Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan"

Transkript

1 Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling hos alla elever som ingår i verksamhetsområde grundskola och grundsärskola

2 Sidan 2 av 15 Innehållsförteckning Vår vision 3 1. Utvärdering av föregående plan 4 2. Personalens, elevers och vårdnadshavares delaktighet i likabehandlingsplanen 4 3. Kartläggning och nulägesanalys Skola Fritidshem Tydliga mål och konkreta åtgärder Skola Fritidshem Främjande arbete Skola Fritidshem Förebyggande arbete Skola Resultat för en del av skolans kartläggning Fritidshem Rutiner för att upptäcka diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling Rutiner för att utreda och åtgärda kränkning av personal mot elev Rutiner för att utreda och åtgärder Hur görs likabehandlingsplanen känd? Upprättande av likabehandlingsplanen Årshjul över Idenors skolas arbete med likabehandlingsplanen 15 BILAGOR: Bilaga 1 Idenors skolas kartläggning av trivsel, likabehandling och kränkande behandling Bilaga 2 Dokumentation av kränkande behandling och diskriminering

3 Vår vision Tillsammans ska vi göra Idenors skola till en trygg arbetsplats. Det gör vi genom att visa varandra omtanke, respekt, hänsyn och ta ansvar. Värdegrundsarbetet ska avspegla sig i beteende och förhållningssätt. Alla är olika men lika mycket värda. Nolltolerans mot kränkande och diskriminerande behandling. Sidan 3 av 15 Vi ska bedriva ett systematiskt likabehandlingsarbete. Förankra det hos all personal på skolan så att atmosfären på vår skola präglas av gemensamt förhållningssätt och samsyn. Det gör vi genom att alltid främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen bygger på Skollagen (6 kap) och åtgärder mot kränkande behandling och aktuella bestämmelser i Diskrimineringslagen. Dessa finns att läsa i sin helhet på: _sfs /?bet=2010:800#K6 Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag _sfs /?bet=2008:567

4 1. Utvärdering av föregående likabehandlingsplan Sidan 4 av 15 Vi har utvärderat och bearbetat brister i föregående likabehandlingsplan. För att utvärdera vår verksamhet så har vi i valt att använda en enkät och en trygghetsvandring som är känd för elever och personal. Vi minimerar risken för bortfall och får alla elevers svar vid samma tidpunkt års enkätresultat är grunden till nästa års likabehandlingsplan. 2. Personalens, elevers och vårdnadshavares delaktighet i likabehandlingsplanen En viktig del i det förebyggande arbetet är klassråden som är schemalagda, samt ett väl fungerande elevråd. Elevernas delaktighet och ansvar för trygghet och trivsel på skolan ska alltid finnas med på dagordningen i klassråd/elevråd. Det förebyggande arbetet på fritidshemmet drivs på fritidsrådet. Personalen gör eleverna delaktiga i likabehandlingsplanen genom att på klassråd, fritidsråd och elevråd diskutera begreppen. Personal och föräldrasamverkansrådet ger sina synpunkter på likabehandlingsplanen innan den slutgiltiga versionen. Vår likabehandlingsplan ska finnas att läsa på skolans hemsida. Vårt mål är att en elevnära likabehandlingsplan utarbetas av elever, rektor, trygghetsgruppen och fritids. Den ska skickas ut till vårdnadshavare som läser den med sitt barn. 3. Kartläggning och nulägesanalys 3.1 Skola Eleverna har i enkäten svarat hur de upplever sin skolsituation. Frågan följs även upp på utvecklingssamtalet. Språkbruket Eleverna uppger att det språkbruk som finns på skolan är hårt och oacceptabelt. Samma sak framkom i Skolinspektionens rapport; Av intervjuer med lärare, elever och representanter för elevhälsan framgår det att det förekommer kränkningar liksom ett hårt språkbruk mellan eleverna på Idenors skola. Trygghet I Skolinspektionens rapport står även; Eleverna i de lägre årskurserna berättar att även om de för det mesta känner sig trygga i skolan, är flera rädda för de äldre eleverna i skolan Regler och arbetsro Skolinspektionen skriver vidare att eleverna efterlyser av de vuxna sätter in tydligare och kraftfullare åtgärder. I vår kartläggningsenkät framkom det att eleverna inte har arbetsro i sitt klassrum. I Skolinspektionens rapport står; De elever vid Idenors skola som Skolinspektionen intervjuat, uppger att det brister i studiero i ett par klasser och i olika årskurser. Detta bekräftas också av Skolinspektionens enkät inför tillsynen, där närmare hälften av eleverna i årskurs 5 uppger att andra elever stör ordningen i klassrummet. Eleverna säger själv att det

5 Sidan 5 av 15 oftast handlar om ett fåtal elever i de här klasserna som på olika sätt stör undervisningen och inte lyssnar på lärarnas tillsägelser. 3.2 Fritidshem Fritidshemmets trygghetsvandring genomförs en gång per år. Trygghetsvandringen sker både ute och inne. Alla elever som genomför vandringen får tre ansiktsuttryck (glad, ledsen och neutral) på lappar. De går runt i lokalerna och lämnar det ansikte som de tycker passar bäst på platsen. Sedan går gruppen ut ur rummet, pedagogen vänder på ansiktena och gruppen kommer in och tillsammans diskuterar de varför resultatet ser ut som de gör. Om det finns ledsna ansiktsuttryck tar pedagogen tillsammans med gruppen fram förändringar som gör att det ska bli bättre. Förändringen följs sedan upp genom en ny trygghetsvandring. Personalen på fritidshemmet har genomfört trygghetsvandringar hösten 2014 både inne och ute. Analysen av trygghetsvandringsvandringen visar på att alla elever kände sig trygga i både inne- och utemiljön. Det framgår tydligt att eleverna upplever en del av lärande miljöerna inne- och ute som tråkiga och ostimulerande, vilket resulterar i spring- och ostrukturerade lekar. Det har skett en förändring då detta resultat inte framkom under fjolårets trygghetsvandring.

6 Sidan 6 av Tydliga mål och konkreta åtgärder 4.1 Skola Språkbruk: Alla vuxna som finns på skolan ska markera dåligt språkbruk och erbjuda bättre alternativ. I våra arbetslag har vi lyft frågan om dåligt språkbruk. Det började vi med förra året. Ex; Vad är acceptabelt språkbruk på vår skola? Vi fortsätter detta arbete. Eleverna ska under vårterminen få en förståelse för vad som är och inte är acceptabelt språkbruk. Vi diskuterar och arbetar med att göra eleverna medvetna om de ord som slentrianmässigt används. Trygghet Vi har bestämda platser i matsalen, klassrummen och vid behov i badbussen. Det finns rastvakter ute på varje rast. Rastvakterna bär västar eller band för att synas. Det behövs fler vuxna ute på skolgården under raster, luncher och vid bussvakt. Fler vuxna ute minskar konflikter. Hur vi ska lösa detta diskuteras i varje arbetslag och vi försöker tillsammans finna på lösningar. Vi fortsätter med det påbörjade arbetet med rastverksamhet. Det ska utvecklas vidare och vi inför rastvärdar till aktiviteterna. Tillsammans med ansvarig personal ska år 6 redovisa rastverksamheten i ett aktivitetsschema. I schemat ska det stå vilka elever som är ansvariga och vilken aktivitet som ska gälla för veckan. Anslag skall göras av ansvarig personal på lämplig plats. Regler och arbetsro Vi har gemensamma ordningsregler för att skapa en god arbetsmiljö. Våra ordningsregler med tillhörande konsekvenser måste revideras och förankras hos personal, elever och vårdnadshavare. Vi fortsätter med att i början på varje termin utarbeta ett klasskontrakt utifrån frågorna: 1. Vad behövs för att vi ska lära oss så mycket som möjligt? 2. Vad behöver vi för att kunna jobba bra och trivas tillsammans? Varje klass sammanställer ett klasskontrakt som synliggörs för alla på lämplig plats i klassrummet.

7 Sidan 7 av Fritidshem All personal är medforskare med eleverna. Personalen rör sig kontinuerligt i alla lokaler och erbjuder aktiviteter på angivna platser. Personalen fördelar sig i de olika lokalerna och är tillgängliga för eleverna Erbjuder eleverna inspirerande lärmiljöer. Utifrån elevernas inflytande och delaktighet skall vissa delar i inomhusmiljön åtgärdas, så att dessa blir mer pedagogiskt anpassad och att trivseln ökar. Det skall finnas möjlighet till läxhjälp och lusten att läsa skall främjas. Personal tillsammans med elever skapar och utformar ett läxrum/läsrum i form av lugna rummet. Personalen skall tillsammans med eleverna arbeta aktivt med det sociala samspelet, nolltolerans mot mobbning, fula ord, utanförskap, kränkning. Personalfördelningen gör att utanförskap, mobbning och kränkning kan hävas genom att personalen finns tillgänglig där eleverna leker. Uppkomna situationer kan brytas på en gång då personalen är på plats. Arbeta med kontinuerliga fritidsråd där elevernas inflyttande sätts i fokus. En gång i månaderna träffas några från personalen och några elever i ett fritidsråd, där synpunkter och önskemål från eleverna tas upp och diskuteras.

8 Sidan 8 av Främjande arbete 5.1 Skola Det främjande arbetet ska; syfta till att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde riktas mot alla och bedrivas kontinuerligt omfatta diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, samt ålder. omfatta all personal som arbetar på skolan Det kan till exempel handla om att: kompetensutveckling, både personal och elever. personalen planerar utflykter och friluftsdagar så att alla elever ges förutsättningar att delta. personalen skaffar sig genuskunskap och granska sitt arbete utifrån ett normkritiskt perspektiv. personalen ger pojkar och flickor lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. personalen belyser rasismens idéhistoria och vilka effekter den haft på det svenska samhället. personalen ser över läroböcker och andra läromedel utifrån ett normkritiskt perspektiv och belyser olika typer av familjebildningar eller olika minoriteter. personalen skaffar kunskaper om olika religiösa högtider. almanacka med alla religioners högtider köpas in för att uppmärksamma och avdramatisera andra religioners seder och bruk. personal och elever skapar olika alternativ för social gemenskap, där elever i olika åldrar och från olika årskurser umgås och samarbetar. personalen tar upp homo- och bisexualitet integrerat i ämnen som so, svenska, historia, matte och engelska. Undervisa om lagstiftning och reformer. Det bör finnas insatser som motverkar homofobi. all personal på skolan ska arbeta med likabehandlings- och värdegrundsfrågor minst 20 minuter varje vecka. Trygghetsgruppen gör en planering för likabehandlings- och värdegrundsfrågor. I alla klasser arbetar varje mentor med dessa främjande insatser. Reflektioner tas med till den positiva rundan i början av varje konferens. Vad har vi gjort? Vad kan bli bättre?

9 Sidan 9 av Fritidshem Syfte är att skapa en trivsam och trygg miljö för alla som vistas på fritidshemmet. Alla visar varandra: respekt omtanke hänsyn omfattar diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisktillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Detta kan handla om samarbete skola och fritidshem, fritidshemmet planerar aktiviteter som speglar skolans aktuella ämnesområden. pojkar och flickor skall i ett genusperspektiv ges ett lika stort inflytande och utrymme i verksamheten elever i olika åldrar umgås och samarbetar tillsammans personalen skall erbjuda eleverna ett urval av välplanerade aktiviteter personalen utformar och ser till att det finns material att erbjuda eleverna personalen planerar och följer en strukturerad veckoplanering med aktiviteter personal tillsammans med eleverna arbetar aktivt med att ständigt förbättra hälsan och miljön i och runt fritidshemmet personalen får kompetensutveckling aktiviteter på fritidshemmet sker över ålders- och klassgränser personalen jobbar med sociala berättelser i förebyggande syfte för att visa hur man t.ex. är en bra kompis när fritidshemseleverna är ute är all personal ute med dem eleverna är med och planerar aktiviteter på fritidsråden

10 Sidan 10 av Förebyggande arbete 6.1 Skola Det förebyggande arbetet ska; syfta till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling och omfatta sådant som i en kartläggning av verksamheten identifieras som risker. Utifrån identifierade behov; ha rastvakter som har uppsikt över platser som eleverna upplever som otrygga se till att miljön i skolan är överblickbar skapas goda samspel och trygga relationer mellan personal och elever ta fram regler tillsammans med eleverna har vi klassråd där vi tar upp arbetsro, språkbruk och trivsel Resultat för en del av skolans kartläggning 15. Jag har en synlig eller osynlig funktionsnedsättning? 14. Alla på skolan blir behandlade på samma sätt? 11. Jag får du vara med och leka med andra barn i olika åldrar? 10. Fula ord används inte bland eleverna på skolan? 9. Ingen kallar mig för taskiga saker i skolan? 8. Ingen på skolan som skickar elaka mail eller sms till mig? 7. Trivs mycket bra i matsalen? 6. Känner mig alltid trygg i omklädningsrummet före/efter idrotten? 4. Har alltid någon att vara med på rasterna? 3. Har många kompisar i klassen? 2.Trivs mycket bra i klassen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Analysen av enkäten visade goda resultat överlag. 60 % av eleverna anser att det används fula ord på skolan. 38 % av eleverna anser att trivseln i matsalen och arbetsron ska förbättras. En sjättedel av eleverna på skolan svarade att de blev kallade för taskiga saker av andra elever. Det visar på en minskning på 9 % i jämförelse med fjolårets enkät.

11 Sidan 11 av Fritidshem Det förebyggande arbetet ska; syfta till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling och omfatta sådant som i en kartläggning av verksamheten identifieras som risker. Utifrån identifierade behov; ha personal som har uppsikt över platser som eleverna upplever som otrygga se till att miljön på fritidshemmet är överblickbar skapas goda samspel och trygga relationer mellan personal och elever ta fram regler och förhållningssätt tillsammans med eleverna har vi fritidsråd där vi tar upp aktiviteter, språkbruk och trivsel

12 7. Rutiner för att upptäcka diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling Det åtgärdande arbetet: Sidan 12 av 15 kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier elller kränkande behandling. ska påbörjas genast när det kommit signaler om att elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Rektor skall informeras så snart som möjligt. innebär att verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas. 7.1 Rutiner för att utreda och åtgärda kränkning mellan personal mot elev Personal som blir varse kränkning meddelar skyndsamt rektor. Händelsen ska dokumenteras Rektor har samtal med berörda parter. Samtalet ska dokumenteras Rektor informerar vårdnadshavare. Skriver handlingsplan och ser till att lämpliga åtgärder vidtas. Rektor följer upp ärendet efter cirka en vecka i ett samtal med berörda parter och vårdnadshavare. Ärendet ska dokumenteras Rektor tillsammans med huvudman fattar beslut om disciplinära åtgärder ska vidtas eller om en anmälan ska göras. Rektor informerar den anställde om rätten till fackligt stöd. Rektor följer upp ärendet i återkommande samtal med den personal som kränkt eleven tills rektor bedömer det som att kränkningar inte upprepas.

13 Sidan 13 av Rutiner för att utreda och åtgärda kränkning mellan elever Varje personal har ansvar för att upptäcka och stoppa diskriminering och kränkande behandling. Det innebär att: genast ingripa vid pågående konflikt så snart som möjligt samtala med berörda elever vara uppmärksam på sitt eget förhållningssätt stötta varandra i konflikthantering Varje barn ska uppmuntras att prata med sin lärare/annan vuxen när de far illa eller ser att någon annan gör det. Om en elev känner sig diskriminerad eller kränkt sker följande Inblandade elever har samtal med berörd personal (Trepartssamtal) Båda parterna är överens och saken är utagerad Uppföljning sker efter 2 veckor Problem kvarstår: Fortsatt trepartssamtal Föräldrakontakt Rektor informeras Båda parterna är överens och saken är utagerad Uppföljning sker efter 2 veckor Problem kvarstår: Trygghetsgruppen tar vid i samråd med mentor Trygghetsgruppen har samtal med eleverna Fortsatt föräldrakontakt Rektor får fortsatt information Båda parterna är överens och saken är utagerad Uppföljning sker efter 2 veckor Problem kvarstår: Rektor kopplas in och har samtal med elever, föräldrar och berörd personal Åtgärdsplan upprättas och skrivs under av båda parter Båda parterna är överens och saken är utagerad Uppföljning sker efter 2 veckor Problem kvarstår: Rektor vidtar ytterligare åtgärder såsom kontakt med psykolog, socialtjänst, polis m.fl Båda parterna är överens och saken är utagerad Uppföljning sker efter 2 veckor

14 Sidan 14 av Hur görs likabehandlingsplanen känd? Elever Vårdnadshavare Personal Hur? När? Vem? Information på klassråd, elevråd Under hela Lärare på klassråd och och fritidsråd. året rektor på elevråd samt Information på föräldrasamverkansråd och föräldramöte. Vårdnadshavare lämnar sina synpunkter. Utskick till alla vårdnadshavare. Planen finns på kommunens hemsida. Likabehandlingsplanens enkät och trygghetsvandring sammanställs och analyseras. En ny likabehandlingsplan upprättas och den tas upp på en APT och redovisas för all personal. Personalen lämnar sina synpunkter. Under hela året november/ januari pedagoger på fritidshemmet. Rektor lägger ut planen på Google apps och lärare mailar hemmen. Lärare och pedagoger. Lärare, pedagoger samt rektor och trygghetsgrupp 9. Upprättande av likabehandlingsplanen Framtagande av främjande åtgärder görs i samband med höstterminens start. Upprättande av kartläggningen och framtagande av förebyggande åtgärder sker en speciell dag på höstlovet vecka 44. Trivselfrågor på skolan till alla elever ställs i samband med utvecklingssamtalet på höstterminen och följs upp under vårterminen. Trygghetsvandring på fritidshemmet görs i november. Upprättande av förebyggande och främjande åtgärder görs med eleverna i april. I maj upprättas likabehandlingsplanen. Resultatet mäts i nästkommande elevenkät och trygghetsvandring. Deltagare: Personalen tillsammans med rektor Ansvarig: Rektor

15 Sidan 15 av Årshjul över Idenors skolas arbete med likabehandlingsplanen Återkoppling resultat kartläggning samt presentation av förebyggande åtgärder till elever I klassråd och elevråd. Till vårdnadshavare i föräldrasamverkansråd. Kartläggning; - Elevenkät - Trygghetsvandring - Min trivsel i Unikum Fastställande av likabehandlingsplan Enkät till föräldrasamverkansråd Uppföljning av förebyggande och främjande åtgärder med eleverna Fastställa främjande åtgärder i arbetslaget Jobba med regler i klasser och på elevråd Upprättande av likabehandlingsplan med personal

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem 2017 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015 ÅRLIG PLAN mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan BLÅ HUSET 2015 Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete 4. Definitioner/ begrepp 5. Kartläggning/Mål 6. Åtgärder 7. Uppföljning

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkerskolan Fritidshem, förskoleklass, åk 1-6 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 Vår vision Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet. Vårt mål Vårt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

Onsjöskolans likabehandlingsplan

Onsjöskolans likabehandlingsplan 151007 Onsjöskolans likabehandlingsplan Onsjöskolans likabehandlingsplan omfattar såväl arbetet med likabehandling, arbetet mot diskriminering (Diskrimineringslagen) och arbetet mot kränkande behandling

Läs mer

Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling 2012-11-02 Likabehandlingsplan Förskolor och skolor i Laholms kommun har ett krav enligt lag om att upprätta en likabehandlingsplan.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Susanne Berndtros, rektor Likabehandlingsgruppen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Graningegården 2013/2014 Inledning Vi vill utforma vår skola, Graningegården, så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som är präglad av trygghet,

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

2015-08-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR GARPENBERGS SKOLA

2015-08-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR GARPENBERGS SKOLA 2015-08-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR GARPENBERGS SKOLA 2015-2016 2015-08-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola 150901 160831 Innehåll Inledning...3 Granbackaskolans vision...3 Redovisning av föregående års

Läs mer

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/2016 PHONE EMAIL WEB Monstensvägen 4, 13768 Jordbro Kvarnbacksskolan@haninge.se www.kvarnbacksskolan.se INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Boo Gårds skola 2011/12

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Boo Gårds skola 2011/12 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Boo Gårds skola 2011/12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Policy... 3 Lagar och begrepp... 3 Främjande och förebyggande arbete... 4 Varningssignaler...

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Trygghetsplan. Trygga elever i Höörs kommun. Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012. Plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Trygga elever i Höörs kommun. Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012. Plan mot kränkande behandling Skola och fritidshem Lindvallaskolan Trygghetsplan Trygga elever i Höörs kommun Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012 Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning

Läs mer

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplanen består av tre delar: Plan mot kränkande behandling Plan mot mobbing Likabehandlingsplan Kommunens beslut och styrning Barn- och utbildningsnämnden tog

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller klass

Läs mer

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-6, fritidshem och förskoleklass Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kullens Skola

Likabehandlingsplan för Kullens Skola Likabehandlingsplan för Kullens Skola Innehållsförteckning Inledning 3 Skolans målsättning 3 Lagstiftning och styrdokument 3 Kullens skolas värdegrund 5 Främjande och förebyggande insatser 6 Kartläggning

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Sollentuna 2014 01 31. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/15

Sollentuna 2014 01 31. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/15 Sollentuna 2014 01 31 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/15 1 Innehållsförteckning Skolans vision och uppdrag 3-4 Rektor, skolpersonal, elever, vårdnadshavare 5 vem har ansvar

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på.

LIKABEHANDLINGSPLAN. för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på. LIKABEHANDLINGSPLAN för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på Öregrunds skola 2015 2 (6) Avsiktsförklaring Likabehandlingsplanen syftar till att

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision Plan mot kränkande behandling och diskriminering ( nedan kallad Pkbd) vid Lunds skola Fritidshem, 13/14 Planen antogs i november 2013 och gäller i ett år. Vår policy Vi på Lunds skola bygger vår verksamhet

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 5 Vision Område ÖST...

Läs mer

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Upprättad höstterminen 2014 Elevrådet åk 7-9 Christel Nilsson Utvärderas vårterminen

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Digerbergets skola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2013-2014

Digerbergets skola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2013-2014 Digerbergets skola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Planen gäller från 2013-10-01 till 2014-09-30 Introduktion Det här är Digerbergets skola och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mossens förskola 2013-2014

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mossens förskola 2013-2014 1(15) 2013-10-04 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mossens förskola 2013-2014 Inledning Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015 1 (15) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Ljungbyskolan skolår F-5 inklusive

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling för Hagaskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling för Hagaskolan. 1(10) 2014-01-07 Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling för Hagaskolan. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 692 80 KUMLA Stadshuset, Torget 1 019-58 80 00 019-58 81 15 kommun@kumla.se

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016

Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016 Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016 Förskolans främjande insatser Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för alla människors lika värde. Förebyggande åtgärder På Humlans förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för Likabehandlingsplan Enda sättet att få en vän är att vara en för S:t Olovsskolan 2015-2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår vision... 3 Mål... 3 Ansvariga för S:t Olovsskolans Likabehandlingsplan...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Upprättad: 2015-06-30 1 Innehållsförteckning Inledning/ bakgrund sid 2 Syfte med likabehandlingsplanen sid 2 Process av likabehandlingsplan

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkning

Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkning Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkning RO Ballingslöv/Farstorp/Hästveda F-3 Farstorps fritidshem Farstorp 2015-01-01 Innehållsförteckning Bakgrund s 1 Farstorps fritidshems vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

Årlig plan för lika behandling

Årlig plan för lika behandling Årlig plan för lika behandling Ålberga förskola Nyköpings kommun 2012-2013 Postadress Ålberga förskola Mossvägen 2-4 61190 Ålberga Telefon 0155-72265 sida Innehållsförteckning 1 1. Inledning och syfte

Läs mer

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem F-3 Läsår: 2014-2015 samt 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 Förskolan Öster Järs förskola, Trelleborg Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig

Läs mer

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Eklundaskolan 2013/2014

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Eklundaskolan 2013/2014 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Eklundaskolan 2013/2014 Örebro kommuns Trygghetsvision I Örebros förskolor och skolor har vi en trygghetsvision. Den antogs av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. läsåret 2014/2015. Reviderad 141007

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. läsåret 2014/2015. Reviderad 141007 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Reviderad 141007 Innehållsförteckning Inledning - verksamhetens långsiktiga mål och policy s. 3 Kartläggning av läsåret 2013/2014 s. 4

Läs mer

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Handläggare Datum Ärendebeteckning Henrik Hansson 13 2014-11-19 Likabehandlingsplan 0480-45 20 60 HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Likabehandlingsplan 2015 Åtgärder för att förebygga och motverka alla former

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahlsskolan läsåret 2015 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahlsskolan läsåret 2015 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Lendahlsskolan läsåret 2015 2016 Lendahlsskolans vision Trygghet, arbetsglädje, framtidstro Personal Elever Föräldrar Lendahlsskolan december 2015 Pelle

Läs mer

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och Fritidshem a för planen Rektor Anna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN 2014-2015 1 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 Innehållsförteckning: sida 3: Mål och vision. Så säger lagen. YTTERBYSKOLAN sida 4: Ansvarsfördelning för arbetet kring likabehandling.

Läs mer