Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9"

Transkript

1 Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Läsår: 2015/2016

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola år 6-9 Ansvariga för planen Rektor tillsamman med skolans elevhälsoteam. Vår vision På Kristiansborgsskolan ska alla individer känna sig trygga. Vi tar helt avstånd ifrån alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Elever och personal arbetar tillsammans för att förebygga och motverka sådana handlingar. Alla på vår skola ska accepteras och respekteras oavsett kön, etnicitet, religion/trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Alla ska accepteras utifrån sin person och sina förutsättningar. På Kristiansborgsskolan ser vi olikheter som tillgångar. Vi är uppmärksamma på normer och värderingar och värnar om varje individs lika värde. Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2015/2016 Elevernas delaktighet I augusti presenteras planen mot diskriminering och kränkande behandling för personal och i samtliga basgrupper (klasser), med fokus på vad den är och varför vi har den. Samtliga elever ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. En ny plan tas fram i samarbete mellan skolans elevhälsoteam, here4u(kamratstödjare) och skolans utvecklingsråd (elevråd). Vårdnadshavarnas delaktighet Föräldrar har möjlighet att vara delaktiga i och påverka innehållet i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling genom exempelvis föräldramöten, föräldraråd, skolans hemsida och sina barn. Personalens delaktighet I augusti presenteras planen mot diskriminering och kränkande behandling för personal med fokus på vad den är och varför vi har den. Alla har möjlighet att lämna synpunkter innan planen för läsåret fastställs. Förankring av planen Den reviderade planen för kommande läsår presenteras för alla medarbetare och elever i samtliga basgrupper (klasser) med fokus på nya mål och aktiviteter. Planen finns under läsåret tillgänglig på

3 skolans hemsida och för diskussion/uppföljning på exempelvis föräldramöten, föräldraråd, utvecklingsråd, klassråd och utvecklingssamtal.

4 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Vi har följt planen och samtliga aktiviteter är genomförda. Som underlag för utvärderingen använder vi oss främst av de trivselenkäter vi genomför i alla årskurser under höst- och vårterminen. Dessutom använder vi stadens PN-enkät för år 8. Som ytterligare underlag har vi våra incidentrapporter som är en dokumentation av händelser av kränkande karaktär som inträffat under läsåret. 445 av skolans 487 elever har genomfört trivselenkäten våren -15 och ungefär lika många hösten -14. I maj har både elever och lärare fått fundera kring resultaten, vad de står för och vad vi kan göra för att förbättra dem. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Delaktiga i utvärderingen är alla medarbetare, alla elever samt skolans föräldraråd. Arbetet leds av skolans elevhälsoteam. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan En utmaning vi hade för vårterminen 2015 var att arbeta aktivt med frågorna kring arbetsro och stress och där har vi inte lyckats. Arbetsron är sämre än i höstas och stressen har ökat hos våra elever. De nationella proven som ligger under vårterminen kan vara en bidragande orsak till att resultaten är sämre under vårterminen än höstterminen. De aktiviteter som nämns nedan kring stress och arbetsro har kommit fram som förslag från våra elever som skulle kunna bidra till ett bättre resultat - detta behöver nu diskuteras mer i arbetslagen. Målet för detta läsår att ingen elev ska uppleva utanförskap och kränkningar har inte uppnåtts. Vi behöver arbeta ännu mer aktivt mot att elever kränker varandra samt att elever upplever att de blir kränkta av personal. I år 6 har vi inga elever som upplevt att de blivit kränkta av personal under hela läsåret - hur kan vi nå dit i samtliga arbetslag? Vi behöver arbeta aktivt med våra handlingsplaner mot diskriminering och kränkande behandling under hela läsåret och arbeta mycket med att klargöra definitionen. Vi behöver diskutera hur vi bäst tar tillvara informationen i trivselenkäterna - vem som ska genomföra, sammanställa och utvärdera dem. Basgruppsledare/mentor är den som har störst vinning av att ta del av informationen. Sammanställningen av incidentrapporterna för läsåret visar att flest rapporter handlar om elever i år 6 och år 7 - det har handlat om slagsmål i år 6, samt verbala kränkningar och slagsmål i år 7. Vi ser att det oftast är samma elever som återkommer i de olika incidenterna. I år 8 har vi endast en incidentrapport under läsåret, den handlade om muntlig kränkning. Vi ser samtidigt i trivselenkätens svar att det förekommer flera verbala kränkningar i några av klasserna i år 8. I år 9 finns det tre inkomna incidentrapporter som handlar om fysiskt våld där samma elev varit inblandad i samtliga incidenter. I slutet av enkäten har eleverna givits möjlighet skriva synpunkter på vad skolan kan bli bättre på, många synpunkter har handlat om skolmaten samt arbetsmiljön. I formuleringen vi har en bra skola ligger en värdering, vilket har kommit fram som synpunkt från flera elever. Den behöver formuleras om. Synpunkter har även kommit från år 9 gällande formuleringen av fråga 2 som handlar om att prata med en vuxen. Förslaget är att vi ändrar detta

5 till jag har någon vuxen som jag kan vända mig till om det händer något i skolan som jag behöver hjälp med. Vi står nu inför nya utmaningar nästa läsår inom flera områden på skolan vilket känns spännande. Hur kan vi med gemensamma krafter göra skolan ännu bättre? Hur kan vi bli bättre på att dela med oss av goda exempel som genomförs i klassrummen? Vi ska fortsätta att ge elever förtroendeuppgifter i olika grupper på skolan, detta gör att eleverna växer som individer och det skapar en bra stämning på skolan mellan elever och personal. Vi har pratat om att ta med elevrepresentanter på arbetslagskonferenser så att de även kan vara delaktiga i den processen. Utmaningen inför läsåret 2015/16 bör vara att komma ytterligare tillrätta med arbetsron i klassrummen. Stressfaktorn är hög hos många elever. Vi fortsätter också jobba mot alla former av kränkningar och målet är naturligtvis att det överhuvudtaget inte ska förekomma. En utmaning detta läsår för arbetslagen har varit att arbeta med frågorna kring arbetsro och stress som behöver förbättras. Arbetslagen har kommit fram till följande: Arbetsro bestämda platser i klassrummet samtal kontinuerligt med elever kring arbetsro regler-ramar i klassrummet belöningssystem räcka upp handen tydliga lärare med tydliga förväntningar ger arbetsro elever kan hjälpa varandra Stress fördela prov och inlämningsuppgifter delmål studieteknik unikum och kalender måste vara uppdaterad extra undervisning

6 hjälpa eleverna att planera sitt skolarbete på IUP Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Planen utvärderas tillsammans med personal, elever och föräldrar. Detta kommer bland annat att ske med hjälp av enkäter, samtal och diskussioner. Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor ansvarar för att årets plan utvärderas. Arbetet kommer att ske i samråd med skolans elevsociala team, arbetslag, utvecklingsråd, here4u och föräldraråd.

7 Främjande insatser Namn Främja god kamratanda och ett gott språkbruk Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Ingen elev ska bli utsatt för kränkningar. Målet följs upp i skolans trivselenkät ht 2015 och vt Insats Värdegrundsarbete på lektionstid. Ansvarig Elevhälsoteamet och arbetslagen. Datum när det ska vara klart

8 Kartläggning Kartläggningsmetoder Som underlag för kartläggningen används enkäter (skolans egen trivselenkät, stadens PN-enkät), samtal och diskussioner med elever i utvecklingsråd och here4u och inom ramen för ordinarie undervisning. Som ytterligare underlag har vi samtal och diskussioner med föräldrar via skolans föräldraråd. Utvärdering och uppföljning sker dagligen i skolan genom observationer och samtal samt kontroll och dokumentation av elevers närvaro. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna har besvarat en kartläggningsenkät samt deltagit i klassvisa diskussioner. Utvecklingsrådet och here4u har deltagit i analysen av kartläggningen. I augusti presenteras planen mot diskriminering och kränkande behandling för eleverna i samtliga basgrupper, med fokus på vad den är och varför vi har den. Samtliga elever ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen leder samtal och diskussioner med eleverna samt genomför de skriftliga enkäter som ligger till grund för kartläggningen. Kartläggningen sker också som en process hela läsåret när det elevhälsoteamet medverkar i arbetslagens möten för att ev hitta områden vi behöver arbeta med. På utvärderingsdagarna i juni sammanställs läsårets arbete för att bli underlag för nästa års plan. I augusti presenteras planen mot diskriminering och kränkande behandling för personalen, med fokus på vad den är och varför vi har den. Samtliga ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Resultat och analys 94% av eleverna på hela skolan trivs mycket bra eller bra. 91% av eleverna upplever att det finns någon vuxen att prata med om de behöver. Det förekommer ett nedsättande språkbruk mellan elever. 92% av eleverna på hela skolan upplever att det är trygga. 63% av våra elever på skolan upplever att de har arbetsro. 48% av eleverna upplever att de känner sig stressade. 11% av våra elever upplever att de blivit utsatta för kränkningar av annan elev. 6% av våra elever på skolan upplever att de har blivit kränkt av personal på skolan. Analys se under Utvärdera.

9 Förebyggande åtgärder Namn Motverka risker för kränkningar och utanförskap Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning * Ingen elev ska uppleva utanförskap och kränkningar. * Varje elev ska känna sig trygg i skolan. * Varje elev ska känna att det finns någon vuxen som han eller hon kan prata med om han eller hon behöver och vill. * Varje elev ska ha en god arbetsmiljö och arbetsro i skolan. * Alla elever och vuxna på skolan ska känna till innehållet i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, sina rättigheter och skyldigheter, och bidra till att planen följs. Målen följs upp i skolans trivselenkät ht 2015 och vt 2016, via incidentrapporter samt daglig dialog med elever. Åtgärd Årligen återkommande aktiviteter: 1.Inskolningsdagar för alla elever höstterminens första vecka där elever och lärare har en dialog om planen mot diskriminering och kränkande behandling. 2.Elevhälsans personal träffar alla elever i år sex. 3.Samtal om värdegrundsfrågor individuellt och i grupp 4.Vuxna rastvärdar 5.Personal möter elever på morgonen på samtliga våningar. 6.Ordningsregler 7.Trivselenkät 8.PN-enkät år 8 9.Föräldrar informeras om planen vid det första föräldramötet. 9. Säkerställ att alla nya elever, föräldrar och personal får information om planen. 10.Analys av frånvarorapporter 11.Kompetensutveckling för personal 12.Utvärdering av planens aktiviteter och utfall. Åtgärder utifrån årets nuläge: Vi behöver dela goda exempel med varandra i arbetet mot kränkningar. Vi behöver arbeta aktivt med våra handlingsplaner mot diskriminering och kränkande behandling under hela läsåret och klargöra definitionen av begreppet kränkning. För att motverka stress kan genomförande av mindfulness vara en aktivitet, något som har kommit upp och efterfrågats i utvecklingsrådet. Gällande vårterminens nationella prov bör planering och rutiner utvecklas så att eleverna inte stressas av organisationen omkring proven. Exempelvis att eleven sitter på samma plats i samma sal vid varje tillfälle i den mån det är möjligt. Dessa rutiner bör kunna återanvändas från år till år. Motivera åtgärd De årligen återkommande åtgärderna har till syfte att trygga elever och föräldrar, skapa gemenskap och ge struktur till värdegrundsarbetet med eleverna. Det förekommer fortfarande kränkningar. Vårterminens stressresultat var sämre än under höstterminen och därför behöver struktur skapas kring nationella proven, som eleverna upplever sig stressade av. Elever har önskat förebyggande stressåtgärder via utvecklingsrådet.

10 Ansvarig Rektor tillsammans med lärararbetslag och elevsociala teamet. Datum när det ska vara klart Juni 2016

11 Rutiner för akuta situationer Policy På Kristiansborgsskolan ska alla individer känna sig trygga. Vi tar helt avstånd ifrån alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Elever och personal arbetar tillsammans för att förebygga och motverka sådana handlingar. Alla på vår skola ska accepteras och respekteras oavsett kön, etnicitet, religion/trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Alla ska accepteras utifrån sin person och sina förutsättningar. På Kristiansborgsskolan ser vi olikheter som tillgångar. Vi är uppmärksamma på normer och värderingar och värnar om varje individs lika värde. Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Om personal upptäcker eller får kännedom om diskriminering eller kränkande behandling upprättas en incidentrapport av den som först uppmärksammar och hanterar en händelse eller mottar information om att något har ägt rum. Incidentrapporten lämnas till handledare och skolans elevstödssamordnare för dokumentation och bedömning av eventuell vidare hantering. Ansvarig är rapportör, handledare, elevstödssamordnare och rektor. Om elev upptäcker kränkande behandling kan han eller hon försöka säga ifrån till den som kränker, och därefter berätta för en vuxen i skolan och för sina föräldrar. Elever kan också stötta den kränkta till exempel genom att uppmuntra till att alla får vara med. Om förälder får reda på att ett barn utsätts för diskriminering eller kränkande behandling bör han eller hon omedelbart ta kontakt med skolans personal. Om elev upptäcker eller får kännedom om kränkande behandling av vuxen mot elev bör han eller hon prata med någon vuxen. Det kan vara en förälder eller någon annan vuxen på skolan. Den av skolans personal som tar emot sådan information från en elev är ansvarig för att i första hand prata med sin kollega och i andra hand med rektor. Om personal upptäcker eller får kännedom om kränkande behandling av vuxen mot elev bör han eller hon i första hand prata med sin kollega och i andra hand med rektor. Rektor är ansvarig för att situationen utreds, dokumenteras och följs upp. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Föräldrar som upplever att deras barn blir utsatt kontaktar i första hand barnets handledare. Det går också bra att kontakta skolans elevstödsamordnare Katarina Karlsson. Vid akuta ärenden går det att kontakta skolledningen. Elever som upplever sig utsatta vänder sig i första hand till handledare eller undervisande lärare. Eleven kan också vända sig till skolsköterskan, elevstödsamordnaren eller rektor. Om elever känner sig kränkta av skolan personal är det i första hand rektor man vänder sig till. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Åtgärdande arbete innebär att skolan omedelbart vidtar åtgärder vid signal om diskriminering, trakasserier eller kränkning. Detta dokumenteras och utvärderas för att hindra att handlingarna upprepas. En utredning börjar med samtal med den som är utsatt. Vad har hänt? Hur ofta har det hänt? Vilka är inblandade? Hur kan detta ha hänt? När den eller de som uppges vara ansvariga för den kränkande behandlingen finns i skolan, kallas de en i taget till samtal. Den/de upplyses om att skolan har fått information om att den/de utsätter någon för kränkande behandling, att vi ser mycket allvarligt på situationen och att den kränkande behandlingen omedelbart måste upphöra. Det är viktigt att den utpekade ansvarige får tid att berätta själv och att samtalsledaren inte ger för mycket

12 information. Alla beslutade åtgärder dokumenteras och vårdnadshavare informeras. Ansvarig är den som kallar till mötet, handledare eller rektor. Inom en vecka sker vid behov enskilda uppföljningssamtal med den eller de ansvariga för den kränkande behandlingen och den utsatte. Ansvarig är samma person som vid det första mötet. Om diskriminering eller den kränkande behandlingen inte upphör kallas berörda föräldrar till skolan för att diskutera situationen. Skolans elevhälsoteam informeras om de inte redan är inkopplade. Polisanmälan är en åtgärd som de inblandade bör känna till. Enligt skollagen kan en elev som utsätter andra för mobbning eller kränkande behandling flyttas till en annan skola som en sista utväg. Ansvarig är rektor, som också vid behov ansvarar för anmälan till huvudman. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Åtgärdande arbete innebär att skolan omedelbart vidtar åtgärder vid signal om diskriminering, trakasserier eller kränkning. Detta dokumenteras och utvärderas för att hindra att handlingarna upprepas. En utredning börjar med samtal med den som är utsatt. Vad har hänt? Hur ofta har det hänt? Vilka är inblandade? Hur kan detta ha hänt? Utpekad personal kallas till samtal med rektor. Den/de upplyses om att skolan har fått information om att den/de utsätter någon för kränkande behandling, att vi ser mycket allvarligt på situationen och att den kränkande behandlingen omedelbart måste upphöra. Det är viktigt att den utpekade ansvarige får tid att berätta själv och att samtalsledaren inte ger för mycket information. Alla beslutade åtgärder dokumenteras och vårdnadshavare informeras. Ansvarig är rektor. Inom en vecka sker vid behov enskilda uppföljningssamtal med den eller de ansvariga för den kränkande behandlingen och den utsatte. Ansvarig är samma person som vid det första mötet. Skolans elevhälsoteam informeras om de inte redan är inkopplade. Polisanmälan är en åtgärd som de inblandade bör känna till. Ansvarig är rektor, som också vid behov ansvarar för anmälan till huvudman. Rutiner för uppföljning Inom en vecka sker vid behov enskilda uppföljningssamtal med den eller de ansvariga för den kränkande behandlingen och den utsatte. Ansvarig är samma person som vid det första mötet. Om diskriminering eller den kränkande behandlingen inte upphör kallas berörda föräldrar till skolan för att diskutera situationen. Skolans elevhälsoteam informeras om de inte redan är inkopplade. Polisanmälan är en åtgärd som de inblandade bör känna till. Enligt skollagen kan en elev som utsätter andra för mobbning eller kränkande behandling flyttas till en annan skola som en sista utväg. Ansvarig är rektor, som också vid behov ansvarar för anmälan till huvudman. Rutiner för dokumentation Den som hanterar ärendet ansvarar för att nödvändig dokumentation upprättas och att rektor informeras skyndsammast. Vi använder oss av incidentrapport. Kopia lämnas till elevstödsamordnare som informerar rektor. Ansvarsförhållande Lärare eller annan personal på Kristiansborgsskolan som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till elevstödsamordnare och rektor. Vi använder incidentrapport för detta. Rektor anmäler till huvudmannen.

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola år 6-9 Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog Anette Andersson

Läs mer

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14. Reviderad 130918

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14. Reviderad 130918 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14 Reviderad 130918 Innehåll 1. Inledning 3 2. Delaktighet och utvärdering 3 3. Främjande arbete 3 4. Vision 4 5. Förebyggande

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg, förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan/Fritidshemmet Fjällripan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Verksamhetsformer

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan 7-9

Läs mer

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Denna plan gäller för all verksamhet vid Charlottenborgsskolan - förskoleklass,

Läs mer

Förskolan Korallens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Förskolan Korallens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Förskolan Korallens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Kungsgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshem a för planen: Tf rektor Göran Garmo Vår vision

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Groddens/ Bönans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Groddens/ Bönans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Groddens/ Bönans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola 1-3 år & 3-5 år Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6, grundsärskolan 1-5, träningsskola och fritidshem.

Läs mer

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskola, grundsärskola och fritidsverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Ansvariga för planen: Rektor tillsamman med skolans elevsociala team.

Läs mer

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 Ansvariga för planen

Läs mer

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2016 Kunskap och omtanke Alla utmanas och utvecklas. Alla känner sig respekterade,

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB Skolenhet Håby Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Texten behandlar hur gymnasiet arbetar för att motverka och agera utifrån verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Solskens fritidshem. Läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Solskens fritidshem. Läsåret 2014/2015 Solskens fritidshem Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-11-01 till 2015-10-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Alunskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6

Alunskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 Alunskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 Läsår: VT 2015-HT 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Mjölnargränds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/16

Mjölnargränds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/16 Mjölnargränds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef All personal som arbetar

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Tuvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tuvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Tuvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola förskoleklass åk 1-2 och fritidshem Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017 Kvarnsvedens/Amsbergs skolor med tillhörande fritidshem. Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Varje enhet inom förskola och skola har en Plan mot Diskriminering och Kränkande Behandling.

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie skola www.katrineholm.se Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg, Förskoleklass,

Läs mer

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: HT2016/VT2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2016-2017 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Fjolårets plan har utvärderats på arbetsplatsmöten samt genom

Läs mer

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Grundsärskola F-7 och fritidshem Läsår Vt-2015/Ht-2015 1/8

Läs mer

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolorna Höghammargymnasiet och Utanhed, rektorsområde 1 och 2 Läsår:

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskoleklass, fritidshem Läsår: 2016/2017 Verksamhetsformer

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan dec 2016 Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Elin Pettersson Rektor Katarina

Läs mer

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Tuppens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tuppens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tuppens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Tellus förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tellus förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tellus förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen En och enhalvavdelningsförskola Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Korallens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017

Förskolan Korallens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Förskolan Korallens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Planen upprättad 2016-11-01 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. a för planen Arbetsgruppen

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016! Förskolan Valthornet Förskolan Valthornets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016

Läs mer

Tolvåkers förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tolvåkers förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tolvåkers förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 14/15 Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling På Lockropet känner vi respekt gentemot varandra och har förståelse för människors olikheter Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer