2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och Fritidshem a för planen Rektor Anna Björk Vår vision Alla barn och elever ska med tillförsikt och glad förväntan gå till vår skola och fritidshem, som präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande. Trygghet och arbetsro är grundförutsättningar för utveckling och lärande. I våra verksamheter ska barnen/eleverna uppleva meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet, vilket främjar vänskap, tolerans och motverkar kränkningar. Planen gäller från Planen gäller till Elevernas delaktighet Alla elever har deltagit i en en kommunövergripande enkät. Eleverna har också gjort trygghetsvandringar på skolgården och inomhus och markerat trygga respektive otrygga platser. Eleverna har sedan i elevrådet sammanställt enkäten och analyserat svaren. Elevrådet F-6EV har utvärderat föregående års plan och föreslagit förebyggande insatser och åtgärder till 2014 års plan. Även fritidshemmet har omfattats av en kommunövergripande enkät. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarnas delaktighet i arbetet har varit att studera de sammanställda enkätsvaren för respektive klass och skolenhet, göra en analys och även föreslå förbättringsåtgärder för planen Detta skedde vid spårrådet Personalens delaktighet

2 Personalen har analyserat och utvärderat föregående års plan i samband med arbetsplatsträffar. Vid arbetsplatsträffar har planen och förbättringsåtgärder beslutats. Förankring av planen Planen kommer att delges barnen/eleverna och vårdnadshavare genom personalen på fritidshemmet och respektive klassföreståndare i skolan. Vårdnadshavare informeras genom hembrev, föräldramöten, InfoMentor och skolans hemsida. Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Samtliga elever 1-6 och fritidshemmet har deltagit i den kommungemensamma enkäten. I samband med klass- och elevråd har man utvärderat föregående års plan och föreslagit förbättringsåtgärder. Vårdnadshavare har, tillsammans med rektorerna för området, analyserat enkätsvaren och bidragit med förslag på förbättringsåtgärder i samband med spårråd Personalen har analyserat, utvärderat och kommit med förslag på förbättringsåtgärder i samband med arbetsplatsträff. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Samtliga elever enskilt, i elevråd och representation i spårrådet under november och december Vårdnadshavare har analyserat enkätsvaren i spårrådet Personal och rektor har analyserat enkätsvar och utvärderat föregående års plan i samband med arbetsplatsträffar. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan De allra flesta elever och vårdnadshavare är nöjda eller mycket nöjda med sin skola. I några klasser finns det en större spridning i svaren än andra. Arbetsro i klassrummet,större utmaningar i undervisningen, större inflytande över undervisningen och att undervisningen ska stimulera till att skapa lust att vilja veta mer. Även i spår E finns ett fåtal elever som inte är trygga, vilket bör uppmärksammas av skolan och i klassen. Spårrådets förslag till konkreta åtgärder i 2014 års plan mot diskriminering och kränkande behandling är att skolorna fortsätter att arbeta med klimatet och studieron i klasserna, samt ökar elevinflytandet i undervisningen så att eleverna får större utmaningar och därmed lust att lära mer. Även fritidshemmets enkät visar att eleverna i hög grad är nöjda och att de trivs i verksamheten. Två av 13 elever ej känner sig helt trygga på fritids. Det framkom även att en elevs föräldrar ej vet om fritidshemmet medvetet arbetar mot kränkande handlingar. Vidare uttryckte ett fåtal barn och föräldrar att de inte upplevde att de hade ett reellt inflytande över fritidshemmets verksamhet. Fritidshemmet har beslutat åtgärder i form av att tydligare synliggöra för barn och vårdnadshavare på vilket sätt de har inflytande över verksamheten. Detta kommer att ske t. ex. genom att visa pedagogisk dokumentation (pic-collage) från verksamheten. Vidare kommer man att använda aktivitetskort, där barnen ges möjlighet att skapa aktivitetskort utifrån intresse, samt använda dessa i olika situationer då det ges möjlighet att välja aktivitet. Samtal kring trygghet kommer att föras med barnen och de planerade aktiviteter som ingår i ett

3 förebyggande arbete i att motverka diskriminering och kränkande behandling kommer att dokumenteras och finnas tillgängligt för vårdnadshavare. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Elever i fritidshemmet och F-6E besvarar den kommunövergripande enkäten. Analys och uppföljning av årets plan görs i november/december och ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. I utvärderingen ska elever, föräldrar och personal vara delaktiga. Med utgångspunkt från resultatet görs en ny plan för för att årets plan utvärderas Anna Björk, rektor Främjande insatser Skapa ett tillåtande klimat i barn/elevgrupperna. Kränkande behandling Inga barn eller elever ska uppleva sig kränkta eller utsatta för trakasserier. Uppföljning sker genom en enkät i november Årskursblandad undervisning. Stående punkt (för diskussion) vid elevrådsmöten. Personal styr gruppindelningar, placeringar, ect. Samarbetsövningar. Skapa en medvetenhet kring arbetsmiljöns betydelse. Bra och formativt bemötande från personal. Främja den fria leken genom kompetensutveckling av personalen på fritidshemmet. All personal Tillgänglig verksamhet i fritidshem och F-6E Funktionsnedsättning

4 Alla barn och elever ska känna sig medräknade. Uppföljning via enkätfråga för både skola och fritidshem november I den pedagogiska planeringen räkna med alla elever och anpassa undervisningen för gruppen eller enskilda elever. Öka tillgängligheten i undervisningen genom att utveckla verktyget "stödstrukturer", alternativa verktyg, anpassade läromedel och hjälpmedel. Vid planering av prov eller andra aktiviteter tas hänsyn till elevers olika behov. För fritidshemmet anpassas aktiviteterna så att alla barn kan delta. Hänsyn tas till barnens olika behov. Bespisningens personal är medvetna om elevers behov och tillgodoser dessa. Kompetensutveckling till personal genom elevhälsan och SPSM. All personal och rektor Jämställd skola och fritidshem. Kön och Könsidentitet eller könsuttryck Pojkar och flickor ska ha lika stort inflytande och kunna utveckla sina intressen och förmågor. Uppföljning genom enkät i november Personalen tillämpar ett medvetet och normkritiskt förhållningssätt. Pedagoger i skola utvecklar former för hur vi ger pojkar och flickor lika talutrymme. Kompetensutveckling till personal i åk 1-6 med fokus på genuspedagogik med fokus på pojkars studieresultat. Personal i fritidshem och skola Bejaka flerspråkighet Etnisk tillhörighet

5 Elever med annat modersmål än svenska ska ges modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt modersmål. Uppföljning genom enkät i november Öka samarbetet mellan modermålspedagogerna och klass-eller ämnespedagogerna så att eleverna ges större förutsättningar nå målen. Rektorsgruppen hittar flera olika sätt att ge elever studiehandledning och ansvarar för att det genomförs. Pedagoger och rektor Religionsfrihet. Religion eller annan trosuppfattning Skolan motverkar stereotypa föreställningar om olika religiösa grupper. Följs upp i enkät november Att pedagogerna och eleverna/barnen tillsammans analyserar och diskuterar fördomar som kan förekomma i samtal, hemmen, media eller i läromedel. Bespisningenspersonal är medveten om elevernas behov och tillgodoser dessa. Samtliga pedagoger/personal. Sexuella normer Sexuell läggning

6 Skapa ökad kunskap om hur skolan förmedlar normer om sexuell läggning. Följs upp i enkät i november Diskutera fördomar om människor baserat på sexuell läggning. All personal och rektor. Åldersblandat. Ålder Åldersblandade aktiviteter. Undervisande pedagoger i skola och fritidshem planerar och genomför aktiviteter där barn/elever i olika åldrar och årskurser möts. Pedagoger i fritidshem och skola Kartläggning Kartläggningsmetoder För åk 1-6 användes Osby kommuns enkät. Trygghetsvandringar och samtal har också genomförts. En separat enkät har använts för fritidshemmet. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna besvarar en enkät, som sammanställs och analyseras i klasserna. Elevrådet sammanställer hela skolans och fritidshemmets resultat, samt föreslår förbättringsåtgärder. Hur personalen har involverats i kartläggningen Under arbetsplatsträffar diskuteras resultatet av enkäten och det beslutas fortsatta åtgärder. Personalrepresentanter finns med i spårrådet. Planen informeras även i den lokala samverkansgruppen.

7 Resultat och analys De allra flesta elever och vårdnadshavare är nöjda eller mycket nöjda med sin skola. I några klasser finns det en större spridning i svaren än andra. Arbetsro i klassrummet,större utmaningar i undervisningen, större inflytande över undervisningen och att undervisningen ska stimulera till att skapa lust att vilja veta mer. Även i spår E finns ett fåtal elever som inte är trygga, vilket bör uppmärksammas av skolan och i klassen. Spårrådets förslag till konkreta åtgärder i 2014 års plan mot diskriminering och kränkande behandling är att skolorna fortsätter att arbeta med klimatet och studieron i klasserna, samt ökar elevinflytandet i undervisningen så att eleverna får större utmaningar och därmed lust att lära mer. I skolinspektionens beslut framkommer att målen för undervisningen inte klargörs för eleverna. De flesta barn och vårdnadshavare är nöjda, eller mycket nöjda, med fritidshemmet. Enkäten visar att två av 13 elever ej känner sig helt trygga på fritids. Det framkom även att en elevs föräldrar ej vet om fritidshemmet medvetet arbetar mot kränkande handlingar. Vidare uttryckte ett fåtal barn och föräldrar att de inte upplevde att de hade ett reellt inflytande över fritidshemmets verksamhet. Måluppfyllelsen på skolan är god. I nuläget har skolan 3 st elever i åk 6 och de betyg som delades ut vid terminsslut 2013 bestod av 32 st E, 13 st D och 3 st C. För rektorsområdet i stort framkommer stora skillnader i pojkar och flickors resultat i skolan (meritvärde). Analysen ger att skolan bör jobba med genuspedagogik med fokus på pojkars skolresultat. Förebyggande åtgärder Studiero och tillåtande klimat. Ökad tillgänglighet. Reellt inflytande. Målen för utbildningen ska klargöras för eleverna. Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. Målet är fortsatt förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling, samt skapa studiero i klassrummet. Vi ska arbeta med att utveckla en bättre kommunikation, både språkligt och fysiskt. Elever och vårdnadshavare ska vara medvetna om utbildningens mål och syfte. Elever och vårdnadshavare ska känna till att elevinflytande finns och hur detta

8 tillämpas i skolan och på fritidshemmet. Eleverna ska vara förtrogna med utbildningens mål och veta vilka mål som bedöms, och vad som krävs för att nå längre. Åtgärd Undervisande pedagoger arbetar för ökad tillgänglighet i undervisningen, samt utvecklar metoder för att skapa ett tillåtande klimat. Elevinflytande ska synlig- och tydliggöras, bland annat genom hembrev/veckoplan och pic-collage. Pedagogerna ska klargöra utbildningens mål för eleverna. Genom kompetensutveckling ska former för pedagogisk planering för bedömning ge modeller för detta arbete. Genuspedagogisk kompetensutveckling med fokus på hur vi får pojkar att nå högre studieresultat. Motivera åtgärd Elever och vårdnadshavare uttrycker att arbetsron och klimatet i klassrummen kan bli bättre. Enkätsvar tyder på att elever och vårdnadshavare inte har en tydlig bild av hur elevinflytande tillämpas i skola och fritidshem. Eleverna har uttryckt till skolinspektionen att de inte alltid vet vilka mål de jobbar med i undervisningen. Kunskapsanalysen visar att pojkars skolresultat ligger lägre än flickornas (41 meritpoängs skillnad). Pedagoger och rektor. Rutiner för akuta situationer Policy Ingen elev ska trakasseras eller utsättas för kränkande behandling på fritidshemmet eller skola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Om någon i personalen får kännedom om att ett barn eller en elev i någon av våra verksamheter anser sig blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling i samband med att verksamheten genomförts eller har en koppling till någon av våra verksamheter, ska händelsen anmälas till rektor och utredas. Utredningen ska dokumenteras och ansvaret ligger hos den personal som får kännedom om händelsen. Om personal upplevs trakassera eller utsätta barn eller elev för annan kränkande behandling ansvarar rektor för utredningen. Rektor har anmälningsskyldighet till huvudmannen. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till

9 Barn i fritidshem och skola har alla en kontaktperson eller mentor/klassföreståndare som barn, elever och deras vårdnadshavare kan vända sig till. Förutom dessa kan barn, elever och deras vårdnadshavare alltid ta kontakt med: Vik. Rektor Anna Björk, , Skolkurator Veronika Stridh, , Skolsköterska Malena Brännlund, , Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 1. En anställd som upptäcker pågående kränkningar/trakasserier skall genast ingripa. Då den akuta situationen åtgärdats meddelas elevernas mentorer. Sker kränkningen på fritidshemmet meddelas barnens kontaktperson. 2. En anställd som på annat sätt får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt av trakasserier/kränkande behandling informerar elevens mentor. Sker det i fritidshemmets verksamhet informeras barnets kontaktperson där. 3. Mentor/kontaktperson anmäler kränkningen/trakasserierna till rektor och elevhälsoteamet. 4. Kontaktperson/mentor talar med den elev/det barn som kan ha blivit utsatt för kränkningen för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Förklara att kränkningar ej får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare, men klargör även att eleven/barnet genast ska komma till mentor/kontaktpersonen om något händer innan dess. Dokumentera samtalet på särskild blankett. 5. Mentor/kontaktpersonen talar sedan med den/de elever/barn som kan ha utfört kränkningen för att klargöra vad som hänt. Mentor förklarar för eleven som utfört kränkningen/trakasserierna att detta inte accepteras och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare. Om flera elever/barn deltagit talar de vuxna med dem en och en. Dokumentera samtalen. 6. Kontakta inblandade elevers/barns vårdnadshavare och berätta om vad som hänt och vad som nu beslutats. Dokumentera samtalen. 7. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 4 och 5. Därefter kontaktas vårdnadshavare för att delges information om hur det gått. 8. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever/barn som mobbar tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos rektor och skolkurator. En handlingsplan upprättas för att komma till rätta med problemet. Samtalet dokumenteras i protokoll. 9. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev/barn, vårdnadshavare, rektor och skolkurator. Även detta samtal dokumenteras i protokoll. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Om en elev en elev/ett barn i skola/fritidshem anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling av en vuxen följs nedanstående plan: 1. Händelsen anmäls till mentor, elevvårdsteam eller annan vuxen på skolan som eleven/barnet har förtroende för.

10 2. Mottagaren av anmälan anmäler händelsen till rektor. 3. Vårdnadshavare informeras. för att detta sker är rektor. 4. Rektor informerar i sin skolhuvudmannen. 5. Rektor ansvarar för att utredning ske. Samtal förs med samtliga berörda parter. Samtalen dokumenteras. Rektor ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas. Åtgärder som sätts in bör leda till långsiktiga lösningar. Det bör alltid övervägas om åtgärder också ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållanden på grupp- och verksamhetsnivå. I fall av allvarliga kränkningar/trakasserier avgör rektor, eventuellt tillsammans med sin chef, om ärendet kräver disciplinära åtgärder eller ska anmälas till annan myndighet. Rektorn informerar den anställde om rätten till fackligt stöd. Åtgärderna dokumenteras. Rektor följer upp ärendet med elev/barn och vårdnadshavare. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven/barnet och följer upp ärendet. Utredning och åtgärder utvärderas och dokumenteras. Uppföljningen dokumenteras. Rutiner för uppföljning Åtgärderna följs upp och utvärderas av elevens/barnets mentor/kontaktperson i täta möten (ca 1 gång/vecka) till dess att kränkningen upphört. Rutiner för dokumentation Dokumentation av samtal och övriga insatser görs av mentor/kontaktpersonen till dess att trakasserierna eller den kränkande behandlingen upphör. Särskild dokumentationsblankett används. Rektor dokumenterar när barn/elev upplever trakasserier eller kränkande behandling av personal. Rektor anmäler till huvudmannen enligt delegationsordningen. Ansvarsförhållande Mentor/kontaktperson har ansvar för utredning, uppföljning, anmälan till rektor och dokumentation. Rektor ansvarar för utredning, uppföljning och dokumentation om personal upplevs kränka barn/elev. Rektor anmäler alla anmälningar om trakasserier och kränkningar till huvudman, i enlighet med delegationsordning.

11 2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och Fritidshem a för planen Rektor Anna Björk Vår vision Alla barn och elever ska med tillförsikt och glad förväntan gå till vår skola och fritidshem, som präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande. Trygghet och arbetsro är grundförutsättningar för utveckling och lärande. I våra verksamheter ska barnen/eleverna uppleva meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet, vilket främjar vänskap, tolerans och motverkar kränkningar. Planen gäller från Planen gäller till Elevernas delaktighet Alla elever har deltagit i en en kommunövergripande enkät. Eleverna har också gjort trygghetsvandringar på skolgården och inomhus och markerat trygga respektive otrygga platser. Eleverna har sedan i elevrådet sammanställt enkäten och analyserat svaren. Elevrådet F-6EV har utvärderat föregående års plan och föreslagit förebyggande insatser och åtgärder till 2014 års plan. Även fritidshemmet har omfattats av en kommunövergripande enkät. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarnas delaktighet i arbetet har varit att studera de sammanställda enkätsvaren för respektive klass och skolenhet, göra en analys och även föreslå förbättringsåtgärder för planen Detta skedde vid spårrådet Personalens delaktighet

12 Personalen har analyserat och utvärderat föregående års plan i samband med arbetsplatsträffar. Vid arbetsplatsträffar har planen och förbättringsåtgärder beslutats. Förankring av planen Planen kommer att delges barnen/eleverna och vårdnadshavare genom personalen på fritidshemmet och respektive klassföreståndare i skolan. Vårdnadshavare informeras genom hembrev, föräldramöten, InfoMentor och skolans hemsida. Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Samtliga elever 1-6 och fritidshemmet har deltagit i den kommungemensamma enkäten. I samband med klass- och elevråd har man utvärderat föregående års plan och föreslagit förbättringsåtgärder. Vårdnadshavare har, tillsammans med rektorerna för området, analyserat enkätsvaren och bidragit med förslag på förbättringsåtgärder i samband med spårråd Personalen har analyserat, utvärderat och kommit med förslag på förbättringsåtgärder i samband med arbetsplatsträff. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Samtliga elever enskilt, i elevråd och representation i spårrådet under november och december Vårdnadshavare har analyserat enkätsvaren i spårrådet Personal och rektor har analyserat enkätsvar och utvärderat föregående års plan i samband med arbetsplatsträffar. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan De allra flesta elever och vårdnadshavare är nöjda eller mycket nöjda med sin skola. I några klasser finns det en större spridning i svaren än andra. Arbetsro i klassrummet,större utmaningar i undervisningen, större inflytande över undervisningen och att undervisningen ska stimulera till att skapa lust att vilja veta mer. Även i spår E finns ett fåtal elever som inte är trygga, vilket bör uppmärksammas av skolan och i klassen. Spårrådets förslag till konkreta åtgärder i 2014 års plan mot diskriminering och kränkande behandling är att skolorna fortsätter att arbeta med klimatet och studieron i klasserna, samt ökar elevinflytandet i undervisningen så att eleverna får större utmaningar och därmed lust att lära mer. Även fritidshemmets enkät visar att eleverna i hög grad är nöjda och att de trivs i verksamheten. Två av 13 elever ej känner sig helt trygga på fritids. Det framkom även att en elevs föräldrar ej vet om fritidshemmet medvetet arbetar mot kränkande handlingar. Vidare uttryckte ett fåtal barn och föräldrar att de inte upplevde att de hade ett reellt inflytande över fritidshemmets verksamhet. Fritidshemmet har beslutat åtgärder i form av att tydligare synliggöra för barn och vårdnadshavare på vilket sätt de har inflytande över verksamheten. Detta kommer att ske t. ex. genom att visa pedagogisk dokumentation (pic-collage) från verksamheten. Vidare kommer man att använda aktivitetskort, där barnen ges möjlighet att skapa aktivitetskort utifrån intresse, samt använda dessa i olika situationer då det ges möjlighet att välja aktivitet. Samtal kring trygghet kommer att föras med barnen och de planerade aktiviteter som ingår i ett

13 förebyggande arbete i att motverka diskriminering och kränkande behandling kommer att dokumenteras och finnas tillgängligt för vårdnadshavare. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Elever i fritidshemmet och F-6E besvarar den kommunövergripande enkäten. Analys och uppföljning av årets plan görs i november/december och ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. I utvärderingen ska elever, föräldrar och personal vara delaktiga. Med utgångspunkt från resultatet görs en ny plan för för att årets plan utvärderas Anna Björk, rektor Främjande insatser Skapa ett tillåtande klimat i barn/elevgrupperna. Kränkande behandling Inga barn eller elever ska uppleva sig kränkta eller utsatta för trakasserier. Uppföljning sker genom en enkät i november Årskursblandad undervisning. Stående punkt (för diskussion) vid elevrådsmöten. Personal styr gruppindelningar, placeringar, ect. Samarbetsövningar. Skapa en medvetenhet kring arbetsmiljöns betydelse. Bra och formativt bemötande från personal. Främja den fria leken genom kompetensutveckling av personalen på fritidshemmet. All personal Tillgänglig verksamhet i fritidshem och F-6E Funktionsnedsättning

14 Alla barn och elever ska känna sig medräknade. Uppföljning via enkätfråga för både skola och fritidshem november I den pedagogiska planeringen räkna med alla elever och anpassa undervisningen för gruppen eller enskilda elever. Öka tillgängligheten i undervisningen genom att utveckla verktyget "stödstrukturer", alternativa verktyg, anpassade läromedel och hjälpmedel. Vid planering av prov eller andra aktiviteter tas hänsyn till elevers olika behov. För fritidshemmet anpassas aktiviteterna så att alla barn kan delta. Hänsyn tas till barnens olika behov. Bespisningens personal är medvetna om elevers behov och tillgodoser dessa. Kompetensutveckling till personal genom elevhälsan och SPSM. All personal och rektor Jämställd skola och fritidshem. Kön och Könsidentitet eller könsuttryck Pojkar och flickor ska ha lika stort inflytande och kunna utveckla sina intressen och förmågor. Uppföljning genom enkät i november Personalen tillämpar ett medvetet och normkritiskt förhållningssätt. Pedagoger i skola utvecklar former för hur vi ger pojkar och flickor lika talutrymme. Kompetensutveckling till personal i åk 1-6 med fokus på genuspedagogik med fokus på pojkars studieresultat. Personal i fritidshem och skola Bejaka flerspråkighet Etnisk tillhörighet

15 Elever med annat modersmål än svenska ska ges modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt modersmål. Uppföljning genom enkät i november Öka samarbetet mellan modermålspedagogerna och klass-eller ämnespedagogerna så att eleverna ges större förutsättningar nå målen. Rektorsgruppen hittar flera olika sätt att ge elever studiehandledning och ansvarar för att det genomförs. Pedagoger och rektor Religionsfrihet. Religion eller annan trosuppfattning Skolan motverkar stereotypa föreställningar om olika religiösa grupper. Följs upp i enkät november Att pedagogerna och eleverna/barnen tillsammans analyserar och diskuterar fördomar som kan förekomma i samtal, hemmen, media eller i läromedel. Bespisningenspersonal är medveten om elevernas behov och tillgodoser dessa. Samtliga pedagoger/personal. Sexuella normer Sexuell läggning

16 Skapa ökad kunskap om hur skolan förmedlar normer om sexuell läggning. Följs upp i enkät i november Diskutera fördomar om människor baserat på sexuell läggning. All personal och rektor. Åldersblandat. Ålder Åldersblandade aktiviteter. Undervisande pedagoger i skola och fritidshem planerar och genomför aktiviteter där barn/elever i olika åldrar och årskurser möts. Pedagoger i fritidshem och skola Kartläggning Kartläggningsmetoder För åk 1-6 användes Osby kommuns enkät. Trygghetsvandringar och samtal har också genomförts. En separat enkät har använts för fritidshemmet. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna besvarar en enkät, som sammanställs och analyseras i klasserna. Elevrådet sammanställer hela skolans och fritidshemmets resultat, samt föreslår förbättringsåtgärder. Hur personalen har involverats i kartläggningen Under arbetsplatsträffar diskuteras resultatet av enkäten och det beslutas fortsatta åtgärder. Personalrepresentanter finns med i spårrådet. Planen informeras även i den lokala samverkansgruppen.

17 Resultat och analys De allra flesta elever och vårdnadshavare är nöjda eller mycket nöjda med sin skola. I några klasser finns det en större spridning i svaren än andra. Arbetsro i klassrummet,större utmaningar i undervisningen, större inflytande över undervisningen och att undervisningen ska stimulera till att skapa lust att vilja veta mer. Även i spår E finns ett fåtal elever som inte är trygga, vilket bör uppmärksammas av skolan och i klassen. Spårrådets förslag till konkreta åtgärder i 2014 års plan mot diskriminering och kränkande behandling är att skolorna fortsätter att arbeta med klimatet och studieron i klasserna, samt ökar elevinflytandet i undervisningen så att eleverna får större utmaningar och därmed lust att lära mer. I skolinspektionens beslut framkommer att målen för undervisningen inte klargörs för eleverna. De flesta barn och vårdnadshavare är nöjda, eller mycket nöjda, med fritidshemmet. Enkäten visar att två av 13 elever ej känner sig helt trygga på fritids. Det framkom även att en elevs föräldrar ej vet om fritidshemmet medvetet arbetar mot kränkande handlingar. Vidare uttryckte ett fåtal barn och föräldrar att de inte upplevde att de hade ett reellt inflytande över fritidshemmets verksamhet. Måluppfyllelsen på skolan är god. I nuläget har skolan 3 st elever i åk 6 och de betyg som delades ut vid terminsslut 2013 bestod av 32 st E, 13 st D och 3 st C. För rektorsområdet i stort framkommer stora skillnader i pojkar och flickors resultat i skolan (meritvärde). Analysen ger att skolan bör jobba med genuspedagogik med fokus på pojkars skolresultat. Förebyggande åtgärder Studiero och tillåtande klimat. Ökad tillgänglighet. Reellt inflytande. Målen för utbildningen ska klargöras för eleverna. Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. Målet är fortsatt förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling, samt skapa studiero i klassrummet. Vi ska arbeta med att utveckla en bättre kommunikation, både språkligt och fysiskt. Elever och vårdnadshavare ska vara medvetna om utbildningens mål och syfte. Elever och vårdnadshavare ska känna till att elevinflytande finns och hur detta

18 tillämpas i skolan och på fritidshemmet. Eleverna ska vara förtrogna med utbildningens mål och veta vilka mål som bedöms, och vad som krävs för att nå längre. Åtgärd Undervisande pedagoger arbetar för ökad tillgänglighet i undervisningen, samt utvecklar metoder för att skapa ett tillåtande klimat. Elevinflytande ska synlig- och tydliggöras, bland annat genom hembrev/veckoplan och pic-collage. Pedagogerna ska klargöra utbildningens mål för eleverna. Genom kompetensutveckling ska former för pedagogisk planering för bedömning ge modeller för detta arbete. Genuspedagogisk kompetensutveckling med fokus på hur vi får pojkar att nå högre studieresultat. Motivera åtgärd Elever och vårdnadshavare uttrycker att arbetsron och klimatet i klassrummen kan bli bättre. Enkätsvar tyder på att elever och vårdnadshavare inte har en tydlig bild av hur elevinflytande tillämpas i skola och fritidshem. Eleverna har uttryckt till skolinspektionen att de inte alltid vet vilka mål de jobbar med i undervisningen. Kunskapsanalysen visar att pojkars skolresultat ligger lägre än flickornas (41 meritpoängs skillnad). Pedagoger och rektor. Rutiner för akuta situationer Policy Ingen elev ska trakasseras eller utsättas för kränkande behandling på fritidshemmet eller skola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Om någon i personalen får kännedom om att ett barn eller en elev i någon av våra verksamheter anser sig blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling i samband med att verksamheten genomförts eller har en koppling till någon av våra verksamheter, ska händelsen anmälas till rektor och utredas. Utredningen ska dokumenteras och ansvaret ligger hos den personal som får kännedom om händelsen. Om personal upplevs trakassera eller utsätta barn eller elev för annan kränkande behandling ansvarar rektor för utredningen. Rektor har anmälningsskyldighet till huvudmannen. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till

19 Barn i fritidshem och skola har alla en kontaktperson eller mentor/klassföreståndare som barn, elever och deras vårdnadshavare kan vända sig till. Förutom dessa kan barn, elever och deras vårdnadshavare alltid ta kontakt med: Vik. Rektor Anna Björk, , Skolkurator Veronika Stridh, , Skolsköterska Malena Brännlund, , Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 1. En anställd som upptäcker pågående kränkningar/trakasserier skall genast ingripa. Då den akuta situationen åtgärdats meddelas elevernas mentorer. Sker kränkningen på fritidshemmet meddelas barnens kontaktperson. 2. En anställd som på annat sätt får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt av trakasserier/kränkande behandling informerar elevens mentor. Sker det i fritidshemmets verksamhet informeras barnets kontaktperson där. 3. Mentor/kontaktperson anmäler kränkningen/trakasserierna till rektor och elevhälsoteamet. 4. Kontaktperson/mentor talar med den elev/det barn som kan ha blivit utsatt för kränkningen för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Förklara att kränkningar ej får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare, men klargör även att eleven/barnet genast ska komma till mentor/kontaktpersonen om något händer innan dess. Dokumentera samtalet på särskild blankett. 5. Mentor/kontaktpersonen talar sedan med den/de elever/barn som kan ha utfört kränkningen för att klargöra vad som hänt. Mentor förklarar för eleven som utfört kränkningen/trakasserierna att detta inte accepteras och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare. Om flera elever/barn deltagit talar de vuxna med dem en och en. Dokumentera samtalen. 6. Kontakta inblandade elevers/barns vårdnadshavare och berätta om vad som hänt och vad som nu beslutats. Dokumentera samtalen. 7. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 4 och 5. Därefter kontaktas vårdnadshavare för att delges information om hur det gått. 8. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever/barn som mobbar tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos rektor och skolkurator. En handlingsplan upprättas för att komma till rätta med problemet. Samtalet dokumenteras i protokoll. 9. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev/barn, vårdnadshavare, rektor och skolkurator. Även detta samtal dokumenteras i protokoll. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Om en elev en elev/ett barn i skola/fritidshem anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling av en vuxen följs nedanstående plan: 1. Händelsen anmäls till mentor, elevvårdsteam eller annan vuxen på skolan som eleven/barnet har förtroende för.

20 2. Mottagaren av anmälan anmäler händelsen till rektor. 3. Vårdnadshavare informeras. för att detta sker är rektor. 4. Rektor informerar i sin skolhuvudmannen. 5. Rektor ansvarar för att utredning ske. Samtal förs med samtliga berörda parter. Samtalen dokumenteras. Rektor ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas. Åtgärder som sätts in bör leda till långsiktiga lösningar. Det bör alltid övervägas om åtgärder också ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållanden på grupp- och verksamhetsnivå. I fall av allvarliga kränkningar/trakasserier avgör rektor, eventuellt tillsammans med sin chef, om ärendet kräver disciplinära åtgärder eller ska anmälas till annan myndighet. Rektorn informerar den anställde om rätten till fackligt stöd. Åtgärderna dokumenteras. Rektor följer upp ärendet med elev/barn och vårdnadshavare. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven/barnet och följer upp ärendet. Utredning och åtgärder utvärderas och dokumenteras. Uppföljningen dokumenteras. Rutiner för uppföljning Åtgärderna följs upp och utvärderas av elevens/barnets mentor/kontaktperson i täta möten (ca 1 gång/vecka) till dess att kränkningen upphört. Rutiner för dokumentation Dokumentation av samtal och övriga insatser görs av mentor/kontaktpersonen till dess att trakasserierna eller den kränkande behandlingen upphör. Särskild dokumentationsblankett används. Rektor dokumenterar när barn/elev upplever trakasserier eller kränkande behandling av personal. Rektor anmäler till huvudmannen enligt delegationsordningen. Ansvarsförhållande Mentor/kontaktperson har ansvar för utredning, uppföljning, anmälan till rektor och dokumentation. Rektor ansvarar för utredning, uppföljning och dokumentation om personal upplevs kränka barn/elev. Rektor anmäler alla anmälningar om trakasserier och kränkningar till huvudman, i enlighet med delegationsordning.

21 DOKUMENTATIONSBLANKETT VID KRÄNKANDE BEHANDLING Sida 1(1) Utbildningsförvaltningen Utredning: När ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkningar/trakasserier/diskriminering. Skollagen 6 kap. 10 och diskrimineringslagen 2 kap. 7 Personuppgifter Utredarens namn och titel Datum för utredningen förskolechef/rektor Förskola/skola på barn/elev som anser sig blivit utsatt Avdelning/klass på involverade barn/elever och avdelning/klass på personal som deltagit i utredningen Händelse och åtgärder Beskriv händelsen Åtgärder Datum för uppföljning Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Utbildningsförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida Org.nr PlusGiro Bankgiro

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(11) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockarskogsgårdens förskola 20160201-20170131 2(11) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasselgårdens förskola 20160201-20170131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...3 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen; förskoleklass, fritidshem, grundskola, årskurs 1-9 Läsår: 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(11) Reviderad 2014-05-05 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockarskogsgårdens förskola 2(11) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2015/2016 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Susanne Berndtros, rektor Likabehandlingsgruppen

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. a för planen Rektor och personalen

Läs mer

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 Läsår: 2014/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergsskolan F-6 a för planen Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten av centrala Bollnäs med närhet till skog och natur. Skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformerna som omfattas av planen är förskoleklass, fritidshem, grundskola, årskurs 1-9. Ansvariga för planen är rektor, Eila

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Planen gäller fr o m 2015-02-01 Planen gäller t o m 2016-01-31 Planen ska revideras senast 2016-01-31 Ansvarig för planen

Läs mer

2016 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling

2016 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Läsår 2015-16 och 2016-17 1/9 Grunduppgifter

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Grunduppgifter. Utvärdering. 1 av 6 2012-02-09 05:37. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola samt fritidshem

Grunduppgifter. Utvärdering. 1 av 6 2012-02-09 05:37. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola samt fritidshem 1 av 6 2012-02-09 05:37 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola samt fritidshem a för planen Åsa Amrén Teija Skoog Mikael Andersson Birgitta Gårdman Kristina Nilsson

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är åk 7-9 Ansvariga för planen Arbetsgrupp bestående av: Lena Haglund Ola Israelsson

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-3 och fritidshem Läsår: 2015-16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 a för planen Rektor Vår vision Ledningen för Källängens skola

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola a för planen Jim Priest - rektor Anna Bruzelius - pedagog

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Lidåkerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(12) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solgårdens förskola & pedagogisk omsorg Antagen av utbildningsnämnden 26 mars 2013 under 36 2(12) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...3

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Majåkers skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stugsunds skola Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun.

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun. Lycksele kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Villaryds förskola 2015-09-17 Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds

Läs mer

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Handläggare Datum Ärendebeteckning Henrik Hansson 13 2014-11-19 Likabehandlingsplan 0480-45 20 60 HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Likabehandlingsplan 2015 Åtgärder för att förebygga och motverka alla former

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bildningsförvaltningen Tingdalsskolan Rektorsområde 6 2015-07-06 (10) Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår:

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkerskolan Fritidshem, förskoleklass, åk 1-6 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens

Läs mer

Kästa förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem

Kästa förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Kästa förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

SJÖMARKENSKOLANS PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016

SJÖMARKENSKOLANS PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 SJÖMARKENSKOLANS PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 1 2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Skolans vision för likabehandlingsarbetet... 4 3. Delaktighet

Läs mer

Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling Forum Ystad 2016 01 01 Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Vuxenutbildning, Sfi, Särvux, Yrkesvux Ansvarig för planen Rektor

Läs mer

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan Ansvariga för planen Rektor Vår vision Ölyckeskolan ska präglas av en

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem F-3 Läsår: 2014-2015 samt 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola årskurs F-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga

Läs mer

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundsärskola Ansvariga för planen

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 7-9 a för planen Rektor Gertrud Ifversen Vår vision Västervångskolan

Läs mer

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg Läsår 2014/2015 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Likabehandlingsplan för Slättens förskola

Likabehandlingsplan för Slättens förskola Likabehandlingsplan för Slättens förskola Oktober 2015-oktober2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvarig: Monica Thörnberg förskolechef Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

STURESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

STURESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Stureskolan Likabehandlingsgruppen Datum 2009-02-04 1 (7) STURESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2006-10-25 2009-02-04 ARB300 v 1.4 2006-03-06 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Hasslebo förskola 1-5 år Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet på Mo förskola a för planen Förskolechef Vår vision Att alla som

Läs mer