Vad tycker man om sin vårdcentral?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad tycker man om sin vårdcentral?"

Transkript

1 Qulturum Rapport Vad tycker man om sin vårdcentral? En befolkningsenkät 2001 Kjell Lindström Sofia Eriksson Primärvårdens FoU-enhet 2002:3

2 Författare: Kjell Lindström, distriktsläkare Primärvårdens FoU-enhet JÖNKÖPING Tel: Sofia Eriksson, assistent Primärvårdens FoU-enhet JÖNKÖPING Tel:

3 Sammanfattning Jönköpings sjukvårdsområde har som mål att minst 55 % av befolkningens läkarbesök ska göras på vårdcentralerna. Målet innebär att läkarbesök behöver flyttas från sjukhus till vårdcentralerna. För att detta skall kunna genomföras måste vårdcentralernas resurser öka och bli mer kända för befolkningen. Syftet med denna enkätundersökning var dels att kartlägga befolkningens attityder till vårdcentraler och förtroendet för olika läkarkategorier och dels att göra jämförelser mellan centrala Jönköping och mindre tätorter samt mellan olika åldersgrupper. Enkäter utsändes våren 2001 i åtta vårdcentralsområden till tre åldersgrupper i befolkningen som anses ha störst erfarenhet av hälso- och sjukvård. Till varje grupp utsändes 140 enkäter, sammanlagt 3315 enkäter. Svarsfrekvensen var efter en påminnelse 79% vilket är relativt högt. Åldersgruppen år hade den högsta svarsfrekvensen. En stor del av de som svarade hade erfarenhet av läkarbesök senaste året. I bortfallsgruppen fanns något fler män. Denna enkätundersökning visar att man har stort förtroende för sjukvården i Jönköpings sjukvårdsområde. Detta överensstämmer med andra aktuella undersökningar som visar att befolkningen i landstinget i Jönköpings län har större förtroende för sjukvården jämfört med invånare i andra landsting (1,2). Förtroendet i befolkningen är stort både för sjukhus, vårdcentraler och privata mottagningar. Förtroendet är lika stort i alla studerade åldersgrupper. Förtroendet för vårdcentralerna och distriktsläkare är stort både i mindre tätorter och i centrala staden. Äldre har något större förtroende för distriktsläkare än yngre. Småbarn (via sina föräldrar) är den grupp som i störst utsträckning önskar kontakt med sjukhusläkare. Invånarna i de mindre tätorterna söker läkare på vårdcentral oftare än de som är bosatta i centrala staden även vid allvarligare sjukdomstillstånd. Att befolkningen i staden söker på vårdcentralerna i mindre omfattning beror alltså inte på att man har mindre förtroende för sin vårdcentral utan beror istället på sämre telefontillgänglighet och sämre tillgång till läkartider. God telefontillgänglighet anses mycket viktigt liksom att ha en "egen läkare". Många önskar tillgång till läkarbesök tidigt på morgonen eller sent på dagen. Bland övriga verksamheter vid vårdcentralerna värderas sköterskebaserade mottagningar (diabetes, astma) högt, något högre än paramedicinska mottagningar (sjukgymnastik, arbetsterapi). Distriktsköterskornas verksamhet är mindre känd i staden. Cirka av de äldre i staden har ingen uppfattning om distriktssköterskan jämfört med cirka i mindre tätorter. Det finns sammanfattningsvis goda förutsättningar att omfördela läkarbesök från sjukhus till vårdcentraler. Förtroendet för vårdcentralerna och distriktsläkarna är mycket högt i befolkningen och vårdcentralerna skulle, vid förbättrad bemanning, ha goda möjligheter att kunna erbjuda det som i första hand efterfrågas nämligen kontinuitet och bättre tillgänglighet.

4 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING BAKGRUND 1 SYFTE MED UNDERSÖKNINGEN 1 MATERIAL OCH METOD 1 RESULTAT 3 Vårdkonsumtion 3 Läkarbesök senaste året 3 Beteende vid sjukdom 4 Uppfattning om läkarens kompetens 4 Attityder till hälso- och sjukvård 5 Förtroende för sjukvården som helhet 5 Förändring av sjukvårdens resurser 7 Förtroende för olika läkarkategorier 8 Förtroende för läkare på vårdcentral 10 Läkarkontinuitet 12 Förtroende för distriktssköterskan 14 Vad är viktigt på vårdcentralen? 16 Vilka resurser är viktigast? 16 Vilka öppettider önskas? 17 Hur fungerar vårdcentralen? 17 Telefontillgängligheten 17 Möjlighet att få läkartider 18 Vårdcentralens öppettider 18 Skrivna kommentarer 19 DISKUSSION 20 REFERENSER 21 Bilaga: Enkät

5 Bakgrund Under de senaste åren har förbättringsarbetet i Jönköpings sjukvårdsområde allt mera tagit sin utgångspunkt i befolkningens behov och önskemål. Ansträngningar görs därför att med olika metoder kartlägga aktuella behov och önskemål. Enkätundersökningar är en viktig del i detta arbete. I Jönköpings sjukvårdsområde pågår en omstrukturering av hälso- och sjukvården som syftar till att omfördela sjukvård från Länssjukhuset Ryhov till vårdcentralerna. Sjukvårdsledningen har fastlagt det strategiska målet: "Minst 55% av befolkningens läkarbesök ska göras på vårdcentralerna". Om detta mål ska kunna infrias behöver cirka läkarbesök överföras från sjukhuset till vårdcentralerna. Primärvården har låg läkarbemanning på vårdcentralerna i centrala Jönköping och där finns en tradition i befolkningen att i högre grad söka sjukhusläkare och privatläkare. Vårdcentralerna och vårdcentralernas resurser är därför troligen mindre kända i befolkningen. Om läkarbesök ska kunna överföras från sjukhus till vårdcentraler krävs att vårdcentralerna upplevs som ett bättre alternativ av invånarna. Det har därför ansetts viktigt att kartlägga hur invånarna ser på sin vårdcentral, vilka önskemål man har om förändringar och vilka brister man upplever. Denna kunskap är angelägen att ha tillgång till i förbättringsarbetet och i marknadsföringen av vårdcentralerna. Syfte med undersökningen Syftet med denna enkätundersökning var att belysa hur invånare i centrala Jönköping och invånare i mindre tätorter skiljer sig åt vad gäller vårdkonsumtion och attityder till framför allt olika läkare i hälso- och sjukvården, men också kartlägga vad man tycker är viktiga funktioner på vårdcentralen och hur man upplever att vårdcentralerna fungerar i dagsläget. Jämförelser skulle göras dels mellan centrala Jönköping och mindre tätorter men också mellan olika åldersgrupper och med andra aktuella enkätundersökningar. Material och metod Som målgrupp valdes medvetet de grupper i befolkningen som bedömdes ha störst erfarenhet av hälso- och sjukvård. De äldsta invånarnas åsikter inhämtades även genom ett samarbetsprojekt med PRO och SPF. Enkäterna utsändes till föräldrar till barn i åldern 0-4 år och personer i åldrarna år respektive år boende i fyra centrala vårdcentralsområden och i fyra mindre tätorter. Landsbygdsbefolkning ingick ej i urvalet. Till varje grupp utsändes 140 enkäter utom till åldersgruppen 0-4 år boende i där det endast fanns 95 personer i åldersgruppen. Sammanlagt utsändes enkäter. Enkäterna utsändes via post med frankerat svarskuvert i slutet av mars En påminnelse utsändes till de som ej svarat efter 3-4 veckor. 1

6 Enkätens utformning framgår av bilaga. Huvuddelen av frågorna hämtades från andra aktuella svenska enkätundersökningar. En del av frågorna omformulerades för att bättre passa sitt syfte. Några av enkätfrågorna är helt nya. Enkäterna utsändes och insamlades via Primärvårdens FoU-enhet men ett följebrev undertecknat av respektive primärvårdschef åtföljde enkäterna. Enkäterna databearbetades under sommaren och hösten Kontroller har genomförts vad beträffar inmatningsfel. Sammanställning och databearbetning gjordes i SPSS och Excel. Svarsfrekvens efter en påminnelse uppgick till 79% med vissa variationer mellan olika åldersgrupper och vårdcentralsområden enligt tabell I. Tabell I. Antal och andel som besvarade enkäten efter en påminnelse. Ålder VåC n % n % n % n % I En bortfallsanalys visade att den grupp som ej svarat i åldrarna år och år innehåller något fler (c:a 1) män jämfört med de som svarat. I övrigt noteras inga skillnader. De som svarat har troligen sökt sjukvård senaste året i större utsträckning än bortfallsgruppen och befolkningen som helhet eftersom en hög andel av de som svarat angett att de haft läkarkontakt under det senaste året. Det interna bortfallet var genomgående mycket lågt. Inmatningsfel vid databearbetning uppgick till cirka ett fel per fyra enkäter (c:a 0,5%). Inmatningsfelen var således minimala och bedöms inte påverka resultaten. 2

7 Resultat I denna rapport presenteras datasammanställningar och resultat huvudsakligen i figurer där enkätfråga och svarsalternativ framgår. Det är viktigt att studera figurerna och göra en egen tolkning. Man kan ha hjälp av att titta på enkäten (bilaga). Under figurerna finns enstaka korta kommentarer till resultat som framgår av figurerna men också av resultat som inte framgår av aktuell figur. Vårdkonsumtion Läkarbesök senaste året Figur 1. Hos vilken läkare har Du sökt hjälp? ( åldersgrupper) Distriktsläkare Läkare på sjukhus Privatläkare I Invånarna i mindre tätorter söker oftast distriktsläkare på vårdcentralen. Privata läkare och läkare på sjukhus söks oftast av de som är bosatta i centrala staden. Figur 2. Hos vilken läkare har Du sökt hjälp? ( vårdcentraler) Distriksläkare Läkare på sjukhus Privatläkare 0-4 år år år 0-4 år är den åldersgrupp som gör störst andel av besöken hos läkare på sjukhus. Åldrarna år är den grupp som söker mest hos distriktsläkare på vårdcentralen. 3

8 Beteende vid sjukdom På frågan Vart skulle Du i första hand vända Dig i följande situationer? gavs följande svar: Figur 3. Du har haft ont i magen i en vecka. Vart vänder Du Dig? ( åldersgrupper) Min vårdcentral Sjukhusets akutmottagning Privat läkarmottagning I Invånare i mindre tätorter söker i högre grad på vårdcentral även för allvarliga Figur 4. Du får tryckkänslor över bröstet. Vart vänder Du Dig? ( åldersgrupper) Min vårdcentral Sjukhusets akutmottagning Privat läkarmottagning I symtom. Uppfattning om läkarens kompetens Figur 5. Vilken läkare tror Du att Du får träffa när Du söker akut hjälp på vårdcentral? ( åldersgrupper) Oerfaren läkare Underläkare med några års erfarenhet Distriktsläkare med lång erfarenhet I 4

9 Figur 6. Vilken läkare tror Du att Du får träffa när Du söker akut på sjukhus? ( åldersgrupper) Oerfaren läkare Underläkare med några års erfarenhet Spec. läkare med lång erfarenhet I Invånare i alla åldrar och från alla vårdcentralsområden inser att de sannolikt får träffa en underläkare på sjukhusets akutmottagning. Attityder till hälso- och sjukvård Förtroende för sjukvården som helhet Figur 7. Hur stort är Ditt förtroende för sjukvården som helhet? () Har ingen uppfatning Mycket litet Ganska litet Ganska stort Mycket stort Hälsan 2 I alla områden anser sig de allra flesta ha mycket stort eller ganska stort förtroende för sjukvården som helhet. 5

10 Figur 8. Hur stort är Ditt förtroende för sjukvården som helhet? (Föräldrar till barn 0-4 år) Har ingen uppfatning Mycket litet Ganska litet Ganska stort Mycket stort Hälsan 2 Som helhet finns inga skillnader i förtroende för sjukvården i olika åldrar. Småbarnsföräldrarnas förtroende (mycket stort eller ganska stort) för sjukvården varierar en hel del ( 67% - 86%) mellan olika vårdcentralsområden. Figur 9. Hur stort är Ditt förtroende för sjukvården som helhet? (56-75 år) Har ingen uppfatning Mycket litet Ganska litet Ganska stort Mycket stort Hälsan 2 Andelen som har valt alternativet mycket stort förtroende, är störst i åldersgruppen år. Skillnaderna är mycket små mellan olika vårdcentralsområden i åldersgruppen år. Av de som har en uppfattning har 84% ganska stort eller mycket stort förtroende för sjukvården. 6

11 Förändring av sjukvårdens resurser Figur 10. I vilken utsträckning tycker Du att man bör förändra sjukvårdens resurser? ( vårdcentraler, alla åldersgrupper) Vårdcentralens resurser borde; Sjukhusets resurser borde; De privata alternativen borde; Öka betydligt Öka något Minska något Minska betydligt En stor majoritet anser att resurserna borde öka betydligt eller öka något. Det är ingen skillnad mellan svaren från mindre tätorter och svaren från centrala staden. Småbarnsföräldrarna är den grupp där störst andel tycker att resurserna bör öka betydligt. Mycket få tycker att resurserna bör minska något eller minska betydligt. I åldern år finns störst andel som inte har någon uppfattning. Av de som har en uppfattning om privata läkare anser att resurserna till privata alternativ borde öka och att resurserna borde minska. Motsvarande siffror för vårdcentralernas resurser är 98% respektive 2% och för sjukhusets resurser också 98% respektive 2%. 7

12 Förtroende för olika läkarkategorier Figur 11. Hur stort är Ditt förtroende för läkare på vårdcentralen, läkare på sjukhus resp. privatpraktiserande läkare? ( vårdcentraler, alla åldersgrupper) Mycket litet Ganska litet Ganska stort Mycket stort Vårdcentral Sjukhus Privat Det är många som inte har någon uppfattning om privatläkare. De som är år och de som bor i mindre tätorter anger i störst utsträckning att de inte har någon uppfattning. Bland de som har en uppfattning är förtroendet något större för sjukhusläkare (92%) än för läkare på vårdcentral (84%) och privatläkare (89%). Figur 12. Om Du fick välja helt fritt, vilken typ av läkarkontakt skulle Du helst vilja ha vid en "vanlig åkomma"? ( åldrar) Annan läkare Privat läkare Läkare på sjukhus Distriktsläkare I 8

13 Figur 13. Om Du fick välja helt fritt, vilken typ av läkarkontakt skulle Du helst vilja ha vid en "vanlig åkomma"? (Föräldrar till barn 0-4 år) Annan läkare Privatläkare Läkare på sjukhus Distriktsläkare I Figur 14. Om Du fick välja helt fritt, vilken typ av läkarkontakt skulle Du helst vilja ha vid en "vanlig åkomma"? (45-55 år) Annan läkare Privatläkare Läkare på sjukhus Distriktsläkare I Figur 15. Om Du fick välja helt fritt, vilken typ av läkarkontakt skulle Du helst vilja ha vid en "vanlig åkomma"? (56-75 år) Annan läkare Privatläkare Läkare på sjukhus Distriktsläkare I En majoritet i alla åldrar önskar i första hand kontakt med distriktsläkare. Småbarnsföräldrar föredrar sjukhusläkare i större utsträckning än äldre. Andelen som skulle välja privatläkare är något mindre än andelen som anger att de sökt privatläkare senaste året. Andelen som skulle välja distriktsläkare är något högre än andelen som anger att de sökt distriktsläkare senaste året. 9

14 Förtroende för läkare på vårdcentral Figur 16. Hur stort är Ditt förtroende för läkare på VC? ( åldersgrupper) Mycket litet Ganska litet Ganska stort Mycket stort I En större andel på de centrala vårdcentralerna anger svarsalternativet Har ingen uppfattning. Bland de som har en uppfattning finns det ingen påtaglig skillnad i förtroende för läkare på vårdcentral mellan befolkningen i staden och i mindre tätorter. Figur 17. Hur stort är Ditt förtroende för läkare på VC? (Föräldrar till barn 0-4 år) Mycket litet Ganska litet Ganska stort Mycket stort I 10

15 Figur 18. Hur stort är ditt förtroende för läkare på VC? (45-55 år) Mycket litet Ganska litet Ganska stort Mycket stort I Figur 19. Hur stort är Ditt förtroende för läkare på VC? (56-75 år) Mycket litet Ganska litet Ganska stort Mycket stort I De äldsta är de som oftast valt alternativet mycket stort. Alternativet mycket stort väljs minst av dem i åldersgruppen 0-4 år. En stor majoritet i alla åldrar har ett "mycket stort" eller ganska stort förtroende för läkare på vårdcentralen. Få har svarat att de inte har någon uppfattning, detta svar är vanligare i staden än på landsbygden. Äldre har något större förtroende för distriktsläkare än yngre. 11

16 Läkarkontinuitet Betydelsen av läkarkontinuitet och möjligheten att själv kunna välja läkare belystes med en fråga om hur betydelsefullt det är att ha en egen läkare att vända sig till i olika situationer. Figur 20. Är det viktigt att ha "sin egen" läkare att fråga då behov uppstår? ( åldersgrupper) Oviktigt Varken eller Viktigt Mycket viktigt I Figur 21. Är det betydelsefullt att ha "sin egen" läkare att fråga då behov uppstår? (Föräldrar till barn 0-4 år) Oviktigt Varken eller Viktigt Mycket viktigt I 12

17 Figur 22. Är det betydelsefullt att ha "sin egen" läkare att fråga då behov uppstår? (45-55 år) Oviktigt Varken eller Viktigt Mycket viktigt I Figur 23. Är det betydelsefullt att ha "sin egen" läkare att fråga då behov uppstår? (56-75 år) Oviktigt Varken eller Viktigt Mycket viktigt I I alla åldrar anser man att det är viktigt att ha en egen läkare och äldre anser detta i högre grad än småbarnsföräldrar. 13

18 Figur 24. Är det viktigt för Dig att få träffa "Din läkare" också vid enklare åkommor som halsfluss eller en stukad fot? ( åldersgrupper) Oviktigt Varken eller Viktigt Mycket viktigt I En majoritet anser att det är mycket viktigt eller viktigt att träffa sin läkare" även vid enklare åkommor. Det finns inga större skillnader mellan de olika åldersgrupperna. Förtroende för distriktssköterskan Figur 25. Hur stort är Ditt förtroende för distriktssköterskan? ( åldersgrupper) Mycket litet Ganska litet Ganska stort Mycket stort I Det finns skillnader mellan stad och mindre tätorter framför allt uttryckt i svarsalternativet har ingen uppfattning. 14

19 Figur 26. Hur stort är Ditt förtroende för disktriktssköterskan? (Föräldrar till barn 0-4 år) Mycket litet Ganska litet Ganska stort Mycket stort I Figur 27. Är det viktigt för Dig att träffa "Din läkare" också vid enklare åkommor? (56-75 år) (56-75 år) Oviktigt Varken eller Viktigt Mycket viktigt I Det är framförallt de äldre som anser att de har ett mycket stort förtroende för distriktssköterskan. Ganska många i alla åldersgrupper "har ingen uppfattning". 15

20 Vad är viktigt på vårdcentralen? Vilka resurser är viktigast? Genom frågan "Här kommer ett antal frågor om olika former av vård och service som primärvården skulle kunna erbjuda. Vilka av dessa anser Du vara viktiga på Din vårdcentral?" gavs möjlighet att prioritera mellan olika tänkbara verksamheter på vårdcentralen. Tabell II. Andel som svarat "mycket viktigt" för respektive alternativ. Siffran inom parantes anger hur man prioriterat mellan olika verksamheter i de olika åldersgrupperna 0-4 år år år Att det finns tider för akuta 80, (1) 86,7% (1) 77,5% (1) 76,6% (1) läkarbesök dagtid. Att det är lätt att komma 78,4% (2) 84,7% (2) 76,6% (2) 74,4% (2) fram på telefonen. Att det finns 58,5% (3) 77,6% (3) 52,5% (4) 47,3% (5) barnhälsovårdsmottagning. Att det finns tider för 56,8% (4) 57,9% (6) 54,6% (3) 58, (3) planerade läkarbesök dagtid. Att det finns tider för besök 53,3% (5) 58,9% (5) 49,4% (5) 52, (4) till sjukhusläkare, som barnläkare, gynekolog. Att det finns 47,7% (6) 66,3% (4) 43,1% (6) 35,4% (9) barnmorskemottagning. Att det finns kurator eller 34,5% (7) 36,3% (7) 36,4% (7) 31,3% (10) psykolog för vuxna. Att det finns 33,8% (8) 27,7% (10) 32,4% (10) 40,5% (6) diabetessköterska. Att det finns astmasköterska. 33,7% (9) 30,1% (8) 32,9% (9) 37,8% (7) Att det finns sjukgymnastik. 33,1% (10) 28,1% (9) 34,4% (8) 36,4% (8) Att det finns arbetsterapi. 23, (11) 20,1% (11) 24,5% (11) 21,4% (11) Att det finns möjlighet till resevaccination. Att det finns personal för hälsoinformation och stöd för att ändra vanor. 19,4% (12) 16,9% (12) 18,5% (12) 22,5% (12) 17,4% (13) 12,3% (13) 17,9% (13) 21,4% (13) Tillgång till läkartid och god telefontillgänglighet anses vara de viktigaste funktionerna i alla åldersgrupper. BVC och MVC anses vara viktiga verksamheter på vårdcentralerna även bland de som är år. Sköterskebaserade mottagningar (diabetes, astma) bedöms vara minst lika viktiga som paramedicinska mottagningar (sjukgymnastik, arbetsterapi). 16

21 Vilka öppettider önskas? Figur 28. När på dagen vill Du helst kunna besöka läkare på Din vårdcentral? ( vårdcentraler) 07:00-08:00 08:00-12:00 08:00-16:00 13:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20: år år år Många föredrar tidig morgontid eller tid efter klockan Hur fungerar vårdcentralen? Telefontillgängligheten Figur 29. Är det lätt att nå vårdcentralens mottagning per telefon? ( åldersgrupper) Ja, helt eller delvis I Det är stora variationer i hur telefontillgängligheten upplevs mellan olika vårdcentralsområden. Telefontillgängligheten upplevs mindre bra i flera av vårdcentralsområdena. 17

22 Möjlighet att få läkartider Figur 30. Är Du nöjd med hur fort Du får läkartid på vårdcentralen? ( åldersgrupper) Ja, helt eller delvis I Man är mer nöjd med möjligheten att komma fram på telefon och att kunna få tid för läkarbesök på de bättre bemannade vårdcentralerna i de mindre tätorterna. Vårdcentralens öppettider Figur 31. Har Din vårdcentral öppettider som passar Dig? ( åldersgrupper) Ja, helt eller delvis I De flesta är nöjda med vårdcentralernas öppettider trots önskemålen i figur 28 (sid20). 18

23 Skrivna kommentarer I slutet av enkäten fanns möjlighet att skriva egna kommentarer om positiva och negativa upplevelser och om synpunkter på vårdcentralernas arbetssätt samt att framföra förslag till förbättringar. Denna möjlighet utnyttjades av 911 personer (35%). Många konkreta förslag framkom. Det fanns kommentarer på några rader men också på mer än en sida. I nedanstående tabell finns en grov uppdelning av innehållet i kommentarerna i åldersgrupper och vårdcentralsområden. Tabell III. Antal och typ av fria kommentarer. Vårdcentral Ålder Antal kommentarer med: förslag beröm kritik totalt totalt totalt I totalt totalt totalt totalt totalt totalt

24 Diskussion Svarsfrekvensen var genomgående hög, nära, trots att endast en påminnelse gavs. De som svarat har ofta stor egen erfarenhet av hälso- och sjukvård. 7 hade sökt distriktsläkare, hade sökt sjukhusläkare och 15% hade sökt privatläkare senaste året. Den grupp som svarat är alltså inte representativ för befolkningen som helhet utan är en grupp med stor erfarenhet av sjukvården. Detta var också det urval som eftersträvades. Många skrev både positiva och kritiska kommentarer i den avslutande öppna frågan. Dessa kommentarer har sammanställts men har också förmedlats till respektive vårdcentral för kännedom. Många bra synpunkter framkom på vårdcentralernas verksamhet. Denna enkätundersökning visar att man har stort förtroende för sjukvården i Jönköpings sjukvårdsområde. Detta överensstämmer med andra aktuella undersökningar. Befolkningen i landstinget i Jönköpings län har större förtroende för sjukvården jämfört med invånare i andra landsting (1,2). Förtroendet är stort både för sjukhus, vårdcentraler och privata mottagningar. Förtroendet för sjukvården är lika stort i alla studerade åldersgrupper. Det finns ett stort förtroende för vårdcentralerna och distriktsläkare både i mindre tätorter och i centrala staden. Att befolkningen i staden söker på vårdcentralerna i mindre omfattning beror alltså inte på att man har mindre förtroende för sin vårdcentral. De centrala vårdcentralerna har i dagsläget sämre telefontillgänglighet och sämre tillgång till läkartider vilket leder till att befolkningen söker andra alternativ. Äldre har något större förtroende för distriktsläkare än yngre. Småbarn (via sina föräldrar) är den grupp som i störst utsträckning önskar kontakt med sjukhusläkare. Att ha en egen läkare, d v s kontinuitet, efterfrågas av en stor majoritet i alla åldersgrupper. God telefontillgänglighet och god tillgång på läkartider är de funktioner på vårdcentralerna som anses vara de mest viktiga i alla åldersgrupper. Bland övriga verksamheter vid vårdcentralerna värderas sköterskebaserade mottagningar (diabetes, astma) oväntat högt, något högre än paramedicinska mottagningar (sjukgymnastik, arbetsterapi). Förvånande många anger att de önskar läkartid eller Vid jämförelse med andra enkäter tycks andelen som önskar tidig eller sen läkartid ha ökat betydligt senare år. Distriktsköterskornas verksamhet är mindre känd i staden. Cirka av de äldre i staden har ingen uppfattning om distriktssköterskan jämfört med cirka i mindre tätorter. Det finns sammanfattningsvis goda förutsättningar att omfördela läkarbesök från sjukhus till vårdcentraler. Förtroendet för vårdcentralerna och distriktsläkarna är mycket högt i befolkningen i alla studerade områden och de centrala vårdcentralerna skulle, vid förbättrad bemanning, ha goda möjligheter att kunna erbjuda det som i första hand efterfrågas nämligen kontinuitet och bättre tillgänglighet. 20

25 Referenser 1. Landstingsförbundet. Vårdbarometern. Stockholm: Landstingsförbundet, (Stencil) 2. Morin A, Widell H. Öppen sjukvård. Mätning av patientupplevd kvalitet på landstingsnivå m.m. Stockholm: Svenskt Näringsliv, (Rapport) 21

26 Förteckning över Qulturum-rapporter utgivna av Apoteket AB - Barnhälsovårdsenheten - GUID-gruppen - Primärvårdens FoU-enhet - Qulturum - Vetenskapliga rådet 2001: 1 Bensårsbehandling - Resultat av praktiskt kvalitetsarbete Författare: Gerd Skogar Primärvårdens FoU-enhet 2001: 2 Utvecklingsguide Jönköpings sjukvårdsområde Författare: Karl-Henrik Lundell och Kjell Lindström GUID-gruppen Primärvårdens FoU-enhet 2001: 3 Fånga stunden Utvärdering av demensteamens arbete inom distrikt söder och väster, Jönköpings kommun Författare: Gunnel Folke och Linda Frank Primärvårdens FoU-enhet 2002: 1 Barn och ungdomars hälsa i Jönköpings län Författare: Håkan Elmén och Ragnar Jonsell Barnhälsovårdsenheten 2002: 2 Distriktssköterskans åtgärder vid hembesök och vid öppen mottagning Författare: Birgitta Karlsved och Mona Mattson Primärvårdens FoU-enhet 2002: 3 Vad tycker man om sin vårdcentral? En befolkningsenkät 2001 Författare: Kjell Lindström och Sofia Eriksson Primärvårdens FoU-enhet 2002: 4 Överviktsbehandling vid Eksjö vårdcentral Vilken effekt har det och vad tycker patienterna Författare: Susanne Djurstedt Primärvårdens FoU-enhet 2002: 5 Barnhälsovårdens 3-årsundersökning Vad anser föräldrar om valet av mötesplats och hälsoinformationen? Författare: Gunvor Runesson Barnhälsovårdsenheten 22

27 Apoteket AB Kontaktperson: Carin Svensson Apoteket Qulturum Box JÖNKÖPING Tfn: Barnhälsovårdsenheten Kontaktperson: Annette Yxne Qulturum JÖNKÖPING Tfn: GUID-gruppen Kontaktperson: Britt-Louise Suneson Qulturum JÖNKÖPING Tfn: Primärvårdens FoU-enhet Kontaktperson: Lisbeth Nyman Qulturum JÖNKÖPING Tfn: Qulturum Kontaktperson: Rolf Bardon Box JÖNKÖPING Tfn: Vetenskapliga rådet Qulturum Box JÖNKÖPING Tfn:

Distriktssköterskans åtgärder vid hembesök och vid öppen mottagning. Birgitta Karlsved Mona Mattson. Primärvårdens FoU-enhet 2002:2

Distriktssköterskans åtgärder vid hembesök och vid öppen mottagning. Birgitta Karlsved Mona Mattson. Primärvårdens FoU-enhet 2002:2 Qulturum Rapport Distriktssköterskans åtgärder vid hembesök och vid öppen mottagning Birgitta Karlsved Mona Mattson Primärvårdens FoU-enhet 2002:2 Författare: Birgitta Karlsved, distriktssköterska Distriktssköterskemottagningen

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med år 2001 funnits och verkat enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning i ett

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Folkhälsoskrift 2013:1 Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Uppföljningsrapport Leva med barn & Små och stora steg.docx

Läs mer

Vårdens resultat och kvalitet

Vårdens resultat och kvalitet Vårdens resultat och kvalitet Resultat efter vård 2004-2005 Dödlighet Återinsjuknande Regelbundenhet i vårdkontakter Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport

Läs mer

Faktablad 2 Hälsa och vårdutnyttjande Hälsa på lika villkor? 2005 Sjuhärad

Faktablad 2 Hälsa och vårdutnyttjande Hälsa på lika villkor? 2005 Sjuhärad Faktablad 2 Hälsa och vårdutnyttjande Hälsa på lika villkor? 2005 I detta faktablad presenteras ett urval av resultaten från folkhälsoenkäten Hälsa På Lika Villkor? Enkäten innehåller ett 70-tal frågor

Läs mer

Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp

Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp Sammanfattning SwedeAmp har genomfört ett test av PREM (Patient Reported Experience Measures) i pilotprojektform under hösten

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Sammanställning av enkätfrågor till BVC sjusköterskor i Göteborg angående 2½ års språk och autismscreening

Sammanställning av enkätfrågor till BVC sjusköterskor i Göteborg angående 2½ års språk och autismscreening Sammanställning av enkätfrågor till BVC sjusköterskor i Göteborg angående 2½ års språk och autismscreening Bakgrund I januari 2009 infördes språkscreening vid 2½ års ålder i barnhälsovårdens hälsoövervakning

Läs mer

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd www.vardforbundet.se januari 2008 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller

Läs mer

Vårdcentralprojekt i Jönköpings län - ett vardagsnära utvecklingsprojekt

Vårdcentralprojekt i Jönköpings län - ett vardagsnära utvecklingsprojekt Vårdcentralprojekt i Jönköpings län - ett vardagsnära utvecklingsprojekt Margit Ferm, NSPH Kjell Lindström, Primärvårdens FoU-enhet Susanne Rolfner Suvanto, Socialstyrelsen Vårt projekt Ökat patient-,

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

KLIENTUNDERSÖKNING. på Prostitutionsenheten september november 2005. Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- P ROSTITUTIONSENHETEN

KLIENTUNDERSÖKNING. på Prostitutionsenheten september november 2005. Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- P ROSTITUTIONSENHETEN Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- SAMHETER P ROSTITUTIONSENHETEN KLIENTUNDERSÖKNING på Prostitutionsenheten september november 2005 1 Förord Prostitutions- och Spiralenheten är i sin

Läs mer

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014 Datum 2015-06-01 Ert datum Beteckning FaR rapport 2014 1(4) Er beteckning Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014 Bakgrund: FaR- verksamheten i Klippan bedrevs fram t.o.m. 31 december 2007 i projektform

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård

Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård Linköping 2006-10-10 Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård Rapport 2006 Maria Andersson Tandvårdsgruppen 1 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2 2. SAMMANFATTNING.. 4 3.

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10 Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Lisa Borgh Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Analys av sambandet mellan stabiliteten i vårdcentralernas läkarbemanning och den patientupplevda kvaliteten RAPPORT Juni

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010

Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010 Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010 Bakgrund I början av 2010 tog Gatukontorets projektgrupp i samarbete med kulturgeograf Susan Bolgar fram en enkät om Gyllins naturpark.

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården MEDBORGARPANELEN 213 Rapport 1 Tillgänglighet MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 213 Tillgänglighet i vården Enkät nummer ett slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den första enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

LÄNSINVÅNARNA ÄR NÖJDA MED VÅRDEN MEN Resultat från Liv & hälsa 2004

LÄNSINVÅNARNA ÄR NÖJDA MED VÅRDEN MEN Resultat från Liv & hälsa 2004 LÄNSINVÅNARNA ÄR NÖJDA MED VÅRDEN MEN Resultat från Liv & hälsa 4 Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben, Samhällsmedicinska enheten Landstinget i Uppsala län Vill du veta mer om undersökningen Liv &

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen till privatpraktiserande förskrivare Sammanställning Anna-Lena Nilsson [7-6-1] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 1. Sammanfattning För att främja användningen

Läs mer

2005:3. Utvärdering av. Vårdplaneringsteam på Ryhov. Slutrapport. ett samverkansprojekt mellan Jönköpings kommun och Jönköpings sjukvårdsområde

2005:3. Utvärdering av. Vårdplaneringsteam på Ryhov. Slutrapport. ett samverkansprojekt mellan Jönköpings kommun och Jönköpings sjukvårdsområde Qulturum Rapport Slutrapport Utvärdering av Vårdplaneringsteam på Ryhov ett samverkansprojekt mellan Jönköpings kommun och Jönköpings sjukvårdsområde Anna Brita Nilsson Marie Kemi Göran Runesson Gerd Skogar

Läs mer

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Förtroendemannagruppen Endokrina sjukdomar september 2005 1 Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Diabetes Förekomst I Sverige är totalt 4 %, 350 000 personer, drabbade av sjukdomen diabetes. Detta

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 Tillväxt, miljö och regionplanering Fakta om undersökningen Mottagare: Ett slumpmässigt urval om 3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer att känna till i din kommun 1 Kommunens verksamhet Ett angeläget område för Åre kommun är att verka för att äldre personer i kommunen ges

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

Svar på Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge

Svar på Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge !~~' ~n~ landslinget BLEKINGE Primärvårdsförvaltning Primärvårdsstab RosMarie Nilsson 2016-04-04 Ärendenummer: Dokumentnummer: Till Nämnden för primärvård och folktandvård Svar på Inriktningsbeslut för

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Tiden läker alla sår men ärret finns kvar

Tiden läker alla sår men ärret finns kvar Tiden läker alla sår men ärret finns kvar En kvalitativ intervjustudie om föräldrars upplevelser av nyföddhetsperioden med ett barn som genomgått akut hjärtoperation inom en vecka post partum Carina Persson

Läs mer

Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus

Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Eva Törnvall, Agneta Andersson FoU enheten för närsjukvården, Landstinget i Östergötland www.lio.se/fou

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 5, juni 01 Kampanjnummer: 0163 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: juni, v. 3, 01 Mätperiod: slutet v slutet v. 6, 01 Mediaeffekter observation och handling:

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Tabellförteckning Tabell 1. Gått på hemslöjdsmarknad/-utställning efter kön, ålder, utbildning, bostadsort, region

Läs mer

ÅHUS. I området finns tre äldreboenden med sammanlagt 100 platser samt ett gruppboende som vårdcentralens läkare har medicinsk ansvar för.

ÅHUS. I området finns tre äldreboenden med sammanlagt 100 platser samt ett gruppboende som vårdcentralens läkare har medicinsk ansvar för. ÅHUS Vid mynningen av Helge å, på Skånes östkust, 17 km från Kristianstad, där kilometerlånga badstränder breder ut sig ligger Åhus, en pärla vid havet. Här finner vi en medeltida stadskärna med många

Läs mer

Blir det bättre med vårdval i primärvården? DLF symposium 15 nov 2012

Blir det bättre med vårdval i primärvården? DLF symposium 15 nov 2012 Blir det bättre med vårdval i primärvården? DLF symposium 15 nov 2012 Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Effekter av valfrihet Befolkningen vill välja vårdenhet/mottagning en majoritet anser

Läs mer

Motivering och kommentarer till enkätfrågor

Motivering och kommentarer till enkätfrågor ga 2 Motivering och kommentarer till enkätfrågor Kön Valet av denna variabel grundar sig på att vi vill se om det finns några skillnader mellan kön och hur de rekryterar. Kommentar: Vi hörde på namnet

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2013 Barn- och ungdomspsykiatri 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Hans Ekholm Jesper Stenberg Vårdbarometern 1 Agenda idag Basfakta Nuläge Några nedslag i materialet och analyssätt Diskussionsfrågor 2 Basfakta 1 Vad är Vårdbarometern? Rullande befolknings mätning som

Läs mer

Samtal om levnadsvanor vid blodtrycksmätning. Eva Ellbrant Kjell Lindström Eva Svensson. Primärvårdens FoU-enhet 2008:1

Samtal om levnadsvanor vid blodtrycksmätning. Eva Ellbrant Kjell Lindström Eva Svensson. Primärvårdens FoU-enhet 2008:1 Qulturum Rapport Samtal om levnadsvanor vid blodtrycksmätning Eva Ellbrant Kjell Lindström Eva Svensson 2008:1 Författare: Eva Ellbrant, distriktssköterska Öxnehaga vårdcentral Oxhagsgatan 59 561 50 Huskvarna

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Vårdcentralen Ankaret

Vårdcentralen Ankaret Vårdcentralen Ankaret så blev det efter sammanslagningen Text: Anna-Lena Lundberg Verksamhetschef Vårdcentralen Ankaret i Örnsköldsvik är i grunden en sammanslagning av två vårdcentraler, Centrum och Gullänget.

Läs mer

Analys av kompetensutvecklingen

Analys av kompetensutvecklingen Analys av kompetensutvecklingen inom landsbygdsprogrammet - Fördjupning av rapport 1:3 Efter rådgivning menar cirka procent att de har förändrat sitt arbetssätt oberoende av om det var en konsult eller

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Yttrande över motionen Mobil Ungdomsmottagning

Yttrande över motionen Mobil Ungdomsmottagning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Martin Ward Folkhälsocentrum +46155245494 2015-10-01 LS-LED14-618-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010 1 Konsumentvägledning Nöjd kund-undersökning 2010 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se www.radron.se 2 3 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 driver KonsumentCentrum

Läs mer

Länspensionärsrådet 23-31

Länspensionärsrådet 23-31 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-01 Länspensionärsrådet 23-31 Tid: Fredagen den 1 juni 2007, kl. 09:30-12:10 Plats: Sammanträdesrummet Överläkarvillan, Spenshult Ledamöter Mats Eriksson (m) Dan Skantz

Läs mer

Rapport. Kodbarometer för kapitalmarknadsaktörer 2005. Rapport till Kodkollegiet

Rapport. Kodbarometer för kapitalmarknadsaktörer 2005. Rapport till Kodkollegiet Rapport Kodbarometer för kapitalmarknadsaktörer 2005 Rapport till Kodkollegiet 7 december 2005 Rapport Teknisk beskrivning Population och urval Målgruppen för undersökningen är befattningshavare i ansvarig

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

1 års-uppföljning av Försäkringsmedicinska utredningar utförda inom företagshälsovården 2007.

1 års-uppföljning av Försäkringsmedicinska utredningar utförda inom företagshälsovården 2007. 1 års-uppföljning av Försäkringsmedicinska utredningar utförda inom företagshälsovården 2007. Författare: Marie-Louise Östensson Handledare: Hans Erik Norbeck, med.dr., Previa Stockholm Projektarbete vid

Läs mer

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel Beräkningsunderlag för undersökningspanel Kund Mottagare Ann Dahlberg Författare Johan Bring Granskare Gösta Forsman STATISTICON AB Östra Ågatan 31 753 22 UPPSALA Wallingatan 38 111 24 STOCKHOLM vxl: 08-402

Läs mer

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige,

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige, 2015-04-10 Bakgrund Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Möjligheten att påverka äldres hälsa är större än vad man tidigare trott och hälsofrämjande och förebyggande insatser

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om ditt äldreboende? Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboenden genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna

Läs mer

Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen

Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen Janusinfo Stockholms läns landsting Utskriftsversion Nyhet 2007-10-19 Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen Hittills har förskrivningen av bantningsmedlet Acomplia varit

Läs mer

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 VT14 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Tandvårdsutbudet i Örebro län 2009

Tandvårdsutbudet i Örebro län 2009 Gunnar Ekbäck maj 2009 Tandvårdsutbudet i Örebro län 2009 Behov Utbud Efterfrågan Inledning/Bakgrund... 3 Behov, utbud och efterfrågan... 3 Landstingets ansvar... 4 Demografi... 5 Personaltillgång... 7

Läs mer

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län BAKGRUND Riksdagen fattade 2009 beslut om LOV Lag Om Valfrihetssystem (1). Denna lag ger landsting och

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 s 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan

Läs mer

Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008?

Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008? Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008? Resultat från undersökning hösten 2010 Närsjukvårdsavdelningen Utvecklingsavdelningen Rapporten är framställd av: Marjaliisa Abrahamsson Anne-Maj Berggren Elisabeth

Läs mer

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2014

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2014 Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2014 I anslutning till vårterminens kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 har en lärarenkät

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 2005-11-23 Kvalitetsundersökning inom en i Vantör 2005 Enkätundersökning till i Vantör med insatser från Undersökning

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT 2006:2 Kartläggning av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget i Östergötland LINKÖPING MARS 2006 Anita Jernberger Ingrid Andersson

Läs mer

Slutrapport Sorgenfrimottagningen

Slutrapport Sorgenfrimottagningen Slutrapport Sorgenfrimottagningen På Sorgenfrimottagningen arbetar (omräknat i heltidsresurser): 0,5 Verksamhetschef 5,45 Distriktsläkare 4,0 ST-läkare, periodvis på vårdcentralen cirka 1,5-2 mån/år 1,0

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011. VC Fröslunda

Kvalitetsbokslut 2011. VC Fröslunda Kvalitetsbokslut 2011 VC Fröslunda Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer