Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift"

Transkript

1 Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

2 SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna vårdcentraler. Resultaten baseras på telefonintervjuer med sammanlagt 5 individer som har besökt en vårdcentral i privat drift och 5 individer som besökt en vårdcentral i offentlig drift de senaste 12 månaderna. Patienter på vårdcentraler med privat drift är mer nöjda med service och tillgänglighet. Det verkar också vara lättare att få träffa en läkare. När det gäller kontakten med sköterskan/distriktssköterskan är det inga skillnader i patienternas betygsättning mellan de båda driftformerna

3 INNEHÅLL Sammanfattning...1 P.O. Box 6733 S Stockholm Sweden Visiting address: Gävlegatan 16 Tel Fax Köpmangatan 7 S Härnösand Sweden Visiting address: Köpmangatan 7 Tel Fax BESKRIVNING AV UTFÖRANDET Bakgrund Urvalsförfarande Svarsfrekvens och bortfall Datainsamling Frågeformulär REDOVISNING AV RESULTAT Vad kan påverka resultatet? FRÅGORNAS PLACERING... 8 URVALET PATIENTERNAS UTBILDNINGSNIVÅ... 8 STATISTISKT SÄKERSTÄLLDA SKILLNADER Vad avgör till vilken vårdcentral man går? Känner man till driftformen? Har driftformen någon betydelse? Hur många besök? Tillgänglighet Kan jag välja behandlare och tidpunkt? Hur blev du bemött av läkaren? Kände du dig delaktig och fick du tillräckligt med information när du träffade läkaren? Fick de patienter, som träffat läkaren, den hjälp de hade förväntat sig? Hur är det med tillgängligheten till och mötet med sjuksköterskan/distriktssköterskan? Sammanfattande betyg

4 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDET 1.1 Bakgrund Svenskt Näringsliv och Privatvården har givit Eureka Marknadsfakta AB uppdraget att undersöka om det finns påvisbara skillnader mellan hur patienter som besöker privat drivna vårdcentraler respektive landstingsdrivna vårdcentraler upplever kvalitet och service. 1.2 Urvalsförfarande Andelen privat respektive offentlig primärvård varierar i olika delar av landet. För jämförelsens skull såg vi det som viktigt att kunna genomföra undersökningen i områden där privata drivna vårdcentraler förekommer i samma omfattning som landstingsdrivna vårdcentraler. Med hjälp av statistik från Landstingsförbundet över besök i primärvård år valdes fyra regioner med förhållandevis hög andel läkarbesök hos privata allmänläkare. Stockholm Skåne Västra Götaland Västmanland Utifrån uppgifter från de olika regionerna vaskades ett antal kommuner fram där andelen privat respektive offentlig primärvård är ungefär lika stor. Sammanlagt handlar det om 16 kommuner. Vilka kommuner som faller in under dessa kriterier visade sig inte helt lätt att bestämma, eftersom definitionen av hur man på detta sätt delar upp primärvård varierar över landet (antal läkarbesök, antal läkare, antal vårdcentraler, antal besök hos distriktssköterskor och annan personal, kostnadsfördelning etc.). Landstingen/regionerna har inte heller sin statistik på kommunnivå, utan på större områden, vilket gör att denna första kartläggning är förhållandevis grov. Vid senare undersökning visade det sig också att andelen privat respektive offentlig vård i vissa av de utvalda kommunerna varierade mellan 25/75 till 75/25. Motivet för att hitta kommuner, där andelen privat respektive offentlig vård är ungefär lika stor, är att hitta geografiskt avgränsade områden där patienterna har en teoretisk möjlighet att välja om man vill nyttja privat eller offentlig primärvård. Ett annat skäl för att hitta kommuner av denna karaktär, är att det är möjligt att genom slumpvisa telefonintervjuer nå ungefär lika många som besöker privata respektive offentliga vårdcentraler. Vi får på detta sätt en slags matchning av vårdcentraler med samma yttre förutsättningar

5 Med de 16 kommunerna som urvalsram slumpade vi fram fem kommuner, en i Västra Götaland, två i Skåne, en i Stockholm och en i Västmanland. I de utvalda kommunerna tog vi fram uppgifter om namn på de offentliga respektive privata vårdcentralerna. Vårdcentral definieras i denna studie som allmänläkarverksamhet med någon form av annan primärvårdverksamhet knuten till sig (t ex distriktssköterskeverksamhet). Detta betyder att privata allmänläkare som jobbar ensamma utan någon form av annan primärvårdsverksamhet knuten till sig inte ingår i undersökningen trots att de får ersättning för sin verksamhet från sitt landsting/sin region. Någon skillnad har inte gjorts mellan privat primärvård med vårdavtal respektive ersättning enligt lag. I de fem kommunerna finns sammanlagt 12 privata och 1 offentliga vårdcentraler. De privata vårdcentralerna har alla funnits mer än ett år. Utifrån andelen privat respektive offentlig vård i de olika kommunerna bestämdes hur många personer med erfarenhet av privat respektive offentlig primärvård som skulle intervjuas. Kommun Antal invånare Antal privata vc Antal offentliga vc Antal intervjuer, privat vc Antal intervjuer, offentlig vc Nr 1 Ca Nr 2 Ca Nr 3 Ca Nr 4 Ca Nr 5 Ca Summa Ca Från de respektive kommunerna slumpades ett lämpligt urval. Utifrån detta urval genomfördes telefonintervjuer tills vi i varje kommun uppnått det antalet intervjuer vi förutsatt oss att göra. På grund av ett urvalsfel intervjuades inga besökare på en av de offentligt drivna vårdcentralerna. Vårdcentralen ligger i utkanten av en kommun och det visade sig att detta område har ett annat riktnummer än övriga delar av kommunen. Detta uppmärksammades inte förrän fältarbetat var avslutat. Vår bedömning är att detta inte har någon avgörande inverkan på slutresultatet. Det betyder dock att det sammanlagda resultatet bygger på intervjuer med patienter från 12 privat drivna vårdcentraler och 9 i landstingets/regionens regi

6 Definitionen av vem som besökt en privat respektive offentlig vårdcentral bygger på den information de tillfrågade gett om vilken vårdcentral de besökt alltså inte av egen utsaga om vårdcentralen i fråga är privat eller inte. 1.3 Svarsfrekvens och bortfall Av tidigare undersökningar vet vi att cirka 3 av den vuxna befolkningen har besökt en vårdcentral som patient eller anhörig de senaste 12 månaderna. Vi har i uppläggningen av undersökningen bestämt att 1 genomförda intervjuer ger oss ett tillfredsställande statistiskt säkerställt resultat, om urvalet görs på ett sådant sätt att vi erhåller 5 intervjuade individer i gruppen patienter/anhöriga som besökt privat respektive offentligt drivna vårdcentraler. Urvalsramen utgörs av de individer som bor i områden som har en jämförbar fördelning av privat och offentligt drivna vårdcentraler. Från dessa områden slumpas ett lämpligt urval från vilket vi med hjälp av screening får fram det önskade antalet genomförda intervjuer. Datainsamlingen genomfördes med en svarsfrekvens på 71. Se även nedanstående bortfallsredovisning Bruttourval 4314 Bortfallsorsak Oanvända nummer Felaktigt telefonnummer 386 Sjuklig psykiskt/fysiskt 144 Målgruppstillhörig saknas 612 Talar/förstår ej svenska 61 Har redan deltagit på intervju (dubblett) 49 Nettourval 362 Ej svar/telefonsvarare 118 Ej anträffbar under tiden för fältarbetet 95 Återkom 76 Vägrare, deltar inte av princip 523 Vägrare, har ej tid 89 Screenade intervjuer 1161 Genomförda intervjuer 1 Totalt antal kontakter 2161 Svarsfrekvens

7 1.4 Datainsamling Datainsamlingen skedde via telefonintervjuer vilka genomfördes av Intervjubolaget AB under överinseende av ansvarig fältchef. 1.5 Frågeformulär Frågeformuläret konstruerades av Eureka Marknadsfakta i samråd med uppdragsgivaren och godkändes av den senare före datainsamlingen påbörjandes. (Bilaga) - 7 -

8 2 REDOVISNING AV RESULTAT 2.1 Vad kan påverka resultatet? Resultatet visar att de privat drivna vårdcentralerna får en generellt sett mer positiv bedömning av sina besökare. Det kan därför vara på sin plats, att innan vi i detalj redovisar resultatet av undersökningen, ställa frågan: Kan undersökningens uppläggning tänkas ha påverkat hur respondenterna har svarat? Har t ex frågornas placering i frågeformuläret haft denna inverkan? Eller urvalet? FRÅGORNAS PLACERING Låt oss först titta på frågornas placering. Först efter det att respondenten har fått betygsätta och bedöma sin kontakt med vårdcentralen ställs en fråga som kan antyda att undersökningen handlar om att jämföra privat och offentligt drivna vårdcentraler. Det finns inga frågor i inledningen av formuläret som kan få respondenten att ana oråd och därför av olika skäl vilja försvara valet av just sin vårdcentral URVALET Urvalet är slumpmässigt och respondenterna har plockats fram genom så kallad screening. Det innebär att från ett slumpmässigt urval har de personer valts ut som angett att de besökt en vårdcentral de senaste 12 månaderna. Bland de intervjuade finner vi en överrepresentation av kvinnor. Detta är ett förväntat utfall eftersom vi vet från andra undersökningar att det är en större andel kvinnor som besöker landets vårdcentraler. I undersökningar om inställningen till den offentliga sektorn uppvisar kvinnor i allmänhet en något mer positiv attityd. En överrepresentation av kvinnor skulle kunna innebära en inbyggd bias till de offentligt drivna vårdcentralernas fördel. Men det är inte sannolikt att detta skulle ha påverkat resultaten i denna undersökning. Detta skulle förutsätta att det finns en hög medvetenhet och ett aktivt ideologiskt baserat val som avgör att man väljer att besöka privat drivna vårdcentraler. Det finns inga starka indikationer i undersökningen som tyder på att så skulle vara fallet. Snarare pekar resultatet på att ett ideologiskt styrt val skulle utfalla till de landstingsdrivna vårdcentralernas fördel PATIENTERNAS UTBILDNINGSNIVÅ Vi har även i den statistiska bearbetningen standardvägt resultatet, för att kontrollera om de tillfrågades utbildningsbakgrund kan tänkas ha påverkat svarsfördelningen. Det innebär att resultaten är omräknade med hjälp av - 8 -

9 vikter så att de som är patienter hos privata vårdgivare får samma utbildningsfördelning som de som gått till offentliga vårdgivare. Resultatet av dessa beräkningar visar att det inte finns några större påvisbara skillnader med avseende på patienternas utbildningsbakgrund STATISTISKT SÄKERSTÄLLDA SKILLNADER De skillnader mellan privat och offentligt drivna vårdcentraler som redovisas i denna rapport är statistiskt signifikanta om inte annat anges. Se bilaga chi-square test. 2.2 Vad avgör till vilken vårdcentral man går? 19 av de tillfrågade går inte till den vårdcentral som ligger närmast bostaden. Det är en något högre andel av dem som går till privat drivna vårdcentraler som inte går till den närmast belägna vårdcentralen. De som inte går till den närmaste vårdcentralen fick följdfrågan: Varför väljer du att gå till just denna vårdcentral? Den främsta anledningen till man inte går till den vårdcentral som ligger närmast bostaden beror på att patienten har flyttat men ändå väljer att ha kvar den gamla kontakten av vana och trygghet. Några anger att de valt den vårdcentral som ligger nära arbetsplatsen. Bland dem som anlitar privat drivna vårdcentraler är det fler som motiverar med vårdcentralens servicefördelar eller, vilket också är vanligt förekommande, att man är nöjd med doktorn: - Den hade kvällsöppet - Där har de ett trevligt bemötande - Där finns fasta läkare - För doktorns skull. Han är bra Övriga motiveringar kan handla om att man känner läkaren, blivit hänvisad en familje-/husläkare, aktivt valt eller blivit hänvisad just den vårdcentralen. Av de som motiverar varför de går till den landstingsdrivna vårdcentralen anger många att det är för att få kontinuiteten i vården: - Jag har alltid haft den vårdcentralen - Därför att vi gått dit från början - Vill behålla samma läkare - 9 -

10 - Har gått där innan jag flyttade till min nya bostad På samma sätt som när det gäller de privat drivna vårdcentralerna anger ca en tredjedel positiva servicefördelar: Har öppen mottagning. Ingen tidsbeställning behövs. - Hörde att där fanns bantningspiller jag sökte Det var fullt på den som ligger närmast Övriga motiveringar handlar också i denna grupp om att man accepterat en placering eller som någon säger För att testa om den var bättre. Även i denna grupp är uppskattningen av eller bindningen till läkaren är viktig. Av samtliga som går till den närmast belägna vårdcentralen är det 17 som svarar Ja på frågan Har du någon gång funderat på att byta vårdcentral d v s gå till en annan vårdcentral?. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kontinuitet och servicefördelar är de viktigaste motiven till varför man säger sig gå till en vårdcentral som inte är den geografiskt närmast placerade. Kontinuiteten tycks spela en stor roll. För båda grupperna förefaller uppskattningen av läkaren vara den viktigaste anledning till varför man inte går till den vårdcentral som ligger närmast bostaden. Flera anger även att man är nöjd med hur man blir bemött av hela personalgruppen. Att man som patient aktivt och medvetet väljer vårdcentral är det endast några få som hänvisar till av de tillfrågade. Värt att notera är dock att nästan var femte säger sig någon gång ha funderat på att byta vårdcentral

11 2.3 Känner man till driftformen? Det är endast 33 av de som går till privat drivna vårdcentraler som svarar att vårdcentralen drivs privat. 52 svarar landstinget på frågan om den Drivs vårdcentralen du besökte av landstinget eller i privat form som bolag eller personalkooperativ? I privat form 52 Av landstinget Vet ej 33 Kan,vill ej svara Samtliga Privat drift Off.drift besökta vårdcentralen drivs av landstinget eller är i privat form. Av de som besökt en landstingsdriven vårdcentral svarar 89 att den är i offentlig drift endast 4 säger att den är privatdriven. 2.4 Har driftformen någon betydelse? Två av tre svarar Nej det har ingen betydelse om vårdcentralen man besöker drivs av landstinget eller i privat form. Att engagemanget eller kunskapen om driftform är lågt bekräftas av att endast 1/3 av de som går till privat drivna vårdcentraler vet om att de drivs privat. Så här långt kan vi alltså konstatera att Valet av vårdcentral sällan är aktivt och noga övertänkt Kunskapen om driftformen av den egna vårdcentralen är låg Kontinuitet är en viktig faktor Bindningen till läkaren är viktig

12 Analyserar vi svaren på den öppna frågan Vilken betydelse har driftformen? finner vi att bland dem som besöker en offentligt driven vårdcentral anger ca 3 en allmänt negativ inställning till privat drivna vårdcentraler. Bland svaren finns påståenden som - Mer ideologiskt rätt att gå till landstingets vårdcentraler. - Privat skulle bli väldigt dyrt Jag är i princip emot privat sjukvård. Det är pengarna som styr. Vilken betydelse har driftformen? (Offentlig drift) Ideol. neg. till off. Ideol. neg. till priv. Off. är bättre Privat bättre Neutrala Vet ej Ca av de som besöker landstingsdrivna vårdcentraler anser att den privata vården är bättre. En lika stor andel (ca ) anser att den offentliga vården är bättre Även i den grupp som besökt privata vårdcentraler finns det negativa röster mot den privata driften, och några som tycker att den offentligt drivna vården är bättre. Den åsikt som dominerar är dock att den privata vården är bättre. - Det är bra med privat - Det är bättre service - Jag tror det är bättre service på en vårdcentral som drivs privat. - Det har blivit bättre läkare efter privatiseringen. - Jag skulle egentligen vilja att vårdcentralen drevs av landstinget, men måste dessvärre säga att den fungerar bättre när den drivs privat

13 Vilken betydelse har driftformen? (Privat drift) Ideol. neg. till priv Off. är bättre Privat bättre Neutrala Vet ej Att respondenterna inte alltid känner till driftformen på vårdcentralen kan illustreras av följande citat av en respondent som besöker en privat vårdcentral: Jag tycker att det är bra att det är landstinget som driver vårdcentralen. På så sätt blir det en bra standard och trygghet för alla. 2.5 Hur många besök? Som framgår av tårtdiagrammet nedan har 38 av de tillfrågade besökt vårdcentralen 2-3 gånger de senaste 12 månaderna. Ca 7 grundar sina omdömen på fler än ett besök under det senaste året. Skillnaderna mellan driftformer är marginella gång 2 till 3 gånger 4 till 6 gånger Fler än 7 gånger Kan,vill ej svara

14 2.6 Tillgänglighet Ca 8 av dem som besöker vårdcentralen gör det för att i första hand få träffa en läkare. 14 vill träffa en distriktssköterska. Mönstret är detsamma oavsett driftform. Däremot skiljer sig vårdcentralerna i följande avseende till de privat drivna vårdcentralernas fördel. På vårdcentraler med privat drift är det lättare att komma fram på telefon till vårdcentralen lättare att få telefonkontakt med en läkare lättare att få träffa en läkare Hur lätt eller svårt är det att komma fram på telefon till din vårdcentral? Samtliga Privat drift Off.drift Lätt Svårt Hur lätt eller svårt är det att få telefonkontakt med läkare på din vårdcentral? Samtliga Privat drift Off.drift Lätt Svårt

15 Hur lätt eller svårt var det att få träffa en läkare på vårdcentralen? Lätt Svårt -1 Samtliga Privat drift Off.drift Däremot är det ingen signifikant skillnad mellan privat och offentligt drivna vårdcentraler när det gäller hur lätt eller svårt det är att få träffa en sköterska/distriktssköterska

16 2.7 Kan jag välja behandlare och tidpunkt? På de privat drivna vårdcentralerna är det en högre andel patienter som instämmer i de båda påståendena som handlar om möjligheten att välja behandlare och möjlighet att välja tidpunkt för besöket. Skillnaderna är dock mycket små till förmån för de privat drivna vårdcentralerna när det gäller val av behandlare. Har du möjlighet att på vårdcentralen välja vem som ska behandla dig? Samtliga Privat drift Offentlig drift Ja Nej Vet ej Har du möjlighet att på vårdcentralen välja tidpunkt för besöket? Samtliga Privat drift Offentlig drift Ja Nej Vet ej

17 2.8 Hur blev du bemött av läkaren? Bemötande från läkaren speglas i undersökningen av två påståenden som respondenterna har fått ta ställning till: Läkaren visade respekt för mig som patient/anhörig. Läkaren gav sig tid att lyssna på mina problem. Läkaren visade respekt för mig som patient/anhörig Instämmer Instämmer inte Samtliga Privat drift Offentlig drift Resultatet visar att de privat drivna vårdcentralerna har signifikant fler som instämmer i påståendet att läkaren visade respekt. När det gäller läkaren gav sig tid att lyssna finns det ingen signifikant skillnad mellan de olika driftformerna. Läkaren gav sig tid att lyssna på mina problem Instämmer Instämmer inte Samtliga Privat drift Off.drift

18 2.9 Kände du dig delaktig och fick du tillräckligt med information när du träffade läkaren? Det är ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan de båda driftformerna när det gäller patienternas delaktighet, eller när det gäller svaret på påståendet Jag fick tillräcklig information om min sjukdom/mina problem. Jag kände mig delaktig i de beslut som togs om min behandling (Bas: De som besökt läkare) Instämmer Instämmer inte Samtliga Privat drift Off.drift Jag fick tillräcklig information om min sjukdom/mina problem (Bas: De som besökt läkare) Instämmer Instämmer inte Samtliga Privat drift Off.drift 75 av samtliga intervjuade instämmer i att de känner sig delaktiga i besluten kring den egna behandlingen och 72 instämmer helt eller delvis i att de fick tillräcklig information om sin sjukdom. Här hittar vi alltså inga signifikanta skillnader mellan vårdcentraler med olika driftform

19 2.1 Fick de patienter, som träffat läkaren, den hjälp de hade förväntat sig? Samtliga som uppgivit att de besökt vårdcentralen för att i först hand få träffa en läkare fick ta ställning till påståendet: Jag fick den hjälp jag hade förväntat mig av besöket. Det är värt att notera att det av samtliga som deltagit i undersökningen endast är 58 som instämmer helt och hållet i påståendet Jag fick den hjälp jag hade förväntat mig vid besöket. Här tycks det föreligga ett stort glapp mellan förväntningar och det man får ut av sin vårdcentral. Det kan också spegla det predikament som primärvården har att tackla, nämligen att en stor andel av de besvär man kommer till läkaren med inte har direkt medicinskt påverkbara orsaker och därför inte är direkt behandlingsbara av doktorn. Jag fick den hjälp jag hade förväntat mig vid besöket Instämmer Instämmer inte Samtliga Privat drift Offentlig drift Svaren på denna fråga fördelar sig till de privat drivna vårdcentralernas fördel. 81 av patienterna på privat drivna vårdcentraler instämmer i påståendet mot 76 av de som besöker landstingsdrivna vårdcentraler. Av detta resultat kan vi inte dra den generella slutsatsen att den medicinska behandlingen är bättre på privat drivna vårdcentraler. Undersökningen speglar den subjektiva bedömningen gjord av patienterna. Dessutom är skillnaderna små mellan de båda driftformerna

20 2.11 Hur är det med tillgängligheten till och mötet med sjuksköterskan/distriktssköterskan? När det gäller tillgänglighet respekt tid att lyssna delaktighet i beslut om sjukdom/problem information om sjukdomen förväntad hjälp finner vi inga statistiskt säkerställda skillnader mellan vårdcentraler med olika driftformer Sammanfattande betyg I undersökningen har de tillfrågade fått sätta tre sammanfattande betyg på vårdcentralsbesöken. Betygsskalan har varit mellan 1 och 5. En etta är det lägsta betyget och en femma det högsta. På samtliga tre betygsfrågor får de privat drivna vårdcentralerna en större andel höga betyg. De tre frågorna gäller betyget på servicen på vårdcentralen betyget på den medicinska behandlingen på vårdcentralen ett sammanfattade betyg på vårdcentralen - -

21 Vilket betyg mellan 1 och 5 vill du ge den medicinska behandlingen på vårdcentralen? och 5 1 och Samtliga Privat drift Offentlig drift Vilket betyg mellan 1 och 5 vill du ge servicen på vårdcentralen? och 5 1 och Samtliga Privat drift Offentlig drift Vilket sammanfattande betyg mellan 1 och 5 vill du ge vårdcentralen? och 5 1 och Samtliga Privat drift Offentlig drift

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2

Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2 BERGS KOMMUN Resultat brukarenkät hemvård och särskilt boende 1 Innehållsförteckning Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2 Svarsfrekvens... 2 personer som svarat

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Skatteverket Skuldsanering

Skatteverket Skuldsanering Skatteverket Skuldsanering Projektnummer 15100 Göteborg 2004-06-16 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark TNS Gallup is the trading name of NFO Infratest AB Org. No. 556115-6828 Information

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen.

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. Enkäter bland personal vid kommunalt och enskilt drivna äldreboenden

Läs mer

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16

Brukarenkät IMU 2011. Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 Brukarenkät IMU 2011 Peter Olsson Individuell myndighetsutövning 2012-04-16 INNEHÅLL 1. Bakgrund sid 3 2. Syfte sid 3 3. Metod sid 3 4. Svarsfrekvens sid 3 5. Könsfördelning sid 4 6. Ålder sid 4 7. Bemötande

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010 1 Konsumentvägledning Nöjd kund-undersökning 2010 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se www.radron.se 2 3 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 driver KonsumentCentrum

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Analys av sambandet mellan stabiliteten i vårdcentralernas läkarbemanning och den patientupplevda kvaliteten RAPPORT Juni

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Resultatsammanfattning... 4 2. INLEDNING... 7 2.1

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Riksskatteverket Bortfallsanalys - Gäldenärsenkäten 2002

Riksskatteverket Bortfallsanalys - Gäldenärsenkäten 2002 Riksskatteverket Bortfallsanalys - Gäldenärsenkäten 2002 Projekt nr 13345 Göteborg 2003-01-10 Kundansvarig: Jonas Persson Information om Gäldenärsenkäten Riksskatteverket genomförde under vintern 2001-2002

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 Tillväxt, miljö och regionplanering Fakta om undersökningen Mottagare: Ett slumpmässigt urval om 3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29

Läs mer

Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin?

Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin? Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin? Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta med peer support inom socialpsykiatrin. Att arbeta som peer supporter innebär att du

Läs mer

VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN 2011. En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och

VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN 2011. En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) som skett under det första kvartalet. Värdegrundsenkät Bakgrund Som ett led i Individ-

Läs mer

Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad

Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad Sammanfattning Varför välja mäklare? 74 procent av Sveriges befolkning från 15 år och uppåt uppger i undersökningen att de skulle anlita mäklare om de

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningens barn och familjesektion. Juni 2006

Brukarundersökning. Socialförvaltningens barn och familjesektion. Juni 2006 Brukarundersökning Socialförvaltningens barn och familjesektion 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Allmänhetens synpunkter på skattemyndigheternas sätt att arbeta. Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2002. RSV Rapport 2003:1

Allmänhetens synpunkter på skattemyndigheternas sätt att arbeta. Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2002. RSV Rapport 2003:1 Allmänhetens synpunkter på skattemyndigheternas sätt att arbeta Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2002 RSV Rapport 2003:1 3 Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet två omfattande

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda En definition av begreppet delaktighet Delaktighet

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN

GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN Kund: Vårdföretagarna Datum: 2014-06-02 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Om undersökningen MÅLGRUPP Män och kvinnor 18-79 år, (dvs ca

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Januari 2010 Reagera Marknadsanalys AB OM UNDERSÖKNINGEN Upplägg Reagera Marknadsanalys har under december 2009 genomfört

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland universitets- och högskolelärare

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland universitets- och högskolelärare INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET Undersökning bland universitets- och högskolelärare Projektnummer 1517352 Stockholm 2008-06-16 Ingemar Boklund UNDERSÖKNING BLAND UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLELÄRARE 1. Uppdraget

Läs mer

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses Bilaga 9 Bilaga 9 1 (5) Statskontorets frågeformulär för konsumentundersökningen Del 1 Undersökningens frågor Fråga 1 Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses På vilka av följande försäljningsställen

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS

Brukarundersökningar 2014 Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS sida () Brukarundersökningar Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa

Läs mer

Eureka Marknadsfakta AB

Eureka Marknadsfakta AB Inledning Eureka Marknadsfakta AB har på uppdrag av svenskt Näringsliv genomfört en undersökning bland tre grupper av sjuksköterskor: yrkesverksamma i offentlig och i privat tjänst samt blivande sjuksköterskor

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Bilaga 6 Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Personalen som deltog i projektet och därmed skulle omfattas av de nya arbetsrutinerna för testpersonerna, var det som arbetar

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Effekter av konkurrens. Utdrag ur undersökningen om äldreomsorgens framtidsutmaningar

Effekter av konkurrens. Utdrag ur undersökningen om äldreomsorgens framtidsutmaningar Effekter av konkurrens Utdrag ur undersökningen om äldreomsorgens framtidsutmaningar Inledning Innehållet i den här rapporten bygger på djupintervjuer med kommunala chefer (socialchef, äldreomsorgschef,

Läs mer

Brukardialogberedningar

Brukardialogberedningar Brukardialogberedningar Brukardialoger - möten mellan politiker och brukare Varje år gör Landstinget i Östergötland fördjupade behovsanalyser inom områden som hälso- och sjukvårdsnämnden väljer ut. Behovsanalyserna

Läs mer

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät [Skriv text] Utvärdering av SI (09/10) SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät För att få en uppfattning om hur deltagarna sett på SI-mötena gjordes en enkätutvärdering i slutet

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

FONDSPARARUNDERSÖKNING 2010. TNS Sifo Prospera

FONDSPARARUNDERSÖKNING 2010. TNS Sifo Prospera FONDSPARARUNDERSÖKNING 2010 1 400 intervjuer under mars-april med personer i åldern 18-74 år. TNS Sifo Prospera 2010 års fondundersökning om pensionsspararnas val och önskemål En majoritet av svenskarna

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Christina Ståhl Strateg/koordinator 044-309 30 55 Datum 2009-09-01 1 (5) Redovisning från beredningens deltagande i Ystad Military Tattoo augusti 2009

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Kvalitetsuppföljning, Planeten (2010-05-12) Bilaga 1. 1(4) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en tjänst

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Hans Ekholm Jesper Stenberg Vårdbarometern 1 Agenda idag Basfakta Nuläge Några nedslag i materialet och analyssätt Diskussionsfrågor 2 Basfakta 1 Vad är Vårdbarometern? Rullande befolknings mätning som

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Södermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Vill du arbeta som egenerfaren inom hälso- och sjukvården?

Vill du arbeta som egenerfaren inom hälso- och sjukvården? Vill du arbeta som egenerfaren inom hälso- och sjukvården? Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta med peer support inom psykiatrin. Peer support innebär att du som har egen erfarenhet av psykisk

Läs mer

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Projekt nr 13345 Göteborg 2002-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket genomförde vintern 2001-2002

Läs mer

Pensionsbarometern Januari-februari 2005

Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Projektnummer 1513219 2005-02-14 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Uppföljning av ungdomstrainee 2013

Uppföljning av ungdomstrainee 2013 UPPFÖLJNING 1(8) 2013-10-30 AVN 2013/0207-2 009 Handläggare, titel, telefon Helena Wetterhall, nämndsekreterare 011-15 11 87 Uppföljning av ungdomstrainee 2013 Bakgrund I juni 2011 beslutade arbetsmarknads-

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 2012-10-01 Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 Avd. för verksamhetsutveckling Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx britt.kronberg@kalmar.se

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen 2011

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen 2011 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2012-63-1.2.1. SID 1 (5) 2012-02-01 Handläggare: Hanna Markkula Telefon: 08-508 10 133 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2012-02-09

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Bilaga 1. Metod och undersökningens tillförlitlighet

Bilaga 1. Metod och undersökningens tillförlitlighet Bilaga 1 Metod och undersökningens tillförlitlighet Metod En omfattande enkätundersökning har under år 2003 genomförts bland de 30 kommuner som har den största flyktingmottagningen. Undersökningen är till

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010 December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Hösten 2010, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Undersökningens resultat

Läs mer

Vad tycker man om sin vårdcentral?

Vad tycker man om sin vårdcentral? Qulturum Rapport Vad tycker man om sin vårdcentral? En befolkningsenkät 2001 Kjell Lindström Sofia Eriksson Primärvårdens FoU-enhet 2002:3 Författare: Kjell Lindström, distriktsläkare Primärvårdens FoU-enhet

Läs mer

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009 Brukarundersökning Tingsryds Jobbcenter 29 Redovisning av medarbetarenkäten på Tingsryds Jobbcenter 29 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Tingsryds Jobbcenter 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror 3 Analys

Läs mer

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2013-02-04 ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Gymnasieskolan årskurs På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara ett underlag för stadens

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län Inställningen till olika energikällor i Sveriges län 1999 2004 respektive 2005 2010 Per Hedberg [SOM-rapport nr 2011:25] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

Bilden av Lidingö. Rapport från attitydundersökning, november 2004

Bilden av Lidingö. Rapport från attitydundersökning, november 2004 Bilden av Lidingö Rapport från attitydundersökning, november 24 Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Syfte 3 3. Metod och urval 4 4. Vem har svarat 5 5. Resultat 6 6. Slutsatser 16 För frågor angående

Läs mer