Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan vill att alla ska känna sig välkomna, vara trygga och bli respekterade för den man är.

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb a för planen Rektor Vår vision Vi inom Fontinskolan vill att alla ska känna sig välkomna, vara trygga och bli respekterade för den man är. Planen gäller från Planen gäller till Elevernas delaktighet Planen tas upp och diskuteras i elevrådet, i alla klasser, och i kamratstödjargruppen. Resultat av trivselenkäter användes som underlag för planen. Vårdnadshavarnas delaktighet Tas upp i samband med föräldramöten och föräldraråd. Planen delges alla via Fronter. En förkortad variant av planen delas ut till alla hem. Personalens delaktighet En personalgrupp, trygghetsgruppen, deltar aktivt i arbetet med att ta fram åtgärder. Planen tas upp vid APT och i samband med gemensamma kompetensutvecklingsdagar. Förankring av planen Planen läggs på Fronter, tillgänglig för personal, elever och föräldrar samt på hemsidan. Planen i sin helhet ska finnas tillgänglig i varje klassrum. En sammanfattande, lättläst version av planen delas ut till alla elever och personal. Planen gås igenom i alla klasser, i elevrådet, på APT, i föräldrarådet, vid föräldramöten. Planen presenteras för ny personal. Vikarier delges kortversionen av planen. Nyanställd personal görs uppmärksam på att planen finns och var. Respektive pedagog går igenom planen med nya elever. Planen tas upp vid möte med personal som arbetar i skolan utan att vara anställda där, dvs måltidspersonal och lokalvårdare. Tid avsätts för arbetslagens planering inför hur man under det kommande året ska lägga upp arbetet utefter planen. Eleverna får i hemuppgift att informera om planen i hemmen.

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Likabehandlingsplanen utvärderades av personalen i samband med kompetensutvecklingsdagar i juni samt under en studiedag på hösten. Resultatet av trivselenkäten användes i den löpande planeringen i skolan på klass- och skolnivå. Eleverna i årskurs 6 utvärderade den aktivitet som riktats särskilt till dem. Trygghetsgruppen lämnade sina synpunkter vid ett par tillfällen. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Rektor, personal och elever. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Kamratstödjargruppen har fungerat som planerat. Aktiviteter har genomförts som det var tänkt för att stärka sammanhållningen mellan eleverna. Faddersystemet har fortsatt, och är uppskattat av eleverna. Trivselenkäterna, både skolans egen och den kommungemensamma visade på ett mycket gott resultat när det gäller elevernas trivsel ur olika aspekter. Resultatet av vår egen trivselenkät visade ett mycket gott resultat, ungefär jämförbart med föregående år. Även den kommungemensamma enkäten för åk 2 och 5 visade goda resultat vad gäller elevernas trygghet. Trygghetsgruppen har fungerat som det var planerat. Största delen av trygghetsgruppens arbete har varit förebyggande. Eleverna i årskurs 6 var mycket nöjda med gruppsamtalen som genomfördes under vårterminen. Utvärdering visar ingen anledning att förändra konceptet inför nästa år. Ingen plan för mottagande av elever med funktionshinder togs fram. När det gäller målen att främja likabehandling oavsett typ av familjebildning, trosuppfattning samt flickor och pojkar visar utvärderingen att i stort sett alla grupper arbetar med detta, men att det kan i allmänhet göras mer. Exempelvis uppmärksammas högtider knutna till andra religioner/kulturer inte i tillräcklig grad. En person ur personalen utsågs under hösten till att meddela övrig personal när olika kulturers högtider infaller. En främjande åtgärd för att förebygga kränkningar har varit att alla klasser ska ha samtal, övningar mm som tolerans, samarbete och kamratskap, inom ramen för i första hand samhällskunskapen. Efter utvärdering har vi kommit fram till att dessa övningar och samtal ska förekomma, men tidsmässigt mer anpassat till behov och situation. För att öka elevernas trygghet på skolgården, har vi förändrat skolgårdsgränserna något under höstterminen Elevrådet genomförde en trygghetsvandring som bland annat visade på ett behov av tydligare regler vid pingis- och fotbollsspel, för att förebygga konflikter. De frågor som kom upp under trivselenkäten togs upp till diskussion i klasserna. Ordningsreglerna utvärderades och vissa mindre justeringar gjordes. De fall av kränkningar som rapporterats har i de flesta fall kunnat lösas snabbt, men i ett fåtal fall har utredningar gjorts och åtgärder tagits fram. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Rektor ansvarar för att synpunkter från personal, elever och föräldrar samlas in och behandlas. Trygghetsgruppen deltar i arbetet. för att årets plan utvärderas Rektor

4 Främjande insatser Namn Främja likabehandling oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck eller sexuell läggning. Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet och Sexuell läggning Eleverna i årskurs 6 ska ha kunskap om olika samlevnadsformer och hur familjebildning kan se ut oavsett kön eller sexuell läggning. Utvärdering sker i samtal mellan de ansvariga pedagogerna och eleverna när insatsen avslutats, efter påsklovet. Insats Eleverna samtalar om sex och samlevnad i grupper om 6-8 elever i årskurs 6. Grupperna träffas omväxlande uppdelade i flickor och pojkar, eller i blandad grupp. Vid ett tillfälle per grupp deltar skolsköterskan. Rektor utser en manlig och en kvinnlig pedagog som ansvarar för genomförandet tillsammans med skolsköterskan. : Namn Främja likabehandling oavsett typ av familjebildning Områden som berörs av insatsen Sexuell läggning Eleverna ska ha kännedom om olika samlevnadsformer och familjebildningar. Utvärdering sker genom samtal och erfarenhetsutbyte i personalgruppen. Insats Pedagogerna ska tydliggöra olika samlevnadsformer och familjebildningar när exempel konstrueras i de olika ämnena. Skönlitteratur, filmer mm väljs medvetet på ett sätt som visar på att samlevnad och familjebildning kan se ut på olika sätt. Exempelvis litteratur/filmer som på ett vardagligt sätt visar olika samlevnadsformer/familjebildningar. Insatsen gäller i alla klasser och fritidshem/klubb.

5 Samtliga pedagoger : Namn Främja likabehandling oavsett trosuppfattning Områden som berörs av insatsen Religion eller annan trosuppfattning Eleverna ska ha kännedom om religionsfrihet och vad detta innebär samt känna till olika religioner. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra religiösa åskådningen. Insats Vi har införskaffat en almanacka där traditioner knutna till andra religioner finns med. En person har ansvar för att informera övrig personal när aktuella dagar kommer. Vi uppmärksammar fester och traditioner som är knutna till de stora världsreligionerna. I de fall där vi känner till att det finns familjer som praktiserar en religion, konsulterar vi föräldrarna för att få råd om vilka fester och traditioner som är lämpliga att uppmärksamma. Vi kommer också att presentera alternativa fester och seder utan anknytning till religion. Samtliga pedagoger Namn Främja likabehandling av flickor och pojkar Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Kön Ge flickor och pojkar lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Insats Genomföra regelbundna talrundor i alla grupper för att ge alla elever chansen att göra sin röst hörd.

6 Samtliga pedagoger Namn Levande samtal i personalgruppen kring elever med funktionshinder Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning Elever med funktionshinder ska alltid bemötas utifrån deras förutsättningar. Insats Kontinuerliga samtal hålls i personalgruppen kring hur vi bemöter elever med funktionshinder, och hur vi kan underlätta för eleverna i deras samspel med andra. All personal

7 Kartläggning Kartläggningsmetoder Fontinskolans elevenkät samt kommunens gemensamma elevenkät för åk 2 och 5. Sammanställning av genomförda utredningar om kränkande behandling. Samtal i klasserna, elevrådet, kamratstödjargruppen och i personalgruppen. Trygghetsgruppens erfarenheter. Händelser som inträffar i det dagliga arbetet. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön och Funktionsnedsättning Hur eleverna har involverats i kartläggningen Alla elever från årskurs 1 har besvarat skolans trivselenkät. Eleverna i årskurs 2 och 5 har besvarat kommunens enkät. Frågorna har tagits upp i klasserna. Samtal i klasserna, i elevrådet och i kamratstödjarguppen. Vi har påbörjat en diskussion om hur vi även kan göra förskoleklasserna involverade vid denna kartläggning. Hur personalen har involverats i kartläggningen Diskussion i samband med kompetensutvecklingsdagar och APT. Analys av klassens resultat av trivselenkäten. Resultat och analys Det finns elever som ibland känner sig kränkta av andra elever och i några fall av vuxna. Det finns platser i skolan där elever kan känna sig otrygga. För att öka tryggheten har skolgården minskats så att de vuxna lättare kan ha uppsikt, och fler aktiviteter har införts. För fritidspersonalen har västar i olika färger köpts in så att eleverna lättare ser vem de kan vända sig till.

8 Förebyggande åtgärder Namn Att öka tryggheten bland skolans elever. Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling och Ålder Alla elever ska känna trygghet i skolan. Genom att utveckla kamratstödjarverksamheten ökas tryggheten bland skolans elever. Utvärdering sker via trivselenkäten och via samtal i klasserna. Åtgärd Kamratstödjare: Respektive klasslärare i årskurs 2-6 utser två representanter som ingår i Kamratstödjargruppen efter samråd med den vuxne som är ansvarig för kamratstödjarna. Kamratstödjarna träffas 2-3 gånger per månad. De arrangerar en höst- och en våraktivitet med syfte att stärka sammanhållningen i skolan. Kamratstödjarna ska vara sjyssta förebilder för sina kamrater. De har gula tröjor i samband med aktiviteter. De ansvarar för rastaktivitet en gång i veckan på skolgården. För att erbjuda en rolig aktivitet som alla är välkomna till. Under vårterminen 2015 kommer de börja med att vid några tillfällen per termin ordna samarbetsövningar i sin egna klass. Motivera åtgärd Elevernas trivselenkät visar att de yngre eleverna ibland är rädda för äldre elever som de inte känner. Trygghetsgruppen

9 Namn Att motverka kränkande behandling och trakasserier Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Alla elever ska behandlas med respekt för den man är av alla i skolan. Utvärdering sker genom trivselenkäten som genomförs i februari-mars varje år. Åtgärd Övningar och samtal som främjar tolerans, samarbete och kamratskap ska vara återkommande inslag i verksamheten. Motivera åtgärd Kartläggningen visar att även om de flesta elever trivs bra i skolan finns det elever som alltid eller i perioder känner ett utanförskap. Pedagoger i klasserna

10 Namn Att öka tryggheten bland skolans elever Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Utvärdering sker i anslutning till genomförda aktiviteter, samt i personalgruppen på kvällsmöte/studiedag. Åtgärd Trygghetsgruppen: Trygghetsgruppen består av 4 personal som representerar skola och fritids. Trygghetsgruppen träffas varje vecka. Trygghetsgruppens uppdrag: Planera schemabrytande dagar En av trygghetsgruppens representanter ansvarar för träffarna med kamratstödjarna Vara ett stöd för pedagoger vid behov Vid behov ta fram och genomföra åtgärder i elevgrupper såsom gruppstärkande övningar Motivera åtgärd Det finns elever som ibland känner sig kränkta av andra elever. Rektor

11 Namn Att öka tryggheten bland skolans elever Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Eleverna ska känna sig trygga i skolmiljön. Utvärdering sker i samband med den årliga trivselenkäten samt vid samtal i klasser och elevråd. Åtgärd En trygghetsvandring genomförs en gång varje år. Elevrådet delas i två grupper och går runt och tittar på platserna som pekats ut. Eleverna får komma med förslag på vad som orsaka rädsla och vad man kan göra åt det. Representanter för elevrådet delger alla klasser. Frågan tas sedan upp i klasserna. Motivera åtgärd I elevenkäten pekar eleverna ut platser där de tror att elever kan känna sig otrygga. Rektor Oktober 2015

12 Namn Att öka tryggheten bland skolans elever Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling och Ålder Nya elever ska känna sig trygga när de börjar i förskoleklassen. Äldre elever ska hjälpa och vägleda nybörjarna. Utvärdering sker genom att en extra fråga läggs till i det underlag som eleverna i förskoleklass fyller i inför utvecklingssamtalet. När systemet fungerat några år kan den långsiktiga effekten även utvärderas i samband med skolans årliga trivselenkät. Åtgärd Vi arbetar med ett faddersystem som innebär att elever i åk 3 är faddrar för elever i förskoleklassen, i år 4 för åk 1, och åk 5 för åk 2. Vid minst två tillfällen per termin möts eleverna i faddergrupperna och arbetar eller har trivselaktiviteter tillsammans. Under uppstartsveckan har framför allt förskoleklassen och åk 3 gemensamma aktiviteter som tex rundvandring i skolan och på skolgården. Äldre elever kan stötta yngre i samband med exempelvis lästräning. Motivera åtgärd Även om det i stora drag är lugnt på skolan visar samtal och enkäter att det kan finnas elever om ibland är rädda för äldre elever. Trygghetsgruppen

13 Namn Att varje elev i skolan ska bli bemött efter sina förutsättningar Områden som berörs av åtgärden Funktionsnedsättning Alla elever i skolan är allas ansvar. Varje elev ska så långt möjligt bli bemött utifrån sina egna förutsättningar. Uppföljning sker i form av samtal i personalgruppen. Åtgärd Hela skolans personal samlas vid ett tillfälle per termin för att informera varandra gällande bemötande av elever med olika funktionshinder och andra svårigheter, samt för att utbyta erfarenheter. Motivera åtgärd Personalgruppens utvärderingar visar att personalen önskar tid till att informera varandra om bemötande av olika barn utifrån deras olika förutsättningar, samt utbyta erfarenheter. Rektor

14 Namn Kortversion av likabehandlingsplanen Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Arbetet med likabehandling ska vara känt bland elever, föräldrar samt alla som arbetar i skolan. Uppföljning sker genom samtal i klasserna samt genom skriftlig utvärdering för personal. Åtgärd Kortversionen av likabehandlingplanen utvärderades och utvecklades inför vårterminen 2015, då årets plan ska presenteras. Motivera åtgärd Utvärdering visar att likabehandlingsplanen behöver göras mer lättillgänglig för att alla ska förstå innebörden och varför vi gör det vi gör i skolan. Rektor

15 Rutiner för akuta situationer Policy Ingen form av trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma på Fontinskolan. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Det finns god täckning med personal som har tillsyn över hela gården på alla raster och under fritidstid. De elever som har stora behov har stödperson att tillgå. All personal är lyhörda och observanta på händelser som sker mellan eleverna och mellan elever/personal även i trapphus och i andra utrymmen. Konflikter mellan elever, eller misstänkt kränkande behandling reds ut så fort som möjligt av den personal som arbetar närmast eleverna. Inga kränkningar ska accepteras. Utredning ska ske skyndsamt i de fall då någon känner sig kränkt. Inblandade elever ska känna sig sedda och lyssnade på. Utredningen ska ge en bild av det som hänt utifrån olika perspektiv, men det ska inte i första hand ligga fokus på att leta syndabockar. Utredning ska ha som huvudsyfte att hitta vägar framåt så att förekomsten av kränkningar minskar. Kränkningar kan anmälas skriftligt av den som känner sig kränkt eller av den som uppfattar att någon annan kränkts. En länk till blankett för anmälan finns i alla klassrum på Fronter. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 1. Klasslärare eller fritidspersonal 2. Skolsköterskan Johanna Axander, tel Rektor Gunnel Ferm, tele Annan vuxen på skolan Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Alla fall av misstänkt kränkande behandling ska rapporteras till berörd klassföreståndare / berörd fritidspersonal. Vid enstaka händelser, där situationen löses snabbt gör den vuxne vid behov en enkel minnesanteckning. Vid allvarligare, eller upprepade händelser gör klassläraren, fritispersonal, eller annan som eleverna känner så fort som möjligt en utredning som dokumenteras. Kungälvs kommuns rutin för rapportering följs. Utredningen ska leda till att åtgärder på kort och lång sikt tas fram. Varje elev får ge sin bild av det inträffade. Vårdnadshavarna informeras så fort som möjligt. Rektor informeras. Uppföljningssamtal hålls efter en viss tid. Vid behov upprättas handlingsplaner för de inblandade eleverna. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Utredning inleds så snart som möjligt av rektor. Vid samtal med elev ska vårdnadshavare ges möjlighet att delta. Vid samtal med anställd deltar, om den anställde så vill, representant för facklig organisation. I vissa fall kan även representant från förvaltningen delta. Samtalen dokumenteras och undertecknas. Åtgärder tas fram. Rutiner för uppföljning Utvärdering görs i slutet av läsåret. Alla dokumenterade utredningar gås igenom och stäms vid behov av med berörd personal. Uppföljning sker även genom samtal i hela personalgruppen.

16 Rutiner för dokumentation Elev-elev: En vuxen som eleverna har förtroende för gör utredningen och dokumenterar enligt bilaga. När utredningen är klar lämnas den till rektor. Utredningen arkiveras. I mindre allvarliga fall som snabbt klaras upp görs en minnesanteckning av ansvarig pedagog eller vid behov en redogörelse som undertecknas och lämnas till rektor. Utredningen arkiveras. Ansvarsförhållande Utredning av misstänkt kränkande behandling görs i första hand av ansvarig klassföreståndare eller fritidspersonal. I andra hand av någon annan vuxen eller andra vuxna i elevernas närhet. Den som får kännedom om att kränkande behandling förekommer har ansvar för att rapportera till rektor. Rektor har det övergripande ansvaret för att rutiner följs och att rapportering vidare sker enligt uppgjorda rutiner.

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Ytterhogdals skola Bildning, Fritid och Kultur Ytterhogdals skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-6, fritidshem och förskoleklass Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2015/2016 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Susanne Berndtros, rektor Likabehandlingsgruppen

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. a för planen Rektor och personalen

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 Läsår: 2014/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Lidåkerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 samt Fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleklass till åk 3 Fritidshemmen Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling Forum Ystad 2016 01 01 Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Vuxenutbildning, Sfi, Särvux, Yrkesvux Ansvarig för planen Rektor

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Krusboda skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Krusboda skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krusboda skola Läsåret 2013-2014 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem Vår vision: Krusboda skola är en arbetsplats

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, fritidshem samt SU-grupper åk 1-9 Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola och skolbarnomsorg Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig pedagog: Emelie Lindh Förskolechef:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kullens Skola

Likabehandlingsplan för Kullens Skola Likabehandlingsplan för Kullens Skola Innehållsförteckning Inledning 3 Skolans målsättning 3 Lagstiftning och styrdokument 3 Kullens skolas värdegrund 5 Främjande och förebyggande insatser 6 Kartläggning

Läs mer

Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen; förskoleklass, fritidshem, grundskola, årskurs 1-9 Läsår: 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Gabriella Pierrou

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är åk 7-9 Ansvariga för planen Arbetsgrupp bestående av: Lena Haglund Ola Israelsson

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan Ansvariga för planen Rektor Vår vision Ölyckeskolan ska präglas av en

Läs mer

Lovisedalsskolans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lovisedalsskolans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lovisedalsskolans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Majåkers skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass, skola och fritidshem Ansvariga för planen Rektor och likabehandlingsgruppen.

Läs mer

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformerna som omfattas av planen är förskoleklass, fritidshem, grundskola, årskurs 1-9. Ansvariga för planen är rektor, Eila

Läs mer

Kungsgårdens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Kungsgårdens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, Förskoleklass och skola a för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stugsunds skola Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling.

Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Ansvariga för planen: Förskolechefen. Vår vision: Stenungsunds

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Trollbackens plan mot. diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Trollbackens plan mot. diskriminering och kränkande behandling Förskolan Trollbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen och arbetslaget på

Läs mer

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 5 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen. Vår vision Alla i förskolan,

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år. Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/16 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Upprättad 130105 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen i förskolan

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 a för

Läs mer

Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet på Mo förskola a för planen Förskolechef Vår vision Att alla som

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och ansvariga för Likabehandlingsplanen

Läs mer

Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Helen Englund, Yvonne Boberg.

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Skogsbrynets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogsbrynets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogsbrynets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5år Läsår 2015-2016 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Ljungbyskolan och Ljungbyskolans fritidshem 2014-2015 1 (15) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Ljungbyskolan skolår F-5 inklusive

Läs mer

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 Kometen Utfärdat av: Marie Gunnarsson Helena Jansson Lotta Zilén Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Vår enhetschef Sirpa

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklasser, Fritidshem Läsår 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Bergbackagårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergbackagårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergbackagårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer