Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundsärskola Ansvariga för planen Rektor Rahim Jassim Vår vision Kristinedalsskolan är en trygg plats, fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla elever har likvärdiga möjligheter att utvecklas och lära oberoende av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller trosuppfattning. Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2015/2016 Elevernas delaktighet På vårterminen gör eleverna en trivselenkät och utvärdering som ligger till grund för upprättandet av nästa läsårs plan. Lärarna går igenom planen i klasserna, extra noga under två veckor varje termin. Planen diskuteras i elevernas olika samverkansråd. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarna får information och möjlighet till diskussion om planens utformning och innehåll vid klassernas föräldramöten. Planen finns tillgänglig på Fronter. Personalens delaktighet Planen diskuteras på APT och arbetslagsmöten. Vuxenteamet är med i utformningen av trivselenkät och utvärderingsfrågor. Vuxenteamet leder planeringen av främjande och förebyggande aktiviteter. Förankring av planen Planen presenteras på föräldraråd, i arbetslagen, på föräldramöten och arbetas i klasserna och på fritids med eleverna. Den läggs även ut i Fronter.

2 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Alla klasser har haft utvärdering genom samtal med eleverna runt planens olika rubriker. Vi vill veta om eleverna/barnen: 1.känner till att skolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. 2.vet om vad kränkningar innebär. 3.tycker att deras beteende överensstämmer med planen 4.vet hur de ska agera om de själva eller någon annan blir utsatt för en kränkande handling. 5.hur tycker du att man ska agera vid en kränkande handling? Finns det andra lösningar? Lärarna har också utvärderat frågorna i arbetslagen. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Samtliga lärare och elever på skolan. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Utvärderingen visar att de flesta av eleverna känner till planen och vet vad en kränkning är. Man vet hur man ska agera vid kränkningar, men man handlar inte alltid så. En stor del av eleverna anser att deras beteende överensstämmer med planen, men nämner även att det kan vara svårt att agera på rätt sätt. Många ser att andra inte följer planen. Vad som kommer fram i årets utvärdering från eleverna är att skolan måste fortsätta arbeta med språkbruket. Skolan behöver även ta tag i elever och lärare som kommer försent till lektioner. Eleverna efterfrågar tydligare konsekvenser när elever inte följer skolans ordningsregler. De känner sig trygga i att prata med lärarna men ser inte alltid att det blir ett gott resultat. Eleverna har även uppmärksammat att det förkommer kränkningar på nätet och vill att skolan arbetar mer med detta. De nämner även att många inte tar ansvar i matsalen, skolan kan bli bättre på att skapa matro i matsalen och hjälpas åt att hålla rent och snyggt. Personal vet att de ska dokumentera vid kränkningar, de upplever att rutinerna har satt sig. Vissa arbetslag nämner dock att de varit dåliga på att rapportera i Skalman. Arbetslagen nämner att skolan måste arbeta vidare med de fula ord som används på skolan. Även skolans värdegrundsarbete måste utvecklas. Skolans riskkarta har varit vilande under året och detta har uppmärksammats av personal som saknat den. I och med på att skolan har varit uppdelad på tre skolor under läsåret, pga fuktskada, har rastvärdsschemat inte fungerat som vi velat. Arbetslagen efterfrågar mer personal ute. Arbetslagen på de lägre årskurserna efterfrågar organiserade rastaktiviteter. Några arbetslag önskar även att vi tar bort all snöbollskastning på skolgården. Personal har uppmärksammat att det körs moped på skolgården under skoltid. Personal på 7-9 har uppskattat skolvärdinnans arbete och ser detta som ett viktigt nav i arbetet. I Kattegatt och Skagerack har man saknat arbetet med "Fabula Magia". Detta blev inte av pga personalbyte och utlokalisering av elever. Flera arbetslag efterfrågar fler aktivitetsdagar än FN- dagen. Vuxenteamet upplevs som anonymt. Återkopplingen från lagens representanter upplevs som bristande. Flera arbetslag efterfrågar fler aktivitetsdagar än FN- dagen. Arbetslagen efterfrågar att få planen översatt till flera modersmål. Den årliga modersmålsdagen blev inte av det här året och var saknad av flera arbetslag.

3 Arbetslagen på 7-9 upplever det positivt att organisationen går tillbaka till tidigare organisation. Arbetslagen har upplevt det positivt att arbeta intensivt med planen i början av terminen, men önskar ett mer regelbundet arbete under hela året. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Samtal i klasserna och en utvärderingsenkät. Personalen utvärderar i respektive arbetslag. Eleverna fyller i en trivselenkät. Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor

4 Främjande insatser Namn Främja likabehandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Att skapa likvärdiga villkor och möjligheter för alla elever att utvecklas och lära oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. Insats Inom () står vilka som ansvarar för insatsen. Eleverna får ämnesundervisning av utbildade pedagoger utifrån sina individuella förutsättningar. (pedagogerna) Stödjande funktioner i form av specialpedagoger, speciallärare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, skolläkare, syv, elevassistenter, skolvärdinna samt olika tekniska hjälpmedel ökar möjligheterna till en utveckling och inlärning på likvärdiga villkor för alla elever. (rektor) Arbetet i skolan präglas av ett demokratiskt arbetssätt med delaktighet och inflytande för eleverna, där elevernas förmåga att ta ansvar för sig själv och andra främjas. (all personal på skolan) Pedagogerna fortsätter att medvetet uppmuntra och visa goda exempel som utmanar könsstereotyperna. Personalen bemödar sig om att även utmana stereotyperna i sitt bemötande av och sina förväntningar på barnen/eleverna t ex vid tilltal, instruktioner och bekräftelse. (pedagogerna) Pedagogerna arbetar aktivt med att motverka homofoba uttalanden i elevernas språkbruk. Pedagogerna har ett normkritiskt förhållningssätt i sitt bemötande av uttalandena. Personalen synliggör olika sexualiteter. (pedagogerna Personalen får kompetensutveckling i t ex värdegrundsfrågor och om barn i behov av särskilt stöd. Fortsätter även arbetet kring värdegrund, hot och våld som påbörjades i slutet av vt- 15 med en föreläsning av skolpsykolog Staffan Ahlbom. (rektor) Eleverna får undervisning om det demokratiska samhällets principer, normer och värderingar. (pedagogerna) I mötet människor emellan, formar eleven sin identitet. Skolan har som ambition att alla arbetar för att få en grundläggande vi- känsla och agerar goda föredömen utifrån styrdokumentens värdegrund. (all personal på skolan) Alla klasser och fritids på skolan arbetar med normkritik och social och emotionell träning där samtal och reflektion är de viktigaste verktygen. (pedagogerna)

5 Skolan har gemensamma ordningsregler som kontinuerligt följs upp, diskuteras och utvärderas. (vuxenteamet) Alla elever får kunskap om planen mot diskriminering och kränkande behandling och har inflytande över dess utformning. (vuxenteamet och pedagogerna) Eleverna har inflytande över arbetsmiljön genom olika samverkansråd. I åk 7-9 arbetar "Alla tillsammansgruppen" (ATG- gruppen). Förra läsårets mål att även F- 6 ska starta "Alla tillsammansgruppen" finns kvar. Skolan har även arbetslagsråd, klassråd, matråd, elevråd samt valda elevskyddsombud. (rektor och pedagogerna) På elevernas utvecklingssamtal följs deras sociala utveckling upp, i relation till läroplanens mål under normer och värden och ansvar och inflytande. De mål och metoder som sätts upp för varje elev är viktiga redskap för att stärka eleven och uppnå en skola utan diskriminering och kränkande behandling. (pedagogerna) Mentorerna i åk 4-9 har medarbetarsamtal med sina elever/barn för att tillsammans reflektera över deras trivsel och trygghet. (pedagogerna) Vårdnadshavarna bjuds in till utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd för att samarbeta med skolan kring sina barns och ungdomars behov och kring skolans normer och värderingar. (rektor och pedagogerna) Åk 7-9 har en skolvärdinna anställd som finns tillgänglig under skoldagen. F- 6 har skolvärdar på rasterna. På fritids är personalen kontinuerligt ute med barnen. (rektor, bitr.rektor) Skolans riskkarta över otrygga platser på skolan och skolgården har legat vilande under två läsår, arbetet skall under hösten tas upp och ny karta komma på plats för att ge personal en lättöverskådlig bild över var eleverna känner sig otrygga. (vuxenteam, kurator) Skolan har skolkurator och skolsköterska anställd för att främja elevernas/barnens hälsa och välbefinnande. (rektor) Skolsköterskan har enskilda hälsosamtal med elever/barn i förskoleklass, åk 4, 6 och 8. (skolsköterskan) Skolans studie och yrkesvägledare träffar alla elever i årskurs 8 och 9 för samtal inför gymnasievalet. Nytt mål för detta läsår är att SYV genomför WATCH - Vilka alternativ finns. Tänka - Välja Handla (studie och yrkesvägledaren) Flickor i åk 8 genomgår en DISA- utbildning (din inre styrka aktiveras) för att lära sig hantera stress och påfrestningar. I kommunen testar man nu ett material även för pojkarna. (rektor och utbildade handledare) Ett vuxenteam finns som har ett extra ansvar för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling från förskoleklass till åk 9. Vuxenteamets arbete skall vara främjande, förebyggande, upptäckande, utredande och åtgärdande. Vuxenteamet ansvarar också för att riskkartan uppdateras kontinuerligt i samarbete med eleverna. De är även ledande för planeringen av skolans FN- dag, en temadag som är kopplad till FN- dagen och

6 barnkonventionen. (bitr.rektor och kurator) Åk F- 9 arbetar med SIV- projektet. I projektet arbetar man med frågor om samlevnad och normkritik i syfte att eleverna ska ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverka till att hjälpa andra människor. (rektor och pedagogerna) En gång/termin görs sociogram i klasserna och på fritids. Pedagogerna analyserar resultatet och tar upp i Vuxenteamet vid oroande resultat. (vuxenteamet) Ansvarig Rahim Jassim Datum när det ska vara klart Läsåret 14/15 Kartläggning Kartläggningsmetoder Kartläggningen utgår från utvärdering, frågeställningar och trivselenkät. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Genom samtal och utvärdering i klasserna samt trivselenkät. Hur personalen har involverats i kartläggningen Genom arbetet i klasserna och på arbetslagsmöten. Resultat och analys Resultat och analys utifrån trivselenkäten fritids + sär. De allra flesta trivs bra i skolan. Några få elever uppger att de inte trivs i skolan. Alla elever säger att de har kompisar i klassen. Några få säger att de inte har kompisar på fritids. I de flesta klasserna finns det flera elever som upplevs som ensamma av sina klasskamrater. Det finns elever som upplever sig illa behandlade pga diskrimineringsgrunderna, vanligast är när man kommer från en annan plats. Flera elever har sett någon bli illa behandlad. Även där är det vanligast när man kommer från en annan plats. Från förra årets 37 elever som uppgav att de var rädda eller ledsna ofta i skolan är det nu 9 elever. Det är däremot fler som uppger att de är rädda ibland. Vanligt är att man är rädd på fotbollsplanen, skolgården och den egna korridoren. De flesta i klasserna upplever att man har ett trevligt språk, är snälla mot varandra, låter alla

7 vara med och lyssnar på varandra. De flesta vågar även säga vad de tycker och tänker. På fritids är siffrorna lite lägre. Det är få som upplever att de är ojusta mot varandra, men det är många som nämner att det händer ibland. När det förekommer är det i form av slag, knuffar och retningar. 6-9 De allra flesta trivs bra i skolan/klassen. Sexton elever trivs dåligt eller mycket dåligt i skolan och femton elever trivs dåligt eller mycket dåligt i klassen. Detta är lite sämre siffror än förra läsåret. Alla eleverna utom elva uppger att de har två eller flera kompisar i skolan. Även här är det lite sämre siffror. En stor del av elever uppger att de nästan aldrig eller aldrig upplevt våld på skolan och 36 elever uppger att de upplevt våld ganska ofta eller ofta. Lite mindre än hälften av eleverna uppger att det används trevligt språk på skolan. Det är få elever som uppgett att de blivit utsatta pga någon av diskrimineringsgrunderna. Åk 8 utmärker sig dock.63 elever har uppgett att de någon gång blivit kränkt eller utsatt, de flesta verbalt. Detta är en högre siffra än förra läsåret. De flesta uppger att de själva inte kränkt någon. Analys De flesta elever trivs på Kristinedalskolan och har kompisar. Vi ser att språket är något vi måste arbeta vidare med precis som tidigare läsår, men även kränkningar i form av slag, knuffar och retningar. Områden som vi måste uppmärksamma är fotbollsplanen, skolgården och korridorerna. Resultatet från årets enkät visar att åk 6-9 har försämrat sina siffror, medan åk 1-5+fritids+ sär har förbättrat sitt resultat. Anmärkningsvärt att dock att i de lägre åldrarna finns det elever som upplever sig utsatta pga att de kommer från en annan plats. För åk 6-9 har försämrat sitt resultat över lag. Förebyggande åtgärder Namn Att motverka all form av kränkning. Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Övergripande mål - Skolan är en trygg och respektfull plats. - Alla är förtrogna med skolans plan och agerar utifrån den. Kön - Inget barn/elev skall uppleva förväntningar utifrån traditionella könsmönster. Etnicitet - Alla barn/elever känner sig inkluderade och accepterade i skolan.

8 Religion - Alla barn/elever visas respekt oavsett religion. Funktionsnedsättning - Alla barn/elever ges likvärdiga möjligheter i verksamheten. Sexuell läggning - Olika sexualiteter respekteras både i ord och handling. Åtgärd Inom () står ansvarig för insatsen. Alla klasser och fritids fortsätter arbetet att få våra elever att agera utifrån planen. De två första veckorna på terminerna arbetas det aktivt i klasserna med planen. Sedan fortsätter arbetet fortlöpande under terminen i resp. klass. För att underlätta arbetet görs en elevversion av planen som även den läggs på Fronter. (pedagogerna, vuxenteam, kurator, bitr.rektor) De vuxna på skolan arbetar aktivt för att upptäcka riskzoner där kränkningar förekommer. Riskkartan över skolan finns uppsatt i personalrummet. All personal tar del av den för att kunna arbeta förebyggande mot våld och kränkningar. Vuxenteamet uppdaterar riskkartan i september. Detta gjordes inte förra läsåret så målet är att under hösten arbeta fram riskkartan. (vuxenteamet, kurator) Klasserna gör en gång per termin ett sociogram för att upptäcka eventuella förändringar och vid ett oroande resultat tar det hjälp av arbetslag, kurator eller elevhälsoteamet. Kuratorn på skolan förtydligar och går igenom rutinerna vid akuta situationer vid APT/arbetslagsmöte. All personal dokumentär i Skalman (kurator) Rastvärdar finns både ute på skolgården och i korridorer under rasterna i åk F- 6. Skolvärdinna finns i cafét på 7-9 delen. Personalen på fritids är kontinuerligt ute med sina elever. (pedagogerna, bitr.rektor) Skolan fortsätter med att arbeta fram tydligare rutiner för att inkludera nyanlända elever i klasserna. (rektor) Lärarna får fortbildning i hur man kan hjälpa och underlätta för barn/elever med funktionsnedsättningar genom t ex handledning. (rektor) Skolan anordnar varje år en aktivitetsdag på FN- dagen som är kopplad till barnkonventionen. (vuxenteamet) Skolan studie och yrkesvägledare har samtal med alla elever i årskurs 8 och 9 och kan under dessa samtal fånga upp elever som inte mår bra eller saknar motivation till skolan och dess arbete. (Studie och yrkesvägledaren) Motivera åtgärd Våra åtgärder utgår från utvärderingssamtalen med eleverna.

9 Ansvarig All personal på skolan Datum när det ska vara klart Läsåret Rutiner för akuta situationer Policy Så snart någon i verksamheten får kännedom om att en elev anser sig eller anses ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling skall en utredning ske. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Skolan har en riskkarta över de platser eleverna upplever att kränkningar förekommer. I åk F- 6 finns rastvärdar både ute och inne under rasterna. Åk 7-9 har en skolvärd anställd. På fritids är personalen kontinuerligt ute tillsammans med eleverna. Lärarna använder blanketten för att logga händelser. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Föräldrar och elever vänder sig i första hand till elevens mentor. På skolan finns även elevhälsopersonal och skolans rektor dit man kan vända sig. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 1. PEDAGOGEN Klassläraren, förskolläraren eller fritidspedagogen för loggbok, bilaga 1 vid händelser som kan utvecklas till att bli kränkande behandling eller diskriminering. 2. PEDAGOGEN När en kränkning har ägt rum eller ett oroande mönster syns i loggen samtalar mentor, klasslärare, förskollärare eller fritidspersonal med de inblandade: Samtal med den som blivit utsatt (snarast). Hittar en plats att tala ostört. Låt eleven berätta vad som hänt. Samtal med den/de som kränker. Hitta en plats att tala ostört. Få fram vad som hänt. Tala om för eleven vad du har fått reda på och låt honom/henne berätta sin version. Samtal till alla inblandades föräldrarna samma dag. Om föräldrarna inte är samboende men har gemensam vårdnad, kontaktas båda föräldrarna. Samtal till föräldrar även när konflikten är löst. Meddela eleverna att du gör en uppföljning om 5-7 dagar. Dokumentation sker i Skalman. Rektorer och kurator får automatiskt dokumentationen till sig via Skalman. 3. Har kränkningarna inte upphört anmäls ärendet till EHT. Vidare åtgärder beslutas av rektor. 4. Är kränkningen i form av hot eller våld använd ärendegången i skolans plan mot hot och våld.

10 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Om en elev upplever sig eller anses kränkt av en vuxen vänder sig barnet/eleven till sin mentor eller annan vuxen. Tillsammans försöker de lösa situationen. Om det inte fungerar går ärendet till rektor för utredning. Rutiner för uppföljning Mentor följer kontinuerligt upp att åtgärderna har haft avsedd effekt och dokumenterar dessa. Rutiner för dokumentation Dokumentationen sker via Skalman. Vid oavslutat ärende vänder sig pedagogen till Vuxenteamet. Ansvarsförhållande Ansvarsfördelningen framgår av punkterna ovan under "Rutiner för att åtgärda när en elev kränks av andra elever."

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundsärskola Ansvariga för planen

Läs mer

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundsärskola Ansvariga för planen

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Susanne Berndtros, rektor Likabehandlingsgruppen

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2015/2016 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 Läsår: 2014/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-6, fritidshem och förskoleklass Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Ytterhogdals skola Bildning, Fritid och Kultur Ytterhogdals skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 a för

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleklass till åk 3 Fritidshemmen Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering...

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

mot diskriminering och kränkande behandling

mot diskriminering och kränkande behandling Furubergsskolan Furubergsskolans B-spår med förskoleklass och fritidshem på Boken och Linden läsåret 2011/2012 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Alla är lika olika Upprättad

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 I enlighet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och barnkonventionens grundläggande principer, vill vi påtala

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola årskurs F-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten 2011-2012 Innehållsförteckning Plan för likabehandling

Läs mer

Vallhallaskolan, Oskarshamns plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vallhallaskolan, Oskarshamns plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallhallaskolan, Oskarshamns plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År 7-9 Ansvariga för planen Rektor har det yttersta ansvaret för att

Läs mer

Falkenbergs Montessoriskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Falkenbergs Montessoriskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Falkenbergs Montessoriskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 14-06-26 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Falkenbergs Montessoriskola F-9 och Falkenbergs

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016 Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling för Högakustenskolan 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Vision 3 Övergripande mål 3 Bestämmelser 4 Diskrimineringslagen 4 Skollagen 4 Övriga

Läs mer

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg Läsår 2014/2015 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 a för planen Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten av centrala Bollnäs med närhet till skog och natur. Skolan

Läs mer

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Lidåkerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem F-3 Läsår: 2014-2015 samt 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är åk 7-9 Ansvariga för planen Arbetsgrupp bestående av: Lena Haglund Ola Israelsson

Läs mer

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kullens Skola

Likabehandlingsplan för Kullens Skola Likabehandlingsplan för Kullens Skola Innehållsförteckning Inledning 3 Skolans målsättning 3 Lagstiftning och styrdokument 3 Kullens skolas värdegrund 5 Främjande och förebyggande insatser 6 Kartläggning

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, fritidshem samt SU-grupper åk 1-9 Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Stenungskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2015/16

Stenungskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2015/16 Stenungskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamheter som omfattas av planen Grundskola, integrerad särskola a för planen Elevhälsoteamet bestående av

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Orust Montessoris plan mot diskriminering och kränkande behandling

Orust Montessoris plan mot diskriminering och kränkande behandling Orust Montessoris plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola 1-6 Ansvariga för planen, (biträdande

Läs mer

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen; förskoleklass, fritidshem, grundskola, årskurs 1-9 Läsår: 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26 Likabehandlingsplan för Heliås Svartvik 2015-10-26 1 Likabehandlingsplan fö r Helia s 1. Värdegrund Genom att visa varandra ömsesidig respekt och engagemang skapar vi en trygg miljö. 2. Bakgrund Likabehandlingsarbete

Läs mer

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun.

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun. Lycksele kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Villaryds förskola 2015-09-17 Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. läsåret 2014/2015. Reviderad 141007

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. läsåret 2014/2015. Reviderad 141007 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Reviderad 141007 Innehållsförteckning Inledning - verksamhetens långsiktiga mål och policy s. 3 Kartläggning av läsåret 2013/2014 s. 4

Läs mer

Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 7-9 a för planen Rektor Gertrud Ifversen Vår vision Västervångskolan

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. a för planen Rektor och personalen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Majåkers skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformerna som omfattas av planen är förskoleklass, fritidshem, grundskola, årskurs 1-9. Ansvariga för planen är rektor, Eila

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan läsåret 2014/2015 Innehåll Inledning... 3 Lagar och styrdokument... 4 Begreppsförklaringar - Definitioner... 5 Kartläggning och nulägesanalys...

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Bor skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bor skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bor skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen skola a för planen Rektor

Läs mer

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan Ansvariga för planen Rektor Vår vision Ölyckeskolan ska präglas av en

Läs mer

Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling. Åkers skola och Fritidshem. Läsåret 2011/2012. Innehåll

Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling. Åkers skola och Fritidshem. Läsåret 2011/2012. Innehåll Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling Åkers skola och Fritidshem Läsåret 2011/2012 Innehåll Inledning Definitioner och begrepp Diskriminering Trakasserier Kränkande behandling Mobbning

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 Vår vision Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet. Vårt mål Vårt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahlsskolan läsåret 2015 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahlsskolan läsåret 2015 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahlsskolan läsåret 2015 2016 Lendahlsskolans vision Trygghet, arbetsglädje, framtidstro Personal Elever Föräldrar Lendahlsskolan december 2015 Pelle

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer