Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola F-5 Ansvariga för planen Rektor Kristin Jamai och Rektor Tommy Tjärnkvist Elevernas delaktighet i utarbetandet av planen Via elevråd och klassråd och via enkäter. Vårdnadshavarnas delaktighet i utarbetandet av planen Genomgång via skolråd. Representanterna i skolrådet kan därefter välja att lyfta någon fråga på respektive föräldramöte. Via enkäter. Personalens delaktighet i utarbetandet av planen Personalens delaktighet sker i processen kring det systematiska kvalitetsarbetet. I samverkan och genom LBT-teamet på skolan genom kontinuerliga träffar. Kartläggning av risker Kartläggningsmetoder Klasstemperatur(enkät) i alla verksamheter 2 ggr/läsår. Utvecklingssamtalet och klassråd. Områden som berörs i kartläggningen Analys Kränkande av sko behandling Kön Rastvärdar ute varje rast Könsidentitet och könsuttryck/könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder 1(6)

2 Hur eleverna har involverats i kartläggningen Alla elever får svara på skolans enkät och/eller klasstemperaturen 2 ggr/år. Föräldrar, elever och personal får en enkät från huvudman i årskurs 2 och 5 varje år. Muntlig uppföljning sker vid utvecklingssamtalen utifrån alla enkäter. Hur personalen har involverats i kartläggningen I skolans systematiska kvalitetsarbete ingår kartläggning, riskbedömning, reflektion, analys samt åtgärder utifrån analysen. Utvärdering sker varje läsår. Resultat av kartläggning Resultatet av karläggningen och utvärdering i maj sätter en grund för det fortsatta kvalitetsarbetet kommande läsår. Mål för LBT-arbetet skrivs i den Lokala arbetsplanen i början på hösten. Uppföljning av satta mål i den Lokala arbetsplanen sker kontinuerligt. Mål Utifrån analys som är gjord av skolans resultat, sätts mål i den Lokala arbetsplanen för kommande år. Åtgärder för främjande av lika rättigheter och möjligheter De åtgärder som planeras ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Det rekommenderas att även diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder beaktas. Det finns inget direkt krav på att bedriva ett främjande arbete för att motverka kränkande behandling, men det rekommenderas starkt. Åtgärd nr Vad ska göras? När? Vem är ansvarig? När ska uppföljning ske? 1 Trivsel: föräldra-, medarbetar- och medborgarenkät 2 Enskilt samtal med elev och föräldrar 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete, Oktober Februari Vid behov Varje månad Huvudman, rektor och pedagoger Ansvarig pedagog EHT, LBT Chef, Samverkansgrupp APT i oktober APT i april Efter 4-6 veckor samt vid behov Maj 2(6)

3 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete internkontroll November Chef, Samverkansgrupp Maj 5 Revidering av skolans trivselregler Årligen Rektor, klasslärare och fritidspedagog APT i maj 6 Analys av skolans incidentrapporter Årligen kalenderårsvis 7 Elevenkät åk 3-5 Årligen i januari Likabehandlingsteam LBT i april APT i april Klasslärare APT i mars 8 Klasstemperatursenkät F-2 och fritids Februari Klasslärare och fritidspedagog 9 Klasstemperatur alla Mars Klasslärare och fritidspedagog APT i Mars APT i Maj 3(6)

4 Åtgärder för att förebygga kränkande behandling och diskriminering De åtgärder som planeras ska syfta till att avvärja de risker som finns för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som finns i verksamheten. Åtgärd nr Vad ska göras? När? Vem är ansvarig? När ska uppföljning ske? 1 Samtal med skolsköterska i årskurs 4 och i förskoleklass 2 Dagliga rutiner och organisation av skoldagen Årligen Skolsköterska Årligen Dagligen Rektor och pedagoger 3 Rastvärdar Dagligen Rektor och pedagoger 4 Klassråd, elevråd och skolråd 5 Temadagar(alla) och riddarskola (årskurs 5) Gruppstärkande övningar Återkommande intervaller Återkommande under läsåret och vid behov Rektor och pedagoger Pedagoger EHT, Fritidspedagoger, dramapedagog Kontinuerligt Kontinuerligt Årligen Årligen och vid behov 6 Planera rastaktiviteter Fritidsledare 7 Strategier för konfliktlösning EHT Rutiner för akuta situationer Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Alla som arbetar i skolan har ett ansvar att agera i varje situation där man misstänker trakasserier och kränkande behandling. Elever har möjlighet att lämna ett meddelande till LBT i Fantomenbrevlådan utanför skolsköterskans rum. Skolsköterska finns på skolan varje dag för samtal. MB-kompisar finns från årskurs 3, vars uppgift är att ha extra ögon och öron på vad som händer i skolan, framför allt på raster. Personal träffar MB-kompisarna kontinuerligt. Vid incidenter skrivs en rapport av personal 4(6)

5 tillsammans med berörda elever. Den lämnas sedan vidare till LBT. Berörd personal informerar föräldrar kring händelsen och vidtar eventuella åtgärder. Vi har rastvärdar på alla raster med synliga västar så att elever lätt ska kunna ta kontakt med personal. Rutiner för att anmäla misstanke om trakasserier och kränkande behandling Personal på skolan får kännedom om ett mobbningsfall. Incidentrapport skrivs. Ärendet går till huvudman innan utredning påbörjats. Berörd personal samt likabehandlingsteamet kontaktas. Två personer som ingår i likabehandlingsteamet tar ansvar för det aktuella ärendet och kontaktar mobbingsoffrets föräldrar. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev trakasserar eller kränks av andra elever Diskret insamling av fakta görs av ansvariga ur LBT i samarbete med berörd personal. Utredning inleds skyndsamt av personal som ansvarar för ärendet. De berörda mobbarna ska inte informeras i förväg. Samtal sker med en i taget, ev. ledare först. Mobbarna ska inte ha möjlighet att samtala med varandra mellan samtalen. Dokumentation görs. Föräldrar till de inblandade informeras samma dag. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev trakasseras eller kränks av personal Ärendet hänvisas till rektor. Incidentrapport skrivs. Huvudman informeras. Utredning görs skyndsamt av rektor. Rutiner för uppföljning av åtgärder vid trakasserier och kränkande behandling Efter samtalen har personalen extra koll på berörda elever fram till uppföljningssamtalen. Efter 1-2 veckor, uppföljningssamtal med den utsatta. Uppföljningssamtal med den/de som har utsatt enskild elev för kränkning. Kontinuerlig uppföljning av de ansvariga för det aktuella ärendet. Dokumentation skall göras. 5(6)

6 Rutiner för dokumentation av åtgärder och uppföljning Incidentrapport skrivs och om elev eller förälder upplever att en kränkning eller diskriminering skett görs en anmälan till huvudman så fort som möjligt. Förankring av planen Förankring hos elever Via elevråd och klassråd. Förankring hos vårdnadshavare Via föräldramöten, skolråd. Finns att läsa på hemsida. Förankring hos skolans personal Via APT, i det systematiska kvalitetsarbetet och via LBT. Utvärdering Vid periodens slut ska planen utvärderas. Utvärderingen ska tillsammans med kartläggningen ligga till grund för utarbetandet av nya mål, åtgärder och rutiner. Utvärderingen ska också dokumenteras i nästa års plan. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Elever vill skriva elevenkäter enskilt för att kunna skriva fritt. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Rektor, personal, elever och föräldrar Ansvarig för att årets plan utvärderas Årets plan ska utvärderas senast Rektor, LBT och övrig personal (6)

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet:

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 För elever och personal i F 9 Mål Glunten är en frizon På Glunten är ingen diskriminerad eller trakasserad. På Glunten har alla

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Fritidsverksamhet a för planen Agnetha Svensson, huvudansvarig Eira Solberg

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer