Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten"

Transkript

1 Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten

2 Innehållsförteckning Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Syfte...3 Definitioner...3 Uppföljning av förra årets åtgärder...3 Kartläggning...4 Nulägesbeskrivning...4 Främjande arbete...5 Kön/Genus...5 Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning...5 Funktionsnedsättning...6 Sexuell läggning...6 Ålder...6 Könsöverskridande identitet...7 Mål för läsåret Mål: Åskådliggöra förskolans/skolans samt fritidsverksamhetens värdegrundsarbete...7 Mål: Förankra förskolans/skolans samt fritidsverksamhetens regler och följa upp dem...8 Mål: Förbättra språkbruket...8 Mål: Utveckla genusarbetet under fritidstid...8 Rutiner för akuta situationer...9 Kränkande behandling där personal är inblandad...10 Kommunikation...11 Utvärdering och uppföljning...11

3 Inledning Skolan, förskolan och fritidsverksamheten ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Arbetet kring detta regleras sedan 1 januari 2009 i diskrimineringslagen och sedan 2010 i 6 kap i Skollagen 2010:800. På Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset har vi valt att sammanföra dessa planer till en. Eftersom vi ser barnens dag som en helhet där både förskola, skola och fritidsverksamhet ingår gäller denna plan för såväl förskoleverksamheten, skolverksamheten, fritidshem som fritidsklubb. Vi har alltså valt att inkludera särskilda mål för fritidshem och fritidsklubb i samma plan som används för förskola och skola. Syfte Syftet med Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthusets plan för lika behandling och mot kränkande behandling är att främja barnens lika rättigheter oavsett kön/genus, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning. Den är även till för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Definitioner Diskrimineringsgrunder som nämns i denna plan är; kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Diskriminering är när förskolan/skolan på osakliga grunder behandlar ett barn eller en elev sämre än andra och detta beror på någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barn eller en elevs värdighet men som inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Uppföljning av förra årets åtgärder All personal har arbetat aktivt för att motverka negativa attityder. Man har tagit upp saken då något inträffat, men har också talat om det i förebyggande syfte, vid exempelvis samlingar och under ESSA-lektioner. Man har arbetat aktivt med att undvika att säga nej-satser och har i stället talat om vad man får göra. Man har också arbetat mycket aktivt för att motverka våld, både i lek och på skämt. Personalen har upplevt att det som ofta startar på skoj eller lek ofta utmynnar i allvar och av den orsaken har detta mål tillkommit. All personal har dagligen och vid olika tillfällen, tagit upp detta. En förbättring av dokumentationen har skett, men detta behöver vi fortsätta att arbeta vidare med eftersom resultatet ännu inte är direkt tillfredsställande. Den sammantagna utvärdering barnen gjort grundar sig på trivselenkäter och

4 enkäter inför allergi- och skyddsrond. Denna utvärdering visar på att de flesta barnen trivs bra och att de känner sig trygga i förskolan och skolan. Den punkt som vi behöver arbeta vidare med är arbetsron och ljudnivån i klassrummen vilket vi redan arbetar med kontinuerligt. Vår vision Montessorisförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset är en liten, trygg förskola/skola med hög personaltäthet och ett gemensamt ansvar. Vår vision är att inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Kartläggning Kartläggningen har gjorts genom att barnen har besvarat trivselenkäter. På Fröhuset och i förskoleklassen, har de med hjälp av en vuxen besvarat trivselenkäten samt pratat om alla människors lika värde i barngruppen. Dessutom har man talat om frågor och funderingar som uppkommit i olika situationer på ett sätt som passar barnens mognad. Varje dag har Fröhuset och F-klassen samlingar och vi arbetar systematiskt med värdegrund och inflytande Varje vecka har eleverna i 1-2:an och 3-5:an Livskunskap. Under dessa lektioner berörs likabehandling på olika sätt och personalen fångar upp och går vidare med aktuella frågor. Personalen har diskuterat och utvärderat likabehandlingsarbetet i arbetslagen. Barn- och elevhälsoteamet har under läsåret träffats varje vecka och bland annat pratat om stämningen i förskolan och på skolan. Nulägesbeskrivning Personalen i Fröhuset anser att förskolan och skolan har en trygg miljö som återspeglas på barngruppen. All personal på Växthuset uppger att stämningen på skolan är god, trivsam och trygg. På Fröhuset och i F-klassen arbetar man kontinuerligt med att få bra arbetsrutiner för såväl personal som barn, vilket resulterar i arbetsro och och låg ljudnivå. I alla grupper på Växthuset arbetar man förebyggande vid samlingar eller under ESSA-lektioner för att alla barn ska trivas och känna sig trygga. I grupperna talar man ofta om hur man är en bra kompis samt fångar situationer direkt när de uppstår. 1-2:ans personal anser att det är en trivsam stämning mellan personalen vilket de tror smittar av sig på barnen. Barnen och personalen har en accepterande attityd mot varandra och tillåter alla att vara på sitt eget sätt. Detta är viktigt att fortsätta tala om människors olikheter och förutsättningar. En klar minskning av såväl fysiska som verbala konflikter. Språkbruket har förbättrats avsevärt. Växthusets värdegrundsarbete i form av Fair Play har spritt en positiv och uppmuntrande stämning bland elever och personal. Arbetsron upplevs delvis orolig och ljudnivån stundtals för hög, både av elever och personal. Personalen i skolan uppger att de inte dokumenterar i tillräckligt

5 stor utsträckning när det varit konflikter medan personalen i förskolan anser att de dokumenterar i hög utsträckning när det varit konflikter. Barn- och elevhälsoteamet, som träffas en gång i veckan, anser att detta läsår varit lugnt och att antalet konflikter varit få. De konflikter som varit har följts noga av elevvårdsteamet med handledning till inblandad personal eller med arbete direkt med barn/elever och föräldrar. I trivselenkäterna uppger de allra flesta i 3-5:an att de trivs mycket bra eller bra i skolan och ingen har uppgett att de trivs dåligt eller mycket dåligt. Vissa uppger att de ibland blir retade och slagna i skolan men ingen av eleverna upplever att de blir utfrusna av sina klasskamrater, vilket är en förbättring från förra året. Bland 1-2:orna har en övervägande del av barnen en positiv inställning när de tänker på sina kamrater. De flesta känner sig positivt inställda när det är dags att gå till skolan. Främjande arbete Nedan presenteras hur vi arbetar för att främja likabehandling allmänt samt utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. På Fröhuset och i F-klassen arbetar vi med värdegrundssolen som skapar diskussioner kring olika teman, ex vänskap, familjen etc. En stor vikt läggs vid samarbete med föräldrarna för att skapa trygghet och att föräldrarna blir delaktiga i arbetet på Förhuset och i F-klassen. Vi arbetar i alla delar av skol- och fritidsverksamheten med värdegrundsarbetet ESSA som sätter fokus på elevens empati, självkänsla, samarbete och ansvar. Det är en del i vårt uppdrag att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. Detta arbete främjar likabehandlingen på ett övergripande plan då barn och elever får en större förståelse för andra. Under personalmötena har all personal på förskolan och skolan möjlighet att diskutera attityder, normer och värden vilket lyfter strukturella förutsättningar för likabehandling till ytan. Eleverna på Växthuset har klassråd och elevråd för att de ska kunna göra sina röster hörda och vara en del av den demokratiska processen. Kön/Genus På Fröhuset och i F-klassen organiserar vi barnens fritid med hänsyn till genusperspektiv. Pojkar och flickor uppmuntras till att delta i olika sorters lekar, både mer "maskulina" och "feminina" lekar. Personalen i alla verksamheter arbetar aktivt mot de traditionella könsrollerna genom att delta i olika aktiviteter, exempelvis sport, bakning, dans, snickararbete etc. Vi pratar om yrkesroller eller andra roller för att visa att könstillhörighet inte är avgörande för yrke eller rollfördelning.

6 Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Ett av förskolan och skolans övergripande mål är globalt tänkande. Vi ser det som en stor tillgång att vi har så många kulturer, religioner och andra trosuppfattningar representerade i vår förskola och skola, bland såväl föräldrar, barn som personal. Detta gör att våra barn och elever har en stor förståelse för och är väl rustade för livet i det mångkulturella samhället. Även i fortsättningen kommer modersmålet att prioriteras under skoltid eftersom vi anser att denna undervisning är oerhört viktig. Vi kommer utveckla vårt globala arbete. Vi har under året ägnat en del tid åt vår fadderskola i Etiopien. Vi har haft flera besök från de som varit där och hälsat på. Vi har samlat in kläder och leksaker och skickat ner och vi har samlat pengar vid olika tillfällen, som exempelvis musikaler och julmarknader. Vi kommer att fortsätta detta arbete även under kommande läsår. Barnen i både förskolan och skolan har möjlighet att ta ledigt enstaka dagar, exempelvis vid religiösa eller kulturella högtider. FN-dagen är en av förskolan/skolans viktigaste traditioner och varje år anordna vi en fest där föräldrar och personal tar med sig mat för att bjuda varandra samt har tävlingar och utsmyckningar som berör bland annat frågor om fred, mänskliga rättigheter samt barnkonventionen. Funktionsnedsättning I alla verksamheter har vi ett inkluderande arbetssätt. Vi kommer att fortsätta arbetet med att anpassa miljön för våra barn och elever med olika funktionsnedsättningar. Idrottshallen har till exempel från och med detta läsår försetts med hiss. Fritidsverksamheten kommer under vårterminen se över ett eventuellt samarbete med Jorielskolan som är en skola för barn med funktionsnedsättningar. Syftet med detta är att barnen ska få en ökad kunskap om olika funktionsnedsättningar och att de ska få lära känna barn med andra förutsättningar än de själva. Sexuell läggning Från förskolan till åk 5 är det ett pågående arbete med diskussioner om hbtfrågor och kring hur olika familjer kan se ut. Material har beställts för att personalen ska få inspiration till att ta upp hbt-frågor i verksamheten. Bland personalen har diskussioner ägt rum för att i vardagen motverka ett hetronormativt förhållningssätt, vilket avslutades med en gemensam Stockholmsvandring tillsammans med en transperson. Biblioteket har utökats med barnböcker som belyser olika typer av familjebildningar. Om barnen eller eleverna använder ord som rör sexuell läggning som skällsord eller i negativa sammanhang så markerar personalen direkt. Detta genom att ta upp det till diskussion, att förklara att vi i personalen och våra nära och kära alla har olika sexuella läggningar och att inget är mer rätt eller fel än något annat. Ålder Grundtanken i Montessoripedagogiken är att barnen ska arbeta åldersintegrerat. På Montessoriförskolan Fröhuset, Montessoriskolan Växthuset och inom fritidsverksamheten arbetar vi i åldersintegrerade grupper för att barnen och eleverna ska lära av varandra, samt ha förståelse och visa hänsyn

7 för varandra. På Fröhuset och i F-klassen är barnen mellan 3,5 år och 7 år. Fröhuset och F-klassen har stort inflytande över varandra. I de andra grupperna är det 1-2:or och 3-5:or. Det finns stor möjlighet att röra sig mellan de olika grupperna. Under temadagar och andra aktiviteter är barnen ibland indelade i blandade grupper med alla åldrar. Alla åldrar finns representerade även i personalgruppen utan någon skillnad i arbetsuppgifter och ansvar i förhållande till ålder. Könsöverskridande identitet Personalgruppen ska sträva efter en ökad kunskap i frågan kring barns identitesskapande samt skapa ett förhållningssätt där man inte agerar i enlighet med traditionella könsidentiteter. Mål för läsåret Åskådliggöra förskolans/skolans samt fritidsverksamhetens värdegrundsarbete Förbättra dokumentation vid konflikter och händelser Förankra förskolans/skolans samt fritidsverksamhetens regler och följa upp dem Förbättra språkbruket Utveckla genusarbetet på fritids Mål: Åskådliggöra förskolans/skolans samt fritidsverksamhetens värdegrundsarbete Åtgärd Tid Ansvarig Utvärdering Åskådliggöra Hela läsåret Arbetslagen En gång/månad värdegrundsarbetet med barnen, som i en gemensam sol för förskola, skola och fritids följs upp vid arbetsgruppernas utvärderingstillfällen Mål: Förbättra dokumentationen vid konflikter och händelser Åtgärd Tid Ansvarig Utvärdering Ha förtryckta Hela läsåret Agneta Vid utvärderingsincidentrapporter dagarna som är lätt tillgängliga i personalrummet

8 Göra en påminnelse- September Karin R Vid utvärderingstavla där man ser dagarna vilka punkter man måste ta upp Regelbunden upp- Hela året All personal Vid arbetsföljning av all gruppernas dokumentation veckoträffar vecka för vecka Mål: Förankra förskolans/skolans samt fritidsverksamhetens regler och följa upp dem Åtgärd Tid Ansvarig Utvärdering Barnen/eleverna September Arbetslagen En gång/månad ger förslag på med barnen, som vilka regler som ska följs upp vid gälla arbetsgruppernas utvärderingstillfällen Föräldrarna ger September Agneta Vid arbetsgrupperförslag på vilka regler nas utvärderingar som ska gälla Tillsammans med September Arbetslagen Vid klassråden barnen gå igenom de fem regler vi valt ut och bestämma vilka konsekvenserna blir om man inte följer dem Införa en storsamling Vårterminen Fritidspersonal Under fritidsträffarna varje måndag för 3-5:or där vi påminner om skolans regler. Ta upp skolans regler Vårterminen Fritidspersonal Under fritidsträffarna dagligen under mellanmålet i 1-2:ans fritids. Mål: Förbättra språkbruket Åtgärd Tid Ansvarig Utvärdering Införa språklappar En månad All personal på På personalmöte och ha nolltolerans. skolan och på när månaden är

9 fritids slut Mål: Utveckla genusarbetet under fritidstid Åtgärd Tid Ansvarig Utvärdering Arbeta aktivt med att Vårterminen Fritidspersonal Vid byta aktiviteter utvärderingsdagarna mellan manlig och i juni kvinnlig personal Rutiner för akuta situationer Dessa rutiner ska användas så fort någon i personalen fått kännedom om att ett barn har blivit utsatt för kränkande behandling eller trakasserier av en eller flera personer. Enligt skollagen 6 kap 10 är personalen på förskolan/skolan skyldiga att anmäla till rektor om de får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. Vid enstaka konflikter används skolans konflikthanteringsmodell där ett reflektionsblad finns som hjälp för samtalet och dokumentationen. För barnen på Fröhuset kan de olika stegen behöva anpassas. A1. Vid misstanke om kränkande behandling pga. en uppkommen situation Om någon i personalen misstänker att en händelse innefattar kränkande behandling bör inte de inblandade barnen fylla i Reflektionsbladet tillsammans. Istället bör en vuxen sätta sig enskilt med varje barn som varit inblandad. Syftet med detta första samtal är att ta reda på så mycket som möjligt om händelsen samt om det hänt innan. Reflektionsbladet blir endast vägledande i detta samtal och ytterligare frågor kan vara nödvändiga att ställa. A2. Vid misstanke om kränkande behandling pga annan information Om någon i personalen på annat sätt fått kännedom om kränkande behandling ska hon eller han gå direkt till rektor för ett beslut om utredning. B. Beslut om utredning Den i personalen som samtalat med barnen eller fått kännedom om den kränkande behandlingen på annat sätt går till rektor och informerar. Utifrån den information som hittills framkommit ska rektor besluta om en utredning om kränkande behandling ska startas. Den information som beslutet grundas på ska dokumenteras. Nu bestäms även vilka som ska hålla i utredningen, lämpligen någon från elevvårdsteamet samt någon i personalen kring det utsatta barnet. Här kan även diskuteras vilka barn som ska kallas till samtal. Ofta räcker det med "ledarna" bland de som kränker någon. C. Samla fakta Innan ytterligare samtal med barnen ska information samlas in från personalen samt från det barn som blivit utsatt för den kränkande behandlingen. Försök att få svar på frågorna; När? Var? Hur? Vem?

10 D1. Samtal med den/de som kränker någon annan De som håller i utredningen håller även i samtalen med barnent. Lämpligen någon i personalen kring det utsatta barnet samt någon från elevvårdsteamet. De två vuxna talar med barnen en och en i en lugn miljö på en tid som bestämts tillsammans den personal som ansvarar för barnet för tillfället. Samtalet följer samtalsstrukturen. D2. Samtal vid utfrysning När någon är utfryst eller mycket ensam används samma samtalsstruktur. Den vuxne som det beslutats ska hålla i utredningen har ett samtal med någon i gruppen med hög status och med mycket empati, exempelvis någon av Fair Play-kaptenerna. Samtalet följer samtalsstrukturen. E. Kontakt med föräldrar Kontakt tas med föräldrarna till den som blivit utsatt för kränkande behandling och till den/dem som har utsatt någon/några för kränkande behandling. Information ges om vad som hänt och hur skolan har agerat. Information ges även om vilka löften den gjort som har utsatt någon/några för kränkande behandling, vad barnet själv anser att hon eller han behöver jobba med samt hur föräldrarna kan hjälpa sitt barn. Information ges om hur vi går vidare med barnen. Det är viktigt att dokumentera vad som sagts etc. F. Kontrollera Se till att ha mycket kontakt med den som har blivit utsatt för kränkande behandling eller blivit utfryst samt den som utsatt det andra barnet. Ge dem stöd, råd hur de kan förbättra situationen och uppmuntran när de gör saker som är bra. G. Uppföljande samtal sker efter ungefär en vecka. Ha enskilda uppföljningssamtal med den som blivit utsatt för att se om det blivit bättre. Dokumentera. Beroende på hur det har gått avgörs hur man går vidare. H1. Positivt gensvar: 1.Samtal enligt samtalsstrukturen för uppföljningssamtal. 2.Fortsatt stöd och uppmuntran. 3.Dokumentation. H2. Negativt gensvar: Vid negativt gensvar genomförs så många av punkterna nedan som behövs. Dokumentation vid varje punkt som genomförs. 1.Samtal med den som har blivit utsatt för kränkande behandling. 2.Samtal med den/de som utsätter andra för kränkande behandling utifrån samtalsmodellen som användes vid det första tillfället. 3.Extra insater i form av dagliga samtal med den som utsatt någon för kränkande behandling, riktade ESSA-lektioner, gruppövningar i klassen ect.

11 4. Möte tas med barn, föräldrar, skolpersonal inkl. rektor. 5.Regelbundna uppföljningssamtal. 6.Polisanmälan/anmälan till sociala myndigheter görs om inget positivt resultat uppnås. Kränkande behandling där personal är inblandad Om ett barn känner sig kränkt eller trakasserad av någon i personalen bör detta tas på stort allvar. Den i personalen som har fått informationen ska tillsammans med barnet ha ett samtal med rektor. Det är rektor som har ansvar för att utreda, åtgärda och följa upp. Föräldrarna bör informeras så fort som möjligt. Kommunikation I informationshäftet, som delas ut till barn och föräldrar vid början av varje läsår, finns förskolans/skolans ordningsregler och utdrag ur planen för likabehandling och mot kränkande behandling. Vid det första föräldramötet varje läsår informeras föräldrarna om gällande regler och om förskolans/skolans arbete kring likabehandling. I början av varje termin går man i barngrupperna igenom vad planen handlar om. Utvärdering och uppföljning Planen utvärderas och följs upp av personalen vid utvärderingsdagarna i juni. Dialog med föräldrarådet samt personalens utvärdering ligger till grund för en revidering.

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten 2011-2012 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET

PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET 2009-200 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR LÄSÅRET 09/0... 4 METODER...5 Ansvarsområden:...5...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Solgården Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans värdegrund

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument

Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument Läsåret 13/14 1 Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling 2. Vision 3. Så här säger lag och styrdokument 4. Delaktighet och inflytande 4.1 Barn/elever 4.2 Föräldrar

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Enligt 14a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Sonfjällsskolan, Hede Rymden, Paviljongen och 6-9 Gäller under läsåret 2010-2011 Handlingsplanens

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen 2014-12-10 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola 2014-12-10 Inledning Vi som är anställda i Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens tjänst.

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kullens Skola

Likabehandlingsplan för Kullens Skola Likabehandlingsplan för Kullens Skola Innehållsförteckning Inledning 3 Skolans målsättning 3 Lagstiftning och styrdokument 3 Kullens skolas värdegrund 5 Främjande och förebyggande insatser 6 Kartläggning

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola 150901 160831 Innehåll Inledning...3 Granbackaskolans vision...3 Redovisning av föregående års

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 SID 1 (8) Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 INLEDNING Förskolan i Östra Söders förskole enhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna 1 Innehållsförteckning Bakgrund............................................................................

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Åshammars. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16

Åshammars. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16 Åshammars Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16 (Reviderad 2014-12-09) Likabehandlingsplan Åshammars förskola I april 2006 trädde lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Innehållsförteckning -Inledning -Definitioner av verksamhet och likabehandlingsplan -Måldokument för förskolor i Sölvesborgs

Läs mer

Årlig plan för lika behandling

Årlig plan för lika behandling Årlig plan för lika behandling Ålberga förskola Nyköpings kommun 2012-2013 Postadress Ålberga förskola Mossvägen 2-4 61190 Ålberga Telefon 0155-72265 sida Innehållsförteckning 1 1. Inledning och syfte

Läs mer

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015 ÅRLIG PLAN mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan BLÅ HUSET 2015 Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete 4. Definitioner/ begrepp 5. Kartläggning/Mål 6. Åtgärder 7. Uppföljning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Sollentuna 2014 01 31. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/15

Sollentuna 2014 01 31. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/15 Sollentuna 2014 01 31 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/15 1 Innehållsförteckning Skolans vision och uppdrag 3-4 Rektor, skolpersonal, elever, vårdnadshavare 5 vem har ansvar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision Plan mot kränkande behandling och diskriminering ( nedan kallad Pkbd) vid Lunds skola Fritidshem, 13/14 Planen antogs i november 2013 och gäller i ett år. Vår policy Vi på Lunds skola bygger vår verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1. 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2

1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1. 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2 Ht14-Vt15 Innehållsförteckning 1. Likabehandlingplanens syfte och övergripande innehåll... 1 2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet... 2 3. Utvärdering av föregående års plan... 2 4. Elevers

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplanen består av tre delar: Plan mot kränkande behandling Plan mot mobbing Likabehandlingsplan Kommunens beslut och styrning Barn- och utbildningsnämnden tog

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12 Likabehandlingsplan Förskolan Ugglan Ph-12 2012/2013 Innehåll sida Inledning 3 Vår vision, målsättning 4 Delaktighet 5 Utvärdera 6 Främja 7 Kartläggning 8 Kontinuerliga mål: Kön 9 Etnisk tillhörighet 10

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan PASSAREN, Umeå 2013-2014

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan PASSAREN, Umeå 2013-2014 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan PASSAREN, Umeå 2013-2014 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning 2. Vision 3. Syfte 4. Definiering av begreppen diskriminering, kränkning och trakasserier

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundsärskola Ansvariga för planen

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Taurus förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Taurus förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Taurus förskola VISION På Taurus förskola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan kränkande behandling. Alla ska ha samma rättigheter,

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD 3 (24) FÖRORD Vårt ansvar är att vara lyhörd, se varje barn, ta till vara varje barns förmåga, att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att vistas på förskolan,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013-2014 Diskrimineringslagen och skollagen Två regelverk, diskrimineringslagen (208:567) och skollagen (2010:800, kap.6) reglerar hur skolan,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 NORRTÄLJE KOMMUN Skarsjö förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 Innehåll Skarsjö förskolas Likabehandlingsplan... 3 För förebyggande av diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola Olika men ändå lika. Bäckalyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling januari 2009 reviderad september 2013 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Samtliga medarbetare på förskolan,

Läs mer

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-6, fritidshem och förskoleklass Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Skollagen, 14 a kap. har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Skollagen, 14 a kap. har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken 2010-04-19 Skolans årliga plan mot kränkande behandling 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken Innehållsförteckning Inledning 3 Förklaring av begrepp 3 Vision 3 Mål för Freinetskolan Tallbacken 3 Förebyggande

Läs mer

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde Delfinens förskola Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Skutans förskola Innehållsförteckning: Syfte... 3 Definition 3 Vision. 3 Att särskilt ta hänsyn till 4 Mål 5 Metoder/strategier. 5-6-7 Ledningens ansvar

Läs mer

Lerbergets Förskolor

Lerbergets Förskolor Likabehandlingsplan Plan för diskriminering och kränkande behandling för Lerbergets Förskolor Upprättad 2009-09-14 Reviderad 2014-05-20 Gäller till 2015-06-20 Klöverängen, Solgläntan och Stjärnglimtens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Malmgårdens Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Läs mer

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN 2016 Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det livslånga lärandet TILL DIG SOM BARN Förskolan Åstugan arbetar utifrån att

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 1 av 9 Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Vision Sida 3 2. Definitioner Sida 3 3. Rutiner,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 Vår vision Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet. Vårt mål Vårt

Läs mer