Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem"

Transkript

1 Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Läsår: 2015/2016 1

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola samt skolbarnomsorg a för planen Rektor Anette Sari Kurator Alexandra Lindholm Vår vision Sjötorpsskolan ska präglas av öppenhet och gemenskap. Eleverna ska vara trygga i sin skolmiljö och ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller kränkningar. Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2015/2016 Elevernas delaktighet Genomförandet av barn- och utbildningsförvaltningens likaenkät i årskurs 3 samt skolans enkät i F-3 Kontinuerligt värdegrundsarbete Klassregler - grundläggande värderingar och sociala umgängesformer Klassråd, Elevråd och Förväntansdokument Vårdnadshavarnas delaktighet Föräldrarådet Personalens delaktighet Trygghetsteamet APT Kontinuerliga diskussioner om värdegrund på personalmöten Förankring av planen Elever: lärare pratar om planen på en för klassen adekvat nivå. Trygghetsteamet presenterar sina medlemmar samt nämner planen i varje klass under läsåret. Personal: All personal på skolan får kännedom om planen vid läsårets början och sen lyfts den kontinuerligt under året vid personalmöten. Föräldrar: Planen finns tillgänglig på hemsidan, den presenteras vid föräldraråd som leds av rektor samt nämns vid föräldramöte som leds av ansvarig lärare. Planen finns även för alla föräldrar att ladda ner och läsa på skolans hemsida 2

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Planen har utvärderats av trygghetsteamet samt i möten med tillförordnad rektor och kurator. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Se ovan Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Elevenkät för alla elever: Enkäten visar att många barn känner sig trygga med både klasskamrater, vuxna på skolan samt i skolans lokaler. Vad som är viktigt att jobba med till nästa år är att alla elever ska känna att de kan prata med en vuxen om det uppstår konflikter samt att alla har minst en kompis att vara med. Utvecklingssamtalen kommer att fortsätta med elevledda utvecklingssamtal då det är en metod som fungerar bra när det gäller att få till dialog med föräldrar och barn kring vad som är bra och vad som behöver utvecklas. Dokumentation av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling sker löpande och där finns ett system för hur det ska komma till rektor samt kurators kännedom. Detta läsår fortsätter skolan med rutinen som innebär att rektor samt alla medlemmar i trygghetsteamet får en kopia på incidentrapporten, tidigare var det bara rektor och kurator. Detta för att undvika att ärenden blev liggande om rektor eller kurator inte var på plats. Frånvarostatistik förs kontinuerligt och rutinen för att fånga upp och följa upp frånvaro fungerar bra. Klassråd och elevråd fungerar väl och kommer att löpa på som tidigare med förbättringen att rektor deltar på alla elevråd. Trygghetskarta har ritats upp med tydliga färgmarkeringar som visar eleverna var de får vistas under skoltid. Alla elever har fått information om detta via sin klasslärare. All personal är informerad om skolans gränser och har kunnat säga till barn som varit utanför gränserna. Dokumentation kring kränkande behandling har förts och följer Huddinge kommuns strukturstöd. Används av samtlig personal. Till nästa år kommer utvärdering av de mätbara förebyggande målen i årets plan redovisas under denna överskrift. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Kontinuerliga möten under året mellan rektor, biträdande rektor och kurator med cirka en månads intervall. Planen och åtgärder lyfts kontinuerligt under kommande läsårs APT. för att årets plan utvärderas Rektor Anette Sari 3

4 Främjande insatser Namn Ålder Skolan ska aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som deltar eller söker till verksamheten oavsett ålder. Elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan på grund av ålder. Det är tillåtet att särbehandla på grund av ålder Vid tillämpning av bestämmelse i förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola eller specialskola. En sådan bestämmelse kan vara skollagen eller grundskoleförordningen, till exempel indelning i grupper utifrån elevernas ålder. Exempel på händelser som kan vara exempel på trakasserier som har samband med ålder; Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta (trakasserier) Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir sårad när de andra klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men de fortsätter i alla fall. (trakasserier) Insats Faddersystem Rektor samt lärare 4

5 Namn Kön Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön. Insats Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. Detta sker genom att lärare är medvetna om de rådande normerna och försöker att hitta exempel i undervisningen som går utanför de rådande normerna samt behandla pojkar och flickor på samma sätt oberoende av ämne för att inte förstärka de manliga och kvinnliga normerna. Exempel på trakasserier och diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden kön: Maria vill bli målare och längre fram praktisera på en målarfirma men läraren avråder henne med argumentet Det är för hårt för en tjej. (diskriminering) Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den enda killen valt att gå med i dansgruppen. (trakasserier) Lärare samt fritidspersonal Namn Etnisk tillhörighet Alla elever ska behandlas lika oberoende av etnisk tillhörighet. Insats Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen och i utbildningen. Se andra modersmål 5

6 än svenska som en tillgång för eleven. Exempel på trakasserier och diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet: Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår och sin hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren avfärdar honom med att Ja, men du vet ju att du är annorlunda. Det är klart att de andra är nyfikna på dig. De menar ju inget illa.(trakasserier) Rektor, lärare samt fritidspersonal Namn Funktionsnedsättning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionsnedsättning. Öka medvetandet om olika funktionsnedsättningar. Exempel på trakasserier och diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden Funktionsnedsättning: På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som en grupp. (diskriminering) Insats Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. Lärare ska vara medvetna om olika normer kring funktionsförmåga och funktionsnedsättningar. Alla elever oberoende funktionsförmåga ska ges möjlighet och förutsättningar att delta i skolans aktiviteter. Huddinge Skolstöd föreläser om förhållningssätt för fritidshemspersonal. Rektor, samtlig personal 6

7 Namn Kränkande behandling Alla elever ska känna sig trygga på skolan. Skolan ska ha tydliga regler och konsekvenser för att skapa en trygg och lugn lärmiljö på skolan. Alla elever och deras föräldrar ska känna till likabehandlingsplanen. Alla elever och personal ska vara väl insatta i hur diskriminering och kränkningar kan ge sig uttryck. Insats Träna elevernas förmåga till empati och respekt för andra människor. Detta sker genom att diskutera värdegrundsfrågor på morgonmötet, samtalstiden och klassråd. I den dagliga verksamheten och undervisningen diskutera och belysa olika värdegrundsfrågor tillsammans med eleverna. : Rektor, alla lärare Tydligt förväntansdokument och konsekvenser som är förankrade och väl kända hos eleverna samt föräldrarna. Detta sker genom att nya regler och konsekvenser diskuteras av alla elever på skolan vid klassråd innan de börjar gälla för att alla elever ska bli delaktiga i skapandet av ordningsreglerna och känna till bakgrunden och målet med ordningsregeln. Skapa många olika aktiviteter där alla elever är delaktiga och skapar något tillsammans. Detta sker genom gemensamma aktiviteter som, skolavslutningar, gemensamma slutprodukter, friluftsdagar, naturexkursioner etc. : Rektor, alla lärare All personal på skolan ansvarar för alla elevers trygghet och trivsel. Detta sker genom att lärare finns tillgängliga för alla elever under lektionstid och på raster för att säkerställa elevernas trygghet och trivsel. Alla elever och vårdnadshavare ska känna till Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Detta sker genom att alla elever och vårdnadshavare finner planen lätt tillgänglig på vår hemsida för att följas upp och revideras under året. Rektor. Samtlig personal på skolan 7

8 Namn Religion eller annan trosuppfattning Alla elever på skolan ska behandlas lika oberoende av religiös tillhörighet. Alla elever ska ges samma förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i alla ämnen på skolan, oberoende av religiös tillhörighet. Insats Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. Detta sker genom att lärare är medvetna om de rådande normerna och försöker att hitta exempel i undervisningen som går utanför de rådande normerna i syfte att inte förstärka rådande religiösa normer. Alla elever oberoende av religiös tillhörighet ska ges samma möjligheter och förutsättningar att delta i skolans aktiviteter. Detta sker genom att det alltid finns aktiviteter som inte strider mot religiösa levnadsregler. Alla elever oberoende av religiös tillhörighet ska kunna delta vid skolavslutningar. Detta sker genom att inga skolavslutningar sker i kyrkan eller någon annan religiös lokal samt innehåller inga konfessionella inslag som predikan, bön eller annan aktivitet som strider mot någons religiösa levnadsregler vilket skulle göra det omöjligt att delta i avslutningen. Det ska alltid finnas alternativ mat för elever som inte äter fläsk, kött, blodmat eller efter andra religiösa matregler. Exempel på trakasserier och diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden Religion eller annan trosuppfattning: Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några klasskamrater. De säger det på skämt, men han tycker inte att det är roligt. (trakasserier) Rektor. Samtlig personal på skolan 8

9 Namn Sexuell läggning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning. Skolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till sina elever. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätte till likabehandling oavsett sexuell läggning. Med sexuell läggning menas Homosexualitet Bisexualitet Heterosexualitet Insats Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisning samt under fritidstid. Rektor. Samtlig personal på skolan. 9

10 Kartläggning Kartläggningsmetoder Trygghetsenkät genomförs i samtliga klasser som innefattar båda skoldagen och fritidstid. Den så kallade Likaenkäten genomförs i årskurs 3 inkluderat fritids. All personal informeras om rutiner och regler om vad som gäller vid upptäckt av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Trygghetsteamet har kontinuerliga möten cirka var tredje vecka med representanter från både skola och fritids. Rektor och kurator har kontinuerliga möten för att följa upp incidentrapporter. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna har svarat på en enkät samt haft klassvisa diskussioner kring diskrimineringsgrunderna. Hur personalen har involverats i kartläggningen Diskussion och information på APT där samtlig personal på skolan deltar. I aktuella fall tar trygghetsteamet kontakt med berörda lärare och annan berörd personal för att diskutera hur ärendet ska fortskrida. Resultat och analys På Sjötorpsskolan upplever majoriteten av eleverna att de är trygga. Vissa elever upplever att skolans matsal är bullrig och högljudd, arbete har skett under läsåret av biträdande rektor och personal för att åstadkomma en förändring. Beslut från och med HT-15 är att varje sträng äter tillsammans i matsalen. Målet är att det ska bli en lugn matmiljö och fasta matplatser användas. På förmiddagsrasten och lunchrasten leds en aktivitet av fritidspersonal som är frivillig att delta i. Målet är att alla ska ha någonting att göra på rasterna, att de ska kännas roliga och att minska eventuella konflikter som kan följa med in i klassrummet. Skolan har också infört rastvärdszoner för att förebygga att vuxna hamnar i en klunga och att vi ska täcka in så stora delar av skolgården som möjligt. Skolan fortsätter med rutinen att en vuxen alltid är med i omklädningsrummet i anslutning till idrottslektionen. Kränkande behandling har förekommit under året av både psykisk och i enstaka fall av fysisk karaktär. Alla incidenter har dokumenterats och avslutats av trygghetsteamet. Nästa år kommer vi här också redovisa resultatet av detta årets plans förebyggande åtgärder som ska vara mätbara. 10

11 Förebyggande åtgärder Namn Att motverka förekomsten av trakasserier baserat på någon av diskrimineringsgrunderna kön, religion eller annan trosuppfattning, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Områden som berörs av åtgärden Målet är att eleverna ska medvetna och uppmärksammade på hur vi tilltalar varandra i skolan. Uppföljning sker efter avslutad språkvecka, kontinuerligt under läsåret samt vid nästa LIKAENKÄT Åtgärd Under läsåret 2015/2016 kommer skolan ha temavecka kring språkbruk med fokus på ord som kränker och sårar andra och varför man inte ska använda sådana ord. Föräldrar blir informerade när deras barn använder ett språk som inte är okej. På Sjötorpsskolan går många elever med olika etniska ursprung och skolan kommer att jobba aktivt för att lyfta fram allas lika värde oavsett ursprung. Detta görs genom kontinuerliga samtal och värderingsövningar i klassrummet samt en "FN-vecka" i alla årskurser med särskilt fokus på barns rättigheter. Nolltolerans råder i hela skolan gällande rasistiska uttalanden. Skolan har infört EHM - elevhälsomöten som innebär att personal kan få en första snabb handledning och stöttning av skolans speciallärare i fråga om enskilda elever samt lärmiljön i sin helhet. Alla strängar och årskurser har fasta tider för EHM för att det ska finnas en kontinuitet. På Sjötorpsskolan ska vi tidigt uppmärksamma beteenden och synsätt som innebär heteronormativitet och att det är det förväntade och normala. Detta görs genom att öka personalens och i sin tur elevernas medvetenhet om på vilka sätt heteronormativitet påverkar deras sätt att tänka och agera. Som exempel kan nämnas att man inte slentrianmässigt pratar om "mamma och pappa" utan säger "föräldrar Motivera åtgärd Personal på skolan uppmärksammar ofta ett språkbruk som inte är acceptabelt att använda. I LIKAENKÄTEN uppgav årskurs 3 eleverna 19 % att de blivit retade för sin religiösa tro 16 % att de blivit retade för det land du kommer från 21 % att de inte kan vara med och tycka om vem man vill 14 % att de inte kunde ha vilka kläder de ville (uttrycka sig) 60 % att pojkar och flickor får svara lika ofta på frågor som lärare ställer 11

12 Rektor, samtlig personal Namn Förtroendefulla vuxenrelationer Elev-Vuxensamtal En del av att bygga förtroendefulla relationer mellan elever och vuxna Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Sexuell läggning Målet med insatsen är att alla elever ska ha minst en vuxen i skolan som de har förtroende för och kan vända sig till om de behöver stöd för egen del eller är orolig för en kamrat. Uppföljning sker genom likaenkäten som genomförs under vårterminen Målet med insatsen är att uppmuntra och ge personal incitament för att bygga förtroendefulla relationer till skolans elever. Huddinge kommun har tagit fram en pedagogisk plattform där man tydliggör kriterier för vad som kännetecknar en god pedagog/skolledare. Att skapa förtroendefulla och respektfulla relationer med eleverna handlar om ett gott pedagogiskt ledarskap. Åtgärd Alla elever kommer under läsåret att ha minst ett enskilt samtal med vuxen där fokus ska vara på elevens sociala sammanhang. Tips på områden att beröra: Hur trivs du i klassen? Har du kompisar i klassen eller i andra klasser? Vilka då? Vilka är du med på rasterna? Vad gör du på rasterna? Känner du dig trygg överallt i skolan (skolgård, toaletter, omklädnadsrum)? Vem kan du prata med om du känner dig otrygg? Är det någon som inte får vara med på rasterna, som blir utfryst? Är det någon i skolan som bär sig dumt åt mot dig? Vet du någon som andra elever är dumma mot? Tycker du att du bär du dig dumt åt mot någon? Har du någon gång känt dig utsatt under lektionstid? Har du någon vuxen i skolan som du känner att du kan prata med? Vem/Vilka? Har du någon att vara med på fritiden? Är det något annat som du vill berätta/prata om? 12

13 Om eleven svarar att den eller annan har blivit utsatt ställs följdfrågor såsom Vad var det som hände? Samtalet ska äga rum på avskild plats och i lugn och ro. Eleven ska i förväg känna till när samtalet ska ske. Om bedömningen är att fler samtal behövs konsulteras kurator. Motivera åtgärd I genomförd likaenkät framkom att 5 % av eleverna i årskurs 3 svarade att de inte hade en förtroendefull vuxenrelation i skolan. 12 % svarade att de inte visste om de hade det och 83 % att de hade en vuxen som de litade på och kan vända sig till om de behöver stöd i skolan eller är orolig för en kamrat. Rektor och kurator planerar åtgärden. Alla elever ska ha möjlighet till minst ett samtal under vårterminen (före ). 13

14 Rutiner för akuta situationer Policy På Sjötorpsskolan råder nolltolerans mot kränkande behandling och trakasserier. All personal på skolan ska agera omgående och tydligt mot alla slags nedsättande, diskriminerande eller kränkande beteenden. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Eleverna får verktyg för att veta vad man kan göra för att hjälpa sig själv och andra. Till exempel gå till en vuxen när det hänt något, hjälpa en kompis att prata med en vuxen som kanske inte vågar själv, våga säga ifrån när man ser något som inte är okej etc. Skolan har rastvärdar ute varje rast för att hålla uppsikt och kunna hjälpa till vid mindre konflikter för att förhindra att de eskalerar. En rastvärd har varje rast en aktivitet eller lek som eleverna kan delta i om de vill. Denna rastvärd har en annan färg på västen för att det ska vara tydligt för eleverna. Personal är närvarande i omklädningsrum innan och efter idrottslektioner och i årskurs ett har klassen en extra vuxen med sig på idrotten. I matsalen finns alltid vuxna närvarande och strängarna äter tillsammans enligt ett schema med fasta platser. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Rektor Anette Sari Kurator Alexandra Lindholm Samtliga lärare och fritidspedagoger Rutiner för att utreda och åtgärda när elev upplever sig kränkt av elever Sjötorpsskolan följer Huddinge kommuns Riktlinjer och rutiner vad gäller att utreda och följa upp kränkande behandling. I detta ligger att använda det så kallade Strukturstödet vid dokumentation och uppföljning (blanketterna 1-4). Anmälningsplikt råder vilket innebär att så snart en personal får kännedom om att en elev upplever sig kränkt eller att annan misstanke finns om att en elev blir utsatt, ska detta anmälas till rektor. Rektor ska i sin tur anmäla händelsen till grundskolechefen i direkt samband med händelsen. Detta sker genom att den så kallade Incidentrapporten kopieras och skickas vidare. Vid akuta händelser sker anmälan via telefonen. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev upplever sig kränkt av personal Sjötorpsskolan följer Huddinge kommuns Riktlinjer och rutiner vad gäller att utreda och följa upp kränkande behandling. I detta ligger att använda det så kallade Strukturstödet (blanketterna 1,2 och 5) vid dokumentation och uppföljning. Rektor håller alltid i utredning då det handlar om att elev känner sig utsatt av personal. Skolans rutiner för uppföljning Om situation rör elever emellan är representant ur trygghetsteamet alt. klasslärare ansvarig för att följa upp situationen. Rör situationen elev-personal sköts alltid uppföljningen av rektor. Skolans rutiner för dokumentation All personal har kunskap och skyldighet att skriva incidentrapporter. Dessa läggs sedan i rektors (original) samt kurators (kopia) postfack som gås igenom flera gånger i veckan. Rektor diarieför rapporten och kurator sparar sin kopia för genomgång med trygghetsteamet. Är ärendet akut fördelar rektor eller kurator ut uppgifter omgående. När ärendet är avslutat skickas kopia till huvudman. 14

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stugsunds skola Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1. 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2

1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1. 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2 Ht14-Vt15 Innehållsförteckning 1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2 3. Utvärdering av föregående års plan... 2 4. Elevers

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Susanne Berndtros, rektor Likabehandlingsgruppen

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2015/2016 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 samt Fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kungsgårdens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Kungsgårdens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, Förskoleklass och skola a för planen

Läs mer

Nordhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem

Nordhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Nordhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Läsår: 2014/2015-2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. a för planen Rektor och personalen

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Lidåkerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformerna som omfattas av planen är förskoleklass, fritidshem, grundskola, årskurs 1-9. Ansvariga för planen är rektor, Eila

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollbacksskolan Åsa Bergström rektor . Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Trollbacksskolan Verksamhet Grundskola F-5 skola Vår vision Ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, fritidshem samt SU-grupper åk 1-9 Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass, skola och fritidshem Ansvariga för planen Rektor och likabehandlingsgruppen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT HUDDINGE KOMMUN TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016 Trångsundsskolan Trångsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är åk 7-9 Ansvariga för planen Arbetsgrupp bestående av: Lena Haglund Ola Israelsson

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola och skolbarnomsorg Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Ytterhogdals skola Bildning, Fritid och Kultur Ytterhogdals skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Bitte Asu-Wirdheim

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 a för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen; förskoleklass, fritidshem, grundskola, årskurs 1-9 Läsår: 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bildningsförvaltningen Tingdalsskolan Rektorsområde 6 2015-07-06 (10) Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår:

Läs mer

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklasser, Fritidshem Läsår 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundsärskola Ansvariga för planen

Läs mer

Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Majåkers skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Hedens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande 2013-11-01 2014-11-01 Ansvar och omfattning Ansvariga för planen är Trygghetsteamet på Hedens skola samt rektor Per Röjfors. Trygghetsteamet

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten 2011-2012 Innehållsförteckning Plan för likabehandling

Läs mer

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleklass till åk 3 Fritidshemmen Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering...

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Gabriella Pierrou

Läs mer

Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-3 och fritidshem Läsår: 2015-16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - åk 6, fritids Ansvariga för planen Rektor All personal Vår vision

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 a för planen Rektor Vår vision Ledningen för Källängens skola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Killebäckskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Killebäckskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Killebäckskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 15/16 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo Gård Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolans individuella program Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-6, fritidshem och förskoleklass Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning Särskild

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/2016 PHONE EMAIL WEB Monstensvägen 4, 13768 Jordbro Kvarnbacksskolan@haninge.se www.kvarnbacksskolan.se INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 a för planen Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten av centrala Bollnäs med närhet till skog och natur. Skolan

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Söderås skola och Söderås skolas fritidshem Vår vision "Trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt

Läs mer

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 STORÄNGSSKOLAN Grundskola & Fritidshem 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Främjande arbete

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Eva Hedlund Carina Sundqvist och

Läs mer

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem F-3 Läsår: 2014-2015 samt 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

SJÖMARKENSKOLANS PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016

SJÖMARKENSKOLANS PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 SJÖMARKENSKOLANS PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 1 2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Skolans vision för likabehandlingsarbetet... 4 3. Delaktighet

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola 150901 160831 Innehåll Inledning...3 Granbackaskolans vision...3 Redovisning av föregående års

Läs mer

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan Ansvariga för planen Rektor Vår vision Ölyckeskolan ska präglas av en

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer