Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27"

Transkript

1 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor

2 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen mot diskriminering och kränkande behandling kommer vidare i text benämnas som plan/planen. Rektor är ansvarig för att Fritidshemmet varje år upprättar en plan, men all personal är skyldiga att följa planen och aktivt arbeta utifrån den. Vår vision Vallsta Fritidshem är en plats där respekten för allas lika värde genomsyrar allt. Vi lägger stor vikt vid social träning. Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgänget. Vi vill att alla elever ska känna sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Planen gäller från Planen gäller till

3 Innehåll Delaktighet i planen... 4 Förankring av planen... 4 Utvärdering... 5 Resultat av utvärderingen av fjolårets plan... 5 Årets plan ska utvärderas senast... 5 Främjande insatser... 5 Kränkande behandling... 5 Kön... 6 Etnisk tillhörighet... 6 Funktionsnedsättning... 6 Elevhälsa... 6 Föräldraråd... 7 Vardagsarbete... 7 Kartläggning... 8 Kartläggningsmetoder... 8 Områden som berörs i kartläggningen... 8 Involvering i kartläggning... 8 Resultat och analys... 8 Förebyggande åtgärder... 8 Arbetsro och miljö... 9 Vi- känsla Rutiner för akuta situationer Policy Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Rutiner för uppföljning Rutiner för dokumentation

4 Delaktighet i planen Elevernas delaktighet -Vi använder vår "värdegrundskorg" med spel, värderingsövningar och material för att arbeta med barnen. -Alla barn får varje år i smågrupper svara på frågor kring trivsel på fritidshemmet samt ge förslag till aktiviteter och material. -Alla barn få varje termin hem en trivselenkät som de svarar på tillsammans med sina vårdnadshavare. -Alla elever är med i kartläggning kring otrygga ställen på skolan och skolgården med hjälp av kartbild över skolområdet, denna kartläggning genomförs varje hösttermin. Vårdnadshavarnas delaktighet - Personalen presenterar förslag till planen på föräldramöte och föräldraråd under höstterminen för att ta in deras åsikter och idéer. Planen antas då barnen och vårdnadshavarens åsikter beaktats. Personalens delaktighet -Förslag till planen redogörs för all personal vid terminsstart för att öppna upp för diskussioner kring förebyggande arbete. -Utarbetande av planen samt utvärdering och revidering av planen. Förankring av planen -All personal ser till att planen förankras hos barnen. Då förklaras begreppen diskriminering, trakasserier och kränkning i det dagliga arbetet. Vi pratar om hur vi på skolan arbetar mot detta och vi berättar också vad lagen säger. -Klimatet på vårt fritidshem följs kontinuerligt upp genom samtal med barn och föräldrar. -Planen kommer efter att allas åsikter beaktats fastställas och läggas ut på fritidshemmets hemsida. - Planen kommer efter att allas åsikter beaktats fastställas och läggas ut på fritidshemmets hemsida. Vi jobbar vidare med vår vision och mål där personal och barn ska fortsätta vara aktiva i vårt värdegrundsarbete. 4

5 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Då vi tidigare följt skolans plan finns ingen separat utvärdering för fritidshemmet. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Rektor, kurator och personal kommer att utvärdera och revidera kommande planer. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Inget resultat finns då fritidshemmet tidigare följt skolans plan. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas -Vi ska under en planeringsdag sitta tillsammans i arbetslaget tillsammans med skolan och rektor. -Vi kommer även att diskutera och utvärdera under arbetsplatsmöte tillsammans med kurator. Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor tillsammans med personal. Främjande insatser Kränkande behandling -Alla barn känner till att vi har en lag och en plan mot diskriminering och kränkande behandling. -Alla barn känner till vad en kränkning är. -Se till att barnens väl och trivsel är en fråga som rör all personal. Insats -Samtalar med barnen kring empati, respekt och allas lika värde. -Tar upp och löser konflikter mellan barnen direkt. -De vuxna ger akt på barnens språkbruk och föregår med gott exempel.- De vuxna på skolan ger akt på elevernas språkbruk och föregår med gott exempel. 5

6 Kön -Satsa på att ge flickor och pojkar lika stort inflytande och utrymme. -Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller. Insats -Vi tänker på att alla som vill ska få talutrymme. -Vi erbjuder aktiviteter för alla. Etnisk tillhörighet -Göra barnen medvetna om alla människors lika värde. -Alla på fritidshemmet behandlas lika oavsett etnisk tillhörighet. Insats -Vi använder vår "värdegrundskorg" i arbetet. Funktionsnedsättning -Alla barn ges samma förutsättningar oavsett funktionsnedsättning. Insats -Vi erbjuder former av anpassning och resurser för alla barn med funktionsnedsättning. -Vi samtalar med barnen kring olika funktionsnedsättningar som de stöter på i sin vardag för att på så sätt skapa förståelse och tolerans. Elevhälsa Elevhälsan ska finnas för alla elever på skolan. Den jobbar förebyggande och hälsofrämjande och stöttar elevernas utveckling mot utbildningens mål utifrån våra olika kompetenser. 6

7 Insats Elevhälsoteamet, bestående av rektor, skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog och skolkurator träffas varannan vecka i syfte att få helhetssyn kring hur våra elever mår. Föräldraråd -Att vårdnadshavaren ska ha möjlighet till inflytande. Insats -Här ges tillfälle för föräldrar att komma med synpunkter samt ta del av viktig information från skolan. Föräldrarådet träffas 2 gånger per termin. Vardagsarbete Vi pratar kontinuerligt med barnen om allas lika värde. I den mån vi kan stöttar vi alla barn som har behov av det. Vi har god kontakt med hemmen. Vi försöker hitta olika vägar till barnens inlärning och vi har god kunskap om barnens inlärningssituation. Insats -Vi vuxna är med barnen såväl ute som inne. -Regler, normer och åtgärder är väl förankrade hos alla på skolan och hos föräldrar. -Vi lär barnen att lösa konflikter. -Fritidshemmet erbjuder en lugn stund med frukost varje dag före skoltid. -Fritidshemmet erbjuder olika aktiviteter beroende på årstid. -Barnen är ute och leker varje dag innan mellanmål. -Efter mellanmål får barnen välja på ute/inne- aktiviteter. -Varje vecka under vinterhalvåret erbjuds aktiviteter i gymnastiksalen. -Vi ser leken som viktigt och försöker stimulera den. Ansvariga för alla främjande insatser -Samtliga vuxna på skolan. -Arbetet pågår under hela läsåret. 7

8 Kartläggning Kartläggningsmetoder -Samtal med barnen sker varje läsår. -Trivselenkät som fylls i av barnen tillsammans vårdnadshavare. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Könsidentitet eller könsuttryck, ålder. Involvering i kartläggning Eleverna -Barnen är med i kartläggningen av otrygga ställen runt fritidshemmet med hjälp av en kartbild på omgivningarna. -Alla barn besvarar trivselenkäten samt har samtal tillsammans med fritidspedagogerna. De får också ge förslag på hur vi ska bli ett tryggare och bättre fritidshem. Personalen -Analyserar och utarbetar förbättringar utifrån kartläggningen. -På möten med föräldrarna redovisas kartläggningsanalysen och informeras om vilka åtgärder som kommer att tas. Resultat och analys Ingen tidigare resultat och analys finns då fritidshemmet tidigare tillhört samma plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Förebyggande åtgärder Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. -Att fortsätta ha aktivitetsdagar tillsammans med skolan över alla åldrar. -Att inga barn ska behöva vara otrygga under fritidstid. -Att göra samlingarna lugnare. 8

9 Åtgärd -Vi har aktivitetsdagar tillsammans med skolan fler gånger per termin. -Personalen finns där barnen är samt har en bra relation med föräldrar. -1 gång per månad träffas trivselgruppen där representanter från alla klasser i skolan deltar. Då behandlas även saker som händer på fritidstids. -Samtal med barnen om regler och förväntningar på samlingen. Motivera åtgärd -Vi arbetar aktivt med detta för att alla ska känna sig trygga. Arbetsro och miljö Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. -Alla elever har rätt till arbetsro! -Vi vill ha ett fritids utan klotter. Åtgärd -Diskutera begreppet "Arbetsro" i personalgruppen -Att lära sig vänta på sin tur. -Att kunna stå i kö. -Prata kontinuerligt med eleverna när det blir för pratigt om att alla har rätt till arbetsro och en lugn miljö på fritids. -Vi pratar med alla elever om att vara rädd om vår miljö och saker på skolan och att det är vi själva som får betala. -Ordningsregler på fritids för aktiviteter inomhus ger lugn. 9

10 Motivera åtgärd Alla barn har rätt till att ta plats, leka, lära sig och utvecklas. För att dessa saker skall kunna ske behöver deras miljö vara anpassad efter dem. Lugn och ro är ofta ett klimat vi strävar efter för att barnen ska ha bästa möjlighet att lära sig nya saker. Vi- känsla Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. Vi ska vara rädda om varandra och våra saker. Viktigt att stärka individen för att få en vikänsla i gruppen/huset. Att alla ska känna grupptillhörighet. Åtgärd -Fritidsfest en gång per termin. Olika aktiviteter som disco, fika, maskerad och femkamp. Motivera åtgärd För att öka vi-känslan och stärka det sociala samarbetet i gruppen. Ansvariga för alla förebyggande åtgärder Rektor och fritidshemspersonal. Datum när det ska vara klart Arbetet pågår hela läsåret. Rutiner för akuta situationer Policy Vi accepterar aldrig att någon utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling hos oss på Vallsta Fritidshem. 10

11 Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling -När vi får kännedom om eller blir vittne till att ett barn blir kränkt eller trakasserat agerar vi omgående enligt planen och dokumenterar händelsen. -Skapa trygghet och tillit i våra barngrupper så att barnen vågar berätta och känna att de bidrar till ett bättre klimat på vårt fritidshem. - Arbeta för en bra föräldrakontakt, där vi som pedagoger kan få information om samspelet elever emellan på fritiden. - Vi genomför elevenkäter regelbundet varje år. - Vi bygger upp relationer mellan personal, föräldrar och barn. - Vi lyssnar på både föräldrar och barn och tar dem på allvar. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Om kränkning eller trakasserier skett vänd er till närmaste vuxen. Det kan vara pedagog, kurator, skolsköterska, rektor eller annan vuxen barnet känner sig trygg med. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Handlingsplan vid trakasserier eller kränkande behandling: 1. Den personal som upptäcker kränkningar skall genast ingripa. En utredning startar. Det är två vuxna som håller i samtalen där en dokumenterar och en för samtalet. Ta reda på alla fakta. När, var, hur och vilka. Fråga eventuella vittnen. - Tala med den som utsatts för trakasseri eller kränkning. - Tala sedan med den/de som utfört kränkningen. Först ledaren och sen eventuella medhjälpare. Förklara att kränkningar inte accepteras och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. Gör upp en plan för hur detta ska gå till. Vad kan den som kränkt göra för att ändra sitt beteende? Rektor informeras om ärendet som sen informerar huvudmannen. 2. Kontakta inblandade barn vårdnadshavare och berätta om vad som hänt och vad som nu beslutats och hur vi arbetar vidare i ärendet. 11

12 3. Uppföljande samtal hålls. Vid behov kontaktas vårdnadshavarna för att delges information om hur det gått. 4. Ärendet avslutas när det utsatta barnet anser att ärendet är utagerat och situationen känns bra. Dokumentationen lämnas till rektor som sen informerar huvudman. 5. Tänk på att erbjuda stödjande samtal till såväl den utsatte och till den som utsätter andra för trakasserier eller kränkningar. Om trakasserierna eller kränkningarna ändå inte upphör: 6. Kallas de barn som trakasserat eller kränkt, tillsammans med vårdnadshavare till ett möte där rektor betonar allvaret i situationen. En eventuell handlingsplan/åtgärdsprogram upprättas för att komma till rätta med problemet. 7. Handlingsplanen/åtgärdsprogrammet följs upp under ett uppföljande möte. 8. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare åtgärder, t ex kontakt med andra myndigheter som socialtjänst, BUP, Hab. eller polis. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Om ett barn utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en vuxen på fritids gäller följande plan: 1. Händelsen anmäls till rektor. 2. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs. 3. Vårdnadshavaren informeras. 4. Rektor följer upp ärendet med barnet och hans/hennes vårdnadshavare. 5. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt barnet och samtalar om hur kontakten med berört barn fungerar. 6. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef. Barn kan även vända sig till Barn- och elevombudsmannen. (www.skolinspektionen.se/beo). Rutiner för uppföljning Vid alla kränkningsärenden sker uppföljning kontinuerligt. Ärendet avslutas först när det utsatta barnet anser att ärendet är utagerat och situationen känns bra. 12

13 Rutiner för dokumentation Vi använder oss av en kränkningsblankett som skickas till rektor när ärendet avslutas. Rektor informerar huvudmannen. Alla ärenden sammanställs och utvärderas årligen. Ansvariga Den personal som upptäckt kränkningen skall genast ingripa. De vuxna som sen håller i ärendet har ansvar för att kränkningsblanketten fylls i och att berörda föräldrar informeras. Det är rektors ansvar att: Se till att all personal, alla barn och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på fritidshemmet. Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter, samt att motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar och trakasserier i samarbete med personal, barn och vårdnadshavare. Om fritidshemmet får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. Se till att personalen har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtagits. Kontakta andra myndigheter vid behov. Det är pedagogernas ansvar att: Följa fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar och sträva efter likabehandling. Se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks. 13

14 Dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas. Bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering följs upp. Bemöta barn och kollegor på ett respektfullt sätt. Det är alla barns och vårdnadshavares gemensamma ansvar att: Påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på fritidshemmet. Bemöta barn, fritidspersonal och övrig personal på ett respektfullt sätt. 14

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 7 Fadderaktiviteter 7 Förklara och konkretisera Läroplanens värdegrund

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger.

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer