Trygghetsplan 1 (12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsplan 1 (12)"

Transkript

1 Trygghetsplan 1 (12)

2 2 (12) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av trygghetsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av trakasserier och kränkningar. All personal är skyldig samt har ett stort ansvar i att upptäcka om trakasserier och kränkningar förekommer samt att handla och verka för en miljö som överensstämmer med läroplanens värdegrund. Trygghetsplanen mot kränkande behandling är fastställd av trygghetsteamet i samarbete med skolans ledning, personal, elevråd och föräldraråd. Dokument som ligger till grund för trygghetsplanen (bilaga 1): Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2008:567), Skollagen 6:e kapitlet Åtgärder mot kränkande behandling SFS (2010:800) Lgr -11, Normer och värden. Ansvariga för trygghetsplanen Rektor Eva Wadell Vår vision Alla elever på Enöglaskolan känner trygghet, gemenskap och arbetsglädje. Möten med människor och olika kulturer är betydelsefulla och ger lust och inspiration till utveckling och lärande. Planen gäller från Planen gäller till Barns/elevers delaktighet Skolans elever har lämnat synpunkter på vad trygghetsplanen ska innehålla och vad de tycker är viktigt att ha med via elev- och klassråd. Vårdnadshavarnas delaktighet Trygghetsplanen har presenterats vid föräldramöten och diskuterats med föräldraråd. Personalens delaktighet Skolans personal har diskuterat innehållet i trygghetsplanen på en arbetsplatsträff, därefter har den fastställts.

3 Förankring av trygghetsplanen Klasslärare går igenom trygghetsplanen med elever så att de känner till dess innehåll och förstår syftet med den. Trygghetsteamet kommer att göra en powerpointpresentation, klar vecka 37, som klasslärare kan använda när de presenterar trygghetsplanen för elever. På föräldramöte informeras om skolans trygghetsplan. Rektor ansvarar för att ny personal introduceras i trygghetsplanen när de börjar på skolan, även mitt i en termin. Klassföreståndare ansvarar för att nya elever introduceras. 3 (12)

4 4 (12) Utvärdering Utvärdering av fjolårets trygghetsplan Målen i trygghetsplanen utvärderas vid en APT för all personal vid läsårets slut utifrån de resultat som elevernas trivselenkät visade. Erfarenheter och slutsatser beskrivs och kommenteras i skolans kvalitetsredovisning. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets trygghetsplan Följande grupper deltog i utvärderingen: Trygghetsteamet All personal Alla elever via Trivselenkäten Resultat av utvärderingen av fjolårets trygghetsplan Under hösten, vecka 41, kommer eleverna diskutera DO:s Husmodell. Trygghetsteamet har en genomgång med personal kring Husmodellen så att Husmodellen förankras och genomförs på liknande sätt i alla klasser. Husmodellen kommer även att genomföras på fritids. Ärenden till Trygghetsteamet ska återkopplas till berörd personal på skolan. Enöglaskolan kommer inte ha någon vänskapsvecka under läsåret 2015/2016. Trygghetsteamet kommer under läsåret att planera olika aktiviteter utifrån temat trygghet, minst 2 gånger per termin. Under vårterminen genomförs Trivselenkät riktad till elever. Följande nya mål och åtgärder ska genomföras under kommande läsår; Mål Andelen elever som anger vid Trivselenkät vt 2016 att de trivs på rasterna ska öka med 5 % ( i fjol 92 % ) Andelen ärenden till Trygghetsteamet som är rast relaterad minskar. (2014/15 var antalet 26 st). 100% av eleverna upplever att skolans ordningsregler efterlevs. Ordningsregeln Alla får vara med, under förutsättningen att man uppträder juste uppmärksammas speciellt vid utvärdering.

5 5 (12) Planerade åtgärder Under kommande läsår ska Enöglaskolan arbeta med två områden; Skolans elever känner väl till och efterlever våra gemensamma ordningsregler. Raster skolans elever leker och har kul! Vid utvecklingssamtal lyfts trivselfrågor; raster och ordningsregeln alla får vara med, under förutsättningen att man uppträder juste. Under läsåret 2015/2016 finns det en rastgrupp på Enöglaskolan. Den består av personal på skolan som träffas på tisdagar för att planera rastverksamheten. Runt raster kommer ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas, varje månad genomförs en enkät med specifika rastfrågor som sen bearbetas av rastgruppen. En ggr/ månad deltar elevrådets styrelse i rastgruppens planering. Rastgruppen lyfter aktuella frågor vid morgonmöte. Klasserna diskuterar en specifik ordningsregel Alla får vara med, under förutsättningen att man uppträder juste. Återkoppling ges till den som anmält ärende till TRT när ärendet är avslutat Årskurs 6 erbjuds en innerast en gång i veckan. Datum för utvärdering av årets plan Maj/juni 2016 Utvärdering av årets plan Årets plan ska utvärderas av all personal samt skolans elevråd. Ansvarig för att årets plan utvärderas Eva Wadell

6 6 (12) Främjande arbete Det främjande arbetet utgår ifrån vårt övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Det främjande arbetet omfattar diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Det främjande arbetet är en del av vår enhets kontinuerliga värdegrundsarbete och syftat till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Vi arbetar systematiskt med skolans värdegrund, där vi analyserar kamratskap, stämning etc. på skolan, för att motverka alla former av diskriminering. Diskussioner sker med personal vid arbetsplatsträff, med skolans elevråd samt vid föräldraråd. Värdegrundstavlor ska finnas tydligt placerade i skolans klassrum och andra lokaler som elever vistas i. Skolan har fungerande tillsyn av skolgården under rasten och rastvakten bär väst för att synas bra. Vi har gemensamma ordningsregler för skolan. Främjande insatser Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla och genomförs utan att det föranleds av något särskilt problem. Nedanstående insatser ska genomföras under året. Våra prioriterade insatser som ska genomföras under året för att främja barns och elevers lika rättigheter Pantbod som leds av vuxna, vid rasttid Daglig uppföljning av elevers närvaro genom att en personal följer upp närvaron i klasserna och ringer hem till dem som inte har anmält frånvaro till skolan. Ansvar Lotta Hagberg Enligt schema Datum när det ska vara klart Sker kontinuerligt Sker kontinuerligt Rektor har varje termin arbetslagsmöte med en elevrepresentant per klass. Denna elev får på detta möte föra klassens talan kring olika frågor som klassen samtalat om på klassråden, bland annat trivsel och kamratskap. Eva Wadell November Eleverna diskuterar trygghet på skolan genom DO:s husmodell under höstterminen Trygghetsteamet Oktober En enkät om trivsel i skolan genomförs anonymt under vårterminen och används vid elevens utvecklingssamtal för att få en fördjupad information. Underlaget presenteras vid arbetsplatsträff samt för skolans klasser och föräldraråd. Trygghetsteamet Mars Teckningstävling arrangeras i syfte att diskutera handlingsplanen, höstterminen -15. Vinnande bidrag används till framsidan av denna plan. De 2 bästa bidragen från varje klass blir inramade och uppsatta Trygghetsteamet v. 37

7 7 (12) på skolans vägg vid matsalen. Elever i årskurs 5 besöker Fredens Hus där de är med i ett rollspel kring grupptryck, utanförskap och rädsla i skolan. Klasslärare Rektor ht 2015 vt 2016 Utbildning av trygghetsteamets medlemmar. Kartläggning läsåret 2015/2016 Kartläggningsmetoder I handlingsplanens kartläggning används följande: Analys av resultat från en enkät om trivsel i skolan som genomförs anonymt varje termin. Utvärdering av trygghetsteamets utredningar kring kränkande behandling. DO:s Husmodell Nämndens personalenkät Riktad enkät om raster Områden som berörts i kartläggningen Följande diskrimineringsgrunder och/eller kränkande behandling har berörts av kartläggningen. x Kränkande behandling x Kön x Könsidentitet eller könsuttryck x Etnisk tillhörighet x Religion eller annan trosuppfattning x Funktionsnedsättning x Sexuell läggning x Ålder Hur barnen/eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna har involverats i kartläggningen genom den elevenkät som de svarar på. Utifrån elevernas resultat från enkäten gör varje klass en egen kvalitetsredovisning där de sätter upp mål som de sedan följer upp under vårterminen. Eleverna har även involverats i kartläggningen genom att klasserna har diskutera trygghet på skolan med hjälp av DO:s husmodell. Hur personalen har involverats i kartläggningen Diskussion på arbetsplatsträff där all personal deltog utifrån resultat på personalenkät samt elevers Trivselenkät.

8 8 (12) Resultat och analys Kartläggning, Trygghetsteamets arbete Under läsåret 2014/2015 har skolans trygghetsteam fått in 34 ärenden att arbeta kring (jämför läsåret 2013/2014 då trygghetsteamet fick in 21 ärenden). Av de ärenden som kommit in till Trygghetsteamet så handlar 26 ärendena om elever som blir utsatta på raster. De blir utsatta genom att elever använder kränkande ord, slag eller sparkar. I 7 av 34 ärenden har elever blivit utsatt för slag och sparkar och i alla 34 ärenden har eleverna blivit utsatta för kränkande ord. Trygghetsteamet ser att det har tillkommit fler ärenden läsåret 2014/2015 som har handlat om kränkningar på nätet. Under läsåret 2014/2015 har Trygghetsteamet arbetat förebyggande genom en vänskapsvecka per termin där temat har varit raster och faddrar. Trygghetsteamet har även gjort en film som handlat om ordningsregler, som har varit ett mål i Trygghetsplanen för läsåret 2014/2015. I de flesta anmälningarna under läsåret 2014/2015 har det varit elever i årskurs 4 och årskurs 5 som upplevt att de har blivit utsatta. Av de 34 anmälningar som inkommit till Trygghetsteamet har det varit flest elever från årskurs 6 som har utsatt elever på skolan. Kartläggning, trivselenkät I mars 2015 fick skolans elever svara på en trivselenkät framtagen av trygghetsteamet på skolan. 90 % av eleverna på skolan svarade på enkäten. I enkäten finns fyra olika svarsalternativ, varav två beskriver en positiv uppfattning (stämmer helt och hållet och stämmer ganska bra). De två alternativen har vi lagt ihop i svaren nedan som redovisar Enöglaskolans resultat. 1. Jag trivs i klassrummet 95% 2. Jag trivs med mina klasskamrater 92% 3. Jag trivs med kamrater i andra klasser 81% 4. Jag trivs på rasten 92% 5. Jag trivs i matsalen 86% 6. Jag trivs i omklädningsrummet på idrotten 79% 7. Jag får arbetsro på lektionerna 79% 8. Jag ger andra arbetsro 92% 9. Jag trivs med personalen 95% 10. Jag trivs på morgonfritids 86% 11. Jag trivs på min fritidsavdelning 89% 12. Ingen på skolan är dum mot mig 63% 13. Jag är inte dum mot någon 94% 14. Jag vet inte någon i klassen som andra är dumma mot 60% 15. Jag får vara med på rasten 90% 16. Jag vet inte någon som inte får vara med på rasterna 69% 17. Jag har någon vuxen i skolan att prata med 91%

9 9 (12) Enkätresultatet visar att 95 % av eleverna trivs med personalen på Enöglaskolan. Andelen elever som anger att de upplever att de får vara med på rasten har minskat med 4 % (förut 94%, nu 90%) och andelen elever som anger att ingen på skolan är dum mot dem har minskat med 12 % (förut 75%, nu 63%). Andelen elever som uppger att de trivs på rasten har ökat med 1 % (förut 91%, nu 92%). Arbetet kring området rasten kommer att fortsätta under läsåret 2015/2016. Kartläggning, DO:s husmodell DO: husmodell kommer att genomföras i oktober 2015 och resultatet kommer inte vara med i Trygghetsplanen läsåret 2015/2016. Orsaken till att Enöglaskolan väljer att skjuta fram genomförandet är att Enöglaskolan har bytt lokaler och eleverna behöver få gå i skolan ett tag innan skolan kan kartlägga elevernas upplevelse av trygghet. Förebyggande åtgärder För att förebygga trakasserier och kränkningar har vi satt upp nedanstående mål utifrån ovanstående analys. & även utifrån enhetens SMART mål. Mätbara mål Åtgärd Ansvar Datum när det ska vara klart Skolansmål, SMART mål: Andelen elever som anger vid Trivselenkäten vt 2016 att de trivs på rasterna ska öka med 5% (i fjol 92%) Nystartad rastgrupp som består av personal på Enöglaskolan som kommer se över skolans rastverksamhet. Rastgruppen Vt 2016 Andelen ärenden till Trygghetsteamet som är rastrelaterade minskar. (214/2015 var antalet 26st). Nystartad rastgrupp som består av personal på Enöglaskolan som kommer se över skolans rastverksamhet. Rutin för återkoppling av ärenden Rastgrupp TRT Vt % av eleverna upplever att skolans ordningsregler efterlevs. Alla klasser diskuterar den specifika ordningsregeln; alla får vara med, under förutsättningen att man uppträder juste Klasslärare All personal Ht 2015

10 10 (12) Rutiner för akuta situationer Policy Enöglaskolan ska, i enlighet med rådande lagstiftning främja och förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och/ eller annan kränkande behandling på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Även annan kränkande behandling som inte direkt kan hänföras till diskrimineringsgrunderna skall förebyggas och förhindras. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Alla anmälningar inkommer till Trygghetsteamet och lyfts vid elevhälsans veckomöten. Inkommet ärende redovisas av skolans kurator. vilken problematik finns vad visar kartläggning vilka åtgärder är vidtagna Bedömning görs om eventuellt ytterligare åtgärder behöver vidtas. Ärendet följs och eventuellt nya bedömningar görs tills dess det är avslutat. Samtliga ärenden dokumenteras. I det förebyggande arbetet för att motverka kränkande behandling och trakasserier kommer Enöglaskolan även fortsättningsvis använda sig av Trygghetsteamets riktade insatser på grupp och organisationsnivå. De insatser som genomförs kommer efter en tid att följas upp och analyseras i syfte att planera fortsatta insatser eller för att göra ett avslut men även för att utveckla Trygghetsteamets metoder och insatser. Även föräldrar kommer att informeras om såväl insatser som resultat. Skolans kurator ingår i Trygghetsteamet och även i elevhälsan och kommer ha en central roll vid presentation och sammanfattning av ärenden. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Följande personer i personalen har utsetts till kontaktpersoner: Namn Frida Jonsheden, skolkurator Magnus Eriksson, fritidspedagod Mia Svensson, klasslärare Urban Landegren, klasslärare Kontaktuppgift Eleverna kan även vända sig till en anställd som de har förtroende för, även om den person inte tillhör den grupp som anges ovan.

11 11 (12) Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Nedan anges steg för steg vilka åtgärder som vidtas för att utreda när skolan får kännedom om att en elev kan vara utsatt för trakasserier eller kränkande behandling av andra elever. Anmäla Utreda Åtgärda Alla barn och elever tillförsäkras en god utbildning i en trygg miljö Personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med verksamheten anmäler detta till förskolechefen/ rektorn. Anmäla till huvudman Förskolechef/ rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäler detta till huvudmannen enligt rutin. Förskolechefen/rektor är utreder skyndsamt omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna eller trakasserierna. Utredningen genomförs utifrån behov av den som har delegation på att utreda ärenden. Utifrån utredningen görs en sammanfattning/ bedömning som återges till förskolechef/rektor. Förskolechef/rektor gör en bedömning utifrån underlaget om åtgärder ska vidtas. Informera huvudmannen Förskolechef/rektor håller huvudmannen informerad genom att skicka utredningen till avsedd adress enligt rutin Förskolechef/rektor vidtar de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Följa upp och utvärdera För att förvissa sig om att kränkningarna inte upprepas följer förskolechef/rektor upp och utvärderar åtgärderna. Informera huvudmannen Förskolechef/rektor håller huvudmannen informerad genom att skicka uppföljningen till avsedd adress enligt rutin Följande åtgärder vidtas när utredningen visat att trakasserier eller kränkande behandling förekommit: Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Anmäls till rektor. Rutiner för uppföljning Åtgärderna för att utreda och åtgärda kränkningar följas upp och utvärderas av trygghetsteamet. Rektor är ansvarig för uppföljningen.

12 12 (12) Rutiner för dokumentation Åtgärderna dokumenteras enligt den mall som finns. Rektor är ansvarig för dokumentationen. Ansvarsförhållande Det är alltid trygghetsteamet som, utifrån den kartläggning som görs, fastställer om kränkning eller mobbning förekommit eller inte och handlar utifrån det. Trygghetsteamet kartlägger noga vad som skett samt följer ärendet till dess det har förvissat sig om att kränkningen eller mobbningen har upphört. Vårdnadshavare till elever som är inblandade informeras skyndsamt av trygghetsteamet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Enöglaskolans handlingsplan mot kränkande behandling

Enöglaskolans handlingsplan mot kränkande behandling Enöglaskolans handlingsplan mot kränkande behandling Läsåret 2012-2013 Vår vision: Alla elever på Enöglaskolan känner trygghet, gemenskap och arbetsglädje. Möten med människor och olika kulturer är betydelsefulla

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleklass till åk 3 Fritidshemmen Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering...

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, fritidshem samt SU-grupper åk 1-9 Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 a för

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 Läsår: 2014/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen; förskoleklass, fritidshem, grundskola, årskurs 1-9 Läsår: 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning Särskild

Läs mer

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan Ansvariga för planen Rektor Vår vision Ölyckeskolan ska präglas av en

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kullens Skola

Likabehandlingsplan för Kullens Skola Likabehandlingsplan för Kullens Skola Innehållsförteckning Inledning 3 Skolans målsättning 3 Lagstiftning och styrdokument 3 Kullens skolas värdegrund 5 Främjande och förebyggande insatser 6 Kartläggning

Läs mer

Falkenbergs Montessoriskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Falkenbergs Montessoriskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Falkenbergs Montessoriskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 14-06-26 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Falkenbergs Montessoriskola F-9 och Falkenbergs

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Trygghetsplan. Planen gäller för ROMBERGASKOLAN 1 (9) Ansvarig för planen Rektor Sofie Friberg. Planen gäller under perioden 2014-08-01 2015-08-01

Trygghetsplan. Planen gäller för ROMBERGASKOLAN 1 (9) Ansvarig för planen Rektor Sofie Friberg. Planen gäller under perioden 2014-08-01 2015-08-01 1 (9) Trygghetsplan Planen gäller för ROMBERGASKOLAN Ansvarig för planen Rektor Sofie Friberg Planen gäller under perioden 2014-08-01 2015-08-01 Datum för utvärdering av planen 2015-06-15 2 (9) Inledning

Läs mer

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem F-3 Läsår: 2014-2015 samt 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Majåkers skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Giltighet under läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning

Giltighet under läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning KRISTDALA SKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅK F-6 2012-2013 En presentation av skolans arbete för att främja elevers lika rättigheter och åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - åk 6, fritids Ansvariga för planen Rektor All personal Vår vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stugsunds skola Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för

Likabehandlingsplan. S:t Olovsskolan. Enda sättet att få en vän är att vara en. för Likabehandlingsplan Enda sättet att få en vän är att vara en för S:t Olovsskolan 2015-2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår vision... 3 Mål... 3 Ansvariga för S:t Olovsskolans Likabehandlingsplan...

Läs mer

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Lidåkerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 1 INNEHÅLL Bakgrund Syfte Definition av diskrimineringsgrunder Definition av målgrupper Förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (11) Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildningen Läsår: 2014/2015 2 (11) Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan Solhagaskolan Jag Kan Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-9 Ansvarig för planen Joakim Börjlind, rektor Diskrimineringslagen 1

Läs mer

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT HUDDINGE KOMMUN TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016 Trångsundsskolan Trångsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformerna som omfattas av planen är förskoleklass, fritidshem, grundskola, årskurs 1-9. Ansvariga för planen är rektor, Eila

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2015/2016 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Långsiktiga mål 3 Främjande och förebyggande arbete 4 Kartläggning av trygghet

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Guldkroksskolan 7-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Guldkroksskolan 7-9 Läsår 2015/2016 Fastställd ht 2015 av Skolledning Personal Elevråd Upprättad:

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-02-25 HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING Regelverket: 1. Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagens ändamål är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...2 2. Inledning...4 3. Grunduppgifter...4 4. Likabehandlingsplanens syfte...4 5. Vår Vision 4 6. Mål...5 7. Främjande arbete...6

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015 1 (15) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Ljungbyskolan skolår F-5 inklusive

Läs mer

Töreboda Centralskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töreboda Centralskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Töreboda Centralskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och grundsärskola för åk 7-9 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Susanne Berndtros, rektor Likabehandlingsgruppen

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Ytterhogdals skola Bildning, Fritid och Kultur Ytterhogdals skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola årskurs F-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Lunds Waldorfskola. Likabehandlingsplan mot diskriminering och plan mot kränkande behandling för Lunds Waldorfskola och fritidshem

Lunds Waldorfskola. Likabehandlingsplan mot diskriminering och plan mot kränkande behandling för Lunds Waldorfskola och fritidshem Lunds Waldorfskola Likabehandlingsplan mot diskriminering och plan mot kränkande behandling för Lunds Waldorfskola och fritidshem Uppdaterad dec 2013 Gäller från VT- 2014 1 Innehåll Innehåll 2 1. Vår grundsyn

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Skandinaviska skolan i Maputos plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skandinaviska skolan i Maputos plan mot diskriminering och kränkande behandling Skandinaviska skolan i Maputos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Bor skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bor skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bor skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen skola a för planen Rektor

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2015/2016 Guldhedsskolan Årskurs 3-9 och fritidsverksamheten

Årlig plan för likabehandling 2015/2016 Guldhedsskolan Årskurs 3-9 och fritidsverksamheten Årlig plan för likabehandling 2015/2016 Guldhedsskolan Årskurs 3-9 och fritidsverksamheten På Guldhedsskolan arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna arbetsglädje och trygghet i skolan.

Läs mer

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 Förslag till Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Glanshammars skolas Trygghetsplan - likabehandlingsplan och plan mot annan kränkande behandling Innehåll Grunduppgifter...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår vision är att alla elever, personal och vårdnadshavare på Almåsskolan skall känna till och kunna leva utifrån vår gemensamma värdegrund. Skolans ledning

Läs mer

Trygghetsplan. Trygga elever i Höörs kommun. Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012. Plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Trygga elever i Höörs kommun. Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012. Plan mot kränkande behandling Skola och fritidshem Lindvallaskolan Trygghetsplan Trygga elever i Höörs kommun Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012 Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning

Läs mer

Vallhallaskolan F-6, Oskarshamns plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vallhallaskolan F-6, Oskarshamns plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallhallaskolan F-6, Oskarshamns plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vallhallaskolan F-6 med fritidshem Läsår: 15/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 a för planen Rektor Vår vision Ledningen för Källängens skola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Krusboda skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Krusboda skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krusboda skola Läsåret 2013-2014 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem Vår vision: Krusboda skola är en arbetsplats

Läs mer

Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling 2012-11-02 Likabehandlingsplan Förskolor och skolor i Laholms kommun har ett krav enligt lag om att upprätta en likabehandlingsplan.

Läs mer

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hanna Winnerfeldt, Susanne Larsson Marie Andersson & Tina Lodhag Likabehandling för trygghet och trivsel Välkommen

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är åk 7-9 Ansvariga för planen Arbetsgrupp bestående av: Lena Haglund Ola Israelsson

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Lärlingsgymnasiet i Sverige ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lärlingsgymnasiet i Sverige ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling Lärlingsgymnasiet i Sverige ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen gymnasieskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektor Tommy Thundahl Biträdande

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. a för planen Rektor och personalen

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer