Trygghetsplan Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15"

Transkript

1 Trygghetsplan Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015

2 Inledning Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla barn tillförsäkras en miljö som präglas av trygghet. Diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn mot kränkningar och deras värdighet (diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling). Hummelstaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av trakasserier och kränkningar. All personal har skyldighet och ett stort ansvar i att uppmärksamma om trakasserier och kränkningar förekommer samt att handla och verka för en miljö som överensstämmer med läroplanens värdegrund. Den här skriften grundar sig på skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Förankring av planen Trygghetsplanen görs känd och förankras hos elever, personal och vårdnadshavare genom att planen diskuteras på elevråd, klassråd, föräldraråd samt arbetsplatsträffar. Trygghetsplanen går även ut till alla vårdnadshavare via mail alternativt brev. Elevers delaktighet Eleverna har deltagit i arbetet med att upprätta, följa upp och se över trygghetsplanen genom att diskutera den i klassråd samt 2 gånger per läsår svarat på Hummelstaskolans trivselenkät. I klasserna och elevrådet förankras och konkretiseras skolans ordningsregler med egna förklaringar och exempel. I klasserna/arbetslagen kommer man också överens om klassens/arbetslagets egna trivselregler. Vårdnadshavares delaktighet Vårdnadshavarna har gjorts delaktiga i arbetet med trygghetsplanen genom att trygghetsplanen först går på remiss till vårdnadshavarna innan planen blir officiell. Personalens delaktighet Personalen har deltagit i arbetet med att upprätta, följa upp och se över trygghetsplanen genom att diskutera trygghetsplanen på arbetsplatsträff i början av läsåret samt i samband med de trivselenkäter som genomförs i klasserna. Syfte Hummelstaskolan ska, i enlighet med rådande lagstiftning, förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och/eller annan kränkande behandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Även annan kränkande behandling som inte direkt kan hänföras till diskrimineringsgrunderna skall förebyggas och förhindras. 2

3 Utvärdering Utvärdering av föregående års trygghetsplan Vi har utvärderat föregående års trygghetsplan genom att analysera två trivselenkäter som Hummelstaskolans elever har svarat på under läsåret, samt den personalenkät skolans personal besvarade under VT14. Utvärderingen har även skett via samtal i de olika klasserna, med enskilda elever, i elevrådet och vid samlingar i fritidshemmet. Delaktiga i utvärdering av fjolårets trygghetsplan Elever Personal Likabehandlingsgruppen Rektor Elevhälsoteam Föräldrarådsrepresentanter Resultat Utifrån trivselenkäten som eleverna besvarade under maj 2014 upplever 97 % av eleverna att de har någon vuxen på skolan att prata med eller att gå till vid behov. 91 % av eleverna trivs på rasterna och 93 % uppger att de har någon att vara med på rasterna. Av skolans elever trivs 93 % med personalen En stor del av eleverna, 42 %, upplever att de inte har tillräcklig arbetsro och 36 % av eleverna trivs inte i omklädningsrumssituationer. 78 % av eleverna trivs med kamrater i andra klasser. Analys Resultaten ifrån enkäten VT14 är generellt något sämre än resultaten ifrån HT13 samt VT13. Vad detta beror på är svårt att säga, då personalen utifrån den personalenkät de svarade på VT14 upplever Hummelstaskolan som en trygg och trivsam miljö. Det går även att urskilja en skillnad mellan eleverna i årskurserna F-3 samt 4-6, där eleverna i 4-6 generellt trivs bättre än eleverna i F-3. Likabehandlingsgruppen upplever att de har lyckats bra med de utredningar de aktivt har arbetat med. De uppföljningar som har gjorts har visat på att kränkningarna har upphört i de aktuella fallen. Ett par ärenden fortgår in på HT14 då fortsatt uppföljning behövs för att kunna säkerhetsställa önskvärt resultat. Under läsåret behöver specifika insatser sättas in för att öka arbetsron, trivseln i omklädningsrummen, samt stärka relationerna till elever i andra klasser. 3

4 Det främjande arbetet Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg miljö och förstärka respekten för allas lika värde, omfattar diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, samt riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning. Det främjande arbetet omfattar: - kompetensutveckling för personalen för att vid behov öka medvetenheten och kunskapen om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling - att personalen ges tid att diskutera egna normer och attityder samt sådana som genomsyrar den pedagogiska verksamheten - möjligheter för barn att återkommande diskutera normer, attityder och hur goda relationer kan vårdas. - att implementera Hummelstastilen hos Hummelstaskolans elever och personal - att skapa goda relationer mellan lärare som elever - att skapa goda relationer till föräldrar och vårdnadshavare Främjande insatser Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla och genomförs utan att det föranleds av något särskilt problem. Nedanstående insatser ska genomföras under året. Våra prioriterade insatser som ska genomföras under året för Ansvar Datum när det att främja barns och elevers lika rättigheter ska vara klart Veckans ämne Likabehandlingsgruppen December 2014 Obligatoriska samtal på a-lag per månad gällande egna normer Arbetslagsledare Juni 2015 Kompetensutveckling för personal Rektor Juni 2015 Rastlekar Fritidspersonal September 2015 Omklädningsrumsenkät Likabehandlingsgruppen November 2014 Större samverkan mellan klasserna Klasslärare Juni 2015 Likabehandlingsgruppens brevlåda Likabehandlingsgruppen Augusti 2014 Ordningsregler Rektor/Personal/Elever Augusti 2014 Obligatoriska trivselfrågor till föräldrarna angående deras barn under utvecklingssamtal/föräldramöten Klasslärarna December

5 Det förebyggande arbetet Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, och omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifierats som risker. Värdegrundsarbete pågår regelbundet i samtliga skolans klasser där allas rätt och lika värde är centralt i diskussionerna. Värdegrundsarbetet innefattar samtliga diskrimineringsgrunder, dvs kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. En viktig del i Hummelstaskolans förebyggande arbete är arbetet med Hummelstastilen. Hummelstastilen är skolans värdegrundsdokument som tillämpas av både elever och personal dagligen. Hummelstastilen Respekt och Hänsyn Du bryr dig om barn och vuxna på skolan, och hjälper till att skapa en bra utbildningsmiljö Trygghet Du känner dig trygg på skolan och vågar säga till en vuxen om du ser någon som utsätts för kränkande behandling. Ansvar Du tar ansvar för ditt lärande och vad du säger och gör. Vårda miljön Du uppträder på ett sådant sätt att andra känner största möjliga trygghet i din närvaro. Du är rädd om dina egna, andras och skolans saker. Du följer Allemansrätten och andra regler. 5

6 Skolans översikt av förebyggande åtgärder samt åtgärder ägnade att förhindra kränkande behandling. (Skollagen 2010:800, 6 kap 8) Trygghetsplanen ska genom olika aktiviteter vara väl förankrad i personal-, elev- och föräldragrupp. Alla klasslärare är noga med att arbeta med trygghetsplanen med sina elever. Eleverna ska känna till dess innehåll, förstå syftet, kunna påverka innehållet och kunna använda det. Kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågor sker i alla verksamheter. Ansvariga för genomförandet är all personal på skolan. Skolans egen trivselenkät för elever genomförs och följs upp i klasserna en gång per termin. Gemensamma trivsel- och ordningsregler för skolan. Fungerande rastvaktssystem. Fungerande system för vuxenledda rastlekar. Vuxenstöd vid konflikter och upplevda kränkningar. Likabehandlingsgruppen som träffas regelbundet minst en gång veckan. De arbetar samordnande, uppföljande och förebyggande. Åtgärder dokumenteras och följs upp samt utvärderas av likabehandlingsgruppen. Strukturerat och systematiskt elevhälsoarbete med fast mötestid varje vecka, klasskonferenser hålls varje termin som bas. Daglig uppföljning av frånvaro genom att personal ringer hem till dem som inte har anmält frånvaro till skolan. Elevfrånvaro registreras i Infomentor. Handlingsplan vid elevfrånvaro under skoltid. Trygghet och trivsel är en betydande del i elevens utvecklingssamtal. Olycks- och tillbudsrapportering i Invit (system för incidentrapportering). Trygghetsplanen går på remiss till föräldrarådet, elevrådet, personal och ledningsgruppen. 6

7 Kartläggningsmetoder Kartläggningen har genomförts genom att eleverna två gånger per läsår får svara på en trivselenkät, samt via samtal i EHM och konferenser. Diskrimineringsgrunderna diskuteras och bearbetas i klasserna. Incidenter som sker rapporteras in till Invit. Områden som berörs i kartläggningen Följande diskrimineringsgrunder och/eller kränkande behandling har berörts av kartläggningen: Kränkande behandling Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Elevernas delaktighet i kartläggningen Två gånger per läsår besvarar eleverna en trivselenkät för att identifiera förbättringsområden på skolan. Personalens delaktighet i kartläggningen Personalen har deltagit i kartläggningen genom att diskutera och arbeta med värdegrundsfrågor i klasserna. Resultat och analys av kartläggningen Hummelstaskolan behöver - öka den upplevda arbetsron bland eleverna. - öka trivseln i omklädningsrummet - fortsätta förbättra relationer mellan elever i olika klasser 7

8 Förebyggande åtgärder För att förebygga trakasserier och kränkningar har vi satt upp nedanstående mål utifrån ovanstående analys. Mätbart mål Åtgärd Ansvar Datum när det ska vara klart 100 % av eleverna ska trivas på Hummelstaskolan Specifik enkät angående omklädningsrummet för att hitta lösningar All personal Likabehandlingsgruppen VT % av eleverna ska känna att de har någon vuxen att vända sig till 100 % av eleverna ska trivas på rasterna Likabehandlingsgruppen gör regelbundna besök i klasserna och för olika diskussioner Organiserade rastlekar Pantbod där eleverna kan låna rastmaterial Fungerande rastvaktssystem All personal All personal Elevrådet VT15 VT % av eleverna ska uppleva att de har god arbetsro Regelbundna samtal kring arbetsro i klasserna samt återkommande uppföljning/utvärdering All personal VT15 8

9 Det åtgärdande arbetet Anmäla Utreda Åtgärda Alla barn och elever tillförsäkras en god utbildning i en trygg miljö Personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med verksamheten anmäler detta till förskolechefen/ rektorn. Anmäla till huvudman Förskolechef/ rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäler detta till huvudmannen enligt rutin. Förskolechefen/rektor är utreder skyndsamt omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna eller trakasserierna. Utredningen genomförs utifrån behov av den som har delegation på att utreda ärenden. Utifrån utredningen görs en sammanfattning/ bedömning som återges till förskolechef/rektor. Förskolechef/rektor gör en bedömning utifrån underlaget om åtgärder ska vidtas. Informera huvudmannen Förskolechef/rektor håller huvudmannen informerad genom att skicka utredningen till avsedd adress enligt rutin Förskolechef/rektor vidtar de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Följa upp och utvärdera För att förvissa sig om att kränkningarna inte upprepas följer förskolechef/rektor upp och utvärderar åtgärderna. Informera huvudmannen Förskolechef/rektor håller huvudmannen informerad genom att skicka uppföljningen till avsedd adress enligt rutin Anmälningsskyldigheten gäller om ett barn upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling av någon i personalen. Anmälningsskyldigheten omfattar även alla händelser där ett barn upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Det ska med andra ord inte göras någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan den anmäls. Rutiner och åtgärder när någon form av diskriminering eller kränkande behandling inträffar. 9

10 Vid kännedom om någon form av diskriminering eller kränkande behandling tar den personal som fått vetskap om händelsen omgående samtal med berörda. I anslutning till detta tar han/hon informationen vidare till klassläraren som har elevansvar och därmed äger ansvaret för den fortsatta hanteringen. Klassläraren informerar arbetslaget och föräldrar. Likabehandlingsgruppen informeras av klassläraren eller den som upptäckt kränkningen. Ärendet anmäls vid behov för vidare hantering till elevhälsoteam och rektor. En bedömning görs av skolans ledning om händelsen ska anmälas till andra myndigheter. Åtgärderna dokumenteras på olika sätt: i incidentrapporteringssystem, minnesanteckningar, Likabehandlingsgruppens och Elevhälsans protokoll m.fl. Rutiner och åtgärder vid trakasserier och kränkningar Anmäl omedelbart misstanke av trakasserier eller kränkningar till likabehandlingsgruppen. Det är alltid likabehandlingsgruppen som, utifrån den kartläggning som görs, fastställer om trakasserier/kränkningar förekommit eller inte och handlar utifrån det. Likabehandlingsgruppen tillsammans med rektor avgör om ärendet ska anmälas till Trygg skola. Rektor gör anmälan till Trygg skola. Likabehandlingsgruppen arbetar snabbt och diskret. I arbetet kartlägger man noga vad som skett samt följer ärendet till dess man har förvissat sig om att kränkningar/trakasserier har upphört. Vårdnadshavare till elever som är inblandade informeras skyndsamt av likabehandlingsgruppen. I vissa fall kan likabehandlingsgruppens bedömning vara att man ska träffa berörda föräldrar. Åtgärderna ska dokumenteras och dokumentet ska förvaras i separat pärm hos skolans kanslist. Utvärdering vid avslutande av fall görs av Likabehandlingsgruppen. Rutiner och åtgärder vid vuxnas kränkande av elever Rektorn skall omgående informeras om misstanke finns att kränkning förekommit av personal mot elev. Informationen kan vara skriftlig eller muntlig och skall alltid dokumenteras. Rektorn och eventuellt representant från likabehandlingsgruppen talar med den utsatta och gör en rekonstruktion. Rektorn samt eventuellt facklig representant talar med den som har uppträtt kränkande. Rektor anmäler ärendet till huvudman. Vårdnadshavaren informeras av rektorn. Rektorn fattar snabba beslut om åtgärder. Anmälan görs av rektor till Trygg skola (huvudman). Uppföljningssamtal för såväl den utsatta eleven som för den som kränkt skall ske snarast möjligt, senast inom en vecka och därefter vid behov. Rektorn ansvarar för detta. Vid långsiktiga åtgärder ansvarar rektorn för att dessa planeras och genomförs på individ-, grupp- och organisationsnivå. Dessa åtgärder skall beslutas i samråd med den utsatta eleven, vårdnadshavare och den som har uppträtt kränkande. Åtgärderna skall dokumenteras, följas upp och utvärderas. Dokumentationen förvaras hos rektor. Rutiner och åtgärder vid vuxnas kränkande av vuxna 10

11 Rektor skall omgående informeras om misstanke finns att kränkning förekommit av personal mot personal. Informationen kan vara skriftlig eller muntlig och skall alltid dokumenteras. Rektor och eventuell representant ifrån likabehandlingsgruppen talar med den utsatta och gör en rekonstruktion. Rektor samt eventuellt facklig representant talar med den som har uppträtt kränkande. Rektor anmäler ärendet till huvudman, Trygg skola. Rektorn fattar snabba beslut om åtgärder Uppföljningssamtal för såväl utsatt personal som för den som kränkt skall ske snarast möjligt, senast inom en vecka och därefter vid behov. Rektor ansvarar för detta. Vid långsiktiga åtgärder ansvarar rektor för att dessa planeras och genomförs på individ-, grupp- och organisationsnivå. Dessa åtgärder skall beslutas i samråd med den utsatt personal och den som har uppträtt kränkande. Åtgärderna skall dokumenteras, följas upp och utvärderas. Dokumentationen förvaras hos rektor. Vad händer om trakasserierna/kränkningarna inte upphör? Steg 1 Samtal med vårdnadshavare och elev/er Steg 2 Samtal med föräldrar, elever, rektor och elevhälsa Steg 3 Polisanmälan/Anmälan till sociala myndigheter 11

12 Likabehandlingsgruppen vid Hummelstaskolan Gruppen är en övergripande grupp som består av Anders Gustavsson, Joakim Bergman, Marie-Louise Hjort och Johannes Winbladh. Sammankallande: Joakim Bergman Gruppen ansvarar för utvärdering och dokumentation av trygghetsfrågor. för att en ny trygghetsplan årligen arbetas fram, senast i augusti. Elevhälsoteamet vid Hummelstaskolan SkolL. 2 kap 25, Elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Eva Wikberg, Rektor Josefine Eng Kurator Petra Nordvall Jansson, skolsköterska Maria Carlsson, Skolpsykolog Anders Gustavsson, Specialpedagog Anna Colldén Specialpedagog 12

13 Bilaga 1 Hummelstaskolans trivselenkät Hur trivs du? Hummelstaskolan Datum: bra ganska bra ganska dåligt dåligt 1. På Hummelstaskolan? 2. I klassrummet? 3. Med klasskamraterna? 4. Med kamrater i andra klasser? 5. På rasten? 6. I matsalen? 7. På idrottslektionen? 8. I omklädningsrummet? 9. Får du arbetsro? 10. Ger du arbetsro? 11. Hur trivs du på morgonfritis? 12. Hur trivs du på din fritisavdelning? 13. Är det någon på skolan som ofta är dum mot dig? Nej Ja 14. Är du dum mot någon? Nej Ja 15. Vet du någon i klassen som andra är dumma mot? Nej Ja 16. Får du vara med på rasterna? Nej Ja 17. Finns det någon som inte får vara med på rasterna? Nej Ja 18. Har du någon vuxen i skolan att prata med? Nej Ja Namn: 13

14 Bilaga 2 Hummelstaskolans ordningsregler Ordningsregler Syftet med våra ordningsregler är att få en bra och trygg miljö för alla på skolan, där alla känner sig välkomna och kan trivas. Du bryr dig om och respekterar andra och ser till att alla trivs Du respekterar uppmaningar och tillsägelser från alla vuxna på skolan. Du använder ett vårdat språk, utan någon form av mobbning, kränkningar, hot och trakasserier Du är rädd om dina egna, andras och skolans saker. Du ger andra arbetsro. Om du måste lämna skolans område ska du ha tillstånd av en vuxen på skolan. Mobiltelefoner är inte tillåtet under skoltid, utan ska lämnas in till läraren vid skoldagens start. Undantag kan gälla vid vissa undervisningssituationer efter överenskommelse med pedagog. Du utsätter inte andra på skolan för farliga saker. Du lämnar godis, pengar och saker du är rädd om hemma. Du följer skolans data- och matsalsregler (se bilaga 5 och bilaga 6). I klasserna och elevrådet förankras och konkretiseras dessa allmänt skrivna ordningsregler med egna förklaringar och exempel. I klasserna/arbetslagen kommer man också överens om klassens/arbetslagets egna trivselregler. Medveten skadegörelse som förorsakas av en elev leder till ersättningsanspråk. 14

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling MALL 2013-09-20 1 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller för Västerledens förskola. Ansvariga för planen Förskolechef Marie-Louise Westring-Andersson Planen gäller under perioden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling MALL 2013-09-20 1 (11) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller för Skolstaskolan Ansvarig för planen Rektor Maria Flinck Thunberg Planen gäller under perioden 2013-12-15 2014-08-20

Läs mer

Lillkyrkaskolans Trygghetsplan

Lillkyrkaskolans Trygghetsplan 2016-09-06 1 (11) Lillkyrkaskolans Trygghetsplan Planen gäller för Lillkyrkaskolan Enköpings kommun Ansvariga för planen Rektor Frida Johansson i samarbete elevhälsoteamet Planen gäller under perioden

Läs mer

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 6 Lidåkers fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Lillängets skola och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Ansvariga för planen Skolans

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Hjoggböleskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5 och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Johanna Norlund Planen

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 1 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 161001 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Lotta Öijerstedt

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. och Plan mot diskriminering och kränkande behandling LUNDS KOMMUN Skolområde Centrum/Torn Lerbäck- och Oskarskolan F-3 Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Lerbäckskolan F-3 Oskarskolan Likabehandlingsplan Plan mot

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan/Fritidshemmet Fjällripan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Trygghetsplan -En plan mot diskriminering och kränkande behandling Bobygda skola läsåret 2015-2016 Uppdaterad 2015-10-25 Trygghetsplanen plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår skola ska

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvarig för planen Catrine Elversson, förskolechef Vår vision Vår

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Ansvarig för planen Rektor: Grundskola Vattholmaskolan F-5 Rektor Katarina Östlund Planens giltighetstid: 160930

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog Anette Andersson

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Östbyskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Maria Westberg Rektor

Östbyskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Maria Westberg Rektor Östbyskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Maria Westberg 20151031 Sidan 2 av 9 Grunduppgifter: Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och skola Ansvarig för planen:

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog: Elin Pettersson Förskolechef:

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Grundsärskola F-7 och fritidshem Läsår Vt-2015/Ht-2015 1/8

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola år 6-9 Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Stora Bållebergets förskola 2016/2017 1. Bakgrund 1.1. Lagrum Likabehandlingsplanen för Stora Bållebergets förskola tar sin grund i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Ellen Keyskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Ellen Keyskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ellen Keyskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: RO 2, Grundskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen 170926 1(9) Likabehandlingsplan Läsåret 17/18 Område Väst Förskolor Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 2(9) Likabehandlingsplan/plan

Läs mer

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskoleklass, fritidshem Läsår: 2016/2017 Verksamhetsformer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Elin Pettersson Rektor Katarina

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Kärralundsgatan 19 Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen gäller förskoleverksamhet Förskolechef: Johan Forsstrand

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan Bäckeskolan

Likabehandlingsplan Bäckeskolan Bäckeskolan Likabehandlingsplan 1(6) Likabehandlingsplan Bäckeskolan 2 Vår målsättning är att alla elever skall känna sig trygga på vår skola. Vi tar aktivt avstånd från alla former av mobbning, trakasserier

Läs mer

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling för SFI på Folkuniversitetet i Stockholm, läsåret 2013/2014 Planen omfattar såväl skolans arbete med likabehandling och mot diskriminering

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Patrik Backman, 0554-194 19 patrik.backman@kil.se 2016-11-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR VIKSTASKOLAN (FRITIDSHEM, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA)

Läs mer

Trygghetsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. läsåret (9)

Trygghetsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. läsåret (9) 1 (9) Trygghetsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för läsåret 2016-2017 Vision Alla som vistas i skolan ska känna trygghet och trivsel. Skolans regler och värdegrund ska genomsyra all

Läs mer

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Visionens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Visionens plan mot diskriminering och kränkande behandling Visionens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen. Förskola. Ansvariga för planen. Förskolecheferna är ansvariga för att en plan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ormkärrskolan Inger Burström rektor Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Ormkärrskolan Verksamhet Planen gäller för grundskolan,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Ilsbo förskola 2016/2017 1. Bakgrund 1.1. Lagrum Likabehandlingsplanen för Ilsbo förskola tar sin grund i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer