Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga för planen är rektor Magnus Askefors och Lotta Svensson från Vänskapsgruppen (skolans antimobbningsgrupp). Vår vision Den lilla skolan med den stora tryggheten. På Klockargårdens skola är vi måna om att alla ska trivas, känna sig trygga och respektera varandra. Ingen skall utsättas för mobbning, trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. Vi är fast beslutna att göra allt för att behålla skolans positiva klimat. Planen gäller from Planen gäller till Elevernas delaktighet Elevråd: För att mobbning och kränkande behandling ska kunna förhindras har vi på Klockargårdens skola en Vänskapsgrupp där pedagoger på skolan ingår. En av representanterna från Vänskapsgruppen ingår i skolans elevråd tillsammans med en elevrepresentant från varje klass. Detta för att skapa en länk mellan elevrådet och Vänskapsgruppen. Elevrådet träffas en gång/mån. I elevrådet ingår även rektor. En av elevrådets uppgifter är att utvärdera klassernas svar på trivselenkäten och att vara delaktig i hur vi arbetar vidare med eventuella negativa trender i svaren från enkäten. Elevrådet arbetar under läsåret utifrån skolans värdegrundsord: trygghet, livsglädje, kunskap, social kompetens och respekt. Elevrådsrepresentanterna har även som uppgift att föra fram klassens synpunkter och önskemål. De är även med och ordnar olika aktiviteter för barnen på skolan för att främja gemenskap och trygghet, t ex lekstunder. Skapa gemensamma trivselregler: Genom klassråd och elevråd görs barnen delaktiga i framtagandet av skolans trivselregler vid läsårsstart. Elevenkät (bilaga 1): Två gånger/läsår genomförs en trivselenkät gällande trivsel och trygghet på skolan. Där har eleverna bland annat möjlighet att namnge platser och personer som de upplever som otrygga. Denna elevenkät utvärderas av mentorer, arbetslagen, Vänskapsgruppen och elevrådet. Utvärderingsenkät (bilaga 2): Klasserna svarar på en utvärderingsenkät om planen mot diskriminering och kränkande behandling där svaren sedan ligger som grund för skrivandet av kommande års plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2 Brukarundersökning: Varje läsår genomför Lidingö stad en brukarundersökning för elever i årskurs 3. Värdegrundsarbete: Värdegrundsarbetet genomsyrar all verksamhet under skoldagen utefter Klockargårdens skolas värdegrundsplan (bilaga 3). Vårdnadshavarnas delaktighet Föräldrar, personal och elever har gemensamt arbetat fram skolans värdegrund. På läsårets första föräldramöte får föräldrarna information om skolans värdegrundsplan, planen mot diskriminering och kränkande behandling samt Vänskapsgruppens arbete (skolans antimobbningsteam). Föräldrarna får även information hem om hur Vänskapsgruppen arbetar och vilka som ingår i gruppen (bilaga 4). Detta görs för att alla föräldrar ska ha kännedom om och bli trygga med skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Alla föräldrar på skolan får svara på en enkät vid läsårets slut med frågeställningar om hur de ser på skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling (bilaga 5). Dessa svar ligger som grund för kommande års plan mot diskriminering och kränkande behandling. Varje läsår genomför Lidingö stad en brukarundersökning för föräldrarna i årskurs 3. Personalens delaktighet All personal på skolan medverkar i arbetet med skolans värdegrundsplan. All personal i arbetslagen får i slutet av läsåret utvärdera planen mot diskriminering och kränkande behandling (bilaga 6). Denna utvärdering ligger sedan till grund för skrivandet av kommande års plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen mot diskriminering och kränkande behandling går på remiss till personalen vid läsårets start innan den fastställs. Förankring av planen Barnen informeras och görs delaktiga i planen mot diskriminering och kränkande behandling via vänskapsgruppen vid läsårets början. Personalen går igenom planen mot diskriminering och kränkande behandling på arbetsplatsträff och arbetslagsmöten. Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns på skolans hemsida och förankras hos föräldrarna på läsårets första föräldraråd och föräldramöte.

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Elever i årskurs 3 har fått svara på en brukarundersökning. Eleverna har även fått svara på en trivselenkät en gång/termin där fokus ligger på trygghet. Eleverna har fått utvärdera planen mot diskriminering och kränkande behandling på läsårets sista klassråd. Föräldrarna har fått svara på en enkät angående planen mot diskriminering och kränkande behandling. Personalen utvärderar planen mot diskriminering och kränkande behandling genom att arbetslagvis svara på frågor utifrån ett frågeformulär. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Alla elever, all personal, alla föräldrar och skolledningen är delaktiga i utvärderingen av skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Vårt mål var att arbeta för att få 100% trygga barn på skolan. Resultatet från trivselenkäten visar att 98% av barnen känner sig trygga. Resultatet av brukarundersökningen för elever i årskurs 3 visar följande 98 % av barnen i årskurs 3 instämmer helt eller delvis i att de känner sig trygga i skolan. Detta positiva resultat visar att värdegrundsarbetet vi lagt ner har gett resultat. Dock har 30% kryssat för att de blivit mobbade eller kränkta av annan elev under året. Resultatet av utvärderingen kring planen mot diskriminering och kränkande behandling i respektive klass som sedan redovisats på ett elevrådsmöte, visar att barnen upplever att de varit delaktiga i arbetet kring diskriminering och kränkande behandling. Utvärderingen visar också att barnen känner sig delaktiga i framtagandet av skolans trivselregler. Eleverna nämner även elevrådet och stormöte som exempel på delaktighet. Övriga aktiviteter som barnen nämner är fadderverksamhet, teater med fokus på värdegrunden, filmer, sång och kompissamtal. Även skolans värdegrundsord är väl förankrade hos barnen. Resultatet av personalens utvärdering av Planen mot diskriminering och kränkande behandling visar att vi arbetar förebyggande i alla klasser. Personalen agerar och har nolltolerans mot all form av kränkande behandling. Personalen upplever att Vänskapsgruppen tar tag i de problem och incidenter som uppstår. Personalen på skolan upplever att Vänskapsgruppen är synliga för såväl barn som pedagoger. Arbetet med kompetensutveckling när det gäller frågor kring diskrimineringar och kränkningar som påbörjades fortsätter till hösten. Önskemål är att ha personal som är lekansvariga till exempel vid fotbollsplan och Kingplan. Detta utöver ordinarie rastvakter. Utvärderingen av planen mot diskriminering och kränkande behandling som skickades hem till föräldrarna visade att skolan i stort sett lever upp till Klockargårdens vision mot diskriminering och kränkande behandling. Kommentarer som nämns är bl a att skolan genomsyras av ett positivt, tryggt och varmt klimat. Föräldrarna upplever också att pedagogerna är vaksamma på situationer som uppstår och att vi är bra på att informera när något händer. De upplever också att pedagogerna finns till hands och reder ut situationer som uppstår. Sammanfattningsvis tycker de att vårt förebyggande arbete är fantastiskt! Utvecklingsområden som nämns i föräldrarnas utvärdering är att vi kan arbeta mer utifrån ett

4 genusperspektiv och att vi kan genomföra fler aktiviteter klasserna emellan. Att arbeta med temat lika-olika är ett annat utvecklingsområde som nämns. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Elever: Kontinuerlig utvärdering med eleverna genom trivselenkät två gånger under läsåret. Brukarundersökning med elever i årskurs 3. Utvärdering med barnen på klassråd/elevråd i maj. Föräldrar: Brukarundersökning med vårdnadshavare i årskurs 3. Enkät i slutet av läsåret med vårdnadshavare år F-3. Personal: Enkät i slutet av läsåret i varje arbetslag. Ansvarig för att årets plan utvärderas är rektor. Främjande insatser Namn Värdegrundsarbete utifrån skolans värdegrundplan. Områden som berörs av insatsen Vi arbetar utifrån DO s direktiv med diskrimineringsgrunderna: kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Mål och uppföljning Ett mål är att alla barn ska trivas och känna sig trygga på Klockargårdens skola. Föräldrarna skall känna att de skickar sina barn till en skola med personal som känner sig trygga med sin uppgift och som arbetar för att barnen ska känna sig trygga och trivas i sin vardag. Detta följer vi upp med enkäter och frågeformulär för barnen, föräldrarna och personalen. Vi följer även upp detta i det dagliga arbetet. Insats Kapitel 1 och 2 i läroplanen genomsyrar hela skolans verksamhet. Exempel på hur vi arbetar med detta kan vara: Vårt gemensamma positiva förhållningssätt Trivselregler FN:s Barnkonvention Befintligt värdegrundsmaterial Vänskapsgruppens arbete, t ex teater, vänskapsteman m.m.

5 Exempel på hur värdegrunden konkretiseras under skolveckan: Värdegrundsövningar Fadderverksamhet Avslappning, massagesagor, lugn musik Klassråd och elevråd Kompissamtal Drama, sång Vi arbetar kontinuerligt i alla klasser med våra värdegrundsord och våra trivselregler som vi tagit fram gemensamt på skolan. Vi har tagit fram ett dokument med gemensamt förhållningsätt för personalen om hur vi bemöter barnen. Detta dokument (gemensamt förhållningssätt för personalen på Klockargårdens skola) finns i skolans värdegrundsplan (bilaga 3). Ansvarig All personal på skolan Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret. Kartläggning Kartläggningsmetoder Enkäter för både vuxna och barn där vi kartlägger trivsel och trygghet på skolan. Trygghetsvandring med representanter från elevrådet. Incidentrapportering sker och skickas till Lidingö Stad. Skolans Vänskapsgrupp träffas en gång i veckan. Vänskapsgruppen informerar och handleder övrig personal på arbetsplatsträffar. Områden som berörs i kartläggningen Vi arbetar utifrån DO s direktiv med diskrimineringsgrunderna: kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna har deltagit i enkäter samt brukarundersökning. Eleverna har haft diskussioner i klasserna runt kartläggning av eventuella otrygga platser tillsammans med pedagoger. Uppföljning sker individuellt, vid klassråd, elevråd samt stormöte. Hur personalen har involverats i kartläggningen Diskussioner utifrån ovan nämnda enkäter som görs på skolan på APT och arbetslagsmöten.

6 Resultat och analys Resultatet från trivselenkäten för alla barn på skolan visar att nästan alla barn känner sig trygga på Klockargården. Vi tror att det är ett resultat av vårt gedigna värdegrundarbete och personalens gemensamma förhållningsätt mot barnen. Brukarundersökningen, som genomförs med eleverna i åk 3, visar att nöjdhetsgraden ligger på 98%. Undersökningen visar också att kränkningarna har ökat detta läsår jämfört med förra. Trots gediget främjande och förebyggande upplever 30 % att de blivit kränkta eller mobbbade i skolan av annan elev. Det är svårt att tolka då 98 % ändå känner sig trygga. En analys kan vara att vi har pratat mycket om vad kränkningar är men att det samtidigt är svårt att skilja på vad som är lek och skoj och kränkningar. Vi behöver fortsätta vårt arbete med både personal och elever om vad begreppen mobbning / kränkning betyder och står för. Skolans personal tar alltid direkt tag i konflikter som uppstår och har nolltolerans mot all form av diskriminering, kränkningar och fula ord. Föräldrarnas svar på enkäten visar att de till största delen är mycket nöjda med vårt arbete kring diskriminering och kränkande behandling. Vi tror att det är ett resultat av god kommunikation mellan hem och skola. Föräldrarna upplever att personalen på skolan tar tag i eventuella problem som uppstår. Förebyggande åtgärder Namn Värdegrundsarbete utifrån skolans värdegrundsplan. Områden som berörs av åtgärden Vi arbetar utifrån DO s direktiv med diskrimineringsgrunderna: kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Mål och uppföljning Ett mål är att alla barn ska trivas och känna sig trygga på Klockargårdens skola. Föräldrarna skall känna att de skickar sina barn till en skola med personal som känner sig trygga med sin uppgift och som arbetar för att barnen ska känna sig trygga och trivas i sin vardag. Vänskapsgruppen har kontinuerlig handledning och uppföljning med personalen på skolan kring arbetet med dessa frågor. Åtgärd Eftersom resultatet var övervägande positivt på trivselenkäten, fortsätter vi att arbeta utifrån vår väl fungerande värdegrundsplan. Under året kommer personalen fortsätta med kompetensutvecklingen när det gäller diskriminering och kränkande behandling. Lotta Svensson leder detta arbete. Det är viktigt att man framförallt arbetar och diskuterar begreppen mobbning/kränkning eftersom de sedan finns med i Brukarundersökningen. Skolan har ett fungerande rastvaktsystem och vi fortsätter med rastvärdar och faddrar i åk 3.

7 Skolan fortsätter med att ha goda rutiner när det gäller introduktion av likabehandlingsarbetet för nyanställd personal. Arbetslagen fick i uppdrag att göra en åtgärdsplan över eventuell problematik som uppkom i trivselenkäten. Vänskapsgruppen bör följa upp dessa vid terminsslut. Motivera åtgärd Eftersom skolans värdegrundsarbete varit väl fungerande och gett positivt resultat bland barnen fortsätter vi på liknande sätt. Ansvarig All personal på skolan med stöd och handledning av Vänskapsgruppen. Datum när det ska vara klart Hela läsåret Rutiner för akuta situationer Policy På Klockargårdens skola är vi måna om att alla ska trivas, känna sig trygga och respektera varandra. Vi tar avstånd från all slags mobbning, trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Vi är fast beslutna om att göra allt för att behålla ett positivt klimat. Att arbeta för ökad trygghet och mot mobbning är allas ansvar. För att tydliggöra detta arbete har Klockargården en handlingsplan mot mobbning, trakasserier och diskriminering (bilaga 7). Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling. Alla vuxna på skolan har kunskap om och kan uppmärksamma tecken på om barnen trakasserar eller kränker varandra. Alla vuxna på skolan har gemensamt förhållningsätt gentemot barnen. På arbetslagsmötena finns alltid elevhälsa med som stående punkt på dagordningen. Återkommande undersökningar bland barnen. Många vuxna närvarande bland barnen hela dagen. Täta föräldrakontakter. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Klockargårdens Vänskapsgrupp Lotta Svensson år 2 Otto Von Schewelov Wallén år 3 Kristina Kvellsten år 1 Christina Älenmark år F

8 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Personalen gör en anmälan till Vänskapsgruppen. Detta skall ske så fort personalen får vetskap om att en elev kränkts av andra elever. Personalen gör anmälan genom att fylla i en särskild blankett (bilaga 8). Vänskapsgruppen tar då ställning till vem som skall hantera ärendet och hur, se Vänskapsgruppens handlingsplan (bilaga 7). I särskilda fall görs en incidentrapport till rektor som sedan lämnas vidare till huvudman. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Barn, föräldrar eller personalen gör en anmälan till skolans rektor. Rektor tar del av det inträffade och väljer sedan åtgärder efter ärendets karaktär. Rutiner för uppföljning Vänskapsgruppen träffas kontinuerligt, minst en gång i veckan och mer vid akuta situationer. Då följer man upp ärenden som Vänskapsgruppen har på gång och diskuterar om de åtgärder som satts in räcker eller om man behöver vidta andra åtgärder. Rutiner för dokumentation Dokumentation görs på dator eller i pappersform och sparas i Vänskapsgruppens pärm som finns inlåst i kassaskåp. Dokumentationen görs kontinuerligt under det att ett ärende pågår. Det är skolans Vänskapsgrupp som har ansvar för dokumentationen. Ansvarsförhållande Rektor har det övergripande ansvaret för arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling. Rektor ansvarar för att rapportera incidenter till huvudman. Alla pedagoger på skolan har ansvar för att arbeta efter riktlinjer i planen mot diskriminering och kränkande behandling. Vänskapsgruppen bestående av fyra pedagoger har ansvar för att regelbundet (varje vecka) följa upp likabehandlingsarbetet på skolan. Denna grupp har även ansvar för att regelbundet (varje vecka) följa upp värdegrundsarbetet gällande förebyggande och främjande insatser med både elever och pedagoger. Vänskapsgruppen ansvarar för att trivselenkäten utformas, genomförs, utvärderas och analyseras. Pedagogerna som leder elevrådet (en gång/mån) har ansvar för att de årliga trivselreglerna utformas efter klassernas synpunkter och riktlinjer. Pedagogerna som leder elevrådet ansvarar för att tillsammans med eleverna utvärdera resultatet av trivselenkäten samt bestämma vilka åtgärder som ska vidtas. Rektor och Lotta Svensson ansvarar för att planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas och analyseras årligen.

9 Namn: Klass: Datum: Trivselenkät år F och 1 HUR TRIVS DU I SKOLAN JUST NU? Läs igenom varje fråga och låt barnen själva ringa in det svar som de själva tycker passar. 1. Hur trivs du i klassen? 2. Har du kompisar i skolan/fritids? 3. Får du vara med och leka på rasterna om du vill? Vad tycker du om: 4. arbetet i klassrummet? 5. att prata inför klassen? 6. matsalen?

10 7. rasterna? 8. fritids? 9. Är det någon som ofta är dum mot dig? Nej Ja 10. Är du ofta dum mot någon? Nej Ja 11. Känner du dig trygg Ja Nej på Klockargården? 12. Känner du att du har någon vuxen att Ja Nej prata med om något bekymrar dig?

11 Namn: Klass: Datum Trivselenkät år 2 och 3 HUR TRIVS DU I SKOLAN JUST NU? Läs igenom varje fråga och skriv svar på raderna. 1. Hur trivs du i klassen? mycket bra bra dåligt 2. Har du kompisar på Klockargården? ja ibland nej 3. Är du med och leker på rasterna om du vill? alltid nästan alltid sällan

12 4. Finns det någon i klassen som inte får vara med på rasterna? ja nej vet inte 5. Är det någon som är dum mot dig gång på gång? ja nej 6. Är du dum mot någon gång på gång? ja nej 7. Känner du dig trygg på Klockargården? ja nej

13 8. Känner du att du har någon vuxen att prata med om något bekymrar dig? ja nej 9. Något annat du vill att vi vuxna på skolan ska veta om?

14 Elevernas utvärdering av Klockargårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling På Klockargården har vi trivselregler, värdegrundsord och en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hur har ni barn varit delaktiga i detta arbete under året, kan ni ge några exempel?

15 VÄRDEGRUNDSPLAN KLOCKARGÅRDENS SKOLA 2015/2016 På Klockargårdens skola arbetar vi aktivt med vår värdegrund. Genom att vara goda förebilder för barnen skapar vi förutsättningar att utveckla empati, trygghet, livsglädje och en strävan efter allas lika värde, egenvärde och ett livslångt lärande. Detta genomsyrar vår dagliga verksamhet och konkretiseras via fem utvalda värdegrundsord. Trygghet Att inge mod och självkänsla att möta olika situationer i livet. Respekt Att visa omsorg och hänsyn både till individ och till miljö samt se alla människors egenvärde. Livsglädje Att finna glädje i vardagen, utvecklas, göra framsteg och känna framtidstro. Social kompetens Att kunna samspela och sätta sig in i andras perspektiv. Kunskap Att barn och elever erövrar kunskap här och nu och för framtiden.

16 . Livsglädje Respekt Klockargården Social Trygghet kompetens Kunskap På Klockargården skola arbetar vi med följande utifrån kapitel 1 och 2 i läroplanen Lgr11: Trivselregler FN:s Barnkonvention Befintligt värdegrundsmaterial Exempel på hur värdegrunden konkretiseras: Samtal i grupp och med enskilda Klassråd, elevråd och stormöten Fadderverksamhet, rastvärdar Värderingsövningar och lekar Avslappning, massagesagor, lugn musik Drama

17 FÖRVÄNTANSDOKUMENT Vi förväntar oss att varje elev visar respekt för alla andra elever och vuxna, att eleven medverkar till arbetsro och ett gott samarbete i gruppen, att eleven är rädd om våra gemensamma saker och vår skola. Eleven tar ansvar för sitt skolarbete. Vi förväntar oss att varje förälder tar del av skolans information och regler. Att förälder deltar aktivt i föräldramöten och vid utvecklingssamtal. Att barnet kommer utvilad och har ätit frukost för att orka med vardagen. Att ni som föräldrar intresserar er för barnets läxor och ger barnet stöd. Att ni tar kontakt med skolan om barnet varit med om något som är värdefullt för oss att veta, både positivt och negativt. Detta kan Du förvänta Dig av oss personal. Att vi arbetar för att alla elever ska mötas med hänsyn, vänlighet och respekt. Att vi hjälper eleverna att lösa konflikter och arbetar aktivt mot all form av diskriminering och kränkande behandling. Vi strävar efter att ge alla elever stöd och utmaningar efter deras individuella behov. Vi hanterar förtroenden från elever och föräldrar med varsamhet. Att vi verkar för att föräldrar känner sig delaktiga och välkomna till oss. All personal verkar för att varje elev ska känna att jag kan och jag duger. Vi arbetar för att skapa en positiv och lustfylld anda på skolan.

18 Vänskapsgruppen I Klockargårdens skola är vi måna om att alla ska trivas, känna sig trygga och respektera varandra. Vi tar avstånd från all slags mobbning, trakasserier och diskriminering. Vi är fast beslutna att göra vårt yttersta för att behålla ett positivt klimat. Att arbeta för ökad trygghet och mot mobbning är allas ansvar. På Klockargården finns en grupp som arbetar mot mobbning, trakasserier och diskriminering, som heter Vänskapsgruppen. Vänskapsgruppens uppgifter är: att informera vuxna och barn om vilka vi är och hur vi arbetar. att genomföra trivselenkäten, gemensam för hela skolan 1 gång/ termin. att arbeta med incidenter och föra samtal vid mobbning, trakasserier eller diskriminering. Vid andra konflikter tar Vänskapsgruppen beslut om vem som hanterar ärendet, såsom annan personal. Vänskapsgruppen vidareutbildas kontinuerligt. Ta gärna kontakt med någon i Vänskapsgruppen om du misstänker att ett barn är särskilt utsatt eller om du har några frågor. Vänskapsgruppen läsåret 2015/2016 är: Kristina Kvellsten Otto Von Schewelov Lotta Svensson Christina Älenmark

19 Anmälan till Vänskapsgruppen, digitalt original Kopiera detta original och spara i egna mappen Dokument, och notera därifrån. Maila sedan anmälan till någon i Vänskapsgruppen. Gäller barn/klass: Anmälare och anmälningsdatum: Beskrivning: (vad som hänt och när, vilka som är inblandade, eventuell föräldrakontakt) Observerera ifall Incidentrapport behöver lämnas in. Anmälan mottagen, datum: Bedömning: (_) Åtgärdas av VG (_) Åter till anmälarens a-laget (_) Vidare till elevhälsan Genomförande av åtgärd, anteckningar (upplägg, datum, innehåll ifylls vart eftersom): (_) VG har kontaktat barnen vårdnadshavare Utvärdering: (VG + anmälare)

20 (_) Akututryckning, anmälan inlämnad efteråt (_) Avslutat ärende, datum:

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2015/2016 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stugsunds skola Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Gabriella Pierrou

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Ytterhogdals skola Bildning, Fritid och Kultur Ytterhogdals skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Susanne Berndtros, rektor Likabehandlingsgruppen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Majåkers skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Lidåkerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, fritidshem samt SU-grupper åk 1-9 Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Trygghetsplan 1 (12)

Trygghetsplan 1 (12) Trygghetsplan 1 (12) 2 (12) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av trygghetsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av trakasserier och kränkningar. All personal är

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-6, fritidshem och förskoleklass Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är åk 7-9 Ansvariga för planen Arbetsgrupp bestående av: Lena Haglund Ola Israelsson

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 samt Fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Lill Anton är en fristående förskola som består av sex avdelningar. Slottet, Leklådan

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Trollbackens plan mot. diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Trollbackens plan mot. diskriminering och kränkande behandling Förskolan Trollbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen och arbetslaget på

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kullens Skola

Likabehandlingsplan för Kullens Skola Likabehandlingsplan för Kullens Skola Innehållsförteckning Inledning 3 Skolans målsättning 3 Lagstiftning och styrdokument 3 Kullens skolas värdegrund 5 Främjande och förebyggande insatser 6 Kartläggning

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Krusboda skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Krusboda skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krusboda skola Läsåret 2013-2014 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem Vår vision: Krusboda skola är en arbetsplats

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

Duvans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Falkenbergs Montessoriskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Falkenbergs Montessoriskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Falkenbergs Montessoriskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 14-06-26 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Falkenbergs Montessoriskola F-9 och Falkenbergs

Läs mer

Giltighet under läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning

Giltighet under läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning KRISTDALA SKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅK F-6 2012-2013 En presentation av skolans arbete för att främja elevers lika rättigheter och åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola och skolbarnomsorg Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleklass till åk 3 Fritidshemmen Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering...

Läs mer

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 Vår vision Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet. Vårt mål Vårt

Läs mer

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Bitte Asu-Wirdheim

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling Forum Ystad 2016 01 01 Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Vuxenutbildning, Sfi, Särvux, Yrkesvux Ansvarig för planen Rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (7) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra skolan läsåret 2010/2011 Plan mot diskriminering och kränkande behandling utgår från skollagen (1985:1100) 14 a kap. samt

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Reviderad oktober 2013 Vision Skolan är en plats fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. På Lillmons skola

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Boo Gårds skola 2011/12

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Boo Gårds skola 2011/12 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Boo Gårds skola 2011/12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Policy... 3 Lagar och begrepp... 3 Främjande och förebyggande arbete... 4 Varningssignaler...

Läs mer

Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-3 och fritidshem Läsår: 2015-16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015 1 (15) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Ljungbyskolan skolår F-5 inklusive

Läs mer

Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola årskurs F-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Lotta Öijerstedt

Läs mer

Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass, skola och fritidshem Ansvariga för planen Rektor och likabehandlingsgruppen.

Läs mer

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen och arbetslaget

Läs mer

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hanna Winnerfeldt, Susanne Larsson Marie Andersson & Tina Lodhag Likabehandling för trygghet och trivsel Välkommen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshemmet Ormstaskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 a för

Läs mer

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Skandinaviska skolan i Maputos plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skandinaviska skolan i Maputos plan mot diskriminering och kränkande behandling Skandinaviska skolan i Maputos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN 2014-2015 1 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 Innehållsförteckning: sida 3: Mål och vision. Så säger lagen. YTTERBYSKOLAN sida 4: Ansvarsfördelning för arbetet kring likabehandling.

Läs mer

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer