Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling hos alla elever som ingår i verksamhetsområde grundskola och grundsärskola

2 1 (18) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och grundsärskola årskurs 7 9 Vår vision Alla elever ska känna sig trygga på Östra skolan Alla elever har förutsättningar att lyckas Alla som arbetar och verkar inom Östra skolan skall arbeta för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande handling Planen gäller från Planen gäller till Ansvariga för planen Rektor Elevernas delaktighet Kartläggning i december hur skolans elever upplever tryggheten på skolan Genom arbete i klassråd, elevråd och utvecklingssamtal. Vårdnadshavarnas delaktighet Under föräldramöten, utvecklingssamtal samt genom diskussioner och samråd inom föräldrarådet.

3 2 (18) Personalens delaktighet Framtagen genom arbete inom arbetslagen, elevhälsa, utvärdering, analys av trivselenkäten och stora träffar Förankring av planen Planen presenteras för samtliga elever vid upptaktsträffen i aulan första dagen på terminen. Värdegrundsfrågor tas upp på stormöten vi har i Tänkoteket med samtliga klasser. Därefter tar klassråden upp planen för diskussion med efterföljande frågeställningar i elevrådet. Planen tas upp på föräldrarådet i februari. Planen utlagd på hemsidan samt Skolportalen Google Förutsättningar för de båda skolformerna är följande: Grundskolan har 300 elever, 24 lärare och 6 klassassistenter Grundsärskolan har 16 elever, 2 lärare och 4 klassassistenter. Grundsärskolan är integrerad i grundskolans lokaler. Grundskolans lärare undervisar grundsärskolans elever i de båda slöjdarterna, teknik och musik. Grundskolan och grundsärskolan har gemensamt en resurspedagog anställd som ansvarar för skolan cafeteria, ett elevhälsateam, skolsköterska, skolkurator och SYV. Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Genom diskussioner i klassråden, elevrådet samt träff i november-december, vid sista föräldrarådet under hösten samt genomgång av trygghetsenkäten. Elevenkäterna 7-9 där vi använder den kommungemensamma enkäten för åk 8. Därutöver genomförs ytterligare enkäter i åk 7 och 9 i egen regi men med samma frågor.

4 3 (18) Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Elever i klassråden undervisande, skolans ledning och vårdnadshavare Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Våra rutiner när det gäller tillbud och trakasserier är väl förankrade i verksamheten och väl kända av, elever och vårdnadshavare. Vi fortsätter på den inslagna vägen och har vår trygghets och trivselenkät som bas för förbättringsarbetet Trivseln på skolan har ökat vilket vi kan utläsa av trygghetsenkäten åk 7-9. Vi behöver jobba med vissa platser på skolan där elever fortfarande känner sig otrygga. Områden på skolan som upplevs otrygga är identifierade. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Genom diskussioner vid redovisningen och analysen av elevenkäterna och Östra skolans trygghetsenkät i december samt vid klass, elevråd och föräldraråd. Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor och på Östra skolan

5 4 (18) Främjande insatser Namn Diskriminerings grund Insats När Ansvariga Hur/när utvärderas insatsen Kön Alla elever har båda slöjdarterna. Lärarna bestämmer platser i klassrummen, i grupper på idrotten och vid grupparbeten. Kontinuerligt All Varje år i trivselenkäten dec -15 Arbete med språkbruket DISA-metoden Fokus ligger på att göra gruppmedlemmarna medvetna om hur deras tankar och handlingar påverkar hur de mår. Grupp ledaren och flickor i år 8 träffas i grupp 1,5 timme, tio gånger Skolkurator Hälsosamtal i år 8 med skolsköterska novemberfebruari 14/15. Efter avslutad omgång Etnisk tillhörighet Undervisning och tema arbeten för att öka förståelsen för olikheter och likheter Kontinuerligt och i tema arbeten All Trivsel enkäten i december -15 och utvärdering 15-17/6-15 Religion eller annan trosuppfattning Undervisning för ökad förståelse för olikheter/likheter Ta tillvara skolans kulturella mångfald. Kontinuerligt All Trivsel enkät dec -15 utvärdering 15-17/6-15

6 5 (18) Funktions nedsättning Information om de funktionshinder som eleverna möter i skolan. Information om utvecklings störning och vid behov filmen Ninja koll. Gemensamma aktiviteter som friluftsdagar, elevensval. Kontinuerligt samt vid behov. All Trivsel enkät i december 15 och klasskonferens er Alla elever har tillgång till kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen. Mentor, lärare och assistenter Kontinuerligt Utvecklingssamtal Medvetet arbete för ökad inkludering Kontinuerli gt med all All Utvärderingsd agar 15-17/6-15 Sexuell läggning Arbete med språkbruk och samlevnads frågor i undervisningen Ungdomsmottagninge n kommer till år 8 varje år Kontinuerligt, på stor-möten för elever ledda av rektor I mars -15 All Ungdomsmottagningen Trivsel enkät och klasskonferenser Utvärderingsdagar 15-17/6-15 Sex och samlevnadsundervisning Tema dag med fokus på HBTQ frågor Start 14/2-15 med fortsatt undervisning i klasser under våren -15 Lärare, skolsköterska och skolkurator

7 6 (18) Diskussioner i arbetslaget med reflektioner om vår syn på HBTQ frågor och människors lika värde och val av levnadsvillkor På riktad tid på onsdags träffar All skol All Ålder Schemabrytande och klassöverskridande aktiviteter, gemensamma friluftsdagar och elevens val. Arbetet pågår under året samt schemalagt torsdagar All Trivsel enkät dec 15 samt under utvärderingen av verksamheten juni -15 Könsidentitet/ uttryck Undervisning i ökad förståelse för olikheter/likheter samt för hur könsroller exponeras i media. Kontinuerligt All Trivselenkät december -15 Riktade fokus samtal för onsdagsträf far Värderingsdag ar 15-17/6-15 samt På Östra skolan hälsar alla på varandra Ordningsregler som främjar likabehandling Överlämnande konferenser för elever från år 6 för att tidigt få vetskap om elever samt att kunna forma klasser på ett bra sätt

8 7 (18) Eleverna får inte bestämma platser i klassrummet eller vilka klasser/grupper de ska tillhöra Trivselenkät via webben till alla elever, analys och åtgärder utifrån resultat som leder till vår arbetsplan Mentor håller utvecklingssamtal med alla elever tillsammans med deras vårdnadshavare varje termin Det är läraren som bestämmer hur lagen ska se ut i idrott och vid grupparbeten. Hälsosamtal med skolsköterska i årskurs 8. Anställd resurspedagog som arbetar dagligen i skolan cafeteria. Möjlighet att lämna information om kränkande behandling anonymt via rektors brevlåda. Vuxna finns bland eleverna på rasterna i korridorerna. Samarbete mellan för att snabbare upptäcka regelbundenhet. DISA för tjej-grupper i år 8 Alla elever har båda slöjdformerna Schemabrytande aktiviteter i läsårsstarten Rektor ansvarar för att ge en utbildning för att på ett aktivt sätt kunna bedriva ett främjande arbete utifrån kränkandebehandling Spindelgrupp med polis, socialtjänst, fritidsledare och skola Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Mål och uppföljning Det centrala i vårt trygghetsarbete är den dagliga undervisningen i klassrummet. Skolan har ett arbetssätt som syftar till att förstärka allas lika värde och motverka diskriminering, trakasserier och kränkandebehandling.

9 8 (18) Arbetet följs upp kontinuerligt och finns som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete Kön Alla elever ska ges goda förutsättningar för att utveckla sina förmågor utan att begränsas av stereotypa könsroller. Etnisk tillhörighet Alla ska känna stolthet över sitt ursprung och och sin etniska tillhörighet. Religion eller annan trosuppfattnnig Eleverna ska ha kännedom om, respekt och förstålse för hur olika religioner och trosuppfattningar påverkar samhället och dess värderingar. Elever och visar respekt för hur elever och föräldrar vill vara klädda, vad de får äta osv. Funktionsnedsättning Alla ska kunna delta i undervisningen utifårn sina förutsättningar. Sexuell läggning Alla ska ha kännedom om, visa respekt och förståelse för att det finns människor med varierande sexuell läggning och att familjer kan se olika ut. Könsidentitet och könsuttryck Vi ska skapa förutsättningar så att eleverna utvecklar sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller. Ålder Oavsett ålder ska vi lyssna på och respektera elevers åsikter Insats Om någon, på skolan, får kännedom om att kränkande handlingar inträffar ska den omgående se till att det utreds via rektor. Det sker samtal enskilt eller i grupp. Vårdnadshavare informeras. Om det är en kränkning ska det dokumenteras i LISA

10 9 (18) Kön Vuxna har ett könsneutralt förhållningssätt och och ger eleverna förutsättningar att utveckla ett normkritiskt tänkande. Etnisk tillhörighet Vi ska uppmärksamma elevernas ursprung, hemspråk och traditioner. Skolan erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Religion eller annan trosuppfattning I undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religösa traditioner. Undervisningen ska bygga på att eleverna utvecklar kunskaper om olika religioner och att eleverna utvecklar förståelse för hur människors olika väderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Funktionsnedsättning Skolan jobbar på ett inkluderande sätt där elever oavsett funktionsnedsättning kan delta i skolans aktiviteter och har möjlighet att nå så långt det är möjligt Sexuell läggning I undervisningen ska eleverna få kunskap om och utveckla förståelse för sina egna och andra människors val av levnadsvillkor och människors lika värde. Känsidentitet och könsuttryck: Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsroller. Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter och de ska bedömas likvärdigt. Ålder Alla elevers åskiter och synpunket oavsett ålder tas tillvara Insats Om någon, på skolan, får kännedom om att kränkande handlingar inträffar ska den omgående se till att det utreds via rektor. Det sker samtal enskilt eller i grupp. Vårdnadshavare informeras. Om det är en kränkning ska det dokumenteras i LISA

11 10 (18) Kön Vuxna har ett könsneutralt förhållningssätt och och ger eleverna förutsättningar att utveckla ett normkritiskt tänkande. Etnisk tillhörighet Vi ska uppmärksamma elevernas ursprung, hemspråk och traditioner. Skolan erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Religion eller annan trosuppfattning I undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religösa traditioner. Undervisningen ska bygga på att eleverna utvecklar kunskaper om olika religioner och att eleverna utvecklar förståelse för hur människors olika väderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Funktionsnedsättning Skolan jobbar på ett inkluderande sätt där elever oavsett funktionsnedsättning kan delta i skolans aktiviteter och har möjlighet att nå så långt det är möjligt Sexuell läggning I undervisningen ska eleverna få kunskap om och utveckla förståelse för sina egna och andra människors val av levnadsvillkor och människors lika värde. Känsidentitet och könsuttryck: Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsroller. Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter och de ska bedömas likvärdigt. Ålder Alla elevers åskiter och synpunket oavsett ålder tas tillvara Ansvarig Rektor och på Östra skolan

12 11 (18) Datum när det ska vara klart Kontinuerligt arbete enligt vårt systematiska kvalitetsarbete Kartläggning Kartläggningsmetoder Elevenkäten och Östra skolans trygghetsenkät, utvecklingssamtal, mentorstid samt klassrumsbesök av rektor. Vid behov har vi ytterligare kartläggningsmaterial för att ringa in specifika problemområden om det behövs. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, elevernas trivsel och trygghet på skolan Hur eleverna har involverats i kartläggningen Elever genom att svara på enkäterna och analysera resultatet och planera för våra kommande prioriterade områden i vår arbetsplan Genomgång av rutiner och ordningsregler vid stormöten, utvecklingssamtal och elevmöten. Hur en har involverats i kartläggningen Genom diskussion vid redovisningen och analys av enkätresultatet och vid revidering av rutiner och ordningsregler Resultat och analys Utifrån trivselenkäten kartlägger vi risker för diskriminering och kränkande behandling. Resultatet visar att de flesta elever känner sig trygga och trivs på skolan. Dock finns några som upplever områden där det kan kännas otryggt.

13 12 (18) Förebyggande åtgärder Namn Jämnställdhetsgrupp bestående av elever från samtliga klasser, grundskola och grundsärskola, och ansvarig lärare. Klassråd varje vecka med frågeställningen vid varje möte: Har någon upplevt trakasserier, kränkande behandlingar/diskrimineringar. Elevråd en gång i månaden. Personal träffar varje måndag och onsdag där kränkande behandling finns som en återkommande fråga Skapa förutsättningar så att alla kan delta oavsett funktionsnedsättning, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling och trygghet och trivsel på skolan Mål och uppföljning Alla ska känna sig trygga på skolan. Diskriminering och kränkande behandling ska inte förekomma. Fler vuxna ute i skolan. Ett ständigt pågående arbete med värdegrund och trivsel i elev och klassråd och samlingar. Åtgärd

14 13 (18) Åtgärd Vad gör vi När Ansvarig Alla ska känna sig trygga på skolan Verksamhetsbesök av rektor och biträdande rektor Kontinuerligt under skoldagen samt under planerade och spontana klassrumsbesök Rektor och biträdande rektor Trygghetsvandringar i skolans lokaler 1 gång/termin Rektor mentorer Aktuella ordningsregler som kontinuerligt gås igenom av, elever och föräldraråd 1 gång/läsår Rektor och mentorer Identifierade otrygga platser på skolan Omklädningsrummen idrotten Ger omedelbart uppdrag till tekniska förvaltningen att bygga bås i omklädningsrummen på idrotten Januari -15 rektor I och utanför Tänkoteket, plan 3 I matsalen Cafeterian Schema för rundvandring av en med särskild uppsikt av otrygga platser Fler vuxna som äter pedagogiskt tillsammans med eleverna Schema för rundvandring av en med 1/2-15 Rektor lärare och klassassistenter 12/1-15 Rektor lärare och klassassistenter 1/2-15 Rektor lärare och klassassistenter

15 14 (18) särskild uppsikt av otrygga platser Arbetsro Vi jobbar kontinuerligt med arbetsron i klasserna via möten med elever och tydlig struktur vad som händer under lektionen. Alla lärare har samma struktur som finns tydligt uppsatt på tavlan i alla klassrum. Alla klassrum är uppmärkta på samma sätt 8/1-15 Lärare Förbud mot fotografering Tydlig information om förbudet av att, utan tillstånd fotografera/filma av elever utan tillstånd. Stormöte 8/1-15 Rektor och mentorer Motivera åtgärd Utifrån analys av enkäten är det detta vi prioriterat att jobba med

16 15 (18) Ansvarig Rektor och samtlig på Östra skolan Datum när det ska vara klart Detta är ett ständigt pågående arbete i vårt systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning och analyser sker kontinuerligt med, elever och vårdnadshavare. Uppföljning av trygghetsenkät dec -15 Rutiner för akuta situationer Policy Alla som arbetar i skolan ska respekt för den enskilda individen och i det dagliga arbetet utgå från ett demokratiskt visa förhållningssätt. På Östra skolan ska alla ha beredskap för att känna igen och vara lyhörd för signaler på kränkande handlingar. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Klassråden Hög andel resurs personer, knutna till speciella elever och klasser Verksamhetsbesök av rektor Trygghetsronder i skolans lokaler under raster genomförd av läraren enligt ett upplagt schema Elevhälsamöten där elevcafeterians lärarassistent som arbetar mycket elevnära kan lyfta fram aktuella frågor Spindelmötet polis, socialtjänst, fritidsledare samt skolan Rektors speciella brevlåda för anonyma anmälningar Personal som elever och föräldrar kan vända sig till All på skolan

17 16 (18) Rutiner för att utreda och åtgärda när en elev kränks av andra elever Alla som på något sätt får kännedom om att en elev kränks är skyldig att informera rektor. Rektor ansvarar för en utredning När vi får kännedom om att en elev känner sig kränkt så skall det i första hand utredas av mentor eller av annan inblandad som så fort som möjligt har samtal med de inblandade för att kartlägga vad som har hänt. Vårdnadshavare till dessa elever kontaktas snarast dock senast inom 24 timmar. Berörd har ett uppföljningssamtal med de inblandade eleverna. Händelsen dokumenteras skriftligt i LISA och förvaras i mapp i elevarkivet. Om inte situationen uppklaras anmäls ärendet med dokumentation till rektor. Då används en väl inarbetad samtalsmodell (uppdaterad våren 2012). Samtal inleds med alla inblandade enligt följande: Samtal med den utsatte/de utsatta Samtal med förövaren/förövarna Information till mentor och elevhälsateamet Arbetslaget och övrig berörd är extra observanta Eventuell anmälan till socialtjänsten, arbetsmiljöverket, polis och skolhälsovården görs av rektor. Eventuell anmälan till polisen görs av den/de utsatte/utsatta med ev. vuxen Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av Samtal inleds med alla inblandade enligt följande: Rektor informerar vårdnadshavare Samtal med den utsatte/de utsatta Samtal med förövaren/förövarna Information till mentor och elevhälsateamet Eventuell anmälan till socialtjänsten, arbetsmiljöverket, polis och skolhälsovården görs av rektor. Eventuell anmälan till polisen görs av den/de utsatte/utsatta med ev. vuxen. Rutiner för uppföljning Uppföljningssamtal med den utsatte/de utsatta efter en vecka

18 17 (18) Tillbudsblankett fylls i tillsammans med elev och skickas till Lärkontoret Ytterligare uppföljning efter en månad. Rektorer informeras skriftligt Om kränkningarna inte upphör behöver särskilda stödåtgärder sättas in. Rektor kallar elev, vårdnadshavare till uppföljningsmöte Rutiner för dokumentation Samtalsledaren dokumenterar samtalen på särskild samtals blankett. Rektorer informeras skriftligt. Dokumentationen sker via protokoll Ansvarsförhållande Respektive mentor. Rektor informeras av mentor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 Läsår: 2014/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundsärskola Ansvariga för planen

Läs mer

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 a för planen Rektor Vår vision Ledningen för Källängens skola

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2015/2016 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Gabriella Pierrou

Läs mer

Killebäckskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Killebäckskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Killebäckskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 15/16 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan

Läs mer

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan Ansvariga för planen Rektor Vår vision Ölyckeskolan ska präglas av en

Läs mer

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och Fritidshem a för planen Rektor Anna

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. a för planen Rektor och personalen

Läs mer

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-6, fritidshem och förskoleklass Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Ytterhogdals skola Bildning, Fritid och Kultur Ytterhogdals skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Vallhallaskolan, Oskarshamns plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vallhallaskolan, Oskarshamns plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallhallaskolan, Oskarshamns plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År 7-9 Ansvariga för planen Rektor har det yttersta ansvaret för att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Edsbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Edsbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Edsbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och Särskola 7-9 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Krusboda skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Krusboda skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krusboda skola Läsåret 2013-2014 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem Vår vision: Krusboda skola är en arbetsplats

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Susanne Berndtros, rektor Likabehandlingsgruppen

Läs mer

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är åk 7-9 Ansvariga för planen Arbetsgrupp bestående av: Lena Haglund Ola Israelsson

Läs mer

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (11) Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildningen Läsår: 2014/2015 2 (11) Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Bor skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bor skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bor skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen skola a för planen Rektor

Läs mer

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektor Tommy Thundahl Biträdande

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Trygghetsplan 1 (12)

Trygghetsplan 1 (12) Trygghetsplan 1 (12) 2 (12) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av trygghetsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av trakasserier och kränkningar. All personal är

Läs mer

Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - åk 6, fritids Ansvariga för planen Rektor All personal Vår vision

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Enligt 14a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Sonfjällsskolan, Hede Rymden, Paviljongen och 6-9 Gäller under läsåret 2010-2011 Handlingsplanens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahlsskolan läsåret 2015 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahlsskolan läsåret 2015 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahlsskolan läsåret 2015 2016 Lendahlsskolans vision Trygghet, arbetsglädje, framtidstro Personal Elever Föräldrar Lendahlsskolan december 2015 Pelle

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-3 och fritidshem Läsår: 2015-16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 Sidan 1 av 5 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 ÅBYSKOLAN Planen är framtagen i samverkan med elever och personal. Elever och personal har analyserat utvärderingen av 2014 års arbete,

Läs mer

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleklass till åk 3 Fritidshemmen Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering...

Läs mer

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT HUDDINGE KOMMUN TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016 Trångsundsskolan Trångsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen i förskolan

Läs mer

Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 7-9 a för planen Rektor Gertrud Ifversen Vår vision Västervångskolan

Läs mer

Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling Forum Ystad 2016 01 01 Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Vuxenutbildning, Sfi, Särvux, Yrkesvux Ansvarig för planen Rektor

Läs mer

Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola och skolbarnomsorg Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 a för

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola årskurs F-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 samt Fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stugsunds skola Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Falkenbergs Montessoriskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Falkenbergs Montessoriskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Falkenbergs Montessoriskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 14-06-26 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Falkenbergs Montessoriskola F-9 och Falkenbergs

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling.

Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Ansvariga för planen: Förskolechefen. Vår vision: Stenungsunds

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 a för planen Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten av centrala Bollnäs med närhet till skog och natur. Skolan

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Töreboda Centralskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töreboda Centralskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Töreboda Centralskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och grundsärskola för åk 7-9 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller klass

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg Läsår 2014/2015 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 Förslag till Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Glanshammars skolas Trygghetsplan - likabehandlingsplan och plan mot annan kränkande behandling Innehåll Grunduppgifter...

Läs mer

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem F-3 Läsår: 2014-2015 samt 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer