Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson"

Transkript

1 Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Maria Sjödahl Nilsson

2 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse Kunskaper Måluppfyllelse Kriterier för måluppfyllelse Utvecklingsbehov Normer och värden Måluppfyllelse Kriterier på måluppfyllelse Utvecklingsbehov Inflytande och delaktighet Måluppfyllelse Kriterier på måluppfyllelse Utvecklingsbehov Skola-Arbetsliv Måluppfyllelse Kriterier på måluppfyllelse Utvecklingsbehov

3 1. Resultat och måluppfyllelse 1.1 Kunskaper Stålvallaskolans mål har under året varit följande: Alla elever i åk 9 når minst betyget E i alla ämnen Elevernas meritvärde åk 9, blir lägst 210 Elevernas förmåga att skriva texter förbättras DLS resultaten avseende läsning (snittpoängen), höjs ett steg på stanineskalan Nå punkt 15 på LUS. Våra elever på låg och mellanstadiet bibehåller sina goda resultat i matematik Eleverna höjer sina resultat avseende skrivning Måluppfyllelse Alla elever i åk.9 nådde betyget E i alla ämnen. Elevernas meritvärde 2014/2015 i åk.9 är Alla elever i åk.6 nådde inte betyget E i alla ämnen. I engelska och historia har vi inte en hundraprocentig måluppfyllelse. I engelska når 88 % av eleverna (en elev motsvarar 6 %) och i historia 94 % av eleverna. Vi har inte höjt oss på stanineskalan. När det gäller DLS 2 ser vi att det är en stor andel elever på den lägsta nivån. När det gäller DLS 5 kan vi se att läshastigheten och ordförståelsen har ökat, medan rättstavningen har backat minimalt. LUS, där åk.3 eleverna ska nå punkt 15 är inte uppnådd till 100 %. 88 % klarar det målet. (en elev är 12 %) Eleverna i åk.3 och 6 når kunskapskraven i matematik Skolan har inte nått sina mål fullt ut Kriterier för måluppfyllelse Följande huvudsakliga instrument eller tillvägagångssätt har använts vid utvärderingen av elevernas lärande i förhållande till kunskapskraven: Kunskapsuppföljning-fyra gånger per läsår - har analyserats Kvalitetssäkringen - DLS, Diamant, LUS och KTI - analys av dessa Resultaten från de nationella proven inklusive analys Betyg 3

4 Meritvärden och måluppfyllelse En elevs meritvärde är poängsumman av sjutton betyg där E ger 10,0 poäng, D ger 12,5, C ger 15,0, B ger 17,5 och A ger 20 poäng. Årets genomsnittliga meritvärde för Stålvallaskolans avgångsklass ligger på Av de elever som lämnade Stålvallaskolan VT- 2015, var 100 % behöriga till ett nationellt program. Alla elever nådde en hundraprocentig måluppfyllelse Behörigheten kan jämföras med avgångsklassen 2014 som låg på 93 %. Vi har gjort ett starkare resultat än på länge. Meritvärdet 2015 för åk.6-9 samt fördelningen flickor och pojkar såg ut följande: ÅK.9 Flickor Pojkar Totalt Åk.8 Flickor Pojkar Totalt Åk. 7 Flickor Pojkar Totalt Åk.6 Flickor Pojkar Totalt Hur lyckas elever uppnå målen i alla ämnen? I den lokala arbetsplanen för Stålvallaskolan finns målet att; alla elever når minst betyget E, i alla ämnen i åk 9. Året 2014/2015 nåddes det målet. I diagrammet nedan redovisas måluppfyllelsen i varje ämne för år 9. Kursplanernas Når målen % Kursplanernas ämnen Når målen % ämnen Bild 100 Religion 100 Hemkunskap 100 Samhällskunskap 100 Idrott och hälsa 100 Engelska 100 Musik 100 Svenska 100 Biologi 100 Matematik 100 Fysik 100 Svenska A 100 Kemi 100 Teknik 100 Geografi 100 Moderna språk Historia 100 Slöjd 100 Behörighet till gymnasiet När det gäller behörighet till gymnasiet kan vi konstatera att 100 % av eleverna var behöriga till ett nationellt program. 4

5 Resultatet för nationella prov Åk Flickor Pojkar 20 0 Engelska Matematik No-Fy So -Ge Svenska I åk.9 var det totalt 15 elever, 12 flickor och 3 pojkar. I de nationella proven för åk.9, klarar alla elever en hundraprocentig uppfyllelse förutom i matematik. I matematik visar vi ett svagare resultat. Som slutbetyg i matematik fick alla elever minst E som betyg. I diagrammet nedan redovisas måluppfyllelsen i varje ämne för år 6. Kursplanernas Når målen % Kursplanernas ämnen Når målen % ämnen Bild 100 Religion 100 Hemkunskap 100 Samhällskunskap 94 Idrott och hälsa 100 Engelska 88 Musik 100 Svenska 100 Biologi 100 Matematik 100 Fysik 100 Svenska A 100 Kemi 100 Teknik 100 Geografi 100 Moderna språk Historia 94 Slöjd 100 Resultat nationella prov åk Flickor Pojkar 20 0 Engelska Matematik Svenska Sva I Åk.6 var det 17 elever, 6 flickor och 11 pojkar. I de nationella proven klarar eleverna hundraprocentig uppfyllelse i svenska. I engelska och matematik klarar flickor en hundraprocentig uppfyllelse, medan pojkarna klarar 82 % i engelska och 91 % i matematik. 5

6 Vid läsårets slut hade samtliga elever nått kunskapskraven i matematik och svenska. I engelskan nådde 88 % måluppfyllelsen i engelskan (6 % är en elev). Kunskapskraven för att nå ett högre betyg måste tydliggöras för eleverna, och arbetet inriktas på att bl.a. utveckla skrivandet. I diagrammet nedan redovisas måluppfyllelsen i samtliga ämnen år 3 Ämne Når målen Ämne Når målen Bild 100 No 100 Engelska 100 Slöjd 100 Musik 100 So 100 Idrott och hälsa 100 Svenska 100 Matematik 100 Teknik 100 Årets treor har varit 10 till antalet. Eleverna har nått hundraprocentig måluppfyllelse. LUS (läsutvecklingsschema) för åk.3 ska ligga på 15. Alla elever utom en klarar det målet Utvecklingsbehov Vi behöver fortsätta att utveckla undervisningen med arbetssätt så att alla elever når en 100 procentig måluppfyllelse i alla årskurser. Arbetssätt där elevdelaktighet och mål och syfte tydliggörs för eleverna ska ge förutsättningar för att få fler elever med ett betyg högre än E i flera ämnen. Fortsatt arbete med de pedagogiska besöken av rektor i klassrummen, ska också leda till fortsatta diskussion och utveckling av undervisningen. Filipstads kommun skolutvecklingsprogram sätter nya mål som sträcker sig fem år framåt i tiden. Utvecklingen av läsningen kommer under fortsätta i projektet Värmland läser som innehåller arbetsområden under hela året. Kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskapsutveckling, med fyra redovisningstillfällen till skolledningen, under läsåret. Detta är ett hjälpmedel för att tidigt upptäcka de elever som är i behov av stöd. Elever som lärarna vill uppmärksamma kring deras studier lyfts i våra EVT möten, som hålls var tredje vecka, Här fattas beslut om div åtgärder, men också vilka olika insatser som skolan kan behöva sätta in för att eleven ska klara sin måluppfyllelse. Vid varje kunskapsuppföljning gör arbetslagen en kartläggning av vilka elever som saknar betyg och diskuterar gemensamma insatser. Specialpedagogen medverkar där så behövs. Ämnesutvecklarnas analys av ämnesproven, Diamant och DLS resultaten, har varit vägledande för utvecklingsarbetet under läsåret. I kvalitetssäkringsarbetet ingår också uppföljning av varje elevs läsförmåga, utifrån LUS. Intensivperioder har satts in, enskilt eller i grupp, där brister har konstaterats utifrån resultaten. Parallellt med detta så har projektgrupper i matte och svenska fungerat som en brygga mellan ämnesutvecklarna och arbetslagen. För att garantera eleverna en likvärdig bedömning har samrättning och gemensam analys av nationella proven år 9 gjorts. Samtliga, i ämnet undervisande lärare, på både Stålvallaskolan och Ferlinskolan har deltagit. Nationella proven år 6 har rättats av kommunens 4-6 lärare. Samrättningen ger en ökad trygghet och säkerhet när det gäller bedömningen 6

7 1.2 Normer och värden Stålvallaskolans mål har under året varit följande. Elever som lämnar Stålvallaskolan skall säja; Att de alltid känt lust att gå till skolan Att de haft arbetsro Att de känt sig trygga i skolan 16 elever 10 flickor, 6 pojkar Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Skolenkät åk.5 F P F P F P F P 1. Jag känner mig trygg i skolan 31.5% 31% 31% 6.5% 2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 12.25% 43.75% 37.5% 6.25% 3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas synpunkter 25% 6.25% 18.75% 31.25% 18.75% 4. Jag vet vad jag skall kunna för att nå målen i de olika ämnena 18.75% 12.5% 31.25% 25% 6.25% 6.25% 5. Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver. 25% 25% 25% 12.25% 6.25% 6.25% 6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. 12.5% 6.25% 50% 31.25% 7. Mina lärare förväntar sig att jag skall nå målen i alla ämnen 31.25% 12.5% 25% 31.25% 6.25% 8. Jag upplever att jag får arbetsro på lektionerna 12.5% 50% 31.25% 6.25% 18 elever 7 flickor, 11 pojkar Skolenkät åk.8 Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls F P F P F P F P 1. Jag känner mig trygg i skolan 17% 50% 17% 6 % 11% 2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 17% 11% 22% 33% 17% 3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas synpunkter 17% 11% 28% 22% 22% 4. Jag vet vad jag skall kunna för att nå målen i de olika ämnena 11% 28% 22% 22% 6% 6% 6% 5. Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver. 33% 33% 17% 6% 11% 6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. 17% 28% 11% 17% 6% 22% 7. Mina lärare förväntar sig att jag skall nå målen i alla ämnen 11% 28% 22% 17% 17 % 6 % 8. Jag upplever att jag får arbetsro på lektionerna 17% 22% 22% 28% 6% 6% 7

8 Måluppfyllelse I kvalitetsrapporten redovisar jag de två klasser som vi redovisade till SKL tidigare i år. Skolenkäten har genomförts i stort sett alla klasser på Stålvallaskolan. Vi har inte nått målen fullt ut men har ändå ett gott resultat. 84 % av eleverna i åk.8 känner sig trygga och 100 % i åk.5 känner sig trygga i skolan. Det man kan se i enkäten från åk. 8 är att många upplever att skolarbetet inte väcker en nyfikenhet och att många upplever att det inte är arbetsro på lektionerna. I åk.5 besvaras samma frågor med att flertalet elever tycker att skolarbetet gör dem nyfikna och att de tycker att det finns arbetsro i stor utsträckning. När det gäller nyfikenheten i skolan är det fler pojkar än flickor som känner att de inte har skolarbete som väcker nyfikenhet. När det gäller arbetsron är det ungefär lika många flickor som pojkar som upplever att arbetsron kunde bli bättre. Trygghetssamtal låg och mellanstadiet När det gäller trygghetssamtalen tycker i stort sett hundra procent av eleverna i åk.1-5 att de trivs i skolan. Några elever upplever att det förekommer mobbing och utanförskap och då främst i åk.2-3. Eleverna har identifierat otrygga platser i skolan och på skolgården. Det som kommer fram är toaletterna, skogsområdet och fotbollsplanen. Trygghetssamtal högstadiet 64 elever har svarat på enkäterna. 91 % av eleverna trivs bra eller väldigt bra, 9 % (6st) trivs sådär eller tycker skolan är okej. 96 % trivs bra eller jättebra i klassen och 4 % trivs inte eller sådär i klassen. Några av kommentarerna kring dessa frågor säger att det ibland är stökigt/stimmigt och att det förekommer hög ljudnivå i klassen. När det gäller mobbning och utanförskap säger de flesta att det inte finns någon mobbning eller utanförskap i skolan. 6 % (4st) av eleverna upplever att det finns mobbning eller utanförskap i klasserna. De flesta känner sig inte otrygga på skolan. Platser som anges vara otrygga på skolan: Vid entrén när det sitter många där Cafeterian Toaletterna i korridoren Kriterier på måluppfyllelse Måluppfyllelsen mäts genom trygghetssamtalen som mentorerna/klasslärana håller med varje elev, en gång/termin. Vid utvecklingssamtalen en gång/termin lyfts också alltid trivselfrågan. Vi har också pratat om trygghetssamtalen och sammanställningen i trygghetsteamet där elever och lärare ingår. Vi jobbar också i några klasser lite extra genom att kurator och klassläraren träffar eleverna och genomför värderingsövningar och samarbetsövningar. Läs gärna i Likabehandlingsplanen, under Uppföljning av förra årets plan, samt Mål för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 8

9 Utvecklingsbehov För att vi ska få trygga elever jobbar vi vidare med de mål vi har i likabehandlingsplanen. Vi har identifierat de platser eleverna tycker är otrygga och låter rastvakter både låg- och mellan samt högstadiet ha extra koll under rasvaktningen. Alla vuxna i skolan ska vara uppmärksamma på elevernas miljö, språkbruk och om det skulle förekomma antydningar till utanförskap och mobbning. Allt enligt likabehandlingsplanen som finns. På södra har vi infört att alla som rastvaktar har reflexväst på sig, så att barnen snabbt ska hitta en vuxen. Vi har också ökat bemanningen på lunchrasten för att ge en tryggare tillvaro. Tydlig avgränsning av skogsområdet är också gjort. När det gäller arbetsro för eleverna fortsätter arbetet kring ledarskapet i klassrummet. Struktur och tydlighet är viktiga saker under lektionerna. Här ska också eleverna involveras för att de ska aktivt vara med och påverka den egna arbetsron. Enligt enkäter visar det att studiero och arbetsron på skolan är ett prioriterat arbetsområde. Rektors didaktiska och pedagogiska besök i klassrummen är av stor betydelse för utvecklingsarbetet. Rektor ska vara ute varje vecka på besök och ge återkoppling till lärarna. Fortbildningen under läsåret följs enligt en plan för utveckling och kompetens som utarbetas efter diskussioner i rektorsgruppen. 1.3 Inflytande och delaktighet Stålvalaskolans mål har under året varit: Eleverna har en grundläggande uppfattning om de demokratiska värdena och den demokratiska processen Eleverna har goda möjligheter till inflytande över sin utbildning och sin vardag Eleverna tar och får större ansvar för planeringen av sitt arbete. Elevdelaktigheten i planeringen av ämnesavsnitt ska öka. Föräldrarna är delaktiga i elevens lärande Föräldrarna deltar vid skolans projekt/tema avslutningar Alla vårdnadshavare är nöjda med sina ungdomars skolgång Måluppfyllelse Avseende inflytande så kan vi utifrån sammanställningen av skolenkäten, på föregående sida, utläsa av påståendet Lärarna tar hänsyn till elevernas synpunkter, att ca 44 % av eleverna i åk.8 tycker att det kunde vara bättre. 19 % av eleverna i åk.5 tycker samma sak. Eleverna anser också att de får den hjälp de behöver i skolarbetet. Lärarna tror att eleverna får ökad lust för skolarbete genom att de vet vad som förväntas av dem. Lärarna vill också samla dem kring projekt där lärare och elever samarbetar. Detta kan vara ett sätt för ökad delaktighet. Inflytande har eleverna genom klassråden, elevrådet, trygghetsteamet och demokrati i klassrummet, som majoritetsbeslut genom röstning, samt vid utvecklingssamtalen. Eleverna ingår också i trygghetsteamet. Under vårterminen har vi haft två möten. 9

10 Matsalsrådet brukar ha en träff/läsår. Här behöver vi se till att mötena blir av. Föräldrar som har barn i behov av stöd, anser ofta att deras barn borde få mera stöd. Vår skolplattform Infomentor, visades upp på föräldramötet i spe -15 för att få fler föräldrar att aktivt använda plattformen och se all den information som läggs ut av lärarna och rektor. Skolan skulle önska att föräldrarna kom med som en medspelare i skolarbetet. Föräldrars tid är knapp, men vi tror att det skulle ge oss och dem en hel del, och inte minst ge extra inspiration till deras barn. I möten med föräldrar bjuder vi ofta in dem att närvara i skolan och ta del elevens vardag. Skolans föräldraförening har haft möte 1 gång/ mån. Rektor deltar någon gång per termin med information från skolan. Rektor kallar en gång per termin till samrådsträff för föräldrar som inte är delaktiga i skolans hem och skolaförening. Här finns det möjligheter till ytterligare dialog och för skolans ledning att berätta om verksamheten och det som är inplanerat Kriterier på måluppfyllelse Vår skolenkät Elevers deltagande i våra klassråd, elevråd och trygghetsteam. Lärarna lyfter demokratibegreppet i klassen. Majoritetsval då flera förslag lyfts. Samtalen, mellan lärare elev om kunskapskraven Utvecklingsbehov Arbetet med att tydliggöra kunskapskraven och att öka delaktigheten i planeringen av ett ämnesavsnitt kommer att fortsätta, då forskningen visar att detta ger goda resultat för ökad måluppfyllelse. Matsalsråd kommer att planeras in tillsammans med bespisningspersonal under höstterminen. Här kommer vi också att lyfta ljudnivån i matsalen under vissa tider. Vi kommer att lyfta möjligheten att få in föräldrarna mera i skolans arbete. Vid föräldramötena lyfter vi frågan om vad föräldrarna kan samarbeta med skolan om. Vi hade en lyckad genomgång med föräldrarna på föräldramötet som gav en ökning av användandet av Infomentor, men fortsatt arbete måste ske. Mötena med föräldraföreningen och samrådsträffar kommer att fortsätta. 10

11 1.4 Skola-Arbetsliv Stålvallaskolans mål har under året varit; Alla barn och ungdomar har god kännedom om arbetsgivare och möjligheter till arbete i Filipstads Kommun Alla elever har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv Alla elever skall kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden Alla elever har god självkännedom, ett gott självförtroende och vetskap om att de är bra på något Måluppfyllelse Skolan har följt planen Skola-Arbetsliv Skolan har haft författarbesök på alla stadier genom kulturprojektet, studiebesök av polisen, besök på folktandvården, biblioteket (bibliotekariens uppgifter), Lesjöfors museum, industribesök på Fjäderfabriken och besök på kraftstationen med guidning av förälder. Äldre elever har besökt förskoleklassen och läst för de yngre barnen. Åk. 5 har haft en endagspraktik som sedan redovisades för åk.4. Företagsbesök på orten för åk6. Åk 7 har gjort besök vid Rämmens hembygdsförenings museum, samt Tegnérrummen. Åk 8 och 9 har varit ute på PRAO hos olika företag i kommunen. Eleverna har efter PRAON delgett varandra vad de fått med sig från sin arbetsplats. På så sätt blir flera företag presenterade för våra elever. Åk 8 har också fått studiebesök under våren inom Stål- och Verkstad på olika företag i kommunen. Skolan driver också företaget Flinka fingrar. Här kan eleverna under elevens val, arbeta fram egna alster, som sedan vid två tillfällen under läsåret går till försäljning. Eleverna får här träning i entreprenörskap Kriterier på måluppfyllelse De insatser och åtgärder som arbetslagen lyft i arbetsplanen är utförda. Elevernas berättelser efter PRAO tiden. PRAO platsernas återkoppling till skolan, om hur eleverna fungerat. Några elever har genom sin PRAO visat framfötterna, och fått sommarjobb. Elevernas företag Flinka fingrar, har haft två försäljningstillfällen, ett före jul och ett på våren. Vårens öppet hus skedde en vardagskväll och skolan hade många besökande. 11

12 1.4.3 Utvecklingsbehov Skolan behöver bjuda in flera aktörer i näringslivet; Handels, Transport, Vård och omsorg och även fler från tillverkningsindustrin. För att kunna utöka möjligheten till studiebesök, så behövs ett antal resor upphandlas i samband med avtalsskrivning rörande skolskjutsar. Möjligen genomföra klassvisa studiebesök istället för en dags prao på mellanstadiet. Skolan känner oro avseende arbetsmiljöansvaret, då eleverna är ute på olika arbetsplatser. 12

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2016-2017 Rektor Leif Hansson Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper...

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2015-2016 Rektor Leif Hansson Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper...

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson Barn- och utbildningsförvaltningen Nordmarks skola Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2017-2018 Rektor Leif Hansson Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse...

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson Barn- och utbildningsförvaltningen Nordmarks skola Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2016-2017 Rektor Leif Hansson Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse...

Läs mer

Lusten att gå till skolan 2013

Lusten att gå till skolan 2013 Bilaga till Dnr: BoF.2013.0473 1 (7) 2013-04-22 Barn och Familj Pia Persson Lusten att gå till skolan 2013 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning för att få fram hur eleverna upplever

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson Barn- och utbildningsförvaltningen Nordmarks skola Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2015-2016 Rektor Leif Hansson Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildningsförvaltningen Nordmarks skola Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3

Läs mer

Systematisk kvalitetsarbete

Systematisk kvalitetsarbete Systematisk kvalitetsarbete Enhet: Ansvarig: Pelle Persson Barn- och skolförvaltning Lunds stad Innevarande års verksamhetsplan Mål för läsåret 2013-14 Här beskrivs i målform vad vi ville utveckla under

Läs mer

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2014 Utsäljeskolan Enkät- och kunskapsresultat 2014 Skola I Utsäljeskolan är alla undervisande lärare utbildade och undervisar i de ämnen de är behöriga i. Trots utbildning

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Lokal arbetsplan läsåret 2014/15 Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160 70 www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 1 Artediskolan Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 2 Innehåll Inledning sid 2 Förutsättningar sid 2 Elevernas arbetsmiljö sid 3 Elevernas lärande och skolans studieresultat

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Söderskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Söderskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Erik Hedenström Vårt diarienummer Datum Sidan 1(40) 2014-06-27 Söderskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Söderskolan Antal Elever 368 Rektor 1 Bitr. rektor

Läs mer

Kvalitetsrapport. Hagaskolan. Åk 7 9 Sammanställning

Kvalitetsrapport. Hagaskolan. Åk 7 9 Sammanställning Kvalitetsrapport 2011 2012 Hagaskolan Åk 7 9 Sammanställning Kunskaper och värden Prioriterade områden: Svenska, matematik, engelska och särskilt stöd. Åk 7 9 Årskurs 9 Andel elever (%) i årskurs 9 som

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015)

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) 2015-06-08 1 (8) Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) NT-Gymnasiet Ansvarig för redovisningen Gunilla Carlsson, rektor 2 (8) Sammanfattning Verksamheten har hög måluppfyllelse vad det gäller kunskaper och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokalt åtagande Flickors stress Vårterminen -13 svarade flickorna i åk 5 på Ärla skola att 10% av dem upplevde stress pga skolarbetet dagligen. Kommunens medelvärde

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Ansvarig rektor Namn Inger Fält Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Guldkroksskolan 7-9 Läsåret 2014/2015 2(7) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Utifrån arbetet mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2, Skriftliga omdömen samt Nationella prov

Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2, Skriftliga omdömen samt Nationella prov 1 (1) 2013-06-10 Tjänsteskrivelse Dnr KDN 2013/09 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Ingela Netz 08-5230 29 90 Ingela.netz@sodertalje.se Hölö kommundelsnämnd Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2,

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2013/2014

Arbetsplan läsåret 2013/2014 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de lämnar grundskolan i Filipstads kommun, ha det högsta genomsnittliga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Guldkroksskolan 7-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Guldkroksskolan 7-9 Läsår 2015/2016 Fastställd ht 2015 av Skolledning Personal Elevråd Upprättad:

Läs mer

Primaskolan Farsta. Resultat- och kvalitetsanalys 2013/2014-1/11-

Primaskolan Farsta. Resultat- och kvalitetsanalys 2013/2014-1/11- Primaskolan Farsta Resultat- och kvalitetsanalys 2013/2014-1/11- 1. Primaskolan och kvalitet Primaskolan Farsta startade sin verksamhet i augusti 2011. Läsåret 2013/2014 var skolans tredje år. Primaskolan

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2015-06-25 Kvalitetsredovisning för läsåret 2014/2015 Bergsnässkolan Datum: 2015-06-25 Rektor: Marie-Ann Eklund Utvecklingsledare: Eva Nilsson-Ståhl Resultatenhetschef: Bengt Albertsson 1 Grundskoleområdet

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-14. Föllinge Barn och Utbildning

Kvalitetsrapport 2013-14. Föllinge Barn och Utbildning Kvalitetsrapport 2013-14 Föllinge Barn och Utbildning Föllinge Barn och Utbildning Lisbeth Lehtipalo, tf rektor Förord Föllingebygdens Barn och Utbildning är ett rektorsområde i Krokoms kommun som är störst

Läs mer

2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN

2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 2013/2014

KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 2013/2014 KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 13/ Stefan Karlstedt Rektor Ann-Kristin Fredriksson Biträdande rektor Sida 1 Innehåll 1) Rektor/förskolechef skriver om läsåret... 3 ) Allmän del som innehåller fakta

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Vittra på Adolfsbergs kvalitetsredovisning går att läsa i sin helhet på www.vittra.se

KVALITETSREDOVISNING Vittra på Adolfsbergs kvalitetsredovisning går att läsa i sin helhet på www.vittra.se KVALITETSREDOVISNING Vittra på Adolfsbergs kvalitetsredovisning går att läsa i sin helhet på www.vittra.se Med vänlig hälsning Carina Leffler, rektor FÖRUTSÄTTNINGAR Vittra på Adolfsberg är en förskola

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Elevenkät år 6-9 2012

Elevenkät år 6-9 2012 Elevenkät år 6-9 2012 Vilken skola går du på? A. Barkestorpsskolan B. Falkenbergsskolan C. Kalmarsundsskolan D. Lindsdalsskolan 1 0,5 0 0 1 0,5 1 0,5 E. Vasaskolan 0 0 F. Östra Funkaboskolan G. Kalmar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 a för planen Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten av centrala Bollnäs med närhet till skog och natur. Skolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4

IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4 IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4 Pärm 2, 5:2 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 2 Lokal pedagogisk

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om naturvetenskap och teknik i samhället. Enkäten innehåller

Läs mer

FERLINSKOLAN

FERLINSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2018-2019 FERLINSKOLAN Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när

Läs mer

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Verksamhetens organisation Tokarpsskolan är en F-9 skola, vilket innebär att eleverna är mellan 6 till 16 år. Skolan är indelad i olika arbetslag, F-3 DE, 4-6 DE, 7-9 DG

Läs mer

Resultat Västanbyns skola åk 5 våren 2015

Resultat Västanbyns skola åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Västanbyns skola åk 5 våren 2015 2012 31 svarande av 36 elever, 15 flickor och 16 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 86 % 2013 37 svarande

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. a för planen Rektor och personalen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Verksamhetsplan Paulinska skolan och fritidshem läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Paulinska skolan och fritidshem läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan och fritidshem läsåret 2014/2015 Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld 1 INNEHÅLL VÅR VISION... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SKOLANS LÄGE OCH OMRÅDETS SOCIALA KARAKTÄR... 3 VERKSAMHET ARBETSLAG

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Björndalsskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS

2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer