1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. Ärendet i korthet Varje år genomför barn- och ungdomsförvaltningen en enkätundersökning till elever och vårdnadshavare i Vallentuna kommun. Enkäter har gjorts både i kommunens egen regi och i ett enkätsamarbete med andra kommuner, VÅGA VISA. Rapporten innehåller en sammanställning av enkätsvaren på kommunnivå. Handlingar 1. Enkäter till elever och vårdnadshavare Tjänsteskrivelse Eva Lod T.f. utbildningschef Ska expedieras till: Akten BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

2 R A PPORT BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2013 Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 Susanne Malmer

3 Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 Susanne Malmer Innehåll 1. Bakgrund och syfte Enkäterna Svarsfrekvens Resultat Förskola Familjedaghem Förskoleklass Årskurs Elever i årskurs Elever i fritidshem, årskurs Vårdnadshavare för årskurs Årskurs 3-6, fritidshem Årskurs Elever i årskurs Vårdnadshavare för årskurs BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN BOX VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: VXL FAX:

4 3.7 Årskurs Elever i årskurs Vårdnadshavare för årskurs BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN BOX VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: VXL FAX:

5 1. Bakgrund och syfte Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun genomför varje år enkätundersökningar till elever och vårdnadshavare i de kommunala verksamheterna. Sedan 2011 är även de fristående grundskolorna med och från och med 2012 deltar även fristående förskolor och familjedaghem. I år besvarades cirka enkäter av elever och vårdnadshavare varav cirka var av elever. Syftet med enkäterna är att få underlag för att utveckla verksamheternas kvalitet. Varje enhet får sitt eget resultat och kan använda det i sitt utvecklingsarbete. Resultaten presenteras även på Vallentuna kommuns hemsida där allmänheten kan ta del av dem. Bland annat ingår vissa resultat i de nyckeltal som presenteras för respektive kommunal skola. Sedan 2011 deltar Vallentuna kommun i enkätundersökningarna som sker inom ramen för samarbetet VÅGA VISA 1. Samarbetet inom enkätundersökningarna innebär att flera kommuner i Stockholms län genomför samma enkäter under samma tidsperiod vilket möjliggör jämförelser kommuner emellan. Förutom Vallentuna deltog följande kommuner 2013: Danderyd, Ekerö, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Värmdö, Österåker. Jämfört med förra året har Österåkers kommun tillkommit och Tyresö försvunnit i årets undersökning, för övrigt är det samma kommuner som har deltagit. 2. Enkäterna Enkätundersökningarna är så kallade totalundersökningar vilket innebär att alla elever och vårdnadshavare i respektive svarsgrupp får möjlighet att besvara en enkät. Undersökningen genomfördes under januari och februari år Årets enkäter vände sig till elever i årskurs 2, 5 och 8, barn i fritidshem i årskurs 2 och 3-6 samt till vårdnadshavare med barn i familjedaghem, förskola, förskoleklass eller årskurs 2, 5 och 8. Vårdnadshavare med flera barn i tidigare nämnda svarsgrupper ombads besvara en enkät per barn. Enkäterna till eleverna i årskurs 2 och barnen i fritidshemmen genomfördes i Vallentuna kommuns regi, övriga fick enkäter från VÅGA VISA. Enkäterna bestod av ett antal påståenden som eleverna och vårdnadshavarna fick ta ställning till med hjälp av en tregradig skala (elever årskurs 2 och barn i fritidshem) eller fyrgradig skala (övriga). Eleverna i årskurs 2 besvarade en pappersenkät och övriga elever besvarade enkäten på webben. Vårdnadshavare med barn i förskola eller familjedaghem besvarade enkäten via webben och övriga vårdnadshavare fick välja mellan att antingen svara via webben eller skicka in en pappersenkät. Då de flesta enkäter består av ca 30 frågor så redovisas ett urval av frågorna i rapporten. Samtliga enkätsvar finns att ta del av på kommunens samt skolornas webbplatser. 1 VÅGA VISA innehåller tre delområden där kundundersökningar är ett. Mer om VÅGA VISA finns på 4

6 2.1 Svarsfrekvens I likhet med föregående år gavs vårdnadshavarna (ej i förskola/familjedaghem) möjligheten att antingen svara på webben eller genom att skicka in en ifylld pappersenkät. En stor majoritet valde det senare alternativet. Eleverna har besvarat enkäterna under lektionstid. Bland eleverna ser vi tyvärr att svarsfrekvensen har minskat jämfört med föregående år. Den största minskningen ses i enkäten till barn i fritidshem årskurs 3-6 där svarsfrekvensen har minskat med 14 procentenheter från 62 till 48 procent. Bland vårdnadshavarna har svarsfrekvensen ökat markant bland familjedaghemmen. I år uppgick svarsfrekvensen till 83 procent att jämföra med föregående år då den var 56 procent. En högre svarsfrekvens noteras även för vårdnadshavare för årskurs 8 medan den har minskat med cirka tio procentenheter för vårdnadshavare för förskoleklass och årskurs 5. Tabell 1: Svarsfrekvenser inom respektive grupp år 2012 och Svarande 2013 Svarande 2012 Vårdnadshavare Familjedaghem 83 % 56 % Förskolor 68 % 64 % Förskoleklass 58 % 67 % Årskurs 2 67 % 66 % Årskurs 5 61 % 71 % Årskurs 8 68 % 57 % Elever Årskurs 2 93 % 96 % Fritids, årskurs 2 84 % 93 % Fritids, årskurs % 62 % Årskurs 5 89 % 94 % Årskurs 8 80 % 82 % 3. Resultat De flesta enkäter har haft en fyrgradig skala med alternativen Stämmer mycket bra, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt och Stämmer mycket dåligt. De svarande har även haft möjligheten att markera Vet ej. För att underlätta redovisningen av resultaten så har andelen som svarat Stämmer mycket bra och Stämmer ganska bra slagits ihop och redovisas som att respondenten instämmer i påståendet. På samma sätt har svarsalternativen Stämmer ganska dåligt och Stämmer mycket dåligt slagits ihop till Instämmer inte. Elever i årskurs 2 och barn i fritidshem har en tregradig skala och där redovisas svarsalternativen för sig och är ej hopslagna. De olika svarsskalorna gör det inte möjligt att direkt jämföra resultaten mellan grupper med olika svarsskalor. 5

7 När jämförelser görs i rapporten mellan Vallentunas resultat och genomsnittet för alla kommuner syftar detta till de kommuner som har deltagit i undersökningen, se 1. Bakgrund och syfte. 3.1 Förskola För andra året i rad deltog vårdnadshavare från både kommunala och fristående förskolor i enkäten. Svarsfrekvensen var 68 procent vilket motsvarar 1379 besvarade enkäter. Vårdnadshavarna till barn i förskolan har ett gott helhetsintryck av verksamheten då nio av tio säger att de är nöjda med verksamheten och att de kan rekommendera förskolan. Trivsel, trygghet och personalen får höga betyg. Av de svarande instämmer 97 procent i att barnet verkar trivas på förskolan och 94 procent anser att barnet är tryggt och att personalen bryr sig om deras barn. Bland de deltagande kommunerna i undersökningen är föräldrarna överlag väldigt nöjda med förskolan. Det gör att Vallentuna, trots de höga resultaten, ligger under genomsnittet för alla kommuner gällande andelen som instämmer på nästan alla frågor gällande förskolan. Diagram 1: Andel vårdnadshavare med barn i förskola som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Mitt barn verkar trivas i förskolan Jag känner mig trygg med att lämna mitt barn i förskolan Mitt barn är tryggt i förskolan Personalen bryr sig om mitt barn De frågor som har ett lågt resultat har även en hög andel som har svarat Vet ej. Att förskolan arbetar medvetet mot kränkande behandlingar instämmer endast 60 procent i men 36 procent vet inte om så är fallet. Gällande om förskolan arbetar med matematik eller om personalen ingriper om något barn behandlas illa har 25 respektive 24 procent svarat att de inte vet. Dessa frågor hade ett liknande resultat i förra årets undersökning. 6

8 Diagram 2: Andel vårdnadshavare med barn i förskola som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Förskolan arbetar Förskolan arbetar med medvetet mot att få barnen att förstå kränkande matematik behandlingar som t.ex. mobbning Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan 3.2 Familjedaghem För andra året i rad deltog vårdnadshavare från både kommunala och fristående familjedaghem i enkäten. I familjedaghemmen besvarades 54 enkäter av vårdnadshavarna vilket motsvarar en svarsfrekvens på 83 procent. Av de svarande instämmer samtliga i att barnet verkar trivas i familjedaghemmet och att dagbarnvårdaren bryr sig om deras barn. Vidare får trygghet höga betyg då 98 procent både instämmer i att barnet är tryggt i familjedaghemmet och att vårdnadshavarna känner sig trygga med att lämna barnet i familjedaghemmet. I likhet med vårdnadshavarna med barn i förskolan så är nio av tio nöjda med verksamheten. 7

9 Diagram 3: Andel vårdnadshavare med barn i familjedaghem som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Mitt barn verkar trivas i familjedaghemmet Dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn Mitt barn är tryggt i familjedaghemmet Några påståenden sticker ut gällande andelen Instämmer inte eller andelen Vet ej. De påståenden som har högst andel Instämmer inte rör dokumentation och den fysiska miljön på familjedaghemmet. Av de svarande instämmer inte 22 procent i att familjedaghemmet dokumenterar vad barnet lär sig men där anger även 20 procent att de inte vet om så är fallet. Gällande utemiljön anser 20 procent att den inte är stimulerande och motsvarande siffran för innemiljön är 22 procent. Påståendet om att barnets tankar och intressen tas tillvara har den högsta andelen Vet ej vilken uppgår till 26 procent. Diagram 4: Andel vårdnadshavare med barn i familjedaghem som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Utemiljön är stimulerande för mitt barn Innemiljön är stimulerande för mitt barn Familjedaghemmet dokumenterar vad barnen lär sig Mitt barns tankar och intressen tas tillvara 8

10 3.3 Förskoleklass I denna svarsgrupp ingår vårdnadshavare med barn i fristående och kommunala verksamheter. Svarsfrekvensen uppgick till 58 procent vilket motsvarar 267 enkätsvar. De svarande har en positiv helhetsbild av sitt barns skola. Bland annat anser 98 procent att deras barn tycker att det är roligt att gå i skolan och 96 procent anser att personalen bryr sig om deras barn och att barnet går i den skolan som de önskar. Vidare anser 94 procent att barnet är tryggt i skolan och 92 procent kan rekommendera skolan. Andelen som kan rekommendera skolan har ökat signifikant jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 81 procent. Diagram 5: Andel vårdnadshavare med barn i förskoleklass som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Mitt barn tycker att det är roligt att gå i skolan Personalen bryr sig om mitt barn Mitt barn går i den skolan som jag önskar Mitt barn är tryggt i skolan För de påståenden som den minsta andelen vårdnadshavare har instämt i har det även varit en större andel som har svarat Vet ej. Andelen som instämmer i att deras barn är med och planerar sitt skolarbete uppgår bara till 34 procent men 53 procent har angivit att de inte vet. När det gäller arbetsro anger 50 procent att deras barn kan arbeta utan att bli störda på lektioner och arbetspass och 32 procent att de inte vet om så är fallet. Att lärarna dokumenterar vad barnet har lärt sig instämmer 62 procent i och 30 procent vet inte. 9

11 Diagram 6: Andel vårdnadshavare med barn i förskoleklass som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Mitt barn är med och Mitt barn kan arbeta Lärarna dokumenterar planerar sitt skolarbete utan att bli störd under vad mitt barn lär sig lektioner och arbetspass Vårdnadshavarna med barn i förskoleklass besvarar även ett antal frågor gällande fritidshem (förutsatt att barnet har fritidsplats). Av de svarande säger 86 procent att deras barn känner sig tryggt på fritidshemmet och 85 procent instämmer i att verksamheten är stimulerande för barnet och att personalen är kompetent. Flest, 88 procent, instämmer i att fritidshem och skola samarbetar. Vårdnadshavarna är mest missnöjda med informationen från personalen. Endast 58 procent anser att personalen informerar om hur barnet har det på fritidshemmet och 38 procent instämmer inte. 10

12 Diagram 7: Andel vårdnadshavare med barn i förskoleklass vilka även går på fritidshem som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Mitt barn känner Fritidshemmets sig tryggt på verksamhet är fritidshemmet stimulerande och utvecklande för mitt barn Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent Personalen informerar mig om hur mitt barn har det på fritidshemmet 3.4 Årskurs 2 I denna årskurs har endast elever i kommunala skolor och fritidshem besvarat enkäter och dessa enkäter har gjorts i kommunens regi. När det gäller vårdnadshavarna har även fristående skolor ingått i undersökningen och varit en del av VÅGA VISA Elever i årskurs 2 Endast kommunala verksamheter Enkäten besvarades av 430 elever i Vallentunas kommunala grundskolor och motsvarar en svarsfrekvens på 93 procent. Eleverna i årskurs 2 fick ta ställning till ett antal påståenden genom att svara med en tregradig skala. Skalan består av en glad, neutral och ledsen gubbe (,, ) och syftar till att vara lättförståelig för mindre barn. I rapporten är dessa svarsalternativ översatta till Ja, Ibland och Nej. Av de svarande anger 90 procent att de lär sig bra saker i skolan, 85 procent att de vuxna på skolan bryr sig om dem och 82 procent att de känner sig trygga till och från skolan. De elever som inte har svarat Ja på dessa frågor har svarat Ibland med undantag för någon enstaka procent som har svarat Nej. Påståendet Jag lär mig bra saker i skolan fick även högst betyg i föregående års undersökning då 88 procent svarade Ja. 11

13 Diagram 8: Andel elever i årskurs 2 som angivit Ja, Ibland, Nej eller inte svarat på respektive påstående, Jag lär mig bra saker i skolan De vuxna på skolan bryr sig om mig Jag känner mig trygg till och från skolan Ja Ibland Nej Inget svar I likhet med föregående år var det frågorna gällande arbetsro och inflytande som fick lägst betyg av eleverna i årskurs 2. Det var lägst andel som instämde i påståendena Jag kan arbeta utan att bli störd på lektioner och arbetspass och Jag får vara med och planera mitt skolarbete. Endast 36 procent ansåg att de har arbetsro och 37 procent att de får vara med och planera. Dessa påståenden hade även högst andel Nej -svar, 13 respektive 23 procent. Diagram 9: Andel elever i årskurs 2 som angivit Ja, Ibland, Nej eller inte svarat på respektive påstående, Jag kan arbeta utan att bli störd på lektioner och arbetspass Jag får vara med och planera mitt skolarbete Ja Ibland Nej Inget svar 12

14 3.4.2 Elever i fritidshem, årskurs 2 Endast kommunala verksamheter Enkäten besvarades av 348 elever i Vallentunas kommunala grundskolor och motsvarar en svarsfrekvens på 84 procent. Av de barn som svarade på enkäten angav 87 procent att de kände sig trygga på fritids och 84 procent att de vuxna på fritids brydde sig om dem. Vidare angav 81 procent att de trivdes på fritids. Diagram 10: Andel elever i fritidshem i årskurs 2 som angivit Ja, Ibland, Nej eller inte svarat på respektive påstående, Jag känner mig trygg på fritids De vuxna på fritids bryr sig om mig Jag trivs på fritids Ja Ibland Nej Inget svar Det påståendet som flest barn var negativa till var om man kunde få lugn och ro på fritids. Drygt hälften, 53 procent, svarade ja och 19 procent svarade nej. I föregående års enkät angav 61 procent att de kunde få lugn och ro och 13 procent att de inte kunde det. För både 2012 och 2013 års enkät var det denna fråga som fick sämst resultat. 13

15 Diagram 11: Andel elever i fritidshem i årskurs 2 som angivit Ja, Ibland eller Nej på frågan om man kan få lugn och ro på fritids, Finns det någonstans du kan få lugn och ro på fritids? Ja Ibland Nej Vårdnadshavare för årskurs 2 Vårdnadshavarna för årskurs 2 har besvarat enkäten inom samarbetet VÅGA VISA. Svarsskalan är fyrgradig och resultaten går därför inte att direkt jämföra med elevernas svar. Här ingår även vårdnadshavare med barn i fristående skolor. Totalt besvarades 331 enkäter vilket motsvarar en svarsfrekvens på 67 procent. Vårdnadshavarna för årskurs 2 har en positiv bild av skolan i Vallentuna. Av de svarande anser 94 procent att deras barn går i den skolan de önskar och 93 procent anser att barnet har kompetenta lärare och att personalen bryr sig om deras barn. Andelen som är nöjd med respektive kan rekommendera verksamheten har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 89 respektive 85 procent. 14

16 Diagram 12: Andel vårdnadshavare med barn i årskurs 2 som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Mitt barn går i den skola som jag önskar Mitt barn har kompetenta lärare Personalen bryr sig om mitt barn Jag är nöjd Jag kan med rekommendera verksamheten i mitt barns mitt barns skola skola De områden som vårdnadshavarna anser fungerar mindre bra är barnens arbetsro och barnens deltagande i planeringen av skolarbetet. Att deras barn kan arbeta utan att bli störda instämmer 55 procent av vårdnadshavarna i och 48 procent svarar att deras barn är med och planerar sitt skolarbete. På den senare frågan har dock 35 procent svarat Vet ej medan frågande gällande arbetsro så instämmer inte 36 procent av vårdnadshavarna och 8 procent vet inte. I denna svarsgrupp ligger Vallentuna kommun under genomsnittet för alla kommuner gällande andelen som instämmer i de flesta påståenden. Diagram 13: Andel vårdnadshavare med barn i årskurs 2 som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Mitt barn är med och planerar sitt arbete Mitt barn kan arbeta utan att bli störd på lektioner och arbetspass 15

17 Vårdnadshavarna besvarar även ett antal frågor gällande fritidshem (förutsatt att barnet har fritidsplats). Av de svarande instämmer 84 procent i påståendet att deras barn är tryggt på fritids och 78 procent anser att verksamheten är stimulerande och utvecklande för deras barn. Vidare anser 77 procent att skola och fritidshem samarbetar och 75 instämmer i att personalen är kompetent. På båda dessa frågor har 15 procent svarat Vet ej. Den frågan som får sämst betyg gäller information från personalen. Knappt hälften av vårdnadshavarna, 47 procent, anser att personalen informerar om hur deras barn har det på fritidshemmet och den andra halvan instämmer inte. Diagram 14: Andel vårdnadshavare med barn i årskurs 2 som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för mitt barn Personalen informerar mig om hur mitt barn har det på fritidshemmet 3.5 Årskurs 3-6, fritidshem Endast kommunala verksamheter Enkäten besvarades av 283 elever i Vallentunas kommunala grundskolor och motsvarar en svarsfrekvens på 48 procent. I likhet med enkäterna till eleverna i årskurs 2 bestod denna enkät av en tregradig svarsskala. Av de svarande säger 80 procent att de känner sig trygga på fritids och att de vuxna bryr sig om dem. Nästan lika många, 77 procent, säger att de trivs på fritids. 16

18 Diagram 15: Andel elever i fritidshem i årskurs 3-6 som angivit Ja, Ibland eller Nej på respektive påstående, Jag känner mig trygg på fritids De vuxna på fritids bryr sig om mig Jag trivs på fritids Ja Ibland Nej I likhet med barnen i fritidshem i årskurs 2 är det frågan om man kan få lugn och ro som får sämst resultat. Hälften av de svarande säger att de kan få det, 35 procent svarar ibland och 15 procent säger att de inte kan få det. Denna fråga fick även sämst resultat föregående år. Diagram 16: Andel elever i fritidshem i årskurs 3-6 som angivit Ja, Ibland eller Nej på frågan om man kan få lugn och ro på fritids, Finns det någonstans du kan få lugn och ro på fritids? Ja Ibland Nej

19 3.6 Årskurs 5 Både elever och vårdnadshavare har besvarat enkäter inom samarbetet VÅGA VISA med en fyrgradig svarsskala Elever i årskurs 5 I denna grupp besvarades 332 enkäter vilket motsvarar en svarsfrekvens på 89 procent. Eleverna i årskurs 5 ger sina lärare ett gott betyg. Av de svarande instämmer 92 procent i att lärarna förklarar så att de förstår, 93 procent tycker att de får hjälp i skolarbetet om de behöver det och 91 procent anser att de har bra lärare. Eleverna känner sig även trygga i skolan och anser att de behandlas väl av andra elever på skolan, 89 procent instämmer i dessa påståenden. Diagram 17: Andel elever i årskurs 5 som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Mina lärare förklarar så att jag förstår Jag har bra lärare Jag känner mig trygg i skolan Jag behandlas väl av andra elever på skolan De frågor som har fått sämst resultat gäller arbetsron och elevernas inflytande. Av de svarande anger 58 procent att de kan arbeta utan att bli störda under lektioner och arbetspass och 39 procent instämmer inte. Att eleverna får vara med och bestämma hur de ska arbeta med olika uppgifter instämmer 57 procent i och 32 procent instämmer inte. Båda dessa frågor hade ett signifikant högre resultat föregående år då 66 procent instämde i båda påståendena. Den frågan som har högst andel Vet ej är den om rektor lyssnar till vad eleverna tycker. Här instämmer 64 procent och 21 procent har svarat att de inte vet. 18

20 Diagram 18: Andel elever i årskurs 5 som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass Eleverna är med och bestämmer hur vi ska arbeta med olika skoluppgifter Rektor lyssnar till vad eleverna tycker Vårdnadshavare för årskurs 5 I denna grupp besvarades 227 enkäter vilket ger en svarsfrekvens på 61 procent. Resultaten visar inte på några signifikanta skillnader mot förra årets undersökning gällande andelen som instämmer i respektive påstående. Att personalen bryr sig om barnen instämmer flest vårdnadshavare i, 92 procent instämmer. Nio av tio anser att barnet tycker att det är kul att gå i skolan, att barnet är tryggt och att barnet går i den skola som vårdnadshavaren önskar. Nästan lika många, 89 procent, anser att skolarbetet är stimulerande för barnet och 88 procent anser att lärarna är engagerade i barnets utveckling. Av de svarande är 84 procent nöjda med verksamheten. 19

21 Diagram 19: Andel vårdnadshavare med barn i årskurs 5 som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Personalen bryr sig om mitt barn Mitt barn tycker att det är roligt att gå i skolan Mitt barn är tryggt i skolan Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola I likhet med föregående år är det barnens arbetsro som får lägst betyg, endast 56 procent instämmer i att barnen kan arbeta utan att bli störda och 38 procent instämmer inte. Vidare anger 62 procent att de har förtroende för rektor och 63 procent att de som vårdnadshavare har möjlighet att ha inflytande i verksamheten. Frågan med högst andel Vet ej gäller om barnen är med och planerar sitt skolarbete där 23 procent anger att de inte vet om så är fallet och 59 procent instämmer. Diagram 20: Andel vårdnadshavare med barn i årskurs 5 som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass Jag har förtroende för rektor Det finns Mitt barn är med möjlighet för mig och planerar sitt som förälder att skolarbete ha inflytande i skolans verksamhet 20

22 3.7 Årskurs 8 Både elever och vårdnadshavare har besvarat enkäter inom samarbetet VÅGA VISA med en fyrgradig svarsskala Elever i årskurs 8 I denna grupp besvarades 268 enkäter vilket motsvarar en svarsfrekvens på 80 procent. Glädjande är att se att de som deltog i årets undersökning har varit mer positiva i sina omdömen än de som deltog föregående år. För många påståenden är det en signifikant ökning av andelen som instämmer i respektive påstående. Bland annat har andelen som instämmer i att lärarna förklarar så att eleverna förstår och andelen som instämmer i att lärarna gör lektionerna intressanta ökat signifikant. I det första påståendet instämmer 81 procent i mot förra årets 69 procent och i det andra påståendet har andelen ökat från 49 till 61 procent. De påståenden som högst andel instämmer i är att eleven känner sig trygg i skolan och att man behandlas väl av andra elever, 88 respektive 87 procent instämmer i detta. Vidare instämmer 85 procent i att deras lärare förväntar sig att de ska nå kunskapskraven i de olika ämnena och att de får hjälp av lärarna när de behöver det. Diagram 21: Andel elever i årskurs 8 som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Jag känner mig trygg i skolan Jag behandlas väl av andra elever på skolan Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i de olika ämnena I likhet med förra årets undersökning är det påståendet om att skolarbetet gör eleven så nyfiken att de vill lära sig mer som lägst andel instämmer i. I årets undersökning instämmer 43 procent i detta och 49 procent instämmer inte. Mindre än hälften av de svarande, 45 procent, anser att de kan arbeta utan att bli störda under lektioner och arbetspass och 43 procent anser att rektor lyssnar till vad eleverna tycker. På det 21

23 senare påståendet är det dock 25 procent som har angivit Vet ej. Elevernas inflytande får också ett lägre betyg då endast 47 procent anser att eleverna är med och bestämmer hur de ska arbeta med olika uppgifter. Denna fråga fick även ett lågt resultat föregående år, då instämde 42 procent av eleverna i årskurs 8. Diagram 22: Andel elever i årskurs 8 som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass Eleverna är med och bestämmer hur vi ska arbeta med olika skoluppgifter Rektor lyssnar till vad eleverna tycker Vårdnadshavare för årskurs 8 För vårdnadshavarna för årskurs 8 uppgick svarsfrekvensen till 68 procent vilket motsvarar 229 svar. I likhet med eleverna i årskurs 8 så är även vårdnadshavarna mer positiva i sina svar jämfört med föregående års undersökning. För ett flertal påståenden har andelen som instämmer i påståendet ökat signifikant. Bland annat har andelen som är nöjda med verksamheten ökat från 69 till 83 procent och andelen som anser att skolarbetet är stimulerande för deras barn har ökat från 69 till 86 procent. Att deras barn är tryggt i skolan instämmer 94 procent i och 90 procent säger att deras barn går i den skola som de önskar. Vidare uppger 88 respektive 87 procent att deras barn tycker att det är roligt att gå i skolan och att barnet uppmuntras till att ta ansvar. Av de svarande instämmer 83 procent i att de är nöjda med verksamheten i skolan. 22

24 Diagram 23: Andel vårdnadshavare med barn i årskurs 8 som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Mitt barn är tryggt i skolan Mitt barn går i den skola som jag önskar Mitt barn tycker att det är roligt att gå i skolan Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i skolan Det påståendet som störst andel vårdnadshavare ställer sig negativa till är barnens arbetsro. Av de svarande instämmer 57 procent i att deras barn kan arbeta utan att bli störda och 38 procent instämmer inte. Vidare anser 58 procent att de som föräldrar har möjlighet att påverka verksamheten, 21 procent instämmer inte och 21 procent vet inte. Det påståendet som minst andel instämmer i är det om den studie- och yrkesvägledning som deras barn får hjälper honom/henne att välja fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Här instämmer endast 42 procent men 38 procent har angett Vet ej. Diagram 24: Andel vårdnadshavare med barn i årskurs 8 som angivit Instämmer, Instämmer inte eller Vet ej på respektive påstående, Mitt barn kan arbeta utan att bli störd på lektioner och arbetspass Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i skolans verksamhet Den studie- och yrkesvägledning mitt barn får i skolan hjälper honom/henne att välja fortsatt utbildning och yrkesinriktning 23

25 VALLENTUNA KOMMUN Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesp rotoko I I 2073-O4-23 s (2s) 581 Redovisning av enkäter titl elever och vårdnadshavare år 2013 (BUN ) Arbetsutskottets förslag ti ll nämnden Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten Enkäter till elever och vårdnadshavare zor3. Ärendet i korthet Varje år genomför barn- och ungdomsförvaltningen en enkätundersökning till elever och vårdnadshavare i Vallentuna kommun. Enkäter har gjorts både i kommunens egen regi och i ett enkätsamarbete med andra kommuner, VÅGAVISA. Rapporten innehåller en sammanställning av enkätsvaren på kommunnivå. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse zor3-o4-o3 2. Enkäter till elever och vårdnadshavare zor3 Expedieras till Al ten Justerandes sign e_ Justerandes sign v Utdragsbestyrkande

Förmöten: kl 17.30 I Kragstarummet respektive Ormstarummet

Förmöten: kl 17.30 I Kragstarummet respektive Ormstarummet KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-09-20 Tid och plats Kallade tjänstemän 18.00 (OBS: tidsändring p.g.a. dialogmötet samma dag) Bällstarummet Eva Lod, t.f utbildningschef Britt-Marie Lövquist, t.f ekonomiadministrativ

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Strandskolan Föräldrar år 5 - Våren 2012 50 svar, 93%

Strandskolan Föräldrar år 5 - Våren 2012 50 svar, 93% Föräldrar år 5 - Våren svar, 9% Utveckling och lärande 5,. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 0 5 55,5,,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 0 55 5 5 0,,5,,. Lärarna är bra på att

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola

Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola 65 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola 26 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Växthuset. Föräldrar / Förskola - Våren 2008. Genomsnitt Salems kommun. 2. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Växthuset föregående år

Växthuset. Föräldrar / Förskola - Våren 2008. Genomsnitt Salems kommun. 2. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Växthuset föregående år Föräldrar / Förskola - Våren svar, 5% Normer och värden 0,. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 0,, 5,. Det är arbetsro i verksamheten. 5,, 5 5,,,. Personalen bryr sig om mitt barn.,,,5 5, 5. Personalen

Läs mer

Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem

Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem 52 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Om undersökningen Tyresö kommun, Elev- och föräldraenkät 2015, sida 1 Bakgrund

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Ekerö kommun Föräldrar - År 2 - Våren svar, 77%

Ekerö kommun Föräldrar - År 2 - Våren svar, 77% Utveckling och lärande 0.. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 0 föregående år 0 0 0 0 0 % 0.. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 0 0 föregående år 0 % 0 0.. Lärarna är bra på att väcka

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011 Rapport Gemensam skolundersökning åk Göteborgsregionen Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen är bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett

Läs mer

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen

Läs mer

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun Ugglumskolan - Åk - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Närlunda skola Föräldrar år 2 - Våren svar, 92%

Närlunda skola Föräldrar år 2 - Våren svar, 92% Föräldrar år - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 0, 0 0. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 0 0 0,,. Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Ekerö kommun Föräldrar - Förskoleklass - Våren svar, 76%

Ekerö kommun Föräldrar - Förskoleklass - Våren svar, 76% Föräldrar - Förskoleklass - Våren svar, % bra Utveckling och lärande 0 0 % 0.. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 0 0 % % % % 0.. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 0 % 0 % % 0.. Lärarna

Läs mer

Skå skola Föräldrar åk 2 - Våren svar, 79%

Skå skola Föräldrar åk 2 - Våren svar, 79% Utveckling och lärande 0 0 %. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 0 föregående år 0 6% 8%. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. föregående år 0 0 0 6 0 6 % 00% % 8%. Lärarna är bra på

Läs mer

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun 9 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

Grantomta Föräldrar år 2 - Våren svar, 84%

Grantomta Föräldrar år 2 - Våren svar, 84% Föräldrar år - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 7 7 7 0 0. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 7 7 0. Lärarna är bra på att väcka mitt barns

Läs mer

Träkvista skola Föräldrar år 5 - Våren svar, 68%

Träkvista skola Föräldrar år 5 - Våren svar, 68% Utveckling och lärande,. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. föregående år 0, 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. föregående år 8, 0,. Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse

Läs mer

Bergfotens skola Föräldrar år 2 - Våren svar, 63%

Bergfotens skola Föräldrar år 2 - Våren svar, 63% Föräldrar år - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 0 0,,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 7 7 0 0,,7,. Lärarna är bra på att väcka mitt barns

Läs mer

Lärande. Värdegrund. Mitt namn: Min födelsedag: Reflektion. Min familj: Mina intressen: Mina kamrater: Övrigt: Vad tycker jag om fritids?

Lärande. Värdegrund. Mitt namn: Min födelsedag: Reflektion. Min familj: Mina intressen: Mina kamrater: Övrigt: Vad tycker jag om fritids? Genom att utmana barn till att successivt vidga och fördjupa sina kunskaper om sig själva, och sin omvärld samt ta tillvara deras nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära stimuleras barns allsidiga

Läs mer

Sanduddens skola Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, 75%

Sanduddens skola Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, 75% Föräldrar Förskoleklass - Våren 9 svar, 7% Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 60 7 0 6 bra 96% 97% 9% 7%. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 0 9 7 9% 79% 7%.

Läs mer

Föräldrar år 3 Föräldrar år 6

Föräldrar år 3 Föräldrar år 6 Omrade Nr Förskola Pedagogisk omsorg/familjed aghem Förskoleklass år 3 år 6 Är ditt barn en 0 1 pojke eller flicka? Utveckling och lärande Verksamheten är 101 2 stimulerande för Är ditt barn en pojke eller

Läs mer

Tappströmsskolan Föräldrar år 8 - Våren svar, 33%

Tappströmsskolan Föräldrar år 8 - Våren svar, 33% Föräldrar år - Våren svar, % Utveckling och lärande 70,0. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan., 1,0 1,1 0 1,0. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 7, 1 1, 1,7,. Lärarna är bra på att

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Föräldrar åk 5 37 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Birkaskolan Elever år 8 - Våren svar, 83%

Birkaskolan Elever år 8 - Våren svar, 83% Utveckling och lärande 0 9,. Jag tycker att det är roligt att gå i skolan., föregående år 9,0 6, 5,6. Mina lärare gör lektionerna intressanta., föregående år 0 6,0. Mina lärare förklarar så att jag förstår.,9

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-0-19 DNR UN 2014.049 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 0-5 52 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Ekebyhovsskolan Elever år 5 - Våren svar, 100%

Ekebyhovsskolan Elever år 5 - Våren svar, 100% Elever år - Våren 6 svar, 0% Utveckling och lärande. Jag tycker att det är roligt att gå i skolan. Ekebyhovsskolan föregående år 0 6 6 0,,9, 60 9,. Mina lärare gör lektionerna intressanta.,0 Ekebyhovsskolan

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Strandskolan Elever år 5 - Våren svar, 98%

Strandskolan Elever år 5 - Våren svar, 98% Elever år - Våren svar, 8% Utveckling och lärande. Jag tycker att det är roligt att gå i skolan. 0 8 8,,,,. Mina lärare gör lektionerna intressanta., 0. Mina lärare förklarar så att jag förstår. 0 8,.

Läs mer

Tappströmsskolan Elever år 8 - Våren svar, 60%

Tappströmsskolan Elever år 8 - Våren svar, 60% Elever år - Våren svar, 0% Utveckling och lärande 0 9,. Jag tycker att det är roligt att gå i skolan., 0, 00 0,,. Mina lärare gör lektionerna intressanta., 0 00 0. Mina lärare förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Antal elever: 112 Antal svarande: 78 Svarsfrekvens: 70% Klasser: EE11, HA11A, HA11B, IMIND11, IMINDRV, IMSPR11, IMYRKBA11, IMYRKFT11,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkäter till elever och vårdnadshavare samt resultat för grundskolan

Tjänsteskrivelse Enkäter till elever och vårdnadshavare samt resultat för grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 12-08-14 DNR BUN 12.8 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Birkaskolan Elever åk 5 - Våren svar, 100%

Birkaskolan Elever åk 5 - Våren svar, 100% Utveckling och lärande. Jag tycker att det är roligt att gå i skolan. föregående år 8% %. Mina lärare gör lektionerna intressanta. föregående år 8%. Mina lärare förklarar så att jag förstår. föregående

Läs mer

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan Föräldra- och elevenkät 2014 Publicering på hemsidan Om undersökningen Prioriteringsmatris Svagare Dessa frågor är de frågor som har lägst undersökningsresultat på skolan/förskolan samtidigt som de tillhör

Läs mer

Grantomta Föräldrar år 5 - Våren svar, 84%

Grantomta Föräldrar år 5 - Våren svar, 84% Föräldrar år - Våren svar, 84% Utveckling och lärande 4. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 8 4 4,9. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 4 8 7,9 4. Lärarna är bra på att väcka mitt

Läs mer

Delaktighet och inflytande 92 93 97 85 87 85. Skolmiljö 75 68 73 64 70 66. Kunskap och lärande 96 93 96 78 84 89. Bemötande 100 92 96 86 92 91

Delaktighet och inflytande 92 93 97 85 87 85. Skolmiljö 75 68 73 64 70 66. Kunskap och lärande 96 93 96 78 84 89. Bemötande 100 92 96 86 92 91 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 2 215 Alingsås ÅK2 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 98 9 98 92 93 93 Delaktighet och inflytande 92 93

Läs mer

Sätra familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100%

Sätra familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100% Föräldrar Familjedaghem - Våren 6 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i familjedaghemmet. 0 98 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 3 0 7 96 3. Dagbarnvårdaren är engagerad

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Antal elever: 50 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 80% Klasser: BP13A, BP13B, CMP13, MP13 Skolenkäten

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-08-18 DNR BUN 2014.360 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning Ösbyskolan - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning Ösbyskolan - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar Förskoleklass 23 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100%

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 78 77 0 3 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 10 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin Under

Läs mer

Lusten att gå till skolan 2013

Lusten att gå till skolan 2013 Bilaga till Dnr: BoF.2013.0473 1 (7) 2013-04-22 Barn och Familj Pia Persson Lusten att gå till skolan 2013 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning för att få fram hur eleverna upplever

Läs mer

Välkommen till uppföljningsdag för fritidshemspiloter!

Välkommen till uppföljningsdag för fritidshemspiloter! Välkommen till uppföljningsdag för fritidshemspiloter! - Piloten som ledare - Tillbakablick och elevenkät - Förberedelser för verksamhetsbesök - Kaffe och fralla - Att arbeta systematiskt med kvalitet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Elevenkät år 6-9 2012

Elevenkät år 6-9 2012 Elevenkät år 6-9 2012 Vilken skola går du på? A. Barkestorpsskolan B. Falkenbergsskolan C. Kalmarsundsskolan D. Lindsdalsskolan 1 0,5 0 0 1 0,5 1 0,5 E. Vasaskolan 0 0 F. Östra Funkaboskolan G. Kalmar

Läs mer

Måttbandet nr 182 augusti 2009

Måttbandet nr 182 augusti 2009 Måttbandet nr 182 augusti 2009 Enkät till föräldrar med barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Sammanställning av svar Gunilla Carlson Planeringssekreterare Hur tycker du förskolan, familjedaghemmet

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012 Antal svar: 19 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 4 svar, 48% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 4 4 40 4 Medelvärde 7,4,,4 8 7, 4. Mitt barns tankar

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun - Elever åk 3 27 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning Skå skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter

Ekerö kommun. Kundundersökning Skå skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter Ekerö kommun - Föräldrar åk 5 21 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

Sussies barntoffla Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 91%

Sussies barntoffla Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 91% Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 9% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i familjedaghemmet. bra 96 4 0 0 0 65 35 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 3 7 4. Dagbarnvårdaren

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Mikaelskolan - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Mikaelskolan - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun - Elever åk 3 21 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 6 5 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 26 Pilen Marknadsundersökningar Mars 26 Våga Visa 26, sida Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Nacka kommun Ektorps skola - Elever åk 6 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Lovisedal - Föräldrar år 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Lovisedal - Föräldrar år 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Vallentuna kommun - Föräldrar år 5 51 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i

Läs mer

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2013-06-04 10 (17) 5s4 Enkätundersökning till elever i gymnas et i åk 2 (UN 20t3.109) Beslut Arbetsutskottet föreslår att:

Läs mer

Äventyret - I Ur och Skur förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 82%

Äventyret - I Ur och Skur förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren 4 svar, 8% - I Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. Äventyret Ur och Skur förskola föregående år 0 8 6 4 34 4 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt

Läs mer

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81 Regiongemensam elevenkät 21 Arbetslagsrapport Antal svarande, n=9; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 21 Lerum ÅK3 totalt 21 GR ÅK2 totalt 21 Trivsel och trygghet 99 94 93

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Väsby skola - Föräldrar åk 5 48 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Nora Familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100%

Nora Familjedaghem Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100% Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i familjedaghemmet. bra 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn.. Dagbarnvårdaren är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola 82 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 61 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning Närlunda skola - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter

Ekerö kommun. Kundundersökning Närlunda skola - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter Ekerö kommun - Elever åk 5 43 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Sollentuna kommun Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 8 128 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Sollentuna kommun Kokalite förskola och skola Allévägen - Föräldrar Förskoleklass

Sollentuna kommun Kokalite förskola och skola Allévägen - Föräldrar Förskoleklass Sollentuna kommun Kokalite förskola och skola Allévägen - Föräldrar Förskoleklass 15 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ormstaskolan - Föräldrar år 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ormstaskolan - Föräldrar år 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Vallentuna kommun Ormstaskolan - Föräldrar år 5 39 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Birkaskolan Mälaröarnas Montessoriförskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 85%

Birkaskolan Mälaröarnas Montessoriförskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 85% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. föregående år 0 70 7 79 7 9 0,,7,,7,. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 9, föregående år 0,7 7, 0,. Personalen är engagerad i mitt

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun Sollentuna kommun - Elever åk 8 849 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppföljning av anmärkning förskolan Vallentuna djur, natur & musikförskola

Tjänsteskrivelse Uppföljning av anmärkning förskolan Vallentuna djur, natur & musikförskola VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-09-30 DNR BUN 2012.375 BIRGITTA TALLRYD SID 1/1 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Uppföljning

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer