Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollbacksskolan Åsa Bergström rektor

2 . Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Trollbacksskolan Verksamhet Grundskola F-5 skola Vår vision Ingen diskriminering eller kränkning förekommer på Trollbacksskolan. Därför tar alla på skolan avstånd från alla tendenser till mobbing, kränkande behandling och diskriminering. Planen gäller från Planen gäller till Ansvariga för planen Åsa Bergström och resursteamet Elevernas delaktighet Planen har diskuterats på elevråd, Here 4U och alla elever har varit delaktiga i trygghetsenkäten Föräldrarnas delaktighet Föräldraråd och föräldramöten Medarbetarnas delaktighet Planens innehåll har diskuterats under hösten 2013 på arbetslagsträffar. Representanter för personalen har varit delaktiga i skrivandet. Förankring av planen Under a-lagsträffar i sept gås planen igenom. Synpunkter tas till vara. Vid föräldramöten, föräldraråd, storsamlingar, i klassen då man har kamratsamtal. Vi planerar att göra en folder där vi på lätt svenska beskriver planen mot diskriminering och kränkande behandling och att översätta den på engelska, somaliska, arabiska och kurdiska.

3 Utvärdering Utvärdering av förra årets plan Planen har utvärderats av personalen på tisdagsmötet vid 2 tillfällen under våren Eleverna har utvärderat planen på elevrådet våren Resursteamet har haft löpande översyn av planen under våren Föräldrar var delaktiga i utvärdering via föräldrarådet våren 2013 Delaktighet i utvärderingen av förra årets plan Elever via elevrådet, personal via arbetslagsmöten och föräldrar via föräldramöten/föräldrarådet Resultat av utvärderingen av förra årets plan Vårt utökade samarbete med Familjecentrum har varit positivt och kvarstår. Fler vuxna finns ute bland barnen på rasterna vilket har medfört att det uppstått färre konflikter. Nya rutiner runt luncherna genomfördes hösten 2012 för att få till en bättre ro i matsalen samt för att säkerställa att det finns vuxna ute hela lunchrasten vilket fått god genomslagskraft. Vi behöver förbättra utförandet och genomförandet och uppföljningen av enkäten Trygg skola. Vi behöver förenkla texten i Planen mot diskriminering och kränkande behandling och vid fler tillfällen synliggöra planen såsom vid storsamlingar, personalträffar och föräldramöten. Vi behöver utveckla lekombudens roll. Vi behöver utveckla rastaktiviteter med exempelvis hälsospår och en träningsbana. Vi behöver också stärka Röris så att fler av personalen kan ansvara för den aktiviteten. Personalen behöver utbildning i hur vi på bästa sätt dokumenterar och utreder ev kränkningar. Kamratstödjare har ersatts med Here4 U-junior och deras roll behöver förtydligas. Utvärdering av årets plan Årets plan ska utvärderas senast Ska ske i grupper under arbetslagsträffar där både lärare och fritidspersonal deltar. Eleverna utvärderar arbetet genom klassråd och elevrådet senast i maj 2014.

4 Ansvarig för att årets plan utvärderas är Åsa Bergström Arbetet med att främja lika rättigheter Värdegrundsarbete Trollbacksskolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till våra elever. Ett faddersystem har byggts upp och kommer att utvecklas där fsk.klass- år 3, år 1- år 4 och år 3 år 5 samarbetar för att skapa förståelse och vi-känsla mellan äldre och yngre elever. Mål: att skapa en Vi-känsla på skolan mellan klasser Ansvariga: klasslärare och fritidspersonal Utvärderas efter varje aktivitet På Trollbacksskolan arbetar vi tillsammans med modersmålslärarna med att få till ett interkulturellt synsätt i undervisningen med fokus på olika kulturer. Mål: att skapa förståelse mellan olika kulturella grupper. Ansvariga: klasslärare, fritidspersonal och modersmålslärare Utvärderas efter varje avslutat tema. I samtalsgrupper tas etiska dilemman utifrån diskrimineringsgrunderna upp till diskussion. Man samtalar om vad kränkning och diskriminering är och vilka känslor kränkningar och diskrimineringar väcker. Mål: att alla ska få förståelse för vilka konsekvenser det egna handlandet kan medföra Ansvariga: fritidspersonal och klasslärare i samverkan Utvärderas med barnen efter varje termin. Uppstartsveckor under hösten för att bygga trygga grupper och skolmiljö, T3, där all personal deltar och samverkar för att skapa en trygg skolstart för våra elever. Uppstartsveckorna planeras vid slutet av vårterminen. Mål: att alla elever ska uppleva skolan som en trygg plats Ansvariga: all personal på skolan Utvärderas med personal och elever direkt efter genomförda aktiviteter

5 Kartläggning av risker Kartläggningsmetoder Trygg skola-enkät genomförs varje termin för att identifiera elevers otrygghet på olika platser och i olika sammanhang. Pedagogiska nämndens årliga enkät i år 2, år 5 och på fritids genomförs och analyseras för utveckling av kritiska punkter. Elevsamtal vid Here 4U-möten en gång/vecka, elevråd, klassråd, föräldrasamtal och på personalmöten. Fritids samtal vid storsamlingar Elevsamtal vid elevrådsmöten Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Ange hur eleverna involverats i kartläggningen Genom vår Trygg skola-enkät som alla elever fyller i. Genom PN-enkäten som år 2, år 5 och fritids år 2 svara på under våren. Here 4U möts varje vecka för att hitta kritiska punkter/problem som uppstår. Via storsamlingar på fritids Via elevrådsmöten Ange hur personalen involverats i kartläggningen

6 All personal har deltagit i a-lagsträffar där enkäterna diskuterats och analyserats Resultat och analys Enligt elevrådet förekommer det att man retar varandra. Detta handlar om enskilda fall. Eleverna i elevrådet säger att de varje gång tar kontakt med vuxna om något sådant uppstår. Flick- och pojktoaletter har diskuterats på elevrådet. Vissa klasser tog bort beteckningen och framför allt ska man inte bli retad om man går in på motsatta könets toalett. I PN-enkäten framkommer att några få barn inte känner sig trygga i skolan och på fritids. Resultat av Trygghetsenkäten höst resp. vår visar att rasterna upplevs oroliga för vissa barn. Vi måste förebygga och hitta fler aktiviter under rasterna. Eleverna återkommer till att det är viktigt att det finns vuxna att ta kontakt med ute på rasterna. Förebyggande arbete Att motverka förekomsten av kränkande behandling Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder

7 Mål och uppföljning Mål: Alla barn ska känna sig trygga på skolan och på fritidshemmet Åtgärd samt ansvarig och tid för utvärdering Klasserna samtalar om och sätter upp gemensamma regler elever och klasslärarna under höstterminens uppstart, utvärderas kontinuerligt i respektive klass samt med lärarna under konferens i okt Fler storsamlingar, två per år, där vi pratar värdegrundsfrågor och skapar en vi-känsla rektor under uppstartsvecka och FN-dagen, utvärderas under tisdagskonferens i juni Massagesagor i klasserna genomförs regelbundet, klasslärarna tillsammans med eleverna ansvarar, utvärderas kontinuerligt Trygg Skola-enkäten omarbetas; utveckla frågorna med en karta, visa eleverna resultaten för uppföljning resursteamet ansvarar, utvärderas under tisdagskonferens efter genomförande i okt. ART-utbildning för vissa elever i grupp Niklas och Hasse vid behov, utvärderas en gång per termin Fritidsavdelningarna leker tillsammans i tvärgrupper fritidspersonal ansvarar, utvärderas efter avslutad aktivitet Ansvariga för Here 4U och lekombud ser barnens hela dag då de också samverkar med skolan Annica och Jonna, utvärderas i slutet av läsåret Motivera åtgärd och koppling till kartläggning I våra enkäter; Trygg Skola och PN-enkäten uttrycker vissa elever att de känner sig otrygga på skolan. En trygg miljö är en förutsättning för att lärande ska kunna ske. Alla barn har rätt till en trygg skolmiljö. Mål: Alla barn ska ha positiva upplevelser under utevistelse på Trollbacksskolan Åtgärd samt ansvarig och tid för utvärdering Vi utvecklar rastaktiviteter tex häslospår och en träningsbana. Vi utbildar fler i personalen som kan hålla i Röris Lekombuden lånar ut saker även under vinterhalvåret och ordnar tipspromenader Here 4U: roll förtydligas då de arrangerar egna aktiviteter Rastvärdsschemat ses över och anpassas bättre till de områden som behöver uppsikt. Fler rastaktiviteter som förebygger kränkningar; Hälsospår vaktmästaren i samarbete med klasslärare, hösten -13, utvärdering juni -14 Tipspromenader lekombuden, i samarbete med Jonna återkommande under läsåret, utvärdering i slutet av varje termin

8 Here 4U planerar in trevliga gemensamma aktiviteter och positiva kampanjer Annica W ansvarar, möten genomförs varje vecka och kampanjer ca två gånger per termin, utvärderas efter respektive aktivitet Vinterleksaker till boden Jonna beställer i oktober, lekombuden utvärderar en gång per termin Fritids fortsätter med schemalagda vuxna på fotbollsplanen fritidspersonal ansvarar och utvärderar regelbundet Motivera åtgärd och koppling till kartläggning Vissa barn har i våra återkommande enkäter uttryckt att rasterna inte upplevs så positivt. Medarbetare upplever också att det är svårt för vissa elever att hitta en givande aktivitet. Med fler möjligheter till organiserad aktivitet under rast minskar risken för oroligheter där barn kan uppleva sig utsatta samt ensamma. Mål: att göra Planen mot diskriminering och kränkande behandling mer känd bland föräldrar Åtgärd samt ansvarig och tid för utvärdering Vi gör en förenklad variant av planen som är lättare för föräldrar att ta till sig samt hänvisar till hemsidan där planen finns i sin helhet. Ansvariga: Resursteamet, och rektor Utvärderas av all personal på a-lagsmöte i maj 2014 samt av föräldrar på föräldrarådet våren 2014 Motivera åtgärd och koppling till kartläggning Via PN-enkäten och på föräldraråd har framkommit att planen inte är så känd som vi önskar. Rutiner för akuta situationer Policy Det är all personals skyldighet att gripa in vid trakasserier och kränkande behandling, oavsett i vilken klass eleven går. All personal är också skyldig att arbeta förebyggande mot alla former av kränkningar! Kränkningar anmäls till rektor som rapporterar till huvudmannen. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Skolan har ett rastvärdsschema för att ha bra uppsikt över vad som sker på skolan. Rastvärdar finns på särskilt utsatta områden, som på fotbollsplanen. Föräldrar och elever uppmanas att kontakta personal på skolan när något sker. Ett förenklat dokument där det tydligt framgår att vi vill vet när något har hänt och där viktiga telefonnummer finns. Varje situation utreds och följs upp med inblandade elever för att få syn på återkommande problem. Personer elever och föräldrar kan vända sig till Elever och föräldrar vänder sig i första hand till klasslärare/fritidspersonal eller annan vuxen man har förtroende för på skolan och i andra hand till rektor. Namn och telefonnummer delas ut i folder i början av varje läsår.

9 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 1. Klasslärare eller annan berörd personal samtalar med eleven som upplever sig kränkt och därefter med den eller de elever som misstänks för kränkning. 2. Händelsen dokumenteras på enhetens dokumentationsblankett 3. Klasslärare eller annan berörd personal kontaktar hemmen och informerar om händelsen. Både den som kränkts och den som kränkt kontaktas. 4. Resursteamet informeras 5. Om kränkning skett rapporteras till huvudman och följs upp enligt Västerås stads policy. 6. Händelserna följs upp i ett uppföljningsmöte Vid upprepad kränkning: 7. Samtal av berörd personal samt någon ur resursteamet sker med den/de som utsatts för kränkningar. 8. Samtal av berörd personal samt någon ur resursteamet sker med den eller de som utfört kränkningar. 9. Plan för hur man går vidare upprättas av berörd personal och någon ur resursteamet. 10. Rektor kallar till gemensam träff med föräldrar, där både den som blivit kränkt och den som har utfört kränkningar samt någon ur resursteamet, deltar. Berörda informeras om hur skolan planerar att gå vidare tillsammans med eleverna. 11. Om ytterligare åtgärder krävs ansvarar rektor för att kontakt tas med t ex socialtjänsten eller polis. 12. Återkoppling/information lämnas till personal, föräldrar, inblandade elever. 13. Uppföljning av beslutade insatser sker av lärare, rektor och resursteamet. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Föräldrar vänder sig i första hand till berörd vuxen, annan vuxen man har förtroende för eller till rektor. Rektor informeras alltid av den som tagit emot informationen. Det är alltid rektor som utreder när barn diskriminerats eller kränkts av personal. Händelsen dokumenteras och anmäls till huvudmannen enligt Västerås Stads policy för kränkningar. Rutiner för uppföljning Varje händelse som har dokumenteras följs upp och dokumenteras av den vuxne som sett/hört/fått historien berättad för sig. Dokumentationen samlas hos rektor. Vid diskriminering/kränkning rapporteras till huvudman enligt Västerås Stads policy. Rutiner för dokumentation Skolan har en blankett för utredning, dokumentation och uppföljning av specifika händelser. Vid kränkning används den blankett Västerås stad tagit fram för rapportering till huvudman. Händelsen följs upp och uppföljningen ska även den dokumenteras och rapporteras till huvudman. Ansvarsförhållande

10 Ansvarig för att dokumentera och följa upp är den vuxen som sett/hört eller fått händelsen berättad för sig. Rektor samlar in all dokumentation och deltar i uppföljning och dokumentation vid behov. Resursteamet sammanställer en gång/månad de fall som dokumenterats på skolan och lämnar vidare till Elevhälsoteamet då någon elev återkommer vid flera tillfällen. Ytterst ansvarig är rektor.

11 Bilaga 1 Diskrimineringsgrunderna 1. Kön Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med kön. Skolan ska också aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för elever som deltar eller söker till verksamheten oavsett kön. 2. Etnisk tillhörighet Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 3. Funktionshinder Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 4. Religion eller annan trosuppfattning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med religion eller annan trosuppfattning. Skolan ska också aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever som deltar eller söker till verksamheten oavsett religion eller annan trosuppfattning. 5. Sexuell läggning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med sexuell läggning. Skolan ska också aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som deltar eller söker till verksamheten oavsett sexuell läggning. Könsöverskridande identitet (behöver inte ingå i planen, men får gärna göra det) Med könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som man eller kvinna eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Ålder (behöver inte ingå i planen, men får gärna göra det) Barn och elever får i skolan inte utsättas för diskriminering och trakasserier som har samband med ålder.

12 Viktiga länkar Skollag 2010: _sfs / Diskrimineringslag 2008:567 Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling pubext%2ftrycksak%2frecord%3fupp%3d0%26m%3d7%26w%3dnative%2528%2527multi%2bph%2bwords%2b% 2527%2527Allm%25E4nna%2Br%25E5d%2527%2527%2527%2529%26order%3Dnative%2528%2527dateweb%252F Descend%2527%2529 Hjulet för likabehandlingsarbetet %20utbildning/hjulet.pdf Lika rättigheter i skolan en handledning

13 Exempel på kartläggningsmetoder Planerade samtal/intervjuer/fokusgrupper En del av kartläggningen kan bestå av regelbundna planerade samtal med enskilda elever, elevråd, elevvårdsteam och andra vuxna i skolan. Syftet ska vara att få information om stämningen på skolan och om händelser som av eleverna upplevs som trakasserier, kränkande behandling och diskriminering. Samtalen behöver vara väl förberedda och strukturerade. För att garantera att samtalen förs på ett likvärdigt sätt bör de utgå från en manual. Enkäter Många skolor genomför sedan tidigare enkäter där de kartlägger elevernas trivsel i skolan. Dessa enkäter kan kompletteras med frågor som tar upp var och en av diskrimineringsgrunderna och olika former av trakasserier såsom trakasserier som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. Enkäterna bör också innehålla frågor om diskriminering, till exempel om det finns några arbetssätt eller regler som kan upplevas som orättvisa och diskriminerande utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Enkäterna kan också innehålla mer allmänna frågor om attityder till exempelvis homofobi, främlingsfientlighet, intolerans och könsroller. Det ska vara tydligt för eleverna att de kan besvara enkäten anonymt. Det är vidare viktigt att de anställda och elevernas vårdnadshavare ges möjlighet att delta i skolans kartläggningsarbete. Kanske kan även anställda och föräldrar besvara enkäter med frågor om hur de upplever situationen på skolan och skolans likabehandlingsarbete. Trygghetsvandringar På en del skolor genomförs trygghetsvandringar av elevskyddsombuden inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet är att kartlägga skolans inom- och utomhusmiljö utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. Det rekommenderas att koppla ett tydligt diskriminerings- och kränkningsperspektiv till detta arbete. Exempelvis kan det inkluderas frågor för att identifiera platser där kränkningar, sexuella eller rasistiska trakasserier har förekommit. Incidentrapporter Gå igenom fjolårets dokumentation av incidenter av trakasserier och kränkande behandling. Sammanställ statistiken och analysera åtgärder och utfall. Tänk på att mörkertalet kan vara stort.

14 Genomgång av rutiner och regler Arbetet med att förebygga diskriminering handlar mycket om att kritiskt granska de rutiner och bestämmelser som redan finns. Det handlar om att gå igenom alla rutiner och bestämmelser på skolan på såväl individ-, grupp- som verksamhetsnivå. Finns det diskriminerande inslag? Kan skolan göra sig skyldig till indirekt diskriminering? Indirekt diskriminering Man kan diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, samt ålder. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. Husmodellen Husmodellen är ett konkret kartläggningsverktyg som DO tagit fram. Utifrån en ritning av skolan och dess verksamhet kan personal och elever tillsammans identifiera problem- och riskområden utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Se %20utbildning/HusmodellenHandledning pdf Alla metoder behöver inte användas samtidigt Observera att denna sida innehåller tips på hur ni kan göra. Ni behöver inte använda alla metoder samtidigt. Välj de metoder som är bäst för er skola.

15

16 STÖDMATERIAL: Godkänd av: Utgåva: 1 Publicerad: Källa: 54da e-47e8-8a9c-65074dda090a#9a9aea42-cca6-46d6-b037-e45eb0565e6e Process: [Process] (16)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Hedesunda skola 2011-12-01 1 Innehållsförteckning Verksamhetsformer, ansvariga, vision, delaktighet, förankring..3 Utvärderingar..4 Främjande insatser..4

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Planen gäller fr o m 2015-02-01 Planen gäller t o m 2016-01-31 Planen ska revideras senast 2016-01-31 Ansvarig för planen

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Handläggare Datum Ärendebeteckning Henrik Hansson 13 2014-11-19 Likabehandlingsplan 0480-45 20 60 HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Likabehandlingsplan 2015 Åtgärder för att förebygga och motverka alla former

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Ulriksdalsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-10-26 Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/16 Ulriksdalsskolans förskoleklass, skola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR FAGERÅS SKOLA Planen gäller år F-6, samt för fritidsverksamhet Planen är reviderad i oktober 2014 KIL1000, v1.1,

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 STORÄNGSSKOLAN Grundskola & Fritidshem 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Främjande arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 1 av 9 Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Vision Sida 3 2. Definitioner Sida 3 3. Rutiner,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Vänge skola och fritidshem läsåret 15-16

Vänge skola och fritidshem läsåret 15-16 PLAN Roma skolområde Vänge skola och fritidshem läsåret 15-16 Plan för att främja likabehandling, samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. - Treat me nice Region

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleklass till åk 3 Fritidshemmen Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering...

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2014-01-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Stjärnans Förskola 2014/2015. 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola årskurs F-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Digerbergets skola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2013-2014

Digerbergets skola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2013-2014 Digerbergets skola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Planen gäller från 2013-10-01 till 2014-09-30 Introduktion Det här är Digerbergets skola och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014 2015 Planen gäller för samtliga elever och anställda inom RO X vid Västerviks gymnasium. Vision Västerviks gymnasium, rektorsområde X, präglas av respekt och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahls fritidshem läsåret 2015 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahls fritidshem läsåret 2015 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahls fritidshem läsåret 2015 2016 Lendahlsskolans vision Trygghet, arbetsglädje, framtidstro Personal Elever Föräldrar Lendahlsskolan mars 2016

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision Skolgatan 3, 731 60 Valskog Tel. 0227-600 464 Fax 0221-326 45 e-mail: fredrik.ignell@kungsor.se Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Nyköping

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Nyköping Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Kunskapsskolan Nyköping enligt Skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen I enlighet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Skollagen, 14 a kap. har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Skollagen, 14 a kap. har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 Förslag till Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Glanshammars skolas Trygghetsplan - likabehandlingsplan och plan mot annan kränkande behandling Innehåll Grunduppgifter...

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2016 Innehåll Vision... 1 Regelverk... 1 Definitioner av begrepp... 1 Främjande arbete... 2 Kartläggning... 3 Förebyggande arbete... 4 Åtgärder

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahlsskolan läsåret 2015 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahlsskolan läsåret 2015 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahlsskolan läsåret 2015 2016 Lendahlsskolans vision Trygghet, arbetsglädje, framtidstro Personal Elever Föräldrar Lendahlsskolan december 2015 Pelle

Läs mer

Bilaga till likabehandlingsplanen LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2015-10-22

Bilaga till likabehandlingsplanen LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2015-10-22 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2015-10-22 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01 har skolor

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2013-2014

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2013-2014 Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2013-2014 Innehåll Vision... 1 Regelverk... 1 Definitioner av begrepp... 1 Främjande arbete... 2 Kartläggning... 3 Förebyggande arbete...

Läs mer

Trygghetsplan. Trygga elever i Höörs kommun. Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012. Plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Trygga elever i Höörs kommun. Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012. Plan mot kränkande behandling Skola och fritidshem Lindvallaskolan Trygghetsplan Trygga elever i Höörs kommun Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012 Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning

Läs mer

Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015

Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015 Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015 Upprättad 2014-10-31 Rektor, lärare och övrig personal 1 Innehållsförteckning 1 Skolans vision 3 2 Bakgrund 3 3 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan

Läs mer

Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår vision är att alla elever, personal och vårdnadshavare på Almåsskolan skall känna till och kunna leva utifrån vår gemensamma värdegrund. Skolans ledning

Läs mer

Vikbolandets skolor. Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN. En plan för en trygg miljö

Vikbolandets skolor. Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN. En plan för en trygg miljö KÄTTINGE SKOLA Vikbolandets skolor Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN En plan för en trygg miljö Vi säger nej till alla former av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Susanne Berndtros, rektor Likabehandlingsgruppen

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Område Allé 2014-01-10 (ersätter 2012-10-08) Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för Likabehandlingsplan Enda sättet att få en vän är att vara en för S:t Olovsskolan 2015-2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår vision... 3 Mål... 3 Ansvariga för S:t Olovsskolans Likabehandlingsplan...

Läs mer

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT HUDDINGE KOMMUN TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016 Trångsundsskolan Trångsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 a för planen Rektor Vår vision Ledningen för Källängens skola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2015/2016 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot Kränkande behandling. för Skogsgårdsskolan Förskoleklass Skola Fritidshem

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot Kränkande behandling. för Skogsgårdsskolan Förskoleklass Skola Fritidshem reviderad 2014-03-31 Likabehandlingsplan Handlingsplan mot Kränkande behandling för Skogsgårdsskolan Förskoleklass Skola Fritidshem Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Närlundaskolan Denna likabehandlingsplan innehåller en beskrivning av hur vi på Närlundaskolan, både i skolan och fritidshemmet,

Läs mer

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 PARADISSKOLANS FRITIDSHEM PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun.

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun. Lycksele kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Villaryds förskola 2015-09-17 Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Lidåkerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Grundskola och fritidshemmet Vittra Lambohov 2014-2015 Bakgrund och upprättande av likabehandlingsplanen Från 1 april 2006 trädde

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola 150901 160831 Innehåll Inledning...3 Granbackaskolans vision...3 Redovisning av föregående års

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling --- Vanneberga skola och fritidshem Upprättad 2015-01-08 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens handlingsplikt...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Boo Gårds skola 2011/12

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Boo Gårds skola 2011/12 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Boo Gårds skola 2011/12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Policy... 3 Lagar och begrepp... 3 Främjande och förebyggande arbete... 4 Varningssignaler...

Läs mer

Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshemmet Ormstaskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor och annan pedagogisk verksamhet Planen gäller från 2014-10-15 Planen gäller till 2015-10-15 Sida 1 av 7 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Vad

Läs mer