Trygghetsplan Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15"

Transkript

1 Trygghetsplan Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015

2 Inledning Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla barn tillförsäkras en miljö som präglas av trygghet. Diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn mot kränkningar och deras värdighet (diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling). Hummelstaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av trakasserier och kränkningar. All personal har skyldighet och ett stort ansvar i att uppmärksamma om trakasserier och kränkningar förekommer samt att handla och verka för en miljö som överensstämmer med läroplanens värdegrund. Den här skriften grundar sig på skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Förankring av planen Trygghetsplanen görs känd och förankras hos elever, personal och vårdnadshavare genom att planen diskuteras på elevråd, klassråd, föräldraråd samt arbetsplatsträffar. Trygghetsplanen går även ut till alla vårdnadshavare via mail alternativt brev. Elevers delaktighet Eleverna har deltagit i arbetet med att upprätta, följa upp och se över trygghetsplanen genom att diskutera den i klassråd samt 2 gånger per läsår svarat på Hummelstaskolans trivselenkät. I klasserna och elevrådet förankras och konkretiseras skolans ordningsregler med egna förklaringar och exempel. I klasserna/arbetslagen kommer man också överens om klassens/arbetslagets egna trivselregler. Vårdnadshavares delaktighet Vårdnadshavarna har gjorts delaktiga i arbetet med trygghetsplanen genom att trygghetsplanen först går på remiss till vårdnadshavarna innan planen blir officiell. Personalens delaktighet Personalen har deltagit i arbetet med att upprätta, följa upp och se över trygghetsplanen genom att diskutera trygghetsplanen på arbetsplatsträff i början av läsåret samt i samband med de trivselenkäter som genomförs i klasserna. Syfte Hummelstaskolan ska, i enlighet med rådande lagstiftning, förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och/eller annan kränkande behandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Även annan kränkande behandling som inte direkt kan hänföras till diskrimineringsgrunderna skall förebyggas och förhindras. 2

3 Utvärdering Utvärdering av föregående års trygghetsplan Vi har utvärderat föregående års trygghetsplan genom att analysera två trivselenkäter som Hummelstaskolans elever har svarat på under läsåret, samt den personalenkät skolans personal besvarade under VT14. Utvärderingen har även skett via samtal i de olika klasserna, med enskilda elever, i elevrådet och vid samlingar i fritidshemmet. Delaktiga i utvärdering av fjolårets trygghetsplan Elever Personal Likabehandlingsgruppen Rektor Elevhälsoteam Föräldrarådsrepresentanter Resultat Utifrån trivselenkäten som eleverna besvarade under maj 2014 upplever 97 % av eleverna att de har någon vuxen på skolan att prata med eller att gå till vid behov. 91 % av eleverna trivs på rasterna och 93 % uppger att de har någon att vara med på rasterna. Av skolans elever trivs 93 % med personalen En stor del av eleverna, 42 %, upplever att de inte har tillräcklig arbetsro och 36 % av eleverna trivs inte i omklädningsrumssituationer. 78 % av eleverna trivs med kamrater i andra klasser. Analys Resultaten ifrån enkäten VT14 är generellt något sämre än resultaten ifrån HT13 samt VT13. Vad detta beror på är svårt att säga, då personalen utifrån den personalenkät de svarade på VT14 upplever Hummelstaskolan som en trygg och trivsam miljö. Det går även att urskilja en skillnad mellan eleverna i årskurserna F-3 samt 4-6, där eleverna i 4-6 generellt trivs bättre än eleverna i F-3. Likabehandlingsgruppen upplever att de har lyckats bra med de utredningar de aktivt har arbetat med. De uppföljningar som har gjorts har visat på att kränkningarna har upphört i de aktuella fallen. Ett par ärenden fortgår in på HT14 då fortsatt uppföljning behövs för att kunna säkerhetsställa önskvärt resultat. Under läsåret behöver specifika insatser sättas in för att öka arbetsron, trivseln i omklädningsrummen, samt stärka relationerna till elever i andra klasser. 3

4 Det främjande arbetet Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg miljö och förstärka respekten för allas lika värde, omfattar diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, samt riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning. Det främjande arbetet omfattar: - kompetensutveckling för personalen för att vid behov öka medvetenheten och kunskapen om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling - att personalen ges tid att diskutera egna normer och attityder samt sådana som genomsyrar den pedagogiska verksamheten - möjligheter för barn att återkommande diskutera normer, attityder och hur goda relationer kan vårdas. - att implementera Hummelstastilen hos Hummelstaskolans elever och personal - att skapa goda relationer mellan lärare som elever - att skapa goda relationer till föräldrar och vårdnadshavare Främjande insatser Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla och genomförs utan att det föranleds av något särskilt problem. Nedanstående insatser ska genomföras under året. Våra prioriterade insatser som ska genomföras under året för Ansvar Datum när det att främja barns och elevers lika rättigheter ska vara klart Veckans ämne Likabehandlingsgruppen December 2014 Obligatoriska samtal på a-lag per månad gällande egna normer Arbetslagsledare Juni 2015 Kompetensutveckling för personal Rektor Juni 2015 Rastlekar Fritidspersonal September 2015 Omklädningsrumsenkät Likabehandlingsgruppen November 2014 Större samverkan mellan klasserna Klasslärare Juni 2015 Likabehandlingsgruppens brevlåda Likabehandlingsgruppen Augusti 2014 Ordningsregler Rektor/Personal/Elever Augusti 2014 Obligatoriska trivselfrågor till föräldrarna angående deras barn under utvecklingssamtal/föräldramöten Klasslärarna December

5 Det förebyggande arbetet Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, och omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifierats som risker. Värdegrundsarbete pågår regelbundet i samtliga skolans klasser där allas rätt och lika värde är centralt i diskussionerna. Värdegrundsarbetet innefattar samtliga diskrimineringsgrunder, dvs kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. En viktig del i Hummelstaskolans förebyggande arbete är arbetet med Hummelstastilen. Hummelstastilen är skolans värdegrundsdokument som tillämpas av både elever och personal dagligen. Hummelstastilen Respekt och Hänsyn Du bryr dig om barn och vuxna på skolan, och hjälper till att skapa en bra utbildningsmiljö Trygghet Du känner dig trygg på skolan och vågar säga till en vuxen om du ser någon som utsätts för kränkande behandling. Ansvar Du tar ansvar för ditt lärande och vad du säger och gör. Vårda miljön Du uppträder på ett sådant sätt att andra känner största möjliga trygghet i din närvaro. Du är rädd om dina egna, andras och skolans saker. Du följer Allemansrätten och andra regler. 5

6 Skolans översikt av förebyggande åtgärder samt åtgärder ägnade att förhindra kränkande behandling. (Skollagen 2010:800, 6 kap 8) Trygghetsplanen ska genom olika aktiviteter vara väl förankrad i personal-, elev- och föräldragrupp. Alla klasslärare är noga med att arbeta med trygghetsplanen med sina elever. Eleverna ska känna till dess innehåll, förstå syftet, kunna påverka innehållet och kunna använda det. Kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågor sker i alla verksamheter. Ansvariga för genomförandet är all personal på skolan. Skolans egen trivselenkät för elever genomförs och följs upp i klasserna en gång per termin. Gemensamma trivsel- och ordningsregler för skolan. Fungerande rastvaktssystem. Fungerande system för vuxenledda rastlekar. Vuxenstöd vid konflikter och upplevda kränkningar. Likabehandlingsgruppen som träffas regelbundet minst en gång veckan. De arbetar samordnande, uppföljande och förebyggande. Åtgärder dokumenteras och följs upp samt utvärderas av likabehandlingsgruppen. Strukturerat och systematiskt elevhälsoarbete med fast mötestid varje vecka, klasskonferenser hålls varje termin som bas. Daglig uppföljning av frånvaro genom att personal ringer hem till dem som inte har anmält frånvaro till skolan. Elevfrånvaro registreras i Infomentor. Handlingsplan vid elevfrånvaro under skoltid. Trygghet och trivsel är en betydande del i elevens utvecklingssamtal. Olycks- och tillbudsrapportering i Invit (system för incidentrapportering). Trygghetsplanen går på remiss till föräldrarådet, elevrådet, personal och ledningsgruppen. 6

7 Kartläggningsmetoder Kartläggningen har genomförts genom att eleverna två gånger per läsår får svara på en trivselenkät, samt via samtal i EHM och konferenser. Diskrimineringsgrunderna diskuteras och bearbetas i klasserna. Incidenter som sker rapporteras in till Invit. Områden som berörs i kartläggningen Följande diskrimineringsgrunder och/eller kränkande behandling har berörts av kartläggningen: Kränkande behandling Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Elevernas delaktighet i kartläggningen Två gånger per läsår besvarar eleverna en trivselenkät för att identifiera förbättringsområden på skolan. Personalens delaktighet i kartläggningen Personalen har deltagit i kartläggningen genom att diskutera och arbeta med värdegrundsfrågor i klasserna. Resultat och analys av kartläggningen Hummelstaskolan behöver - öka den upplevda arbetsron bland eleverna. - öka trivseln i omklädningsrummet - fortsätta förbättra relationer mellan elever i olika klasser 7

8 Förebyggande åtgärder För att förebygga trakasserier och kränkningar har vi satt upp nedanstående mål utifrån ovanstående analys. Mätbart mål Åtgärd Ansvar Datum när det ska vara klart 100 % av eleverna ska trivas på Hummelstaskolan Specifik enkät angående omklädningsrummet för att hitta lösningar All personal Likabehandlingsgruppen VT % av eleverna ska känna att de har någon vuxen att vända sig till 100 % av eleverna ska trivas på rasterna Likabehandlingsgruppen gör regelbundna besök i klasserna och för olika diskussioner Organiserade rastlekar Pantbod där eleverna kan låna rastmaterial Fungerande rastvaktssystem All personal All personal Elevrådet VT15 VT % av eleverna ska uppleva att de har god arbetsro Regelbundna samtal kring arbetsro i klasserna samt återkommande uppföljning/utvärdering All personal VT15 8

9 Det åtgärdande arbetet Anmäla Utreda Åtgärda Alla barn och elever tillförsäkras en god utbildning i en trygg miljö Personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med verksamheten anmäler detta till förskolechefen/ rektorn. Anmäla till huvudman Förskolechef/ rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäler detta till huvudmannen enligt rutin. Förskolechefen/rektor är utreder skyndsamt omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna eller trakasserierna. Utredningen genomförs utifrån behov av den som har delegation på att utreda ärenden. Utifrån utredningen görs en sammanfattning/ bedömning som återges till förskolechef/rektor. Förskolechef/rektor gör en bedömning utifrån underlaget om åtgärder ska vidtas. Informera huvudmannen Förskolechef/rektor håller huvudmannen informerad genom att skicka utredningen till avsedd adress enligt rutin Förskolechef/rektor vidtar de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Följa upp och utvärdera För att förvissa sig om att kränkningarna inte upprepas följer förskolechef/rektor upp och utvärderar åtgärderna. Informera huvudmannen Förskolechef/rektor håller huvudmannen informerad genom att skicka uppföljningen till avsedd adress enligt rutin Anmälningsskyldigheten gäller om ett barn upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling av någon i personalen. Anmälningsskyldigheten omfattar även alla händelser där ett barn upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Det ska med andra ord inte göras någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan den anmäls. Rutiner och åtgärder när någon form av diskriminering eller kränkande behandling inträffar. 9

10 Vid kännedom om någon form av diskriminering eller kränkande behandling tar den personal som fått vetskap om händelsen omgående samtal med berörda. I anslutning till detta tar han/hon informationen vidare till klassläraren som har elevansvar och därmed äger ansvaret för den fortsatta hanteringen. Klassläraren informerar arbetslaget och föräldrar. Likabehandlingsgruppen informeras av klassläraren eller den som upptäckt kränkningen. Ärendet anmäls vid behov för vidare hantering till elevhälsoteam och rektor. En bedömning görs av skolans ledning om händelsen ska anmälas till andra myndigheter. Åtgärderna dokumenteras på olika sätt: i incidentrapporteringssystem, minnesanteckningar, Likabehandlingsgruppens och Elevhälsans protokoll m.fl. Rutiner och åtgärder vid trakasserier och kränkningar Anmäl omedelbart misstanke av trakasserier eller kränkningar till likabehandlingsgruppen. Det är alltid likabehandlingsgruppen som, utifrån den kartläggning som görs, fastställer om trakasserier/kränkningar förekommit eller inte och handlar utifrån det. Likabehandlingsgruppen tillsammans med rektor avgör om ärendet ska anmälas till Trygg skola. Rektor gör anmälan till Trygg skola. Likabehandlingsgruppen arbetar snabbt och diskret. I arbetet kartlägger man noga vad som skett samt följer ärendet till dess man har förvissat sig om att kränkningar/trakasserier har upphört. Vårdnadshavare till elever som är inblandade informeras skyndsamt av likabehandlingsgruppen. I vissa fall kan likabehandlingsgruppens bedömning vara att man ska träffa berörda föräldrar. Åtgärderna ska dokumenteras och dokumentet ska förvaras i separat pärm hos skolans kanslist. Utvärdering vid avslutande av fall görs av Likabehandlingsgruppen. Rutiner och åtgärder vid vuxnas kränkande av elever Rektorn skall omgående informeras om misstanke finns att kränkning förekommit av personal mot elev. Informationen kan vara skriftlig eller muntlig och skall alltid dokumenteras. Rektorn och eventuellt representant från likabehandlingsgruppen talar med den utsatta och gör en rekonstruktion. Rektorn samt eventuellt facklig representant talar med den som har uppträtt kränkande. Rektor anmäler ärendet till huvudman. Vårdnadshavaren informeras av rektorn. Rektorn fattar snabba beslut om åtgärder. Anmälan görs av rektor till Trygg skola (huvudman). Uppföljningssamtal för såväl den utsatta eleven som för den som kränkt skall ske snarast möjligt, senast inom en vecka och därefter vid behov. Rektorn ansvarar för detta. Vid långsiktiga åtgärder ansvarar rektorn för att dessa planeras och genomförs på individ-, grupp- och organisationsnivå. Dessa åtgärder skall beslutas i samråd med den utsatta eleven, vårdnadshavare och den som har uppträtt kränkande. Åtgärderna skall dokumenteras, följas upp och utvärderas. Dokumentationen förvaras hos rektor. Rutiner och åtgärder vid vuxnas kränkande av vuxna 10

11 Rektor skall omgående informeras om misstanke finns att kränkning förekommit av personal mot personal. Informationen kan vara skriftlig eller muntlig och skall alltid dokumenteras. Rektor och eventuell representant ifrån likabehandlingsgruppen talar med den utsatta och gör en rekonstruktion. Rektor samt eventuellt facklig representant talar med den som har uppträtt kränkande. Rektor anmäler ärendet till huvudman, Trygg skola. Rektorn fattar snabba beslut om åtgärder Uppföljningssamtal för såväl utsatt personal som för den som kränkt skall ske snarast möjligt, senast inom en vecka och därefter vid behov. Rektor ansvarar för detta. Vid långsiktiga åtgärder ansvarar rektor för att dessa planeras och genomförs på individ-, grupp- och organisationsnivå. Dessa åtgärder skall beslutas i samråd med den utsatt personal och den som har uppträtt kränkande. Åtgärderna skall dokumenteras, följas upp och utvärderas. Dokumentationen förvaras hos rektor. Vad händer om trakasserierna/kränkningarna inte upphör? Steg 1 Samtal med vårdnadshavare och elev/er Steg 2 Samtal med föräldrar, elever, rektor och elevhälsa Steg 3 Polisanmälan/Anmälan till sociala myndigheter 11

12 Likabehandlingsgruppen vid Hummelstaskolan Gruppen är en övergripande grupp som består av Anders Gustavsson, Joakim Bergman, Marie-Louise Hjort och Johannes Winbladh. Sammankallande: Joakim Bergman Gruppen ansvarar för utvärdering och dokumentation av trygghetsfrågor. för att en ny trygghetsplan årligen arbetas fram, senast i augusti. Elevhälsoteamet vid Hummelstaskolan SkolL. 2 kap 25, Elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Eva Wikberg, Rektor Josefine Eng Kurator Petra Nordvall Jansson, skolsköterska Maria Carlsson, Skolpsykolog Anders Gustavsson, Specialpedagog Anna Colldén Specialpedagog 12

13 Bilaga 1 Hummelstaskolans trivselenkät Hur trivs du? Hummelstaskolan Datum: bra ganska bra ganska dåligt dåligt 1. På Hummelstaskolan? 2. I klassrummet? 3. Med klasskamraterna? 4. Med kamrater i andra klasser? 5. På rasten? 6. I matsalen? 7. På idrottslektionen? 8. I omklädningsrummet? 9. Får du arbetsro? 10. Ger du arbetsro? 11. Hur trivs du på morgonfritis? 12. Hur trivs du på din fritisavdelning? 13. Är det någon på skolan som ofta är dum mot dig? Nej Ja 14. Är du dum mot någon? Nej Ja 15. Vet du någon i klassen som andra är dumma mot? Nej Ja 16. Får du vara med på rasterna? Nej Ja 17. Finns det någon som inte får vara med på rasterna? Nej Ja 18. Har du någon vuxen i skolan att prata med? Nej Ja Namn: 13

14 Bilaga 2 Hummelstaskolans ordningsregler Ordningsregler Syftet med våra ordningsregler är att få en bra och trygg miljö för alla på skolan, där alla känner sig välkomna och kan trivas. Du bryr dig om och respekterar andra och ser till att alla trivs Du respekterar uppmaningar och tillsägelser från alla vuxna på skolan. Du använder ett vårdat språk, utan någon form av mobbning, kränkningar, hot och trakasserier Du är rädd om dina egna, andras och skolans saker. Du ger andra arbetsro. Om du måste lämna skolans område ska du ha tillstånd av en vuxen på skolan. Mobiltelefoner är inte tillåtet under skoltid, utan ska lämnas in till läraren vid skoldagens start. Undantag kan gälla vid vissa undervisningssituationer efter överenskommelse med pedagog. Du utsätter inte andra på skolan för farliga saker. Du lämnar godis, pengar och saker du är rädd om hemma. Du följer skolans data- och matsalsregler (se bilaga 5 och bilaga 6). I klasserna och elevrådet förankras och konkretiseras dessa allmänt skrivna ordningsregler med egna förklaringar och exempel. I klasserna/arbetslagen kommer man också överens om klassens/arbetslagets egna trivselregler. Medveten skadegörelse som förorsakas av en elev leder till ersättningsanspråk. 14

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger.

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 7 Fadderaktiviteter 7 Förklara och konkretisera Läroplanens värdegrund

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.här är ingen man eller kvinna, hetero eller homo, svensk eller invandrare. Här är vi alla människor, insnärjda i och skapade av normer. (Eva Reimers, Skola

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer