Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. Ansvariga för planen Rektor och pedagoger på skolan. Vår vision Sätra skola ska vara en plats där alla elever och all personal kan trivas och känna sig trygga. Skolan ska vara fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Elever och personal ska aktivt, i ord och handling, visa att man tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från Planen gäller till Läsår Elevernas delaktighet Vid läsårsstart sker genomgång av skolans ordningsregler. Under höstterminen görs en trygghetsvandring tillsammans med eleverna. Under vårterminen utvärderas skolans klimat genom en enkät i alla klasser. Regelbundna diskussioner om trivsel och trygghet på klassråd. Elevrådet får ta del av planen och har möjlighet att lämna synpunkter innan färdigställande. Vårdnadshavarnas delaktighet På föräldraråden har vårdnadshavare möjlighet att komma med synpunkter på och idéer om hur nästa plan ska utformas. Personalens delaktighet Utvärdering av planen sker vid två tillfällen under läsåret samt vid diskussioner på arbetslagsträffar. All personal inklusive elevhälsan är delaktiga i utformandet av en ny plan. Förankring av planen Vårdnadshavare får information via höstens föräldramöte samt på skolans hemsida. Eleverna får ta del av planen under första veckan på både vår- och höstterminen. I personalgruppen förankras planen den första planeringsdagen på vårterminen. 2/7

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Utvärderingen av planen gjordes i personalgruppen under vår- och höstterminen. Föräldrarådet har haft möjlighet att lämna synpunkter på höstens möten. Ledningsgruppen har därefter sammanställt dessa synpunkter tillsammans med klassutvärderingar och resultat från trygghetsvandringen. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Skolledning, personal, elever samt vårdnadshavare. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Ordningsreglerna används i alla klasser.det finns vuxna som välkomnar barnen i korridorerna varje morgon.skolan har byggt upp ett väl fungerande lekförråd som används flitigt under alla raster. Detta har ersatt rastaktiviteterna som vi hade under våren. Personalen ser att elevaktiviteten ökat och att rastklimatet är positivt. Alla aktiviteter under läsåret har varit anpassade så att eleverna haft möjlighet att delta vid ex. friluftsdagar, elevens val-aktiviteter och uteverksamhet. Uteverksamheten genomförs varje vecka i åldersblandade grupper. Elevens val genomfördes i åldersblandade grupper. Höstens elevens valvecka hade temat Barnkonventionen och våra fadderbarn i Kenya. Storsjung har genomförts varje vecka och från höstterminen har olika klasser ansvarat för dessa samlingar. Elevråd och fritidsmöten har hållits varje månad. Klassråd genomförs regelbundet i alla klasser. Dessa fungerar väl och en plan för progression i elevinflytande är påbörjad. Eleverna uttrycker i enkät/trygghetsvandring/intervju med skolinspektionen att de i stort känner sig trygga i skolan och att de vet var det finns en vuxen som kan hjälpa till vid behov.ett förbättringsområde vi ser är omklädningsrummen, där behöver vi se över rutinerna och möjliggöra att en vuxen alltid finns närvarande. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Eleverna gör en ny trygghetsvandring under ht-15 och besvarar en enkät vt-15 samt diskuterar planen vid klassråd och elevråd. Personalen utvärderar i arbetslagen.vårdnadshavare får komma med synpunkter i samband med föräldraråd och föräldramöten. Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor och ledningsgrupp. 3/7

4 Främjande insatser Namn Främja elevers förståelse för människors olikheter och allas lika värde Områden som berörs av insatsen Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Alla elever ska få kännedom om människors olikheter och lika värde. De ska respektera varandra och andra oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Uppföljning sker vid diskussioner i klassråd samt i årets enkäter. Insatser utvärderas efter varje genomförd aktivitet. Insats Likabehandlingsplanen är ett levande dokument under läsåret. Temavecka vecka 43 där eleverna medvetandegörs om människors olikheter. Diskussioner i klasserna om aktuella händelser som berör dessa områden. Vernissage på våren då vi aktualiserar vårt fadderarbete. Ansvarig All personal på skolan. Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret. Namn Allas möjligheter att delta i alla aktiviteter Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Funktionsnedsättning Mål och uppföljning Ingen elev ska diskrimineras p.g.a. funktionsnedsättning. Insats Verksamheten ska utformas så att alla elever ska kunna delta i skolans verksamheter utifrån sina förutsättningar. Alla skolans lokaler ska vara tillgängliga för alla elever. Öppenhet och diskussioner i alla klasser om människors olikheter och lika värde. Uppföljning görs vid elevhälsoteamets träffar varje månad samt i våra enkäter. Ansvarig All personal på skolan. Datum när det ska vara klart Pågår under hela läsåret. 4/7

5 Kartläggning Kartläggningsmetoder Trygghetsvandring en gång per läsår.skolans egen elevenkät.protokoll från klassråd, elevråd samt fritidsråd.kommunens enkät för år 3 och 5.Hälsosamtal i år 4.Protokoll från skolans elevhälsoteam.utvecklingssamtalen. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling Hur eleverna har involverats i kartläggningen Genom ovanstående aktiviteter har de möjlighet att framföra sina åsikter. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen är ansvarig för att ovanstående aktiviteter genomförs och i förekommande fall sammanställs. Diskussioner på APT, lärarmöten och fritidsmöten. Resultat och analys Klimatet på skolan upplevs övervägande positivt av både elever, personal samt besökare. Alla elever har fått kännedom om skolans likabehandlingsplan.några elever klarar inte att ta eget ansvar och följa skolans ordningsregler.flera elever har i elevenkäten uppgett att omklädningsrummen och toaletterna är otrygga platser där de är rädda för att obehöriga ska ta sig in. Toaletterna upplevs även av många som ofräscha/äckliga. 5/7

6 Förebyggande åtgärder Namn Att motverka förekomst av kränkningar Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Mål och uppföljning Alla elever ska känna sig trygga och respekterade överallt på skolan. Åtgärd Kartläggning av trygga och otrygga platser på skolan.fortsätta med verksamheten med lekförrådet på rasterna.skapa förutsättningar för att det alltid ska finnas en vuxen tillsammans med eleverna i omklädningsrummet. Motivera åtgärd Trygghetsvandring och enkäter visar att det finns elever i alla klasser som känner sig otrygga i omklädningsrummet. Ansvarig Rektor Datum när det ska vara klart /7

7 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkningar på Sätra skola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Personal tar emot eleverna i korridoren på morgonen.det finns vuxna rastvärdar ute på varje rast.skolan har ett trygghetsteam dit både elever, vårdnadshavare och personal kan vända sig. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till I första hand kan elever och vårdnadshavare vända sig till den de har förtroende för på skolan eller någon i teamet nedan:ann- Margret Hedberg, rektor Linnea Johnsson, läraremats Axelsson, lärarebjörn Kvist, fritidspedagogkristina Edin, skolsköterskasolveig Söderlund, kuratorulrika Norlander, specialpedagog Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 1. Den vuxne som upptäcker kränkningen avbryter genast handlingen och pratar med de berörda. 2. Ansvariga pedagoger informeras. 3. Personal i teamet samtalar enskilt med eleverna. 4. Samtalen dokumenteras och rektor anmäler till huvudman. 5. Berörda föräldrar informeras om situationen. 6. Om behov finns upprättas ett åtgärdsprogram. Pedagog och rektor ansvarar. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 1. Rektor informeras av den som upptäcker kränkningen eller av den som fått information av eleven. 2. Rektor genomför samtal med berörda personer. 3. Rektor informerar elevens föräldrar. 4. Rektor kontaktar huvudman vid behov. Rutiner för uppföljning Samtal med berörda parter efter en vecka. Om kränkningen upphört kallas till uppföljningssamtal inom 2 veckor. Om kränkningen ej upphört fortsätter våra insatser enligt ovan. Rektor avgör i samråd med sin chef om ärendet ska anmälas till annan myndighet om det handlar om att personal kränkt elev. Rutiner för dokumentation Alla insatser dokumenteras och dateras. Dokumenten förvaras inlåsta i skolans dokumentskåp. Återkoppling till vårdnadshavare. Ansvar: Pedagog i teamet eller rektor. Ansvarsförhållande Berörda pedagoger ansvarar för att överlämna skriftlig rapport till rektor. Rektor ansvarar för att ärendet utreds och att grundskolechef informeras. Om det gäller kränkning från personal är rektor ansvarig. 7/7

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 2013-08-24 1 Innehållsförteckning Del 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/2014 Bakgrund 3 Ansvarfördelning

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15

20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15 20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15 Grunduppgifter Följande verksamheter omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola, Särskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer