Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015"

Transkript

1 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret

2 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att nå de nationella målen för utbildningen. Genom att kontinuerligt och systematiskt analysera resultaten av undervisningen kan utvecklingsområden identifieras och åtgärder vidtas för att förbättra kvaliteten. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående arbete och en förutsättning för att löpande kunna vidta rätt åtgärder för fortsatt arbete och för en förbättrad kvalitet i verksamheten och därmed i barn och elevers lärande. Kvalitetsarbetet dokumenteras i Pysslingens digitala styrkort. Uppföljningen sker utifrån nationella styrdokument och affärsplan lokalt på enheten och tillsammans med ansvarig verksamhetschef. Utifrån resultat i de tre perspektiven Värdegrund, Utveckling och Lärande samt Kompetens och Omvärld görs analyser kontinuerligt. På koncernnivå definieras kvalitet i den s.k. AcadeMediamodellen som I vilken grad vi når de nationella målen (funktionell kvalitet) på ett sätt som vinner våra kunders förtroende (upplevd kvalitet) och gör våra elever väl rustade att gå vidare i utbildningssystemet, yrkeslivet och samhällslivet (ändamålsenlig kvalitet). Vår ambition är att ha höga värden i samtliga dessa aspekter.

3 3 Pysslingens Grundskolors övergripande utvecklingsområden läsåret Värdegrund Alla elever ska uppleva studiero i en miljö fri från kränkningar. Elevdelaktighet lyfts som ett särskilt prioriterat utvecklingsområde. Elevhälsans förebyggande och främjande arbete ska utvecklas så att undervisningen kan anpassas utifrån varje elevs unika förutsättningar. Utveckling och Lärande Samtliga elever ska ges möjlighet att uppnå minst de kunskapskrav som lägst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningens mål. Läsa- skriva-räkna-garantin införs. Årlig screening ska ske av samtliga elever och tidiga insatser ska sättas in för de elever som annars riskerar att utvecklas läs och skrivsvårigheter. I förskolan ska resultaten på lärande index och funktionell kvalitet öka inom området språk och kommunikation och matematik. Kompetens och Omvärld Pysslingen grundskolor ska ha enbart legitimerade lärare med behörighet i de ämnen där de undervisar.

4 4 Bakgrund Montessoriskolan Castello är en fristående grundskola, skolår F-9 med tillhörande förskola, och har Pysslingen förskolor och skolor AB som huvudman. Idag ägs Pysslingen av Academedia, som bedriver utbildning för både barn och vuxna. Montessoriskolan Castello startade läsåret med en tf. rektor och en tf. förskolechef i avvaktan på en ny rektor, en ny rektor började i mitten av mars, På Montessoriskolan Castello arbetar vi för att lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en plats som kännetecknas av trygghet, trivsel och arbetsglädje. Vi vill att miljön ska vara öppen och tillåtande, där varje individ ska få möjlighet att utveckla sina förmågor, reflektera och framförallt utveckla en positiv uppfattning om sig själv. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras med ett specialpedagogiskt förhållningssätt, så att den stimulerar och utmanar individens utveckling och lärande. Vi arbetar för att Montessoriskolan Castello ska vara en plats där varje individ får möjlighet att utveckla sina förmågor.

5 5 Värdegrund Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning, vi arbetar för att eleverna får goda kunskaper och stärkt självförtroende. Skolan har en stark gemensam värdegrund. Pedagoger arbetar aktivt med sociala relationer. Utveckling och Lärande Montessoriskolan Castello vill både i ord och handling vara en skola där alla barns styrkor tas tillvara. Pedagogiken anpassas efter vår grundsyn som baseras på kunskapen om alla individers olika behov och olika sätt att lära. Inflytande och delaktighet är viktigt! På vår skola har varje elev en egen individuell utvecklingsplan där elevens utveckling dokumenteras och där man regelbundet tillsammans, elever och vuxna, tar fram nya delmål på vägen mot läroplanens kunskapskrav. Tydliga kunskapskrav är utarbetade för alla ämnen och vi följer kontinuerligt upp våra elevers läsutveckling med hjälp av bland annat LUS, läsutvecklingsschema och uppföljningar inom vår skriva, räkna, läsa-garanti. Vi sätter kunskap och lärande främst och har speciallärare som följer upp och arbetar med elever som behöver extra stöd. Varje barn och elev har rätt att lyckas med sina studier och känna trivsel, delaktighet, trygghet och glädje i skolarbetet. Vi vill ge våra barn och elever lust att lära och nyfikenhet på livet! Kompetens och Omvärld Montessoriskolan Castello har i huvudsak enbart utbildade och behöriga lärare i grundskolan. På förskolan ansvarar utbildade förskollärare för verksamheten.

6 6 Analys av skolans resultat Värdegrund, resultat för läsåret Trivselgrad skolan (elever) % Studiemiljö skolan (elever) % % 82 % Trivselgrad förskolan (föräldrar) % Lärmiljö förskolan (föräldrar) % Värdegrund, analys för läsåret Sammanfattande bedömning Vi har arbetat med att eleverna ska känna sig trygga och i år har vi förbättrat våra resultat. I det stora hela är skolans elever och föräldrar nöjda och både personal och elever har arbetat aktivt med resultaten från olika enkäter. För skolan så har trivselgraden detta år ökat i viss mån, från 79 förra året till 82 detta år. Den enskilda fråga som fått störst ökning från förra året är Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan är din skola?, där värdet gått från 5,8 till 6,7. För förskolan så har trivselgraden ökat något detta läsår, från 83 till 89. Vi ligger dock något lägre än Pysslingen Skolor (89) och Academedia grundskolor (92). Den enskilda fråga som fått störst ökning från förra året är Är ditt barns förskola lika bra som du hoppades att den skulle vara?, där värdet gått från 6,3 till 7,5 på en skala från Gällande studiemiljön så ligger vi på ungefär samma värde som förra året, från 72 till 73. De enskilda frågorna uppvisar ungefär samma värde som tidigare. Frågan "De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi elever tycker och tänker har ökat värdet jämfört med förra året, från 7,5 till 7,9. Eleverna i årskurs 9 uppvisar ett lägre resultat än övriga årskurser, vilket innebär att vi behöver arbeta i början av nästa läsår för att arbeta fram en plan tillsammans med eleverna för att förbättra resultatet. Förskolan visar ett ökat resultat jämfört med förra året, från 8,3 till 9,0, vilket troligtvis är ett resultat för att personalen arbetat aktivt med detta under läsåret. På frågan om eleverna känner sig trygga i skolan så har värdet gått från 8,7 till 8,8, på en skala från Att eleverna är trygga i skolan är en grundförutsättning för lärandet. Även på förskolan så upplever föräldrarna att sina barn är trygga där värdet ökat, från 8,5 till 8,9, på en skala 0-10, jämfört med förra året. Dock upplever eleverna att det inte alltid har studiero, då värdet på frågan blir 6,4. Det innebär att vi måste arbeta aktivt med studiero och följa upp det kontinuerligt under året. Undervisning ska präglas av struktur, tydlighet och omtanke till eleverna och under dagen behöver eleverna inslag av rogivande moment. Dock är det viktigt att eleverna tar det egna ansvaret för att skapa studiero, men också att de respektera varandra i det avseendet. Föräldrarna på förskolan upplever att sitt barn till största delen får lugn och ro på förskolan, där värdet är 8,1. På frågan De vuxna på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt. får vi ett värde på 7,9. Förskolan visar ett betydligt högre resultat, 8,9, på frågan Förskolans personal arbetar aktivt för att alla ska bli behandlade med respekt. Alla elever på skolan bör känna och uppleva att de vuxna på skolan

7 7 tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt. Detta måsta vi arbeta med under nästa läsår, då det är mycket viktigt att skapa förtroendefulla relationer med eleverna och då kräver det att alla blir behandlade respektfullt. Inför nästa läsår kommer vi att utveckla trygghetsgruppens arbete. Vi kommer arbeta ännu mer intensivt med trygghetsarbetet genom att utöka trygghetsteamet, införa trygghetsvandringar och skapa rutiner för arbetet kring trygghet. Verksamhetens utvecklingsområden inför kommande läsår Värdegrund - skola, läsåret Planering Åtgärder Trygghetsvandring Rutiner för incidentrapportering Arbeta för att skapa studiero Tidsperiod för uppföljning Höstterminen 2015 Löpande Löpande Utveckling och lärande, resultat för läsåret Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet ,3 7,1 Mina lärare hjälper mig i skolarbetet för att det ska gå så bra som möjligt ,7 7,5 Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag ska kunna i de olika ämnena ,2 6,9 Måluppfyllelse åk 3, nationella prov Andel elever som nått kravnivån i samtliga delprov svenska matematik både svenska och matematik 81 % 100 % 81 % Måluppfyllelse åk 6 och 9, nationella prov Andel elever med provbetyg som fått lägst E svenska matematik engelska Åk % 94 % 100 % Åk % 100 % 100 %

8 8 Utveckling och lärande, analys för läsåret Sammanfattande bedömning Vi ska ha höga förväntningar på våra elever. Inför nästa läsår kommer vi att arbeta för att synliggöra målen för eleverna samt fortsätta att hjälpa eleverna att själva reflektera över sitt eget lärande. Det innefattar att det ska vara tydligt för eleverna vad målet är och vad de förväntas uppnå. Eleverna i de högre årskurserna har under läsåret uttryckt önskemål om tydligare planeringar med mål, syfte och hur man kommer att arbeta med ämnesområdet. Gällande undervisning så uppvisar frågan Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag ska kunna i de olika ämnena det lägsta värdet, 6,9. Pedagogerna har reflekterat kring detta och kommit fram till att de under nästa läsår ska bli tydligare med mål, syfte och arbete för vare ämnesområde och att det ska kommuniceras till elever och vårdnadshavare. Vi kommer därmed utveckla vår undervisning genom pedagogiska planeringar (målformulering) och formativ bedömning så att eleverna får maximalt stöd för sin utveckling och sitt lärande. I årskurserna 3, 6 och 9 genomför eleverna nationella prov i matematik och svenska. Vi anser att måluppfyllelsen för matematik är mycket god i alla årskurser, då resultatet visar på hög måluppfyllelse. Dock kan vi se att behöver arbeta för att höja resultaten i svenska. Under detta läsår har eleverna i årskurs nio ett högre meritvärden i jämförelse med eleverna i årskurs nio föregående år. En anledning till det tror vi beror på att mentorstimmar har använts både på grupp- och individnivå. Vi tror dock att resultaten kan öka ytterligare genom att vi planerar att sätta in stödinsatser, på ett än mer strukturerat sätt, till de elever som är i behov av det. Till de elever som är i behov av särskilt stöd kommer vi koppla in stödinsatser tidigt och ha tät uppföljning. För att kunna arbeta mot en tydligare likvärdighet kommer vi inför nästa läsår aktivt se över var resurserna inom specialpedagogik läggs. Skolans uppgift är att så långt som möjligt kompensera för skillnader mellan elever och ge det stöd som varje enskild elev behöver för att uppnå målen för utbildningen. Samtidigt kommer vi att fortsätta hjälpa elever att utvecklas om de har behov av större utmaningar. Utifrån forskning kan vi se att det är viktigt att eleverna får samtala kring matematik, då det påverkar förståelsen positivt. Det gör att vi kommer betona vikten av att prata matematik. Parallellt med detta kommer eleverna att fortsätta arbeta med praktisk matematik. I de högre årskurserna prioriterar vi att arbetet sker i halvklass. Inför nästa läsår kommer samtliga lärare som undervisar i årskurs F-5 att delta i matematiklyftet för att höja ämneskunskaperna i matematik. Detta arbete kommer att pågå kontinuerligt under hela läsåret, för att höja kompetensen och ge möjlighet till pedagogiska samtal. Det är viktigt att stödet till elever som är i behov av särskilt stöd påbörjas direkt vid höstterminens start. Det innebär att vi i slutet av vårterminen har haft elevhälsokonferenser där beslut skett kring insatser som påbörjas direkt vid höstterminens början. Under detta läsår har Skolinspektionen granskat arbetet gällande elevhälsa, där vi fick några nedslag. Arbete med att förbättra och tydliggöra elevhälsans arbete har påbörjats under slutet av vårterminen och en plan på hur elevhälsans arbete kommer att ske har arbetats fram. I början av höstterminen kommer samtal ske kring åtgärdsprogram, särskilda anpassningar och stöd tillsammans med pedagoger. Vi behöver förbättra samarbetet mellan modersmålsundervisning/studiestöd och ordinarie undervisning och vad det kan ha för förhållande till elevernas resultat, så att eleverna kan få utvecklas så långt som möjligt.

9 9 Verksamhetens utvecklingsområden inför kommande läsår Planering för lärande - skola, läsåret Planering Åtgärder Problemlösning med diskussioner Tydliga pedagogiska planeringar som visar på mål, syfte och arbetssätt Förbättra och tydliggöra elevhälsans arbete utifrån Skolinspektionens rapport Tidsperiod för uppföljning Löpande Löpande December, februari och Fritidshem analys för läsåret Sammanfattande analys Montessoriskolan Castellos fritidshemsverksamhet bedrivs för elever från förskoleklass upp till årskurs 5. Under läsåret har samtal skett i personalgruppen om fritidshemmets uppdrag utifrån läroplanen. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan. Skolan och förskoleklassen ger eleverna möjlighet till lärande och fritidshemmets miljö kompletterar lärandet genom att ge möjligheter till att praktiskt prova, träna och utveckla sina kunskaper vidare. Fritidshemmet ska även stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation och utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Genom att aktivt arbeta med social gemenskap, kamratrelationer, normer och värden så kompletterar fritidshemmet utbildningen i skolan ytterligare. Vi har valt att se hela utbildningsdagen för eleverna och försöker därmed skapa en helhet och kontinuitet för elevernas utveckling och lärande. Under kommande läsår kommer vi att fortsätta arbetet kring en arbetsplan för fritidshemmet. Vi vill på detta sätt tydliggöra arbetet och skapa en gemensam målbild av arbetet utifrån läroplanen. Utifrån NKI ligger vi i nivå med föregående år. Det innebär att vi behöver höja oss ytterligare. Det kommer bland annat att ske genom arbete med fritidshemmet mål samt elevernas inflytande på aktiviteterna på fritidshemmet. Vi är mindre vana av att prata mål och utvärdera våra aktiviteter då det gäller fritidshemsverksamhet. Vi avser även att gå igenom och analysera resultatet av den enkät som gjordes under vt-15, i syfte att förbättra verksamheten ytterligare. Verksamhetens utvecklingsområden inför kommande läsår Planering för lärande - fritidshem, läsåret Planering Åtgärder Arbeta fram en arbetsplan för att tydliggöra arbetet Analysera resultat i enkät som gjordes vt-15 Arbeta för ökat elevinflytande Tidsperiod för uppföljning Löpande

10 10 Förskolan analys för läsåret Sammanfattande analys Under läsåret har vi arbetat aktivt med ett kvalitetshöjande arbete, vilket har resulterat i följande: Reflektionstid och planeringstid värdesätts av pedagogerna Höjda resultat i lärande index, funktionell kvalitet och kundnöjdhet Pedagogerna har en förståelse för lärande index och funktionell kvalitet, vad det innebär och hur det kan användas i vardagsarbetet. Utarbetning av ett pedagogiskt år Förste förskollärarens kompetens har bidragit till kvalitetshöjning genom ett läroplansförankrat arbetssätt Pedagogerna har ett ökat samarbete Inskolningsdokument har arbetats fram Arbetar utifrån ett 1-16-års perspektiv Under läsåret har vi haft flera olika granskningar och styrkan i arbetet är vår värdegrund och att vi ger barnen möjlighet till inflytande. Vi kan också se att de olika granskningarna ger liknande utvecklingsområden för verksamheten: Läroplansförankra verksamheten Utveckla/påbörja pedagogisk dokumentation Verksamhetens utvecklingsområden inför kommande läsår Förskolan, läsåret Planering Åtgärder Fortbildning för pedagoger gällande pedagogisk dokumentation Fortsätta arbetet med läroplansförankring genom ett gemensamt målstyrningsdokument Förankra kvalitetsdokument Lärande index och funktionell kvalitet Ta fram kriterier för läsagaranti Stärka teamarbetet och utveckla det med naturliga samarbetsformer och grupperingar Tidsperiod för uppföljning

11 11 Kompetens och omvärld, analys för läsåret Sammanfattande bedömning Gällande NKI, nöjd kundindex, har vi en svarsfrekvens på 56 % (77 svarande av 138 mottagare), vilket är en låg svarsfrekvens. Föregående år hade vi en svarsfrekvens på 89 %. Vi kommer inför nästa läsår försöka höja svarsfrekvensen. Gällande nöjdhet kan vi se att årets NKI för elever ligger på 69, en liten ökning från förra året (64). Vi kan dock se att en årskurs uppvisar en mycket lägre nöjdhet än övriga klasser, med ett värde på 52. Inför nästa år kommer mentorerna regelbundet följa upp nöjdheten och också vad vi kan göra för att höja resultatet. Utifrån spindeldiagrammet kan vi se att det är stor skillnad utifrån elevernas upplevelse respektive lärarnas upplevelse. Vi kan se att vårdnadshavares värde gällande nöjdheten ligger i nivå med föregående år och det är ett lägre värde än Pysslingen skolor och Academedia. Inför nästa läsår kommer vi att bjuda in till ett antal kvällar med olika teman, till exempel matematik och Montessoripedagogik och på så sätt tydliggöra och visa på vår undervisning, men också ge möjlighet till att ställa frågor och träffa personalen. Detta kan vara en möjlighet för oss som personal att få svar på vad vi kan göra bättre. Årets rekommendationsgrad ligger på 72, vilket är en positiv utveckling från förra året, då resultatet var 62 och för år 2013 var resultatet 44. Vi hoppas att detta är en positiv trend som håller i sig. Jämfört med Pysslingen skolor (69) och Academedia grundskolor (66) så har vi ett något högre värde. Sammanfattning av verksamhetens utvecklingsområden inför kommande läsår Resultaten på Montessoriskolan Castello under läsåret uppvisar överlag ett gott resultat och vi kommer inför nästa läsår att fortsätta arbetet med att förbättra resultaten. För att höja kvalitén på vår verksamhet har vi inför nästa läsår tagit fram två övergripande mål för hela verksamheten: Stärka kvaliteten i undervisningen/lärandet genom kollegialt lärande. Stärka kvaliteten i arbetet för ökad trygghet Vi kommer att fokusera på att utveckla undervisning med värdegrundsarbetet som plattform.

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

FINNSTASKOLAN VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 FINNSTASKOLANS FRITIDSHEM

FINNSTASKOLAN VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 FINNSTASKOLANS FRITIDSHEM VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 FINNSTASKOLANS FRITIDSHEM Finnstaskolan Finnstaskolan är en skola för elever från förskoleklass till och med åk 5. Av utrymmesskäl har åk 5 f.n. sina klassrum i Broskolans lokaler.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Delaktighet och inflytande 43 67 67 83 61 68. Skolmiljö 49 79 70 91 82 73. Kunskap och lärande 54 76 84 90 75 78. Bemötande 69 88 85 89 84 85

Delaktighet och inflytande 43 67 67 83 61 68. Skolmiljö 49 79 70 91 82 73. Kunskap och lärande 54 76 84 90 75 78. Bemötande 69 88 85 89 84 85 Regiongemensam elevenkät 215 Index per frågeområde samt NKI 2 212 213 214 215 totalt 215 GR GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 7 98 98 1 9 91 Delaktighet och inflytande 43 7 7 83 1 8 Skolmiljö 49 79 7

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Tjänstegarantier för Barn- och ungdomsnämnden

Tjänstegarantier för Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN07/80 Tjänstegarantier för Barn- och ungdomsnämnden Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2009-11-10 Reviderad 2010-10-05, att gälla från 2011-01-01 Dnr BUN07/80 2/8 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Antal elever: 50 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 80% Klasser: BP13A, BP13B, CMP13, MP13 Skolenkäten

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Antal elever: 112 Antal svarande: 78 Svarsfrekvens: 70% Klasser: EE11, HA11A, HA11B, IMIND11, IMINDRV, IMSPR11, IMYRKBA11, IMYRKFT11,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014 Antal svar: 51 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Från huvudmannen till undervisningen Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Vårt huvudbudskap Från huvudmannen till undervisningen Styrkan i skolans lokala styrkedja avgör om eleven får den skola

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Hallaryds förskola

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Hallaryds förskola 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskolan. 3 2. Årets utvecklingsområden. 4 3. Normer och värden 4 4. Utveckling och lärande.

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012. Antal svar: 10 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ulvsundaskolan i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 10 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin Under

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012. Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Sälens skola i Malung-Sälen hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2012/2013 Strömtorpsskolans fritidshem Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Terra Novaskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Det

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011 Rapport Gemensam skolundersökning åk Göteborgsregionen Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen är bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 NEPTUNISKOLAN F-5 Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Hagström 2011-09-29 1 (17) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014 Antal svar: 13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Kvalitets- rapport 2013/14

Kvalitets- rapport 2013/14 Kvalitets- rapport 2013/14 PYSSLINGEN SKOLOR KVALITETSRAPPORT 2013/2014 1 2 PYSSLINGEN SKOLOR KVALITETSRAPPORT 2013/2014 Innehåll 5 Historia 6 Välkommen! 8 Organisation 9 Enheter 10 Lärande i världsklass

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Berghemskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Johansson 2010-10-04 1 (10) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Delaktighet och inflytande 83 73 72 66. Skolmiljö 68 75 79 73. Kunskap och lärande 83 78 81 77. Bemötande 88 93 90 83

Delaktighet och inflytande 83 73 72 66. Skolmiljö 68 75 79 73. Kunskap och lärande 83 78 81 77. Bemötande 88 93 90 83 Regiongemensam elevenkät 2 Antal svarande, n= Index per frågeområde samt NKI 2 212 21 2 totalt 2 GR GY2 totalt 2 Trivsel och trygghet 97 9 94 9 Delaktighet och inflytande 7 72 Skolmiljö 7 79 7 Kunskap

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012. Antal svar: 19 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Bladins Intern School of Malmö i Malmö hösten 2012 Antal svar: 19 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor stockholm.se December 2014 3 (6) Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Skolenkäten hösten 2012

Skolenkäten hösten 2012 Skolenkäten hösten 2012 Totalrapport för Skolenkäten till elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 i gymnasiet Antal medverkande skolenheter: 602 Grundskolor Gymnasieskolor Årskurs 5 Årskurs 9 År 2 Antal

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Lusten att gå till skolan 2013

Lusten att gå till skolan 2013 Bilaga till Dnr: BoF.2013.0473 1 (7) 2013-04-22 Barn och Familj Pia Persson Lusten att gå till skolan 2013 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning för att få fram hur eleverna upplever

Läs mer

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och Fritidshem a för planen Rektor Anna

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2014 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Färsingaskolans verksamhet har under 2013 präglats av sammanslagning

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1 Innehållsförteckning 2 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand tel. 0247-805 40 fax. 0247-333

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Tomaslundsskolans Läroplansplanering

Tomaslundsskolans Läroplansplanering Vetlanda kommun Tomaslundsskolan 130822 Tomaslundsskolans Läroplansplanering Vision: På vår skola får jag vara den jag är och växa som människa i ett gemensamt lärande 2013-14 Tomaslundsskolans vision

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete 1(10) Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Klostergårdsskolan Ansvarig: Marita Christoffersson 1 2(10) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Befästa arbetet med UNIKUM så att det

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 1(8) Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Enhet: Uteförskolan Vinden Ansvarig: AnnCharlotte Olai 2(8) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun 1(5) BILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-12 Dnr Maria Kjällström, Förvaltningschef 054-515104 maria.kjallstrom@hammaro.se Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer