Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan"

Transkript

1 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

2 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av trakasserier och kränkningar. All personal är skyldig samt har ett stort ansvar i att upptäcka om trakasserier och kränkningar förekommer samt att handla och verka för en miljö som överensstämmer med läroplanens värdegrund. Handlingsplanen mot kränkande behandling är fastställd av trygghetsteamet i samarbete med skolans ledning, personal, elevråd och föräldraråd. Dokument som ligger till grund för handlingsplanen (bilaga 1): Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2008:567), Skollagen 6:e kapitlet Åtgärder mot kränkande behandling SFS (2010:800) Lgr -11, Normer och värden. Ansvariga för handlingsplanen Rektor Eva Wadell Vår vision Alla elever på Enöglaskolan känner trygghet, gemenskap och arbetsglädje. Möten med människor och olika kulturer är betydelsefulla och ger lust och inspiration till utveckling och lärande. Planen gäller från Planen gäller till Barns/elevers delaktighet Skolans elever har lämnat synpunkter på vad handlingsplanen ska innehålla och vad de tycker är viktigt att ha med via elev- och klassråd. Vårdnadshavarnas delaktighet Handlingsplanen har presenterats vid föräldramöten och diskuterats med föräldraråd. Personalens delaktighet Skolans personal har diskuterat innehållet i handlingsplanen på en arbetsplatsträff, därefter har den fastställts.

3 3 (13) Förankring av handlingsplanen Klasslärare går igenom handlingsplanen med elever så att de känner till dess innehåll och förstår syftet med den. På föräldramöte informeras om skolans handlingsplan mot kränkande behandling. Rektor ansvarar för att ny personal introduceras i handlingsplanen när de börjar på skolan, även mitt i en termin. Klassföreståndare ansvarar för att nya elever introduceras.

4 4 (13) Utvärdering Utvärdering av fjolårets handlingsplan Målen i handlingsplanen utvärderas vid en APT för all personal vid läsårets slut utifrån de resultat som elevernas Trivselenkät visade. Erfarenheter och slutsatser beskrivs och kommenteras i skolans kvalitetsredovisning. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets handlingsplan Följande grupper deltog i utvärderingen: Trygghetsteamet All personal Alla elever via Trivselenkäten Resultat av utvärderingen av fjolårets handlingsplan Vi upplever att genomförande av Trivselenkät 2 ggr / läsår blir för tätt. Vi hinner inte arbeta med förändringar. Vi kommer att använda Trivselenkäten 1 ggr/ år, vårterminen och DO:s Husmodell 1 ggr/ år, på höstterminen. Följande nya mål och åtgärder ska genomföras under kommande läsår: Skolans mål, SMART mål som vid nämndens elevenkät samt vid skolans Trivselenkät Andelen elever som anger vid Trivselenkät vt 2015 att de trivs på rasterna ska öka med 5 % ( i fjol 91 % ) Andelen elever som anger i Trivselenkäten 2015 att de upplever arbetsro på lektionerna ska öka med 10 % ( i fjol 82 % ) 100 % av eleverna upplever att skolans ordningsregler efterlevs.

5 5 (13) Planerade åtgärder Under kommande läsår ska Enöglaskolan arbeta med två områden i syfte att skolan ska vara trygg och präglas av arbetsro: Skolans elever känner väl till och efterlever våra gemensamma ordningsregler. Raster skolans elever leker och har kul! Vid utvecklingssamtal lyfts trivselfrågor utifrån inringade områden från trivselenkäten; arbetsro och raster. ( se InfoMentor ) Samtliga klasser beskriver i den egna kvalitetsredovisningen hur man arbetar för att skapa god arbetsro. Arbetet kring raster kommer att bli ett projekt för skolan under läsåret 2014/15. Skolans ordningsregler upprättas av elever och personal utifrån den värdegrund skolan har hur vill vi ha det tillsammans. Datum för utvärdering av årets plan Maj/juni 2015 Utvärdering av årets plan Årets plan ska utvärderas av all personal samt skolans elevråd. Ansvarig för att årets plan utvärderas Eva Wadell

6 6 (13) Främjande arbete Det främjande arbetet utgår ifrån vårt övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Det främjande arbetet omfattar diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Det främjande arbetet är en del av vår enhets kontinuerliga värdegrundsarbete och syftat till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Vi arbetar systematiskt med skolans värdegrund, där vi analyserar kamratskap, stämning etc. på skolan, för att motverka alla former av diskriminering. Diskussioner sker med personal vid arbetsplatsträff, med skolans elevråd samt vid föräldraråd. Värdegrundstavlor ska finnas tydligt placerade i skolans klassrum och andra lokaler som elever vistas i. Vi arbetar för att alla får vara med, under förutsättningen att man uppträder juste. Skolan har fungerande tillsyn av skolgården under rasten och rastvakten bär väst för att synas bra. Vi har gemensamma ordningsregler för skolan. Främjande insatser Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla och genomförs utan att det föranleds av något särskilt problem. Nedanstående insatser ska genomföras under året. Våra prioriterade insatser som ska genomföras under året för att främja barns och elevers lika rättigheter Pantbod som leds av vuxna, vid rasttid Daglig uppföljning av elevers närvaro genom att en personal följer upp närvaron i klasserna och ringer hem till dem som inte har anmält frånvaro till skolan. Ansvar Lotta Hagberg Enligt schema Datum när det ska vara klart Sker kontinuerligt Sker kontinuerligt Rektor har varje termin arbetslagsmöte med en elevrepresentant per klass. Denna elev får på detta möte föra klassens talan kring olika frågor som klassen samtalat om på klassråden, bland annat trivsel och kamratskap. Eva Wadell November Varje termin har skolan en vänskapsvecka där temat utgår från skolans värdegrund Trygghetsteamet Sept/Feb En enkät om trivsel i skolan genomförs anonymt under vårterminen och används vid elevens utvecklingssamtal för att få en fördjupad information. Underlaget presenteras vid arbetsplatsträff samt för skolans klasser och föräldraråd. Trygghetsteamet Mars Teckningstävling arrangeras i syfte att diskutera handlingsplanen, höstterminen -14. Vinnande bidrag Trygghetsteamet v. 36

7 7 (13) används till framsidan av denna plan. De 2 bästa bidragen från varje klass blir inramade och uppsatta på skolans vägg vid matsalen. Utbildning av trygghetsteamets medlemmar. Rektor vt 2015 Läsåret 2014/15 Kartläggning Kartläggningsmetoder I handlingsplanens kartläggning används följande: Analys av resultat från en enkät om trivsel i skolan som genomförs anonymt varje termin. Utvärdering av trygghetsteamets utredningar kring kränkande behandling. DO:s Husmodell Nämndens personalenkät Områden som berörts i kartläggningen Följande diskrimineringsgrunder och/eller kränkande behandling har berörts av kartläggningen. X Kränkande behandling x Kön x Könsidentitet eller könsuttryck x Etnisk tillhörighet x Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning x Sexuell läggning Ålder Hur barnen/eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna har involverats i kartläggningen genom den elevenkät som de svarar på. Utifrån elevernas resultat från enkäten gör varje klass en egen kvalitetsredovisning där de sätter upp mål som de sedan följer upp under vårterminen. Eleverna har även involverats i kartläggningen genom att klasserna har diskutera trygghet på skolan med hjälp av DO:s husmodell. Hur personalen har involverats i kartläggningen Diskussion på arbetsplatsträff där all personal deltog utifrån resultat på personalenkät samt elevers Trivselenkät.

8 8 (13) Resultat och analys Kartläggning, Trygghetsteamets arbete Under läsåret 2013/2014 har skolans trygghetsteam fått in 21 ärenden att arbeta kring (jämför läsåret 2012/2013 då trygghetsteamet fick in 6 ärenden). En orsak till att ärendeantalet har ökat kan vara den nya rutin som finns på Enöglaskolan kring hur skolan ska arbeta med ärenden som rör kränkande behandling. Av de ärenden som kommit in till Trygghetsteamet så handlar de flesta ärendena om elever som blir utsatta på raster. De blir utsatta genom att elever använder fula ord, slag eller sparkar. Trygghetsteamet gör alltid en uppföljning för att se till att eleven inte längre är utsatt. Trygghetsteamet har även arbetat förebyggande genom en vänskapsvecka per termin som har haft teman som varit kopplade till skolans mål. Kartläggning, trivselenkät I mars 2014 fick skolans elever svara på en trivselenkät framtagen av trygghetsteamet på skolan. 90 % av eleverna på skolan svarade på enkäten. I enkäten finns fyra olika svarsalternativ, varav två beskriver en positiv uppfattning (stämmer helt och hållet och stämmer ganska bra). De två alternativen har vi lagt ihop i svaren nedan som redovisar Enöglaskolans resultat. 1. Jag trivs i klassrummet 97% 2. Jag trivs med mina klasskamrater 92% 3. Jag trivs med kamrater i andra klasser 87% 4. Jag trivs på rasten 91% 5. Jag trivs i matsalen 87% 6. Jag trivs i omklädningsrummet på idrotten 82% 7. Jag får arbetsro på lektionerna 82% 8. Jag ger andra arbetsro 94% 9. Jag trivs med personalen 94% 10. Jag trivs på morgonfritids 88% 11. Jag trivs på min fritidsavdelning 88% 12. Ingen på skolan är dum mot mig 75% 13. Jag är inte dum mot någon 95% 14. Jag vet inte någon i klassen som andra är dumma mot 67% 15. Jag får vara med på rasten 94% 16. Jag vet inte någon som inte får vara med på rasterna 77% 17. Jag har någon vuxen i skolan att prata med 92% Enkätresultatet påvisar att 97% av eleverna trivs i klassrummet, ett svar som under flera år visat ett högt resultat. Andelen elever som anger att de upplever att de får vara med på rasten fortsätter att öka, dock har andelen elever som trivs på rasten minskat med 3% och arbetet kring området rasten kommer att fortsätta under läsåret 2014/2015. Andelen elever som upplever arbetsro har inte ökat sen förra årets resultat vilket gör att skolan kommer att fortsätta att arbeta kring det området.

9 9 (13) Kartläggning, DO:s husmodell I september 2014 diskuterade klasserna trygghet på skolan med hjälp av DO:s husmodell. Nedanstående kartläggning är en sammanfattning från 10 av 12 klasser. Ett orosområde för vissa elever är toaletterna. De beskriver att det är mörkt innan lampan tänds och en del upplever att toaletterna är ofräscha. Låsen är tröga och man är orolig för att inte kunna låsa eller komma ut efter att man låst. Elever berättar att de är oroliga för att det ska stå någon utanför. Det finns elever som upplever sig otrygga på fotbollsplanen. Eleverna upplever att de inte får vara med, det är bråkigt och trångt på plan. Andra områden som tas upp som otrygga är områden som finns på skolgården; klätterställningen, pantboden och skogen. Rasten är ett område att arbeta vidare kring. Korridoren och entrén upplevs av vissa barn som otrygga, de berättar att andra elever springer och puttas. En del elever upplever att det är tryggt att det finns personal ute i korridoren i samband med rasten. Omklädningsrummet upplevs av några elever som en otrygg miljö. En del elever anser att det är bra och viktigt att det finns en vuxen med i omklädningsrummet i samband med idrotten. Vid diskussionerna av DO:s husmodell framkommer det även att elever trivs med personalen på skolan.

10 10 (13) Förebyggande åtgärder För att förebygga trakasserier och kränkningar har vi satt upp nedanstående mål utifrån ovanstående analys. Mätbara mål Åtgärd Ansvar Datum när det ska vara klart Skolansmål, SMART mål: Andelen elever som anger vid Trivselenkäten vt 2015 att de trivs på rasterna ska öka med 5% (i fjol 91%) Andelen elever som anger i Trivselenkäten vt 2015 att de upplever arbetsro på lektionerna ska öka med 10 % (i fjol 82%) 100% av eleverna upplever att skolan ordningsregler efterlevs Arbetet kring raster kommer att bli ett projekt för skolan under läsåret 2014/15 Samtliga klasser beskriver i den egna kvalitetsredovisningen hur man arbetar för att skapa god arbetsro. Skolans ordningsregler upprättas av elever och personal utifrån den värdegrund skolan har hur vill vi ha det tillsammans Jennifer Vt 2015 Klasslärare Ht 2014 Klasslärare Ht 2014

11 11 (13) Rutiner för akuta situationer Policy Enöglaskolan ska, i enlighet med rådande lagstiftning främja och förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och/ eller annan kränkande behandling på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Även annan kränkande behandling som inte direkt kan hänföras till diskrimineringsgrunderna skall förebyggas och förhindras. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Alla anmälningar inkommer till Trygghetsteamet och lyfts vid elevhälsans veckomöten. Inkommet ärende redovisas av skolans kurator. vilken problematik finns vad visar kartläggning vilka åtgärder är vidtagna Bedömning görs om eventuellt ytterligare åtgärder behöver vidtas. Ärendet följs och eventuellt nya bedömningar görs tills dess det är avslutat. Samtliga ärenden dokumenteras. I det förebyggande arbetet för att motverka kränkande behandling och trakasserier kommer Enöglaskolan även fortsättningsvis använda sig av Trygghetsteamets riktade insatser på grupp och organisationsnivå. De insatser som genomförs kommer efter en tid att följas upp och analyseras i syfte att planera fortsatta insatser eller för att göra ett avslut men även för att utveckla Trygghetsteamets metoder och insatser. Även föräldrar kommer att informeras om såväl insatser som resultat. Skolans kurator ingår i Trygghetsteamet och även i elevhälsan och kommer ha en central roll vid presentation och sammanfattning av ärenden. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Följande personer i personalen har utsetts till kontaktpersoner: Namn Frida Jonsheden, skolkurator Magnus Eriksson, fritidspedagod Gaby Karlström, Förskollärare Urban Landegren, klasslärare Kontaktuppgift Eleverna kan även vända sig till en anställd som de har förtroende för, även om den person inte tillhör den grupp som anges ovan.

12 12 (13) Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Nedan anges steg för steg vilka åtgärder som vidtas för att utreda när skolan får kännedom om att en elev kan vara utsatt för trakasserier eller kränkande behandling av andra elever. Anmäla Utreda Åtgärda Alla barn och elever tillförsäkras en god utbildning i en trygg miljö Personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med verksamheten anmäler detta till förskolechefen/ rektorn. Anmäla till huvudman Förskolechef/ rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäler detta till huvudmannen enligt rutin. Förskolechefen/rektor är utreder skyndsamt omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna eller trakasserierna. Utredningen genomförs utifrån behov av den som har delegation på att utreda ärenden. Utifrån utredningen görs en sammanfattning/ bedömning som återges till förskolechef/rektor. Förskolechef/rektor gör en bedömning utifrån underlaget om åtgärder ska vidtas. Informera huvudmannen Förskolechef/rektor håller huvudmannen informerad genom att skicka utredningen till avsedd adress enligt rutin Förskolechef/rektor vidtar de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Följa upp och utvärdera För att förvissa sig om att kränkningarna inte upprepas följer förskolechef/rektor upp och utvärderar åtgärderna. Informera huvudmannen Förskolechef/rektor håller huvudmannen informerad genom att skicka uppföljningen till avsedd adress enligt rutin Följande åtgärder vidtas när utredningen visat att trakasserier eller kränkande behandling förekommit: Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Anmäls till rektor. Rutiner för uppföljning Åtgärderna för att utreda och åtgärda kränkningar följas upp och utvärderas av trygghetsteamet. Rektor är ansvarig för uppföljningen. Rutiner för dokumentation Åtgärderna dokumenteras enligt den mall som finns. Rektor är ansvarig för dokumentationen.

13 13 (13) Ansvarsförhållande Det är alltid trygghetsteamet som, utifrån den kartläggning som görs, fastställer om kränkning eller mobbning förekommit eller inte och handlar utifrån det. Trygghetsteamet kartlägger noga vad som skett samt följer ärendet till dess det har förvissat sig om att kränkningen eller mobbningen har upphört. Vårdnadshavare till elever som är inblandade informeras skyndsamt av trygghetsteamet.

Trygghetsplan 1 (12)

Trygghetsplan 1 (12) Trygghetsplan 1 (12) 2 (12) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av trygghetsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av trakasserier och kränkningar. All personal är

Läs mer

Lillkyrkaskolans Trygghetsplan

Lillkyrkaskolans Trygghetsplan 2016-09-06 1 (11) Lillkyrkaskolans Trygghetsplan Planen gäller för Lillkyrkaskolan Enköpings kommun Ansvariga för planen Rektor Frida Johansson i samarbete elevhälsoteamet Planen gäller under perioden

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Enöglaskolans handlingsplan mot kränkande behandling

Enöglaskolans handlingsplan mot kränkande behandling Enöglaskolans handlingsplan mot kränkande behandling Läsåret 2012-2013 Vår vision: Alla elever på Enöglaskolan känner trygghet, gemenskap och arbetsglädje. Möten med människor och olika kulturer är betydelsefulla

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling MALL 2013-09-20 1 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller för Västerledens förskola. Ansvariga för planen Förskolechef Marie-Louise Westring-Andersson Planen gäller under perioden

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan 7-9

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017 Kvarnsvedens/Amsbergs skolor med tillhörande fritidshem. Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Varje enhet inom förskola och skola har en Plan mot Diskriminering och Kränkande Behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog Anette Andersson

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan och fritids Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 Ansvariga för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie skola www.katrineholm.se Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg, Förskoleklass,

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids

Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter 2 Utvärdering av fjolårets plan

Läs mer

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2016/2017 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Lillängets skola och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Ansvariga för planen Skolans

Läs mer

Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17

Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17 Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Ansvariga för planen Arbetslaget

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Grunduppgifter Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Skirö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skirö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skirö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2016 Kunskap och omtanke Alla utmanas och utvecklas. Alla känner sig respekterade,

Läs mer

Forsnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 4-9, Grundsärskolan

Forsnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 4-9, Grundsärskolan Forsnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 4-9, Grundsärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Trädgårdsstadens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trädgårdsstadens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Trädgårdsstadens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering...4 Främjande insatser... 5 Kartläggning... 6 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Munkerudsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Munkerudsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Munkerudsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan 1-3 samt fritidshemmet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Patrik Backman, 0554-194 19 patrik.backman@kil.se 2016-11-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR VIKSTASKOLAN (FRITIDSHEM, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA)

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 1 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 161001 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg, förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Lotta Öijerstedt

Läs mer

Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Väskinde skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Väskinde skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Väskinde skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Väskinde skola och fritidshem

Läs mer

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 6 Lidåkers fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter

Läs mer

Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kerstin Henningsson, 0554-193 36 kerstin.henningsson@kil.se 2016-06-13 Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 INLEDNING I skollagen och

Läs mer

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola år 6-9 Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling TINGBERGSSKOLAN F-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-08-11 DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GRUNDUPPGIFTER VERKSAMHETSFORMER SOM OMFATTAS AV PLANEN Grundskola, förskoleklass

Läs mer

Kristinebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola förskoleklass fritidshem och mellanstadieverksamhet Läsår: 14/15 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot trakasserier, kränkande behandling och mobbning gällande Åkerö skolenhet F-6

Likabehandlingsplan och plan mot trakasserier, kränkande behandling och mobbning gällande Åkerö skolenhet F-6 Likabehandlingsplan och plan mot trakasserier, kränkande behandling och mobbning gällande Åkerö skolenhet F-6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat

Läs mer

Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskola, grundsärskola och fritidsverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9 Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9

Läs mer

Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-3 och Fritidshem Läsår 15/16 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Knappekullaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Knappekullaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 1 (13) Lärande Knappekullaskolan Skolenhet 1 och 2 Knappekullaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: skolenhet 1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Elin Pettersson Rektor Katarina

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog: Elin Pettersson Förskolechef:

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Glimåkraskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Glimåkraskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Glimåkraskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Planen gäller från ht- 2014 Planen ska revideras senast 2015-09-30 Ansvarig

Läs mer

Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Stjärnans/ Ankomstens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stjärnans/ Ankomstens plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå 15 juni 2016 1 Stjärnans/ Ankomstens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola Reviderad: 2016-06-15 av Marina Tålsgård a

Läs mer

Stora Mellösa skolas Trygghetsplan

Stora Mellösa skolas Trygghetsplan Stora Mellösa skolas Trygghetsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-6, Fritidshem a för planen Rektor: Katarina Hammarström

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6, grundsärskolan 1-5, träningsskola och fritidshem.

Läs mer

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Grundsärskola F-7 och fritidshem Läsår Vt-2015/Ht-2015 1/8

Läs mer

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan/Fritidshemmet Fjällripan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Fritidshemmet Daggkåpans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fritidshemmet Daggkåpans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet Daggkåpans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg/Fritidshem Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer