Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Boo Gårds skola 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Boo Gårds skola 2011/12"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Boo Gårds skola 2011/12

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Policy... 3 Lagar och begrepp... 3 Främjande och förebyggande arbete... 4 Varningssignaler... 5 Ansvarsfördelning... 6 Kartläggning och nulägesanalys Mål Uppföljning Gör så här om du eller någon annan känner sig kränkt..11 Åtgärder om elev kränker annan elev. 11 Åtgärder om en vuxen kränker elev Åtgärder om en elev kränker vuxen. 12 Åtgärder om personal blir utsatt av annan personal Åtgärder vid upprepande kränkning Bilaga 1 Händelserapport 2

3 Inledning Ett likabehandlingsarbete handlar om att förverkliga intentionerna i FN:s barnkonvention dvs. alla barns lika värde. Alla konventionsstater ska respektera och tillförsäkra varje barn de rättigheter som anges i denna konvention. En trygg skoldag är en förutsättning för att lära och utvecklas. Varje elev vid Boo Gårds skola ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas och lära under trygga förhållanden. Vårt likabehandlingsarbete är därför av allra största vikt. Vår skolas verksamhet och organisation är utformad på ett sätt som främjar alla elevers lika rättigheter. Barnens bästa kommer alltid i främsta rummet. All personal på Boo Gårds skola ska förebygga och motverka alla former av kränkning och diskriminering. Skolledningen har det yttersta ansvaret för att säkerställa att alla och elever blir väl behandlade i skolan. För att kunna genomföra detta är det viktigt att alla är delaktiga i likabehandlingsarbetet både föräldrar, elever och den personal som finns på skolan, och att arbetet utvärderas varje år. Vår policy På vår skola ska ingen känna sig trakasserad, diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling. Alla, såväl elever som personal, ska känna sig trygga och respekterade i skolan. Vi arbetar aktivt för att främja de positiva krafterna kring lika behandling. Vi vill att vår likabehandlingsplan ska fungera som ett verktyg i en levande process så den behöver ständigt vara aktuell och anpassad till de behov som finns i den dagliga verksamheten. Lagar och begrepp Vår plan utgår från två olika lagar, Diskrimineringslagen(2008:567) kapitel 3 och Skollagen (2010:800) kapitel 6, vilka har ett gemensamt syfte nämligen alla elevers lika värde. Rätten till lika behandling är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Elever kan i juridisk mening inte diskriminera varandra. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra och missgynnandet har samband med de sju diskrimineringsgrunderna ovan. Diskrimineringen kan vara antingen direkt eller indirekt. Direkt diskriminering innebär att en elev missgynnas och det har direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering innebär att en elev missgynnas för att alla behandlas lika genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som kan framstå som neutralt. Trakasserier är uppträdanden som kränker en elevs värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna. Både elever och personal kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkningar. Kränkande behandling är uppträdanden som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan t.ex. vara att retas eller att frysa ut någon. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening. En pedagog kan t.ex. tillrättavisa en elev för gruppens bästa utan att det anses som kränkande. 3

4 Främjande och förebyggande arbete Planen mot kränkande behandling förankras med elever, personal och föräldrar varje läsår. Berörd personal har överlämnandesamtal när en elev börjar på skolan. Klasser sätts samman utifrån den information vi har om eleven genom samtal med tidigare skola. Överlämnandekonferenser sker mellan förskoleklass och årskurs 1 samt mellan årskurs 3 och 4. De vuxna skapar och ansvarar för gruppsammansättningar för att ingen ska känna sig utanför. I årskurs 4 görs nya gruppkonstellationer. Vi har i årskurs 1 och 2 skolfritids vilket innebär att eleverna har halvklass större delen av dagen. Allt för att eleverna ska bli sedda. All personal arbetar över åldergränserna på olika sätt. Vi har alltid vuxna, som efter ett visst schema, är ute på rasterna och rör sig bland eleverna. För att synas som personal i verksamheten utomhus använder vi oss av neongula rastvaktsjackor. Alla vuxna äter med barnen i matsalen för att få en lugn matsituation s.k. pedagogisk lunch. All personal arbetar med gruppstärkande och vänskapsövningar för att stärka elevgruppen. All personal på skolan är uppmärksam på vad som händer på skolan utifrån de varningssignaler som finns enligt nedan. I arbetslaget förs en kontinuerlig diskussion om hur klasserna fungerar och om någon elev hamnar utanför. Vid arbetslagsmöten är elevvården en stående punkt. Vi arbetar med faddring på olika sätt för att öka tryggheten för de yngre eleverna, samt för att träna de äldre i bl. a. hänsyn och ansvarstagande. Bl.a. genom samarbetsdagar för hela skolan varje höst. Vi anordnar regelbundet temadagar och friluftsdagar under läsåret för att stärka olika gruppsammansättningar. Vi har regelbunden gemensam morgongymnastik med alla elever för att stärka gemenskapen på skolan. Varje vecka utses två Mombuselever i år 1-3. Det är ett hedersuppdrag och alla elever ska ha haft det under året. Det är också en förberedande träning inför kompisstödjarsystemet i år 4-6. Deras uppgift är att på ett naturligt sätt ha extra uppsikt under rasterna. I slutet av veckan samtalar en vuxen med de två eleverna och skriver en Mombusrapport. I år 4-6 ersätts Mombusarna av kompisstödjare. Två elever från varje klass går en utbildning inför detta uppdrag. Kompisstödjarna träffas regelbundet med representanter från Trygghetsteamet för att rapportera om nuläget i klasserna. Trygghetsteamet träffas regelbundet under läsåret och arbetar systematiskt utifrån en årsklocka. 4

5 Skolans trivselregler och förväntningar diskuteras och förankras med alla elever och all personal. En folder med trivselregler och förväntningar skickas hem till alla elever och föräldrar vid läsårsstart. En trivselenkät genomförs för alla elever varje läsår och följs upp och analyseras av klasslärare och arbetslag. En totalanalys för hela skolan sammanställs och analyseras av skolledningen. Samarbete sker med elevrådet kring skolans trivselregler, trivselenkät och planen för kränkande behandling. Vi arbetar aktivt med förebyggande åtgärder gällande sms och e-mobbing t ex vett och etikett på nätet. På skolan får all personal regelbunden kompetensutveckling kring lika behandling. Varningssignaler Passivitet Om barnet förlorar initiativförmåga och handlingskraft. Den som blir utsatt för mobbning under en längre tid får en låg självkänsla och reagerar ofta med passivitet. Låg självkänsla Förändras barnets sätt att prata och röra sig på? Annorlunda kroppsspråk, tystlåtenhet, att inte våga ta ögonkontakt är tecken på låg självkänsla som kan bero på att barnet är utsatt. Håller sig för sig själv Om barnet går mycket för sig själv i skolan är det ofta ett tecken på att man inte får vara med i gemenskapen. Förändrad personlighet Barnet kan bli tystare och mer tillbakadragen, men också motsatsen. Barnet kanske blir väldigt arg hemma eller reagerar med att bli skolans pajas. Skolk Hög frånvaro i skolan och påhittade studiedagar kan vara ett tecken på motvilja att gå till skolan, kanske beroende på mobbning i eller utanför skolan. Psykosomatiska sjukdomar Barnet klagar på till exempel ont i magen och ont i huvudet för att slippa gå till skolan. Självdestruktivitet Barnet skadar sig själv eller utsätter sig själv för skadliga situationer. Det kan visa sig genom att barnet förstör saker och ritar teckningar med destruktiva motiv. Källa: Friends 5

6 Ansvarsfördelning Skolledningen ansvarar för: Att personal, elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten. Att planen mot kränkande behandling årligen utvärderas och revideras i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare. Att planera personalens kompetensutveckling för att öka medvetenheten och kunskapen om diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och annan kränkande behandling. Att följa upp resultatet av trivselenkäten. Pedagogen ansvarar för: Att under läsåret förankra planen mot kränkande behandling med elever och föräldrar. Att tillsammans med klassen genom samtal och annat arbete reflektera över normer och värderingar som råder och sträva efter likabehandling. Den personal som får vetskap om eller upptäcker att någon elev blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt av en annan elev har skyldighet att meddela berörd personal eller själv utreda händelsen. Att genomföra trivselenkäten i respektive klass och följa upp klassens resultat tillsammans med eleverna. Elevhälsovården ansvarar för: Skolsköterskan deltar i likabehandlingsarbetet tillsammans med Trygghetsteamet. Skolsköterskan genomför hälsosamtal med alla elever i år 4. Trygghetsteamet ansvarar för: Att ta hand om elevärenden som anmäls till Trygghetsteamet. Att ta hand om skolans kamratstödjare. Att kamratstödjare väljs i år 4-6 samt träffas regelbundet tillsammans med vuxna från Trygghetsteamet. Att kamratstödjarna utbildas. Att trivselenkäten vid behov revideras samt genomförs en gång per år. 6

7 Kartläggning och nulägesanalys För att säkerställa att skolan alltid har en aktuell plan, revideras planen enligt nedan modell. Elever, föräldrar och medarbetare är med i processen. November December Trivselenkät för alla elever Januari Analys och uppföljning av trivselenkät Oktober Elever är delaktiga vid framtagande av trivselenkät Februari Föräldrar och elever genomför kundundersökning September Planen förankras med föräldrar Mars Analys av kundundersökning Augusti Planen förankras med medarbetare och elever Maj Trygghetsteamet utvärderar och dokumenterar årets arbete April Skolledning, personal, elever och föräldrar reviderar planen utifrån kartläggning Arbetsprocess I ovan revideringshjul kan ni läsa om vår modell för revidering av planen, som redskap till detta använder vi: Arbetslagens samlade bild Kundundersökning Trivselenkäter Elevintervjuer Klassråd Elevråd Kompisstödjarmöten Föräldraförening 7

8 Kartläggning Skolinspektionen inspekterade skolan under läsåret 2010/11 utifrån elevernas lärande. Regelbundet kartlägger all personal elevernas sociala situation vid arbetslagsmöten. Alla elever svarar på en trivselenkät en gång per år där eleverna bl.a. kan redogöra för de platser där de känner sig otrygga. Vi genomför en kundundersökning varje vårtermin för föräldrar i förskoleklass, årskurs 2 och 5. Elever i årskurs 5 genomför också undersökningen. Elever i årskurs 1-3 skriver en Mombusrapport varje vecka som personalen följer upp. Kamratstödjare skriver anteckningar i en bok som följs upp av Trygghetsteamet. Nulägesanalys Rapporten från Skolinspektionen visade att skolan har ett aktivt värdegrundsarbete med ett väl utvecklat system med Mombus, kamratstödjare och faddrar. Dock uppfyller inte kraven som ställs på skolans plan mot kränkande behandling då det gäller strukturen på planen. Skolans trivselenkät som alla våra elever har gjort december 2010 visar att 99% av eleverna tycker att det är roligt i skolan. 96% av eleverna känner sig trygga på rasterna, 95% trivs i sin klass och 89% anser att det är bra stämning i klassen. Kundundersökningen som gjordes februari 2011 visar att 97% av eleverna i årskurs 5 är trygga i skolan. Motsvarande för föräldrarna är att 90% i årskurs 5, 94% i årskurs 2 och 94% i förskoleklass anser att eleverna är trygga i skolan. 8

9 Mål Analys och utvärdering Aktiviteter När Ansvar All personal ska väl förtrogna med planen mot kränkande behandling på skolan Vi har utifrån Skolinspektionens rapport sett att personalen inte är helt förtrogen med planen mot kränkande behandling. All personal ska läsa skolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. I arbetslagen ska personalen arbeta med olika fall. 25 oktober Regelbundet under läsåret. All personal Arbetslagsledare Samtliga elever och vårdnadshavare skall ha god kännedom om vårt arbete med planen mot kränkande behandling på skolan Målet är satt utifrån information kring att eleverna inte har tillräcklig kännedom var de ska vända sig när det tex känner sig kränkta Avsätta ett antal lektioner där man gemensamt går igenom och diskuterar innehållet i planen mot kränkande behandling Skolans Trygghetsteam går ut i klasserna för att presentera sig och sitt arbete så eleverna får ett ansikte på vem de kan vända sig till. Under läsåret Genomförs under höstterminen 2011 Ansvarig klasslärare Trygghetsteamet Information och diskussion med alla föräldrar vid föräldramöten om planen mot kränkande behandling Vårterminens föräldramöte All personal All personal ska bli säkrare på att hantera barn med särskilda behov. Målet är satt utifrån personalens önskemål om kompetensutveckling kring barn med särskilda behov i såväl klassrumsmiljö som på skolgården. Avsätta ett antal möten under läsåret och ta in specialister som kompetensutvecklar personalen. Under läsåret Skolledning 9

10 Samtliga elever ska få kartlägga skolgården. Målet är satt utifrån elevrådets önskemål om förbättringar av skolgården. Alla elever berättar och beskriver sin bild av tryggheten på skolgården. Vårterminen 2012 Ansvarig lärare Tydliggöra Mombus-arbetet och dess uppföljning. Målet är satt utifrån genomgång i personalgruppen av likabehandlingsplanen. All personal ska diskutera och bearbeta skolans likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling vid arbetslagsmöten. Höstterminen 2011 Skolledning Trygghetsteamet Tydliggöra Trygghetsarbetet och dess uppföljning. Målet är satt utifrån genomgång i personalgruppen av likabehandlingsplanen. All personal ska diskutera och bearbeta skolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid arbetslagsmöten. Då ska arbetsgången tydliggöras för Trygghetsarbetet. Höstterminen 2011 Skolledning Trygghetsteamet Uppföljning Vid upprättandet av nästa års likabehandlingsplan under vårterminen följs målen upp i nulägesanalysen tillsammans med elever, personal och föräldrar. Målet med förankring följs upp i en enkät för personalen. 10

11 Handlingsplan 1 Så här gör du som elev om du eller någon annan blir utsatt för kränkningar i skolan. Vad ska du göra om du själv blir kränkt? Du måste berätta det för någon. Det är viktigt att du inte ger upp även om du upplever att du inte blir förstådd, utan i så fall vänder dig till någon annan. Det finns många på skolan som har till uppgift att hjälpa dig om du får det besvärligt. Du kan till exempel berätta för: mamma och pappa eller annan vuxen du litar på din lärare fritidspersonal din kamratstödjare i klassen (år 4-6) en kompis skriva en lapp och lägga i Trygghetsteamets låda (år 4-6) rektor skolsköterskan skolpsykologen annan vuxen på skolan barnens hjälptelefon tel Vad kan du göra om en kompis blir kränkt? Om du ser att något händer mellan elever som inte verkar ok ska du säga till någon vuxen på skolan (se punkterna ovan). Följ med kompisen till någon vuxen och berätta hur det är. Reagera när någon beter sig illa. Om du ser att någon står ensam kan du be den komma med dig. Var själv en bra kompis! Handlingsplan 2 Åtgärder om elev kränker annan elev Personal som blir vittne till en kränkning ingriper genom att genast avbryta handlingen eller hämtar hjälp om situationen inte går att lösa på egen hand. Personal har ett enskilt samtal med den utsatte om vad det är som har hänt för att utreda händelsen. Inhämtning av information från personal som finns runt berörda elever. Personal har enskilda samtal med den/de som utsätter med detaljerade uppgifter om vad som hänt. Föräldrarna informeras via telefon eller personlig kontakt. Händelsen dokumenteras i en händelserapport av berörd personal och förvaras i elevernas pärm i arkivet. Vid behov har berörd personal möte med elev och föräldrar. Uppföljningssamtal med berörda elever efter ett par veckor. Alla samtal dokumenteras skriftligt och sparas i elevernas pärm i arkivet. Arbetslaget diskuterar händelserna och lägger upp åtgärder för att kränkningarna ska upphöra. 11

12 Om kränkningarna trots allt inte upphör överlämnas ärendet till skolans elevhälsoteam. Rektor eller bitr. rektor utreder omständigheterna och vidtar de åtgärder som krävs för att förhindra fortsatta kränkningar. Handlingsplan 3 Åtgärder om en personal kränker en elev Varje vuxen tar sitt personliga ansvar för att tala med den kollega som man anser har kränkt ett barn. Den som får kännedom om att en elev har blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling av någon vuxen på skolan informerar någon i skolledningen. Rektor ansvarar för att händelsen utreds och att en handlingsplan upprättas. Samtal med berörd elev och föräldrar för att inhämta information om händelsen av den person som är utsedd av rektor att handha ärendet. Inhämtning av information från personal som finns runt den berörda eleven. Samtal med den personal som utsatt eleven genomförs av rektor eller den som blivit ålagd av rektor att handa ärendet. Lämpliga åtgärder vidtas enligt den handlingsplan som upprättats. Rektor utvärderar och följer upp ärendet med båda parter. Berörda föräldrar informeras kontinuerligt under ärendets gång av den som är utsedd av rektor att handha ärendet. Rektor ansvarar för att dokumentation av ärendet sker och därefter arkiveras. Handlingsplan 4 Åtgärder om en elev kränker en personal Personal som blir vittne till en kränkning ingriper genom att genast avbryta handlingen eller hämtar hjälp om situationen inte går att lösa på egen hand. Samtal med den utsatte om vad det är som har hänt leds av någon i skolledningen. Rektor ansvarar för att händelsen utreds och att en handlingsplan upprättas. Inhämtning av information från personal som finns runt berörd elev/er. Enskilda samtal med den/de som utsätter med detaljerade uppgifter om vad som hänt och krav på att var och en tar ansvar för att vända på den uppkomna situationen. Den berörda personalen kontaktar föräldrar och informerar om vad som har hänt. Om händelsen upprepas inom kort sker samma procedur men nu kallas föräldrarna till skolan och handlingsplanen uppdateras med ytterligare åtgärder. Uppföljningssamtal med berörda elever efter ett par veckor, leds av den som äger ärendet. Alla samtal dokumenteras skriftligt. Dokumenten ska förvaras i elevpärm i arkivet. Anteckningar kan även finnas på dator som minnesanteckningar under ärendets gång. Arbetslaget diskuterar händelserna och lägger upp åtgärder för att kränkningarna ska upphöra. Om kränkningarna trots allt inte upphör överlämnas ärendet till skolans elevhälsoteam. Rektor eller bitr. rektor utreder omständigheterna och vidtar de åtgärder som krävs för att förhindra fortsatta kränkningar. 12

13 Handlingsplan 5 Åtgärder om personal blir utsatt av annan personal Den personal som blir vittne till den kränkande handlingen ingriper så att kränkningen avbryts. Den som blir vittne till händelsen meddelar rektor eller biträdande rektor. Rektor har ett samtal med den som blivit utsatt. Vid behov inhämtas information från övrig personal. Rektor har ett samtal med den som gjort sig skyldig till den kränkande handlingen och klargör att sådana inte får förekomma. Om problemet kvarstår eller återkommer tas hjälp från företagshälsovården. Handlingsplan 6 Åtgärder vid upprepade kränkningar Vid misstänkt mobbning (se varningssignaler) kontaktar lärare, förälder eller elev Trygghetsteamet. Två representanter ur Trygghetsteamet reder ut vad som har hänt. Representanter från Trygghetsteamet tar kontakt med uppgiftslämnaren och med den utsatte och undersöker om det är mobbning eller annan kränkande behandling. Undervisande lärare informeras i förväg om representanterna vill tala med berörda elever. Undervisande lärare och representanterna kommer överens om när allvarssamtalen kan ske. Allvarssamtal förs enligt en given mall. Det är alltid två stycken representanter som talar med eleverna. Eleven får möjlighet att själv berätta hemma om vad som har hänt. Klassläraren eller representanterna från Trygghetsteamet kontaktar föräldrarna. Efter 1 2 veckor kontrollerar representanterna från Trygghetsteamet att kränkningarna har upphört genom uppföljningssamtal med de berörda eleverna. Eventuellt fortsätter samtalen om önskemål/behov finns. Vid behov överlämnas ärendet till elevhälsoteamet. Alla samtal dokumenteras och sparas i elevernas pärm i arkivet. Om den mobbade varit utsatt för övergrepp och misshandel, som kan betraktas som brott, ska detta anmälas till polisen. 13

14 Datum Händelserapport Inblandade elever Beskrivning av händelse Åtgärder Ev. uppföljning Rapporterande personal 14

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Läsåret 2013/2014 0 Innehåll Likabehandlinsplan för Skolan Lär läsåret 13/14... 2 Förord... 2 Skolan Lärs likabehandlingsarbete... 2 Framtagning och spridning av likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Grundskola och fritidshemmet Vittra Lambohov 2014-2015 Bakgrund och upprättande av likabehandlingsplanen Från 1 april 2006 trädde

Läs mer

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 1 av 9 Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Vision Sida 3 2. Definitioner Sida 3 3. Rutiner,

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde Delfinens förskola Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN 2014-2015 1 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 Innehållsförteckning: sida 3: Mål och vision. Så säger lagen. YTTERBYSKOLAN sida 4: Ansvarsfördelning för arbetet kring likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BÄCKESKOLAN läsår 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BÄCKESKOLAN läsår 2015/2016 . Bäckeskolan Rektor, Susanne Kinhult Plan mot diskriminering och kränkande behandling BÄCKESKOLAN läsår 2015/2016 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem Vår målsättning är att alla elever skall känna

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola 150901 160831 Innehåll Inledning...3 Granbackaskolans vision...3 Redovisning av föregående års

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan

Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: 3:e kap 16 i diskrimineringslagen (2008:567) och 6:e kap. 8 i skollagen (2010:800)

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken 2010-04-19 Skolans årliga plan mot kränkande behandling 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken Innehållsförteckning Inledning 3 Förklaring av begrepp 3 Vision 3 Mål för Freinetskolan Tallbacken 3 Förebyggande

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Guldkroksskolan 7-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Guldkroksskolan 7-9 Läsår 2015/2016 Fastställd ht 2015 av Skolledning Personal Elevråd Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen 2014-12-10 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola 2014-12-10 Inledning Vi som är anställda i Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens tjänst.

Läs mer

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Mölltorpskolan F-klass/Fritidshem/Grundskola 2015-2016 Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Vision På Mölltorpskolan ska ingen utsättas eller utsätta någon annan för

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun Datum 2015-08-24 11 Antal sidor Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är diskriminering? 4 Vision 5 Till dig som förälder/vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan Solhagaskolan Jag Kan Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-9 Ansvarig för planen Joakim Börjlind, rektor Diskrimineringslagen 1

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument

Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument Läsåret 13/14 1 Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling 2. Vision 3. Så här säger lag och styrdokument 4. Delaktighet och inflytande 4.1 Barn/elever 4.2 Föräldrar

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vimarområdets vision... 2 Mål och syfte med planen... 2 Om planen... 2 Främjande arbete... 3

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Enligt 14a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Sonfjällsskolan, Hede Rymden, Paviljongen och 6-9 Gäller under läsåret 2010-2011 Handlingsplanens

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gullvivans förskola 151015-161014 Vår vision: På vår förskola skall alla känna sig välkomna, trygga och ha lika rättigheter. Förskolan ska vara fri från

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström Inledning Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015 ÅRLIG PLAN mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan BLÅ HUSET 2015 Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete 4. Definitioner/ begrepp 5. Kartläggning/Mål 6. Åtgärder 7. Uppföljning

Läs mer

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola Olika men ändå lika. Bäckalyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling januari 2009 reviderad september 2013 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Samtliga medarbetare på förskolan,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN 2010-10-13 Sidan 1 av 7 Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN 2010-10-13 Sidan 2 av 7 Innehållsförteckning 1. Vision Sida 3 2. Definitioner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 SID 1 (8) Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 INLEDNING Förskolan i Östra Söders förskole enhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Hillerstorpsskolan 2011/2012

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Hillerstorpsskolan 2011/2012 23 Likabehandlingsplan Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling Hillerstorpsskolan 2011/2012 Från den 1 januari 2009 gäller en ny diskrimineringslag DISKRIMINERINGSLAGEN (2008:567).

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Handläggare Datum Ärendebeteckning Henrik Hansson 13 2014-11-19 Likabehandlingsplan 0480-45 20 60 HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Likabehandlingsplan 2015 Åtgärder för att förebygga och motverka alla former

Läs mer

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision Skolgatan 3, 731 60 Valskog Tel. 0227-600 464 Fax 0221-326 45 e-mail: fredrik.ignell@kungsor.se Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde DOMHERREN Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan mot diskriminering

Läs mer

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016 Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling för Högakustenskolan 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Vision 3 Övergripande mål 3 Bestämmelser 4 Diskrimineringslagen 4 Skollagen 4 Övriga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Violen, Ekorren 3 september 2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014

Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014 TUN PEDAGOGISK OMSORG Hhhhdfhjfj Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014 Grunduppgifter Tunenhetens vision lyder: Alla barn skall känna nyfikenhet, levnadsglädje och vara väl

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 I enlighet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och barnkonventionens grundläggande principer, vill vi påtala

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Malmgårdens Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 1 Likabehandlingsplan för Heliås 1. Vision På Heliås tar vi alla ansvar, är trygga och respekterade. Ingen elev eller vuxen ska bli diskriminerad,

Läs mer

Trygghetsrådets handlingsplan för trygghets- och likabehandlingsarbete på Storvretskolan/Skogsback:

Trygghetsrådets handlingsplan för trygghets- och likabehandlingsarbete på Storvretskolan/Skogsback: 2014-02-28 Trygghetsrådets handlingsplan för trygghets- och likabehandlingsarbete på Storvretskolan/Skogsback: Vår gemensamma grundsyn En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Uppdaterad 2015-08-21

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Uppdaterad 2015-08-21 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Uppdaterad 2015-08-21 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Policy... 3 Lagar och begrepp... 3 Främjande och förebyggande arbete... 4-5 Varningssignaler...

Läs mer

Flik 9 2010-04-10. Framgångsfaktorer som främjar likabehandling:

Flik 9 2010-04-10. Framgångsfaktorer som främjar likabehandling: Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling och handlingsplan för jämställdhet Enligt diskrimineringslagen ska en likabehandlingsplan upprättas. Enligt skollagen ska även en plan mot kränkande

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är reviderad under hösten 2014 och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för Likabehandlingsplan Enda sättet att få en vän är att vara en för S:t Olovsskolan 2015-2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår vision... 3 Mål... 3 Ansvariga för S:t Olovsskolans Likabehandlingsplan...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 SIDENSVANSEN Det handlar om barns mänskliga rättigheter, om att förverkliga FN:s barnkonvention i förskolan. Självklart ska barn ha ett

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 Förslag till Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Glanshammars skolas Trygghetsplan - likabehandlingsplan och plan mot annan kränkande behandling Innehåll Grunduppgifter...

Läs mer