Killebäckskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Killebäckskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Killebäckskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 15/16 1/12

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 a för planen Pernille Jensen, Sofia Hedén, Pär Jonsson Vår vision På Killebäckskolan är alla trygga nog att vara sig själva. Planen gäller från Planen gäller till Läsår 15/16 Elevernas delaktighet Eleverna har varit delaktiga vid kartläggningen. Vårdnadshavarnas delaktighet Värdnadshavarna har, via representanterna vid Forum för samråd, varit delaaktiga i kartläggningen. Personalens delaktighet Personalen representerades inledningsvis av värdegrundsgruppen som inledde arbetet med planen. Övrig personal involverades under utvecklingsdagarna i augusti -15, genom kartläggningen. Förankring av planen Under hösten var hela skolan delaktig genom "Huset". Elevrådet samt Forum för samråd (vårdnadshavare, politiker, ledning, pedagoger) genomförde en kortare variant av "Huset". Hela skolans personal arbetade med den längre versionen. 2/12

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Värdegrundsgruppen har utvärderat planen. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Värdegrundsgruppen. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Implementeringen av planen har påbörjats, men den är ännu inte ett levande dokument. De områden som lyfts av eleverna i kartläggningen har fått genomslag, liksom en ökad normkritisk medvetenhet. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Med Värdegrundsgruppen (elever), Forum för samråd och Elevrådet, samt via arbetslagen. Under våren ska en enkät genomföras med samtliga elever, som särskilt tittar på de risker som framkommit vid kartläggningen. för att årets plan utvärderas Pär Jonsson 3/12

4 Främjande insatser Motverka kränkande behandling Kränkande behandling Mål: Nollvision för kränkande behandling. Till dess den är uppnådd ska antalet elever som upplever kränkande behandling minska varje år. Uppföljning: Detta mäts i LUNK samt genom en enkät som fokuserar på trygga och otrygga platser på skolan, som 1) Cafeterian är en mötesplats för elever, personal och fritidsledare under skoldagen. Gratis personalfika säkerställer vuxennärvaron. Elever från alla årskurser arbetar i caféet. 2) Alla elever behöver en grupptillhörighet. I samråd med elevrådet ska vi titta på hur vi kan underlätta för skapandet av grupper, till exempel läsgrupp, dramagrupp, rockband osv. 3) Fritidspersonalen är naturligt integrerade på skolan. 4) Skolresan i åk 7 5) Musikal i åk 9 6) Jag hjärta internet i åk 7 och 8. 1) Skolledningen, 2) Värdegrundsgruppen, 3) Skolledningen, 4) Arbetslag 7, 5) Lärare i elevens val åk 9, 6) Arbetslag 7 Arbetet pågår under hela läsåret Främja likabehandling oavsett kön Kön Mål: Alla elever ska känna sig trygga oavsett kön. 1) Utbilda all personal i normkritiskt tänkande och förhållningssätt. 2) Analysera läromedel utifrån ett normkritiskt perspektiv. 3) Valkompetensen ska ske utifrån ett normkritiskt perspektiv och uppmuntra icke könssterotypa val. Främja val utifrån jag och inte kön tex när det gäller gymnasieval, elevens val. 1) Skolledning i samarbete med värdegrundsgruppen. 2) Värdegrundsgruppen i samarbete med ämnesgrupperna. 3) SYV och SYV-grupp Arbetet pågår under hela läsåret. 4/12

5 Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttryck Könsidentitet eller könsuttryck Mål: Alla elever ska känna sig trygga oavsett könsidentitet eller könsuttryck. 1) Utbilda all personal i normkritiskt tänkande och förhållningssätt. 2) Analysera läromedel utifrån ett normkritiskt perspektiv. 3) Aktiviteter som är gemensamma med fritids ska utvärderas utifrån ett normkritiskt perspektiv. Skolledning i samarbete med värdegrundsgruppen. Arbetet pågår under hela läsåret. Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet. Etnisk tillhörighet Mål: Alla elever ska känna sig trygga oavsett etnisk tillhörighet 1) Utbilda all personal i normkritiskt tänkande och förhållningssätt. 2) Analysera läromedel utifrån ett normkritiskt perspektiv. 3) Se "Fosterland" från Svt med samtliga klasser i åk 7-9, och därefter analysera och diskutera fördomar och stereotypa föreställningar om olika etniska grupper som kan förekomma i media eller läromedel. 4) Åk 9 arbetar med materialet "Hej Sverige" från Friends. 5) I samband med förintelsen diskutera följderna av att döma människor efter deras grupptillhörighet. 1) Skolledning, 2) Värdegrundsgruppen, 3-4) Undervisande personal Löpande under läsåret Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning Religion eller annan trosuppfattning Mål: Alla elever ska känna sig trygga oavsett religion eller annan trosuppfattning. 1) Utbilda all personal i normkritiskt tänkande och förhållningssätt. 2) Analysera läromedel utifrån ett normkritiskt perspektiv. 3) Aktiviteter som är gemensamma med fritids ska utvärderas utifrån ett normkritiskt perspektiv. 4) Vi uppmärksammar fester och traditioner som är knutna till de stora världsreligionerna. 5) Visa på mångfalden även inom de ickekristna religionerna. 6) Vi presenterar den humanistiska världsåskådningen. 1) Skolledning, 2) Värdegrundsgruppen, 3) Skolledningen, 4-6) Religionslärarna Löpande under året 5/12

6 Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning Funktionsnedsättning Mål: Alla elever ska känna sig trygga oavsett funktionsnedsättning. 1) Utbilda all personal i normkritiskt tänkande och förhållningssätt. 2) Analysera läromedel utifrån ett normkritiskt perspektiv. 3) Aktiviteter som är gemensamma med fritids ska utvärderas utifrån ett normkritiskt perspektiv. 4) Granska och anpassa de gemensamma aktiviteterna, till exempel friluftsdagar, så att alla elever kan delta. 5) I samband med förintelsen och rasbiologins historia även belysa konsekvenserna för människor med funktionsnedsättning. 6) I arbetslaget titta på materialet "Date" från Specialpedagogiska skolmyndigheten, och föra in funktionsnedsättningar i något undervisningsområde under läsåret. 1) Skolledning, 2) Värdegrundsgruppen, 3) Skolledningen, 4) Arbetslagen, 5) Historielärarna, 6) Värdegrundsgruppen och arbetslagen Löpande under läsåret Främja likbehandling oavsett sexuell läggning Sexuell läggning Mål: Alla elever ska känna sig trygga oavsett sexuell läggning. 1) Utbilda all personal i normkritiskt tänkande och förhållningssätt. 2) Analysera läromedel utifrån ett normkritiskt perspektiv. 3) Aktiviteter som är gemensamma med fritids ska utvärderas utifrån ett normkritiskt perspektiv. 4) Ta upp homo- och bisexualitet ämnesintegrerat i till exempel samhällskunskap, svenska, historia, matematik och engelska. Det kan till exempel göras genom att belysa olika reformer för homo- och bisexuellas rättigheter eller att använda samkönade par i räkneexempel om ränta på husköp och liknande. 5) I samband med sex- och samlevnadsundervisningen analysera och diskutera fördomar och stereotypa föreställningar om människor baserat på sexuell läggning som kan förekomma i media eller läromedel. 1) Skolledning, 2) Värdegrundsgruppen, 3) Skolledningen, 4) Samtliga ämneslärare 5) Undervisande lärare i åk 8 Löpande under året 6/12

7 Främja likabehandling oavsett ålder. Ålder Mål: Alla elever ska känna sig trygga oavsett ålder. 1) Elevens val är åldersintegrerat i åk 7-8 2) Elever ska ha naturliga mötesplatser där de möts över åldersgränserna, till exempel ska mattiderna och rasterna inte vara årskursbundna. 1-2) Schemaläggaren Löpande under året 7/12

8 Kartläggning Kartläggningsmetoder Kartläggningen sker genom tre olika metoder: 1) Husmodellen: Elevrådet och värdegrundsgruppen: "Den förenklade modellen".forum för samråd: "Den förenklade modellen". Personalen (samtliga): "En grund i taget". ( 2) Trygghetsvandring: Värdegrundsgruppen genomför en trygghetsvandring på skolan där otrygga platser identifieras. 3) Enkät: LUNK genomförs i åk 8. Enkät som fokuserar på trygga och otrygga platser genomförs i samtliga årskurser. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna i åk 8 har deltagit i LUNK. Eleverna i värdegrundsgruppen har genomfört Husmodellen "Den förenklade modellen" i de flesta klasserna. Eleverna i värdegrundsgruppen analyserat kartläggningen och har därefter identifierat skolans otrygga platser. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen har genomfört Husmodellen "En grund i taget". Lärarna i värdegrundsgruppen har sammanställt resultatet av kartläggningarna. Resultat och analys Elever:En del elever är oroliga för att inte ha någon att sitta med i matsalen. Många elever är oroliga för att bli utpekade/skrattade åt/tittade på i matsalen. Brist på vuxennärvaro vid rasterna skapar otrygghet. Området vid 8:ornas (vt-15) skåp är otryggt, grupper av elever sitter i vägen, och en del elever vågar inte ta den vägen. Toaletterna känns otrygga pga av hot om "dassning" och rädsla för att bli instängd. Omklädningsrummen vid idrotten är en jobbig miljö: smygfotografering/dörren öppnas/kroppskommentarer/kläder göms/nakenhet. Nedsättande kommentarer om hudfärg och religion hörs på lektionerna. Busskurerna upplevs som otrygga. Personal:Vanligt med kommentarer om etnicitet och religion. Alla i personalen känner sig inte säkra på hur de ska bemöta kommentarerna. Elever behandlas olika och förväntas uppföra sig olika pga kön. Etniskt homogen skola gör att det är svårt att få in nya elever med invandrarbakgrund i elevgruppen, framför allt verkar det gälla tjejerna. Stark norm på skolan för hur killar ska vara gör det svårt för dem som vill vara annorlunda. Risk finns att vi missar elever som är i behov av särskilt stöd, om vi inte ser bortom bristande språkkunskaper. Gruppindelning sker ofta efter kön, istället för efter individ. Läromedel och skönlitteratur är sällan normbrytande. 8/12

9 Förebyggande åtgärder Motverka utsatthet i matsalen Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Inga elever ska känna oro inför att gå till matsalen. Särskilda uppföljningsfrågor ställs inom ramen för den årliga enkätundersökningen som genomförs på vårterminen. Åtgärd 1) Personalen äter i elevmatsalen och har uppmärksammats på elevernas oro. 2) Lunchschemat strävar efter jämn belastning i matsalen, så det finns plats vid borden och en lugn miljö. Motivera åtgärd Många elever, i olika klasser har vid genomgång av Husmodellen angivit att de känner oro inför att gå till matsalen. 1) Rektor, 2) Schemaansvarig Löpande Motverka kränkningar och trakasserier i korridorerna/uppehållsrum Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Det ska inte förkomma trakasserier eller kränkande behandling i rastutrymmen. Särskilda uppföljningsfrågor ställs inom ramen för den årliga enkätundersökningen som genomförs på vårterminen. Åtgärd 1) Rastvaktschemat anpassas efter de tider och platser där behoven upplevs som störst. Vissa rastvakter flyttas till busskurerna när skolskjutsarna går. 2) Nolltolerans mot kränkande och trakasserande språkbruk. 3) Utbildning i hur personal kan bemöta kränkande och trakasserande språkbruk. Motivera åtgärd Elever har, vid genomgång av Husmodellen, angivit att kränkningar sker i vissa rastutrymmen (8:ornas skåp), vid toaletter och i busskurerna. 1) Rektor, 2) All personal, 3) Värdegrundsgruppen Löpande Motverka trakasserier pga etnisk tillhörighet och religion Områden som berörs av åtgärden Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning Det ska inte förekomma trakasserier pga etnicitet eller religion i verksamheten. Särskilda uppföljningsfrågor ställs inom ramen för den årliga enkätundersökningen som genomförs på vårterminen. Åtgärd 1) Nolltolerans mot invandrarfientligt och rasistiskt språkbruk, 2) Utbildning för personalen i hur man bemöter invandrarfientlighet och rasism. 3) Rastvaktschemat anpassas efter de tider och platser där behoven upplevs som störst. Motivera åtgärd Elever och lärare anger, vid genomgång av Husmodellen, att rasistiska och invandrarfientliga kommentarer förekommer såväl på lektioner som under raster. 1) All personal, 2) Värdegrundsgruppen, 3) Rektor Löpande 9/12

10 Motverka kränkande behandling och oro i omklädningsrummen Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Inga elever ska känna oro inför byta om till idrotten.ingen kränkande behandling ska ske i omklädningsrummen Särskilda uppföljningsfrågor ställs inom ramen för den årliga enkätundersökningen som genomförs på vårterminen. Åtgärd 1) Mentorerna tar upp frågan i samtliga klasser vid terminsstarten. 2) Rastvakten riktas till omklädningsrummen vid terminsstarten. Motivera åtgärd Elever i nästan alla klasser anger oro inför att byta om vid idrotten. Många elever anger att kränkande behandling sker i omklädningsrummen. 1) Mentorerna, 2) Rektor Vid terminsstarten 10/12

11 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 1) God vuxennärvaro där elever vistas på lektionsfri tid, exempelvis genom att personalen fikar i elevcafeterian och äter i skolmatsalen. 2) Organisationen med horisontella arbetslag gör att pedagogerna är lättillgängliga för eleverna. 3) Vuxennärvaro (graden varierar utifrån gruppens behov) i skolans omklädningsrum. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Pär Jonsson (åk 7-9) Rektor Tel: Åsa Gullberg Socionom Tel: Torbjörn Jönsson Skolpsykolog Tel: Annette Edengrand Skolsköterska Tel: Joel Granström Studie- och yrkesvägledare Tel: , Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 1) Är situationen sådan att jag kan hantera den själv? Följande ordning gäller: a) Kontakta inblandade elever b) Kontakta mentor c) Fyll i blankett (Dokumentation av diskriminering eller annan kränkande behandling) d) Lämna blankett till rektor Samtalen ska stoppa trakasserier och kränkande behandling. Utse ansvarig vuxen, till exempel mentor, som följer upp. Om uppföljningen visar att åtgärden är otillräcklig, kontakta EHT och rektor. (Blankett, Dokumentation av diskriminering eller annan kränkande behandling, eller mail) Ansvar för åtgärder och uppföljning samt anmälan till huvudmannen ligger på respektive rektor. 2) Är situationen sådan att jag inte kan hantera den själv? Följande ordning gäller: a) Kontakta EHT samt rektor. b) Informera mentor. Ansvar för åtgärder och uppföljning samt anmälan till huvudmannen ligger på respektive rektor. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 1) Kontakta rektor. a) Rektor ansvarar för åtgärder, uppföljning och dokumentation samt anmälan till huvudmannen. Rutiner för uppföljning Så fort personalen fått kännedom om eventuella trakasserier eller kränkande behandling ska en utredning startas enligt Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever samt Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal (se ovan). En utredning bör allsidigt belysa vad som inträffat och analysera orsakerna till händelsen. Utredningen ska omfatta både den som upplever sig trakasserad eller kränkt och den eller dem som kan ha utfört kränkningarna. Först när alla inblandade har fått möjlighet att yttra sig och ge sin bild av vad som har hänt kan skolan objektivt bedöma situationen. ÅtgärdsprogramVid allvarliga fall av trakasserier eller kränkande behandling kan det bli aktuellt att utreda de inblandade elevernas stödbehov och utarbeta åtgärdsprogram. Det kan vara aktuellt att utarbeta åtgärdsprogram för såväl den utsatta eleven som för den eller dem som utfört kränkningen. Även eleven som kränker kan ha en problematisk skolsituation. Skolan behöver också möta hens behov. Disciplinära åtgärderexempel på tillåtna åtgärder i de obligatoriska skolformerna är tillfällig utvisning, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering och avstängning. Disciplinära åtgärder får inte användas i bestraffningssyfte. Åtgärderna får inte heller inskränka elevens rätt till utbildning. De åtgärder som vidtas ska vara rimliga i förhållande till syftet och till omständigheterna i den aktuella situationen. PolisanmälanI varje enskilt fall bör det också bedömas om en anmälan ska göras till andra myndigheter såsom de sociala myndigheterna eller polisen. Rutiner för dokumentation Dokumenteras enligt Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever, Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal samt Rutiner för uppföljning (se ovan). Ansvarsförhållande All personal på skolan ansvarar för att upptäcka och ingripa mot trakasserier och kränkande behandling. Alla sådana situationer ska dokumenteras. Är fallet att upptäckande personal inte kan hantera situationen själv kontaktas EHT och rektor som då tar över ansvaret. 11/12

12 12/12

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan Ansvariga för planen Rektor Vår vision Ölyckeskolan ska präglas av en

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 a för planen Rektor Vår vision Ledningen för Källängens skola

Läs mer

Nordhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem

Nordhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Nordhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Läsår: 2014/2015-2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Töreboda Centralskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töreboda Centralskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Töreboda Centralskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och grundsärskola för åk 7-9 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bor skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bor skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bor skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen skola a för planen Rektor

Läs mer

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 Läsår: 2014/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stugsunds skola Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Ytterhogdals skola Bildning, Fritid och Kultur Ytterhogdals skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-6, fritidshem och förskoleklass Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformerna som omfattas av planen är förskoleklass, fritidshem, grundskola, årskurs 1-9. Ansvariga för planen är rektor, Eila

Läs mer

Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 7-9 a för planen Rektor Gertrud Ifversen Vår vision Västervångskolan

Läs mer

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Susanne Berndtros, rektor Likabehandlingsgruppen

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen; förskoleklass, fritidshem, grundskola, årskurs 1-9 Läsår: 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Backaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Backaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Backaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola och fritidshem Läsår 2015-2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

Bessemerskolan Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 15/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Krusboda skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Krusboda skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krusboda skola Läsåret 2013-2014 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem Vår vision: Krusboda skola är en arbetsplats

Läs mer

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 a för

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2015/2016 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 samt Fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-3 och fritidshem Läsår: 2015-16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola a för planen Jim Priest - rektor Anna Bruzelius - pedagog

Läs mer

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är åk 7-9 Ansvariga för planen Arbetsgrupp bestående av: Lena Haglund Ola Israelsson

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling Forum Ystad 2016 01 01 Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Vuxenutbildning, Sfi, Särvux, Yrkesvux Ansvarig för planen Rektor

Läs mer

Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass, skola och fritidshem Ansvariga för planen Rektor och likabehandlingsgruppen.

Läs mer

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola årskurs F-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Gabriella Pierrou

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Norråsaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norråsaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norråsaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan Ansvariga för planen Rektor ansvarar för att det varje år upprättas en

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundsärskola Ansvariga för planen

Läs mer

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem F-3 Läsår: 2014-2015 samt 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Ulriksdalsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-10-26 Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/16 Ulriksdalsskolans förskoleklass, skola

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Bitte Asu-Wirdheim

Läs mer

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola och skolbarnomsorg Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen i förskolan

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT HUDDINGE KOMMUN TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016 Trångsundsskolan Trångsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kungsgårdens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Kungsgårdens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, Förskoleklass och skola a för planen

Läs mer

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 a för planen Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten av centrala Bollnäs med närhet till skog och natur. Skolan

Läs mer

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektor Tommy Thundahl Biträdande

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Bygg och Anläggning Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Trollbackens plan mot. diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Trollbackens plan mot. diskriminering och kränkande behandling Förskolan Trollbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen och arbetslaget på

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Birgittaskolans trygghetsplan - handlingsprogram mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Birgittaskolans trygghetsplan - handlingsprogram mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Augusti 2015 Birgittaskolans trygghetsplan - handlingsprogram mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Vision - Birgittaskolan ska vara en plats där barn, ungdomar och vuxna kan

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Lidåkerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Hällekis Skola, Fritidshemmet Kullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällekis Skola, Fritidshemmet Kullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällekis Skola, Fritidshemmet Kullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Ansvariga för planen

Läs mer

SDF södra innerstaden barn och Ungdom. Möllevångsskolans handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

SDF södra innerstaden barn och Ungdom. Möllevångsskolans handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling SDF södra innerstaden barn och Ungdom Möllevångsskolans handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling MÖLLEVÅNGSSKOLANS HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan

Läs mer

Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Helen Englund, Yvonne Boberg.

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 LUNDS KOMMUN Östratornskolan 2-9, fritidshem och LIG LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 Lagrum: Skollagen 6 kap. 8 I II III IV V FÖREBYGGANDE ARBETE RISKANALYS RISKINVENTERING OCH

Läs mer

Förskolan Pärlans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Förskolan Pärlans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Pärlans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är förskolechef Planen gäller från 2014-05-31 till 2015-05-31 Vår vision på förskolan Pärlan

Läs mer

SJÖMARKENSKOLANS PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016

SJÖMARKENSKOLANS PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 SJÖMARKENSKOLANS PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 1 2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Skolans vision för likabehandlingsarbetet... 4 3. Delaktighet

Läs mer