Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor) Elevhälsan Skolsköterska Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Studievägledare Victoria Johannesson Kurator Jonny Lindström Elevrådet Elevrådet består av en representant från varje klass och Patrick Benabou (EK14A) är ordförande. Styrelsen har innefattar också följande befattningar: vice ordförande, kassör, sekreterare och elevskyddsombud. Vår vision På Fria Läroverken i Karlstad ska alla känna sig trygga och respekterade. Vår människosyn präglas av övertygelsen om att alla människor har lika värde. Vi tillåter därför inte någon form av diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller annan kränkande behandling och vi låter vår människosyn genomsyra verksamheten genom att ständigt vara i dialog med varandra kring dessa frågor. Planen gäller från till Elevernas delaktighet Eleverna har medverkat i framtagandet genom klassråd. Planen är även framtagen och granskad i samråd med skolans elevråd. Vårdnadshavarnas delaktighet Frågor kring likabehandling och diskriminering tas upp till diskussion under enskilda samtal med elever och vårdnadshavare. Vi informerar om och diskuterar planen under föräldramöten. Personalens delaktighet Likabehandlingsplanen har arbetats fram genom en särskild grupp där skolledning, elevhälsa och personal varit representerade. Gruppens förslag har därefter gåtts igenom i personalgrupperna som lämnat synpunkter. Förankring av planen Planen finns anslagen i förkortad version i varje klassrum och i informationshäftet som delas ut vid skolstart. Den finns i sin helhet på skolans hemsida och ELITS (lärare och elevers gemensamma IT-plattform).

3 Utvärdering Beskrivning av hur fjolårets plan har utvärderats Utifrån resultaten på elevenkäter som genomförts under året har föregående plan diskuterats och utvärderats av skolans elevhälsa, skolans ledningsgrupp samt elevråd. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan. Skolans elevhälsa som består av rektor, biträdande rektorer, specialpedagog, SYV, skolsköterska samt kurator. I skolans ledningsgrupp ingår rektorer och arbetslagsledare från skolans tre arbetslag. Skolans elevråd består av elever från de olika programmen. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan. Målen från föregående år var att: Alla elever oavsett funktionshinder ska känna tillhörighet till sin klass och skolan som helhet. Alla elever och medarbetare i verksamheten ska känna sig trygga samt våga och tillåtas att var sig själva oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Att stärka trivsel och trygghet på skolan kring uppehållsrum och i sociala medier. Resultat: För att öka trivseln i uppehållsrum har vi utrustat skolan med fler bordtennisbord och vi arbetar vidare med att göra vårt skolbibliotek mer tillgängligt för eleverna. För att öka trivseln och tryggheten på sociala medier bokade vi en gästföreläsare från Karlstads universitet som föreläste för elever och lärare om Facebook och riskerna med sociala medier. Även om detta var en punktinsats var föreläsningen uppskattad och något som bör återkomma även nästa läsår. Resultaten från våra olika enkäter visar att vi har en hög trygghet och trivsel på skolan. Vi har emellertid kartlagt några områden som vi behöver fortsätta arbetet kring (se Kartläggning). Årets plan ska utvärderas senast Beskrivning av hur årets plan ska utvärderas. Utvärdering och uppföljning sker en gång per läsår. Elevhälsan och elevrådet får vid läsårsslut i uppdrag att tillsammans läsa, diskutera och revidera planen som använts under året. Rektor kallar till ett ledningsgruppsmöte där personal och representanter ur elevrådet tillsammans färdigställer årets plan. Detta arbete ska initieras av biträdande rektorer i början av maj för att nästa läsårs plan ska kunna färdigställas i början av läsåret. Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor Magnus Alehed

4 Främjande insatser 1. Främja likabehandling oavsett funktionsförmåga Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning Mål och uppföljning Alla elever ska oavsett funktionsförmåga känna tillhörighet till sin klass och skolan som helhet. Lärare ska i klassrummet ge det extrastöd som elev med funktionsnedsättning kan behöva eventuellt med handledning från specialpedagog eller skolsköterska. Insats från skolan När information om elevs funktionsnedsättning når skolan ska relevant information efter samråd med elev och vårdnadshavare informeras vidare till mentor och berörda lärare. Elevens behov utreds och eventuellt upprättas ett åtgärdsprogram. Specialpedagogen ser till att berörda lärare vid läsårsstart nås av informationen kring elevens behov och informerar nya lärare när eleven flyttas upp en årskurs. Ansvarig Biträdande rektor och elevhälsan i samarbete med mentorer. När ska insatsen vara klar Arbetet påbörjas i samband med elevens skolstart och fortsätter under studietiden. 2. Motverka diskriminering och kränkande behandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Alla elever och alla medarbetare i verksamheten ska känna sig trygga samt våga och tillåtas att vara sig själva oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Ingen i verksamheten får utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla elever och alla medarbetare ska känna till att det finns rutiner och likabehandlingsplan gällande utredning av misstänkt diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Elever och personal ska ha kännedom om skolans människosyn och värdegrund som bygger på att alla människor har lika värde. Elever ska känna till vart de ska vända sig om de själva känner sig kränkta eller ser någon annan bli det.

5 Skolans insats Personal informeras och diskuterar inför varje läsår årets likabehandlingsplan och i samband med det skolans värdegrund gällande människosyn samt lagstiftningen kring diskrimineringsgrunderna. Elever delges vid läsårsstart skolans värdegrund samt informeras om likabehandlingsplanen och de åtgärder som vidtas vid misstanke/upptäckt av kränkning. I klassrummen anslås information om vart elever vänder sig om de själva känner sig kränkta eller upplever att någon annan blir det. Elevhälsan ska presentera sig i början av läsåret för de nya eleverna. Ansvarig Rektor Magnus Alehed När ska insatsen vara klar Genomförs vid varje läsårsstart

6 Kartläggning Kartläggningsmetoder För att undersöka och kartlägga elevernas uppfattning av trygghet på skolan har skolan genomfört en trygghetsenkät som eleverna besvarat anonymt. Förutom denna enkät utgår vi även från två övergripande elevenkäter som eleverna besvarat under våren. Den ena av dessa två enkäter genomförde Fria Läroverken som en del av sitt kvalitetsarbete och den andra ingick i Karlstads kommuns kvalitetsundersökning. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur har eleverna involverats i kartläggningen? Trygghetsenkäten togs fram i samarbete med skolans elevråd. Kommunens enkätundersökning och Fria Läroverkens undersökning är undersökningar som tagits fram externt. Hur har personalen involverats i kartläggningen? Trygghetsenkäten togs fram av skolans rektorsgrupp och elevhälsa. Kommunens enkätundersökning och Fria Läroverkens undersökning är undersökningar som tagits fram externt. Resultat och analys Resultat av EHT enkätundersökningen: Trygghetsenkäten efterfrågar om eleverna känner obehag/otrygghet på någon specifik plats i och kring skolan. Av 185 svar från elever i årskurs 1 och 2 så visar resultatet att eleverna generellt känner sig mycket trygga på vår skola. Av de 185 så har 20 uppgett att de känner obehag/otrygghet på någon plats och det fördelar sig enligt nedan: Plats Entrén Annan plats där skolan har lektioner, t.ex. idrottshallar Matsal 5 1 Toaletter 2 1 Uppehållsytorna 6 1 Korridorer 1 1 Klassrum 3 Grupprum 2 Sociala medier 1 2

7 Resultatet från kommunens elevenkät visade att (på en skala 1-5): Jag känner mig trygg i skolan: 4,8 4,6 4,8 4,7 Det är arbetsro på lektionerna: 3,7 3,4 3,9 3,8 Jag tycker det är roligt att gå på skolan: 3,7 3,7 3,9 3,8 Det råder en positiv stämning på min skola: 4,5 4,2 4,4 4,4 Det är trevliga lokaler på skolan: 4,3 4,1 4,3 4,2 Pojkar och flickor har lika villkor i skolan: 4,6 4,3 4,6 4,4 Tillgängligheten till elevhälsa är god på min skola: 4,5 4,2 4,3 4,4 Jag blir bra bemött på min skola: 4,7 4,4 4,6 4,4 I årets Frias elevenkät har delvis nya frågor och ny skala använts, vilket gör det svårt att direkt jämföra siffror med föregående år. Här är de frågeområden som gäller trygghet på skolan. Den sista kolumnen visar det sammanlagda resultatet från övriga Fria skolorna Totalt Jag vet vilka ordningsregler som gäller på skolan: 4,17 4,4 4,41 4,16 Jag vågar framföra mina åsikter: 4,96 (skala 1-6) 4,1(sk 1-5) - - Jag tycker jag kan få arbetsro i skolan: 4,62 (skala 1-6) 3,9 (sk 1-5) 3,95 3,66 Jag känner mig trygg i skolan: 4,52 4,7 4,74 4,43 På min skola bryr sig eleverna om varandra: 3,82 4,1 4,19 3,74 De vuxna på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt: 4,19 4,4 4,33 4,01 Analys 2015 Utifrån resultaten 2014 så bestämde vi att vi skulle arbeta med fokusområdet kränkningar på sociala medier. För att jobba med det så tog vi in en föreläsare Henrik Sköld som pratade om och diskuterade sociala medier och förhållningssätt i sociala medier med eleverna. Resultaten från enkäten visar att några fler elever under året upplever obehag/otrygghet på vissa platser, exempelvis matsal och uppehållsytor. Tänkbara orsaker kan vara att det varit större trängsel i matsalen i år än förra året beroende på fler elever. Vidare har skolan tagit bort ett antal soffor i uppehållsytorna pga att de var utslitna. Det ekonomiska läget förhindrade att nya soffor kunde köpas in. När vi tittar på de kommentarer som eleverna skrivit i enkäten så framkommer att det saknas sittplatser i matsalen, när det gäller uppehållsytorna så framkommer samma typ av svar nämligen att det behövs fler sittplatser. Utifrån de svar vi fått angående klassrumstrivsel så upplever några elever klassrummen som stökiga med papper och snus på golvet. Några uppger också att ljudnivån är hög i klassen vilket gör det svårare med arbetsro. I våra tre enkäter ser vi även i år fortsatt väldigt bra resultat. Eleverna känner stor trivsel och trygghet på skolan. Detta blir ännu tydligare när vi ser jämförelsen med de övriga skolorna inom Fria Läroverken. En fråga som sticker ut som förbättringsområde i alla enkäter är studiero, där når vi inte upp till övriga områdens fina resultat.

8 Förebyggande åtgärder 1. Stärka trivsel och trygghet på skolan. Områden som berörs av åtgärden Trygghet/trivsel och arbetsro Mål och uppföljning Vi vill att eleverna skall känna sig trygga och trivas i skolans alla miljöer. Kartläggningen visar att vi ska inrikta oss på att bibehålla den fina fysiska skolmiljö och ytterligare förstärka rastaktiviteter och tillgången på sittplatser i såväl uppehållsrum och skolans matsal. Vi vill också förbättra arbetsron på skolan. Uppföljning av åtgärderna görs i nästa års enkäter och i samråd med elevrådet. Elevrådets synpunkter fångas på första mötet i september när elevrådsstyrelsen väljs Skolans och elevrådets åtgärder (beslut efter möte 17/9) Se över matsalsschemat för minskad trängsel, också med tanke på att elevantalet kommer att öka ytterligare kommande läsår. Köpa in fler soffor så att fler elever kan känna att det finns platser att sitta på. Göra insatser i de klasser där det behövs angående arbetsron. På ett av programmen görs ett försök där eleverna får lämna ifrån sig telefonen under lektionspasset. En annan åtgärd är att ändra möbleringen i vissa klassrum. För att fortsätta vårt arbete med att skapa trygghet på sociala medier anlitar vi åter Henrik Sköld som föreläsare för våra åk 1. Motivering av åtgärder Åtgärderna utgår från elevenkäterna och elevrådets synpunkter. Alla elevrådsrepresentanter samlades på möte 17/9 och gick igenom enkätsvaren från våren och tyckte ovanstående insatser var en bra början. Under läsårets gång har elevrådet möjlighet att påverka ytterligare insatser. Ansvarig Rektor Magnus Alehed Datum när det ska vara klart september 2015

9 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling All personal på skolan ska visa lyhördhet och vara observanta på elevernas beteenden i klassrummet och på rasterna kring sådant som kan vara indikationer på mobbning eller kränkande behandling. - Mentor har två utvecklingssamtal per år med sina mentorselever. Där lyfter mentor alltid frågan om hur eleven trivs i skolan och om eleven upplever någon form av kränkning av elever eller personal. - Varje år görs flera elevenkäter där elever har möjlighet att uttrycka sina åsikter och erfarenheter gällande trygghet och trivsel. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till skolans; samtliga mentorer, elevhälsoteamet (rektor, biträdande rektorer, kurator, skolsköterska, specialpedagog) samt övrig personal i form av administratörer, SYV och skolmorfar. -Skolsköterska erbjuder hälsosamtal med alla i årskurs 1 där eleverna har möjlighet att berätta om skolsituation och eventuella kränkningar. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever För att utreda och åtgärda kränkningar har vi utarbetat följande rutiner: Vid misstanke om att en elev kränkts informeras mentor till den kränkta eleven skyndsamt. Mentor samtalar med berörd elev och dokumenterar deras versioner i bifogad dokumentationsblankett och informerar rektor. Respektive mentor informerar vårdnadshavare, om eleverna är under 18 år. Detta gäller både drabbade elever och den/de som utfört kränkningen. Mentor följer upp ärendet och bestämmer tillsammans med rektorer eller EHT om elevhälsoåtgärder. Mentor ska om den kränkte eleven vill, arrangera ett möte med de elever som eleven känner sig kränkt av. Detta möte ska ske tillsammans med berörda mentorer och vårdnadshavare om så önskas. Mentor ska, om kränkningarna inte upphör, ta upp ärendet med elevhälsan där rektor och kurator ska göras delaktiga. Då fattas beslut om vidare åtgärder, till exempel polisanmälan. Mentor ansvarar, tillsammans med berörda mentorer, för uppföljning och rapportering till elevhälsan. Uppföljningen dokumenteras i bifogad dokumentationsblankett. Mentor till den/de som kränkt annan elev: Samtalar med denna/dessa och dokumenterar samtalet. Samtalar med vårdnadshavare om eleven/erna är under 18. Även detta dokumenteras. Följer upp ärendet tillsammans med mentor för den kränkta eleven. Ansvarar tillsammans med berörda elever för uppföljning och rapportering till elevhälsan.

10 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Så snart ansvarig rektor fått kännedom om att personal på skolan kränkt elev eller att det kan ha inträffat ska rektor skyndsamt utreda uppgifterna. Rektor vidtar följande åtgärder: Samtalar med berörd elev. Samtalar med berörd personal Samtalar med eventuell tredje person. Underrättar vårdnadshavare till eleven. Eleven erbjuds stöd, eventuellt upprättas ett åtgärdsprogram. Disciplinåtgärd mot den kränkande personalen övervägs. Eventuellt kontaktas de sociala myndigheterna för samråd och eventuellt en anmälan. Rutiner för uppföljning Mentor till den kränkta eleven har samtal med denne under första veckan. Är inte eleven i skolan ska mentor ringa och fråga hur eleven mår. Därefter träffas mentor och elev en gång i veckan för ett samtal kring detta. Viktigt att de sätter sig ner i ett formellt samtal. Detta fortgår tills dess att eleven önskar avsluta. Mentor till den kränkta eleven hålls informerad. Rutiner för dokumentation En lärare, mentor eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektor är skyldig att anmäla vidare till huvudman. Händelsen dokumenteras av berörd personal på "Blankett för anmälan om kränkande behandling", finns på Elits. I dokumentation ska det tydligt framgå vilken form av kränkande behandling och vilken diskrimineringsgrund det handlar om. Det ska finnas en beskrivning av händelsen, vem som är uppgiftslämnare samt vilka åtgärder som vidtagits av rektor och huvudman. Ansvarsförhållande När elev kränkts av annan elev är det mentors ansvar att följa de fastslagna rutinerna samt dokumentera detta. När det handlar om personal som kränkt elev är det rektor som ansvarar.

11 Blankett för anmälan om kränkande behandling En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. Rektor är skyldig att anmäla vidare till huvudman. Anmälan ska göras skyndsamt. (Skollagen 6 kap 10 ) Skolans namn: Klicka här för att ange text. Elevens namn: Klicka här för att ange text. Klass: Klicka här för att ange text. Datum för händelsen: Klicka här för att ange text. Kränkande behandling Digitala/sociala medier Verbala trakasserier Psykosociala trakasserier, ex. ryktesspridning Textbaserade trakasserier, ex klotter Fysiskt våld Annat: Klicka här för att ange text. Kan kränkningen kopplas till en diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen, ange vilken/vilka. Ålder Kön Sexuell läggning Funktionshinder Etnisk tillhörighet Religion/trosuppfattning Könsöverskridande identitet eller uttryck Beskrivning av händelsen enligt den utsatte Klicka här för att ange text. Beskrivning av händelsen enligt den anmälde Klicka här för att ange text.

12 Beskrivning av händelsen enligt tredje part Klicka här för att ange text. Vilka åtgärder har vidtagits/planerats Klicka här för att ange text. Uppföljning av åtgärder Klicka här för att ange text. Uppgiftslämnare: Datum:Klicka här för att ange text. Namn:Klicka här för att ange text. Befattning:Klicka här för att ange text. Anmälan mottagen av rektor: Datum:Klicka här för att ange text. Namn:Klicka här för att ange text. Skola:Klicka här för att ange text. Anmälan mottagen av huvudman samt åtgärder: Ärendet återsänds till skolan för vidare Ärendet anses utrett utredning Återkoppling till huvudmannen ska ske datum: Klicka här Kommentarer:Klicka här för för att ange text. att ange text. Datum: Representant för Klicka här för att ange text. huvudmannen: Klicka här för att ange text.

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 7-9 a för planen Rektor Gertrud Ifversen Vår vision Västervångskolan

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Ulriksdalsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-10-26 Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/16 Ulriksdalsskolans förskoleklass, skola

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Ytterhogdals skola Bildning, Fritid och Kultur Ytterhogdals skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (11) Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildningen Läsår: 2014/2015 2 (11) Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-02-25 HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING Regelverket: 1. Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagens ändamål är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6 Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan för Orrefors Skola år F-6 år 2015-2016 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 Vår vision Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet. Vårt mål Vårt

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är åk 7-9 Ansvariga för planen Arbetsgrupp bestående av: Lena Haglund Ola Israelsson

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 Sidan 1 av 5 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 ÅBYSKOLAN Planen är framtagen i samverkan med elever och personal. Elever och personal har analyserat utvärderingen av 2014 års arbete,

Läs mer

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektor Tommy Thundahl Biträdande

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Postadress: Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad Besöksadress: Nokiagatan 20. Webb: karlstad.se/nobelgymnasiet Tel: 054-540 15 00 E-post: nobelgymnasiet@karlstad.se 1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2015/2016 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16

Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sunne gymnasieskola Broby Läsåret 2015/16 Ronnie Palmquist rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT HUDDINGE KOMMUN TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016 Trångsundsskolan Trångsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkerskolan Fritidshem, förskoleklass, åk 1-6 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens

Läs mer

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundsärskola Ansvariga för planen

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller klass

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Vikbolandets skolor LIKABEHANDLINGSPLAN. Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan. En plan för en trygg miljö VIKBOLANDSSKOLAN

Vikbolandets skolor LIKABEHANDLINGSPLAN. Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan. En plan för en trygg miljö VIKBOLANDSSKOLAN VIKBOLANDSSKOLAN Vikbolandets skolor Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN En plan för en trygg miljö Vi säger nej till alla former av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 1 INNEHÅLL Bakgrund Syfte Definition av diskrimineringsgrunder Definition av målgrupper Förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 Läsår: 2014/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling Forum Ystad 2016 01 01 Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Vuxenutbildning, Sfi, Särvux, Yrkesvux Ansvarig för planen Rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Innehållsförteckning Introduktion... 1 Vision... 1 Bakgrund... 1 Definitioner... 2 Kartläggning av risker... 3 Metod för kartläggningen...

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Jan Ohlsson (rektor)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Trygghetsplan 1 (12)

Trygghetsplan 1 (12) Trygghetsplan 1 (12) 2 (12) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av trygghetsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av trakasserier och kränkningar. All personal är

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Laestadiusskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Laestadiusskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Laestadiusskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Likabehandlingsgruppen december 2014 Grunduppgifter Verksamhet som omfattas av likabehandlingsplanen Laestadiusskolan Pajala, Gymnasie-

Läs mer

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen; förskoleklass, fritidshem, grundskola, årskurs 1-9 Läsår: 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 1 av 9 Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Vision Sida 3 2. Definitioner Sida 3 3. Rutiner,

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Bilaga till likabehandlingsplanen LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2015-10-22

Bilaga till likabehandlingsplanen LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2015-10-22 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2015-10-22 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01 har skolor

Läs mer

Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - åk 6, fritids Ansvariga för planen Rektor All personal Vår vision

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Guldkroksskolan 7-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Guldkroksskolan 7-9 Läsår 2015/2016 Fastställd ht 2015 av Skolledning Personal Elevråd Upprättad:

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014 2015 Planen gäller för samtliga elever och anställda inom RO X vid Västerviks gymnasium. Vision Västerviks gymnasium, rektorsområde X, präglas av respekt och

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Edsbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Edsbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Edsbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och Särskola 7-9 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 a för

Läs mer

Bessemerskolan Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 15/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 LUNDS KOMMUN Östratornskolan 2-9, fritidshem och LIG LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 Lagrum: Skollagen 6 kap. 8 I II III IV V FÖREBYGGANDE ARBETE RISKANALYS RISKINVENTERING OCH

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 a för planen Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten av centrala Bollnäs med närhet till skog och natur. Skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Söderparkskolan. Likabehandlingsplan. och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016

Söderparkskolan. Likabehandlingsplan. och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016 Söderparkskolan Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016 1. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan Solhagaskolan Jag Kan Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-9 Ansvarig för planen Joakim Börjlind, rektor Diskrimineringslagen 1

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. läsåret 2015/ 2016

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. läsåret 2015/ 2016 2015-11-26 Erik Dahlbergsgymnasiet LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING samt ORDNINGSREGLER läsåret 2015/ 2016 för Individuellt alternativ Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekonomiprogrammet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekonomiprogrammet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekonomiprogrammet INLEDNING Alla skolor i Sverige är enligt skollagen skyldiga att upprätta en plan mot kränkande behandling. Enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. a för planen Rektor och personalen

Läs mer

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 a för planen Rektor Vår vision Ledningen för Källängens skola

Läs mer

Vikbolandets skolor. Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN. En plan för en trygg miljö

Vikbolandets skolor. Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN. En plan för en trygg miljö KÄTTINGE SKOLA Vikbolandets skolor Dagsberg skola Kättinge skola Tåby skola Vikbolandsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN En plan för en trygg miljö Vi säger nej till alla former av diskriminering, trakasserier

Läs mer