samtidigt möter hälso och sjukvårdspersonal. Besöket ska dokumenteras i journal. Ska redovisas som ett besök per patient. Registreras som "Grupp"/ "GRB" beroende på kassasystem. Ger rörlig ersättning. Exempel på gruppbesök kan vara föräldrautbildning, strokegrupp, fibromyalgigrupp m fl. Teambesök Definieras som besök där patient möter ett vårdteam (flera ur hälso och sjukvårdspersonalen). Teambesöket ska dokumenteras i journal. Varje vårdgivare som medverkar vid besöket ska dokumentera i journal. Registreras som "TEAM"./ "TEB" beroende på kassasystem. Ger EJ rörlig ersättning. 16

17 Familjebesök Definieras som besök där en eller flera personer med nära relation till en patient tillsammans med patienten möter vårdgivare. Inga tidsmässiga preciseringar av besökets längd skall tillämpas. Familjebesök skall ha dokumenterats i journal. Registreras som "FAM"/ "FAB" beroende på kassasystem. Ger EJ rörlig ersättning. E kontakt Elektronisk kontakt mellan hälso och sjukvårdspersonal och patient som innebär utredning, behandling, rådgivning eller omvårdnad. Kontakten ska dokumenteras i journal. De e kontakter som ska redovisas är av den art att de "ersätter ett besök" (journalförda). Redovisningen ska omfatta e kontakter där hälso och sjukvårdspersonal kommunicerar direkt med patienten via elektroniska medier liksom e kontakt där hälso och sjukvårdspersonal kommunicerar om patienten via företrädare för patienten. Observera att e kontakt som enbart avser tidbokning inte ska ingå i redovisningen. Förnyande av läkemedelsrecept kan bedömas som e kontakt om den som utfärdar receptet haft kontakt med patient (alt patientens ombud) och om detta leder till dokumentation i patientjournal. E kontakt enligt ovan ger EJ rörlig ersättning. Telefonkontakt Definieras som vårdkontakt per telefon. En kontakt per telefon mellan hälso och sjukvårdspersonal och patient som inneburit utredning, behandling, rådgivning eller omvårdnad. Kontakten ska dokumenteras i journal. Exempel De telefonkontakter som ska redovisas är av den art att de "ersätter ett besök" (journalförda). Redovisningen ska omfatta telefonkontakt där hälso och sjukvårdspersonal kommunicerar direkt med patienten via telefon liksom telefonkontakter där hälso och sjukvårdspersonal kommunicerar om patienten via tex närstående, förälder eller hemtjänstpersonal. Telefonkontakt enligt ovan ger EJ rörlig ersättning. Observera att telefonkontakt som enbart avser tidbokning inte ska ingå i redovisningen. Förnyande av läkemedelsrecept kan bedömas som telefonkontakt om den som utfärdar receptet haft kontakt med patient (alt patientens ombud) och om detta leder till dokumentation i patientjournal. Kontinuitet Målet är att 65% av besöken för patienter som gjort 3 eller fler besök under 12 månader ska ske hos samma läkare. Vi räknar samtliga besök på mottagning, akuta och planerade. Exempel 1. Om patienten totalt gjort 8 besök under 12 månader och 5 av dessa är gjorda hos läkare A och 3 besök hos läkare B så blir kontinuiteten 63%. (5/8). 2. Om patienten gjort 4 besök och 3 besök är gjorda hos läkare A och 1 besök hos läkare B så blir kontinuiteten 75%. (3/4) 3. Om patienten gjort 12 besök och 6 besök är gjorda hos läkare A och 5 besök är gjorda hos läkare B och 1 besök hos läkare C så är kontinuiteten 50%. (6/12). Även om nära hälften av besöken är hos läkare B så anses det inte som full kontinuitet genom att patienten fått träffa både läkare A och B. 17

18 Undvikbar slutenvård Målet är att andelen undvikbar slutenvård ska minska. Av totala antalet listade patienter på respektive vårdcentral blir ett visst antal inlagda på sjukhus. Av dessa finns ett antal patienter med diagnos enligt Socialstyrelsens definition som om de fick ett bra omhändertagande av primärvården skulle kunna undvika slutenvård. Det är dessa diagnoser som utgör underlag för att ta fram ert resultat som vid uppnådd måluppfyllelse ger ersättning. Exempel Vårdcentral A har vid utgångsläget 13 % undvikbar slutenvård. Vid en minskning av t.e.x. 0,5 procentenheter vilket blir 12,5 % undvikbar slutenvård delar vårdcentral A på 6,08 mkr tillsammans med de övriga vårdcentralerna som minskat. Vårdcentral B har minskat andelen undvikbar slutenvård från 11% till 10% och därmed minskat med mer eller lika med 1 procentenhet och delar på 1,52 mkr i förhållande till antalet listade. Den ingår i fördelningen av både 6,08 mkr och 1,52 mkr. 18

Bilaga Ersättning 2016

Bilaga Ersättning 2016 Diarienr1 (15) Bilaga Ersättning 2016 Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

Bilaga Ersättning 2015

Bilaga Ersättning 2015 Diarienr1 (15) Bilaga Ersättning 2015 Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

Hälsovalsenheten 2014-05-27 Dnr 2014/0296 Cecilia Klüft Frih Hälsovalschef. Förslag till Uppdragsbeskrivning och Regelbok för Hälsoval Blekinge 2015

Hälsovalsenheten 2014-05-27 Dnr 2014/0296 Cecilia Klüft Frih Hälsovalschef. Förslag till Uppdragsbeskrivning och Regelbok för Hälsoval Blekinge 2015 Hälsovalsenheten 2014-05-27 Dnr 2014/0296 Cecilia Klüft Frih Hälsovalschef Landstingsstyrelsen Förslag till Uppdragsbeskrivning och Regelbok för Hälsoval Blekinge 2015 År 2010 infördes Lagen om Valfrihet

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnavårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 1 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Registrera en vårdkontakt... 3 1.2 Kort om ersättningsmodellen...

Läs mer

Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013

Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013 VÅRDVAL 2013 Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013 Bakgrund Vårdval Norrbotten infördes 1 januari 2010 och utgångspunkten är att invånarna själva skall ges möjlighet att välja hälsocentral. Alla aktörer

Läs mer

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling INSTRUKTION 1 (11) DEFINITIONER AV LÄKARBESÖK OCH ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖR LÄKARE EXKLUSIVE GULA TAXAN Läkarbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök Läkarbesök Öppenvårdsbesök på mottagning som innebär ett personligt

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Vårdkontakter regler vid registrering

Vårdkontakter regler vid registrering Upprättare: Gunilla Lindqvist, Informatiksamordnare Margareta Högström, Kvalitetsutvecklare Revisionsnr Diarienr. 1() Granskare: Ingrid Åsberg, Verksamhetsutvecklare Fastställandedatum 2010-09-16 Fastställare:

Läs mer

Hälsoval Kalmar län. Ersättning för vården 2016. Diarienummer: LS150732 Datum: 151214

Hälsoval Kalmar län. Ersättning för vården 2016. Diarienummer: LS150732 Datum: 151214 Hälsoval Kalmar län Ersättning för vården 2016 Diarienummer: LS150732 Datum: 151214 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Ersättningsmodell Hälsoval 2016 3 Vårdpeng 4 Listning 4 Adjusted

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Allmän medicin Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Senast

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 4.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2016-01-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering mm

Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering mm HSN 2008-03-17 p 11 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-02-16 HSN 0902-0160 Handläggare: Said Mousavi Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning

Läs mer

Information inför 2009

Information inför 2009 Datum 2008-12-17 Ekonomiservice, Lars Kolmodin Läkare i Halland anslutna genom lagen om läkarvårdsersättning Information inför 2009 Förändringar i förordningen Regeringen beslutade 2008-11-20 om förändringar

Läs mer

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2013-03-08 1 (6) Tid 8 mars, kl 13.00-15.00 Plats Medicon Village, Lund konf rum

Läs mer

Uppföljning (och utveckling) så jobbar vi i Region SKÅNE. Carina Nordqvist Falk

Uppföljning (och utveckling) så jobbar vi i Region SKÅNE. Carina Nordqvist Falk Uppföljning (och utveckling) så jobbar vi i Region SKÅNE Carina Nordqvist Falk 1 Olika möjligheter för regionen att bedriva vård på Egen regi Upphandlad enligt LoU Upphandlad enligt LoV Verksamhetsbidrag

Läs mer

sätter hallänningen i centrum

sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Vårdval Halland en framtidslösning Befolkningsmodell Nya närsjukvården är ett naturligt förstahandsval med undantag av akuta tillstånd som kräver sjukhusvård.

Läs mer

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för INSTRUKTION 2 (21) INNEHÅLL INLEDNING... 4 1 FÖRKLARING KONTAKTTYPER OCH BEGREPP... 4 1.1 Kontakttyper...4 1.2 Begrepp...5 2 ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Gunnel Håkansson Kundvalsenheten 2015-03-18 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999.

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Ersättningsmodell för barnmorskemottagningsverksamhet

Ersättningsmodell för barnmorskemottagningsverksamhet Beställarkontor Vård PM 1 (9) 2004-08-17 Bilaga 3 Handläggare Telefon E-post Arbetsgruppen: Uppdragsbeskrivningar och ersättningsmodeller för BMM & BVC Ersättningsmodell för barnmorskemottagningsverksamhet

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning 1 Inledning Syftet med verksamheten är att personer med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser uppnår en förbättrad psykisk och fysisk hälsa samt

Läs mer

Riktlinjer från 2013. Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

Riktlinjer från 2013. Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län Riktlinjer från 2013 Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län Riktlinjer dosförpackade läkemedel Dessa riktlinjer vänder sig till sjukvården i öppen- och slutenvård, förskrivare, kommunal vårdpersonal

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer

Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella taxan

Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella taxan 1(7) Patientsäkerhetsenheten 2015-03-27 Vårdutvecklare, Tfn: 063 142475 E-post: marie.norlen@regionjh.se Dnr: VVN/16/2015 Uppföljningsrapport Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella

Läs mer

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Sida 1 (8) Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Bakgrund Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn och ungdomar som placeras i

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 Medborgarpanelens upplevelse av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben. Arbetsmaterial 2014-0-23 Handläggare Ove Granholm 2014-0-23 2(7) Undersökning nummer 2 är slutförd.

Läs mer

Tandvård. Råd om gallring av handlingar i tandvårdsjournaler framgår av dokumenthanteringsplanen. Bevaras. Tandvårdens patientjournaler

Tandvård. Råd om gallring av handlingar i tandvårdsjournaler framgår av dokumenthanteringsplanen. Bevaras. Tandvårdens patientjournaler 1 Tandvård Tandvården har en egen lagstiftning (tandvårdslag 1985:125) och är organisatoriskt skild från övriga delar i hälso- och sjukvården. Tandvården förebygger, utreder och behandlar sjukdomar och

Läs mer

Primärvårdsforum 4 november 2015 Sammanställning från samtalstrådarna

Primärvårdsforum 4 november 2015 Sammanställning från samtalstrådarna Primärvårdsforum 4 november 2015 Sammanställning från samtalstrådarna 1. Invånarnas behov Hur lär vi känna invånarna som valt oss, deras olika uttalade och outtalade behov, drivkraft, beteende och kunskaper?

Läs mer

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan.

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Allmän information Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Vissa uppgifter är inte möjliga att hämta ur befintliga IT-system under 2010. Vissa uppföljningsparametrar

Läs mer

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1(6) Gråmarkerat justeras i varje uppdragsbeskrivning, enl proj Avtalsstruktur. UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1 Mål och inriktning Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Åsidan Nyköping

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Åsidan Nyköping Uppföljning 2014 Vårdcentralen Åsidan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende)

Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende) Rubrik specificerande dokument Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende) Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Omfattar

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Mie Claesson Magnell 040-33 26 66 mie.claessonmagnell@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-13 Dnr 0900176 1 (10) Rekvisition hörapparat en valfrihetsmodell Ordförandens

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring Förköpsinformation 2016 Sjukvårdsförsäkring Företag Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvårdsförsäkring* slipper du onödig väntan i vårdköer och ökar dina möjligheter till rätt vård direkt. Du har

Läs mer

ställa sig bakom Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

ställa sig bakom Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015 09 09 1 (5) HSN 1506-0788 Handläggare: Britt Arrelöv Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 8 Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Nynäshamns kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016 Primärvårdsförvaltning 2015-11-16 Ärendenummer: 2015/00836 Primärvårdsstaben Dokumentnummer: 2015/00836-1 Eva Karlsson Pagels Till Nämnden för primärvård och tandvård Konsekvenser av budget och ersättningsmodell

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

Primärvårdsforum. Spira 25 mars 2014

Primärvårdsforum. Spira 25 mars 2014 Primärvårdsforum Spira 25 mars 2014 Dagens program Inriktning för primärvården Uppdragsförändringar 2015 Vårdval specialiserad ögonsjukvård Hälsofrämjande insatser Ersättningsrelaterade kvalitetsvariabler

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Law (1985-125) on dental service

Law (1985-125) on dental service SFST Law (1985-125) on dental service Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas.

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

4 april, 2014. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne

4 april, 2014. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 4 april, 2014 Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 2013 Öppna jämförelser 2013 - analys och handlingsplan för indikatorer för psykiatrisk hälsooch sjukvård

Läs mer

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning. 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod

Läs mer

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering 1 (12) Närsjukvårdsavdelningen Rehabilitering - habilitering - hjälpmedel Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering Gäller fr o m 1 december, 2012 Senast uppdaterad: 2013-01-31 - tillägg KVÅ DU002

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Anvisning för budgetarbetet 2016

Anvisning för budgetarbetet 2016 Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Anvisning för budgetarbetet 2016 Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar Landstingsstyrelsen har fastställt ramar i landstingsstyrelsens plan i

Läs mer

Verksamhetsrapport 2002

Verksamhetsrapport 2002 Verksamhetsrapport 2002 Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Uppdrag 2002 Hälso- och sjukvårdsberedningarna ansvarar för att utvärdera det strategiska målet för hälso- och sjukvård utifrån analyser av befolkningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Hälsoval Blekinge

Verksamhetsberättelse 2015 Hälsoval Blekinge Bialgaa 2 Bialaga2 Verksamhetsberättelse 2015 Hälsoval Blekinge Januari 2016 Ärendenr 2016/00054 Dokumentnr 2016/00054-1 Basenhet 225 Hälsoval Blekinge Ralph Harlid Planeringsdirektör 2016-01-28 Dnr 2016/00054

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av avgiftsstrukturen för hälsooch sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg m.m. Dir. 2011:61

Kommittédirektiv. Översyn av avgiftsstrukturen för hälsooch sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg m.m. Dir. 2011:61 Kommittédirektiv Översyn av avgiftsstrukturen för hälsooch sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg m.m. Dir. 2011:61 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018)

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018) 1(5) RS/200/2015 Bilaga 2 - er och taxor (enligt Finansplan - 2018) Läkarbesök Primärvård Dagtid 150 Asylsökande 50 Privata offentligt Jourtid 250 finansierade allmänläkare Hembesök dagtid 200 Specialiserad

Läs mer

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning Specifik uppföljning 1 Uppföljning LS 1112-166 HSN 122-252 1.1 Beställarens uppföljning I Allmänna villkor beskrivs uppföljningen. Den innebär att Beställaren löpande följer att Vårdgivare uppfyller sitt

Läs mer

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Analys av sambandet mellan stabiliteten i vårdcentralernas läkarbemanning och den patientupplevda kvaliteten RAPPORT Juni

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3

Läs mer

Översikt tandvård för barnoch ungdomar

Översikt tandvård för barnoch ungdomar Översikt tandvård för barnoch ungdomar Allmänt Barn och ungdomar 3-19 år som är folkbokförda i Blekinge kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget Blekinge. Den avgiftsfria

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Strängnäs

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Strängnäs Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 6 Tillgänglighet... 6 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Stockholms läns Landsting AVTAL OM LANDSTINGETS Kommun LÄKARINSATSER I SÄRSKILDA BOENDEN. 2009-xx-xx Sid 1 (5)

Stockholms läns Landsting AVTAL OM LANDSTINGETS Kommun LÄKARINSATSER I SÄRSKILDA BOENDEN. 2009-xx-xx Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM LÄKARMEDVERKAN I SÄRSKILDA BOENDEN OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN 26 d Avtalet reglerar omfattning och former för kommunen att i vissa fall anlita läkare och

Läs mer

Mål för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens

Mål för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens Bilaga 1 2009-04-14 Handlingsplan för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens läkemedelsanvändning Vision Västra Götalandsregionen skall, utan att påverka patientnyttan, minimera miljöbelastningen

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Vårdcentralen Kolmården

Vårdcentralen Kolmården Vårdcentralen Kolmården Välkommen till Vårdcentralen Kolmården Öppettider: 07.45-17.00 Alla besök till läkare och distriktssköterska förbokas genom telefonsamtal med sjuksköterska. Sjuksköterskorna tar

Läs mer

Vårdens resultat och kvalitet

Vårdens resultat och kvalitet Vårdens resultat och kvalitet Resultat efter vård 2004-2005 Dödlighet Återinsjuknande Regelbundenhet i vårdkontakter Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport

Läs mer

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig Jönköping 2012-04-11 Information Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig En kommunalisering av hemsjukvården har genomförts i flera län i landet men det har inte genomförts

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: 2006-12-01 Ersätter: 2005-09-01 Blanketterna reviderade juni 2007

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Rapportera en vårdkontakt...

Läs mer

Handlingsplan Modell Västerbotten

Handlingsplan Modell Västerbotten Stina Saitton Flik 8.15. Leg apotekare, PhD Läkemedelscentrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå Tel: 090-785 31 95 Fax: 090-12 04 30 E-mail: stina.saitton@vll.se (kommunen bokar LMgenomgång) Handlingsplan

Läs mer

Jämlik vård och hälsa i Västmanland. Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör

Jämlik vård och hälsa i Västmanland. Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Jämlik vård och hälsa i Västmanland Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Varför fokus på jämlik vård? Det finns stora ojämlikheter inom vård och hälsa nationellt och i Västmanland Skillnaderna

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Svar på Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge

Svar på Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge !~~' ~n~ landslinget BLEKINGE Primärvårdsförvaltning Primärvårdsstab RosMarie Nilsson 2016-04-04 Ärendenummer: Dokumentnummer: Till Nämnden för primärvård och folktandvård Svar på Inriktningsbeslut för

Läs mer

Utvärdering av Nynäshamn

Utvärdering av Nynäshamn 1 (2) Datum 2011-05-05 Identitet TN 1105-119 SL 2011-04033 Trafiknämnden Utvärdering av Nynäshamn Bakgrund AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) har efter genomförd upphandling, (den s.k. E15-upphandlingen),

Läs mer

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören.

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören. Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Villkor för uppdraget 2. Krav på uppdraget 3. Uppföljning Den enskilde ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats

Läs mer