Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014"

Transkript

1 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor

2 Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse Kunskaper Måluppfyllelse Kriterier på måluppfyllelse Förbättringar inför nästa läsår Värdegrunden Måluppfyllelse Kriterier på måluppfyllelse Förbättringar inför nästa läsår Inflytande och delaktighet Måluppfyllelse Kriterier på måluppfyllelse Förbättringar inför nästa läsår Skola arbetsliv Måluppfyllelse Kriterier på måluppfyllelse Förbättringar inför nästa läsår Vårdnadshavarnas uppfattning av sina barns skola Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet hur nöjd är du då med dess verksamhet? Hur väl uppfyller skolan och dess verksamhet de förväntningar du haft? Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal, tycker du, att ditt barns skola kommer?

3 1. Resultat och måluppfyllelse 1.1 Kunskaper Ferlinskolans mål har under året varit följande: Alla elever når minst E i alla ämnen Alla elever når behörighet att söka ett nationellt program i gymnasieskolan Elevernas meritvärde i åk 9 hamnar över 205 Elevernas läsförståelse förbättras 1.1.1Måluppfyllelse Årets meritvärde för åk 9 hamnade på 207,5 om man räknar 16 ämnen. Tittar man på totala meritvärdet, d.v.s. att man räknar 17 ämnen för de som läst moderna språk, hamnar vi på 213,5. När vi jämför med förra årets resultat ser vi att det har förbättrats och vi når det mål vi satte upp. När det gäller målet Alla elever når minst E i alla ämnen har vi inte nått målet fullt ut. Resultatet för åk 9 är att 81,7 % nådde minst E i alla ämnen. För åk 8 var motsvarande siffra 77,8 % och för åk 7 var det 80,2 %. Fortfarande återstår en del arbete för att nå detta mål. Vi känner oss också nöja med att andelen behöriga till gymnasiet ligger på samma höga nivå som förra läsåret även om vi inte nådde det uppsatta målet. Räknar man de som fått dispens i engelska som behöriga eftersom de kom in på ett nationellt program så hamnade vi på 91,3 %. Tittar man på resultatet på läsförståelsen i de nationella proven i åk 9 i år så får 85,6 % av eleverna ett godkänt provbetyg på delprovet läsa vilket inte är någon större skillnad mot förra årets resultat på 85 %. Åk 9 Meritvärde och betyg En elevs meritvärde är poängsumman av de sexton bästa betygen där E ger 10 poäng, D ger 12,5 poäng, C ger 15 poäng, B ger 17,5 poäng och A ger 20 poäng. Årets genomsnittliga meritvärde i åk 9 var för Ferlinskolan 207,6. Jämförelse av meritpoäng över tid Ferlinskolan 2

4 Hur lyckas eleverna uppnå målen i alla ämnen? I den lokala arbetsplanen för Ferlinskolan finns målet att Alla elever når minst E i alla ämnen. Resultatet av måluppfyllelsen för åk 9 är 81,7 % vilket är en aning sämre jämfört med förra årets resultat. Vi ligger fortfarande en bit över Rikets resultat på 77,4 % Andel elever som uppnått målen i alla ämnen Ferlinskolan Tittar vi på hur eleverna uppnått målen i de olika ämnena i kursplanen ser vi att det finns en hel del skillnader mellan de olika ämnena. Måluppfyllelsen är trots allt god i de flesta ämnen då flertalet ligger på över 95 % elever som når målen. Det är endast engelska som hamnar på en måluppfyllelse på strax under 90 %. En del av förklaringen där är att vi har flera nyanlända elever som inte läst engelska innan man kom till Sverige. Tiden har varit för knapp för dem att tillägna sig tillräckliga engelskkunskaper för att klara godkända betyg i åk 9. Kursplanernas ämnen Når målen % Kursplanernas ämnen Når målen % Bild 97,8 Religion 97,8 Hemkunskap 98,9 Samhällskunskap 93,5 Idrott och hälsa 91,3 Engelska 89,1 Musik 98,9 Svenska 97,7 Biologi 95,7 Matematik 95,7 Fysik 94,6 Svenska A *** Kemi 94,6 Teknik 97,8 Geografi 92,4 Moderna språk 100,0 Historia 95,7 Slöjd 97,8 ***Mindre än 10 elever 3

5 Behörighet till gymnasieskolan När det gäller behörigheten till gymnasiet kan vi konstatera att 88,2 % av eleverna var behöriga till ett nationellt program. Om vi räknar med de nyanlända eleverna som fått dispens i engelska ligger vi på 91,3 %. Behörigheten ligger på i stort sett samma nivå som Nationella proven Andelen elever som nådde godkänt provresultat på de olika nationella proven var följande: Svenska: 91,3 % Engelska: 89,0 % Matematik: 71,1 % NO-ämnen: 86,7 % (biologi) SO-ämnen: 74,4 % (historia) Jämför vi dessa resultat med slutbetygen ser vi att det är störst skillnader i matematik och historia. I matematik tror vi att en del av dessa skillnader beror på svårigheten att hitta behöriga vikarier då vi haft lärare långtidssjukskrivna, vilket har inneburit många lärarbyten. Detta har även påverkat de resurser som skulle ha funnits med som dubbelbemanning i matematik. I SO är det framförallt brister i källkritik som påverkat de skillnader som finns. För de elever som inte nådde ett godkänt provbetyg sattes riktat stöd in för att ge dem möjligheter att nå ett E i slutbetyg. 4

6 Åk 8 Kursplanernas ämnen Når målen % Kursplanernas ämnen Når målen % Bild 93,1 Religion 94,4 Hemkunskap 95,8 Samhällskunskap 97,2 Idrott och hälsa 86,1 Engelska 87,5 Musik 95,8 Svenska 94,2 Biologi 95,8 Matematik 82,6 Fysik 95,8 Svenska A *** Kemi 94,4 Teknik 95,8 Geografi 97,2 Moderna språk 97,5 Historia 95,8 Slöjd 95,8 ***Mindre än 10 elever För åk 8 ser måluppfyllelsen i de olika ämnena god ut då många ämnen ligger runt 95 % godkända. Det ämne som utmärker sig är matematik, engelska, idrott och hälsa med en förhållandevis låg måluppfyllelse. För idrottens del handlar det framförallt om att nyanlända elever ännu inte klarat momentet simning trots extra simträning. I engelska och matematik finns brister i grundläggande färdigheter.. Åk 7 Kursplanernas ämnen Når målen % Kursplanernas ämnen Når målen % Bild 96,5 Religion 94,2 Hemkunskap - Samhällskunskap 94,2 Idrott och hälsa 88,4 Engelska 84,9 Musik 98,8 Svenska 93,4 Biologi 98,8 Matematik 84,9 Fysik 97,7 Svenska A 60,0 Kemi 98,8 Teknik 98,8 Geografi 96,5 Moderna språk 89,5 Historia 93,0 Slöjd 97,7 I åk 7 varierar måluppfyllelsen mellan olika ämnen. I många ämnen når nästan alla elever målen jämfört med engelska och matematik där endast 84,9 % når målen. Resultatet i Svenska A är svårt att jämföra eftersom det är så liten grupp elever som läser detta ämne. För att öka måluppfyllelsen för eleverna när de kommer till åk 8 behöver resurser i framförallt engelska och matematik sättas in. 5

7 1.1.2 Kriterier eller bevis på måluppfyllelse Följande huvudsakliga instrument eller tillvägagångssätt har använts vid utvärderingen av elevernas lärande i förhållande till kunskapskraven: kunskapsuppföljningar fyra gånger per läsår har analyserats resultaten från de nationella proven inklusive resultatanalyser betygen Förbättringar under nästa läsår Vi kommer att arbeta för att finna metoder som kan leda till högre måluppfyllelse. När det gäller resurser fortsätter vi med att i största möjliga mån lägga så mycket som möjligt på dubbelbemanning i de ämnen och grupper där behov finns. Vi kommer också att fortsätta utvecklingen av det pass i veckan som vi kallar IUP-tid. Det är ett pass där alla elever och i stort sett alla lärare jobbar samtidigt. Eleverna kommer att jobba utifrån sin Individuella utvecklingsplan (IUP), vilket gör att elever då har extra tid för att arbeta med just det som den eleven behöver. Här kommer vi skapa grupper för de elever som behöver stöd i något ämne. Grupperna kommer i största möjliga mån att ledas av elevens ordinarie ämneslärare. Genom kontinuerlig uppföljning av eleverna och våra kunskapsuppföljningar kommer både resurser och IUP-grupper att förändras efter behov. När det gäller de enskilda ämnena så kommer man att fortsätta jobba med att utveckla de pedagogiska planeringarna och se till att de blir tillgängliga i InfoMentor för både elev och vårdnadshavare. Dessutom kommer vi att jobba i ämneslagen med betyg och bedömning och några ämneslag kommer att delta i Skolverkets webbaserade utbildning inom detta område. För att förbättra resultaten i svenska kommer man att fortsätta satsa på att utveckla läsförståelsen, genom att ge eleverna olika lässtrategier och verktyg. Alla elever kommer att följas upp varje termin genom läsutvecklingsschema (LUS). Svensklärarna får dessutom fortbildning genom RUC i läsförståelse under läsåret I matematik kommer alla matematiklärare att fortsätta Matematiklyftet under ledning av ämnesutvecklaren i matematik, men i ett långsammare tempo. De kommer att arbeta vidare med elevbedömningar och uppgifter i par. Dessutom kommer alla elever att följas upp varje termin genom de Diamantdiagnoser som ska göras enligt grundskolans kvalitetssäkring. I engelska kommer man att fortsätta att arbeta på att förbättra den muntliga delen. Där ser vi också att det behövs både extra resurser och tid för våra nyanlända elever som inte läst engelska tidigare för att de ska utvecklas tillräckligt långt. Inom idrott och hälsa kommer man att fortsätta med extralektioner i simning då detta är det moment som flest elever har svårt att klara, framförallt våra nyanlända elever. I många ämnen ser vi att vi behöver arbeta mer med begrepp och sammanhang för att eleverna ska klara av faktatexter. Här kommer framförallt SO:n att arbeta med modellen The Big Five. Läxläsning kommer att erbjudas av ordinarie personal två eftermiddagar per vecka. Kommunens förstelärare inom grundskolan kommer att stötta och fortbilda övriga lärare inom många områden, allt från kärnämnen till Lärares ledarskap i klassrummet. En av de största utmaningar vi har är att få elever som har stor skolfrånvaro att komma till skolan. Här pågår ett samarbete med socialtjänsten som vi hela tiden försöker utveckla. 6

8 1.2 Värdegrunden Ferlinskolan mål har under året varit följande: Alla elever. känner lust att gå till skolan känner sig trygga i skolan känner att de har arbetsro i skolan Måluppfyllelse Vi har inte nått målen fullt ut men resultatet ser bra ut. I princip alla elever (98 %) känner sig trygga i skolan och arbetsron har förbättrats. De flesta upplever att vi haft ett år med lugn och god stämning där olika gemensamma aktiviteter anordnade av elevrådet varit viktiga för gemenskapen Kriterier på måluppfyllelse Måluppfyllelsen har mätts genom att mentorerna varje termin genomfört ett enskilt trygghetssamtal med varje elev. Eleverna har också anonymt fått besvara en trygghetsenkät. Vidare diskuteras innehållet i klass- och elevrådsprotokoll regelbundet. Utvecklingssamtalen två gånger per läsår ger också viktig information om elevernas åsikter om hur värdegrundsuppdraget har hanterats. Alla elever i åk 7-9 har dessutom svarat på nedanstående skolenkät. Resultaten finns redovisade i procent. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 1. Jag känner mig trygg i skolan 80,9 % 16,8 % 0,6 % 1,7 % 2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas synpunkter 4. Jag vet vad jag skall kunna för att nå målen i de olika ämnena 5. Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver. 6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. 7. Mina lärare förväntar sig att jag skall nå målen i alla ämnen 8. Jag upplever att jag får arbetsro på lektionerna 12,1 % 30,6 % 43,4 % 13,9 % 21,4 % 64,7 % 10,4 % 3,5 % 23,7 % 61,3 % 11,5 % 3,5 % 44,5 % 48,0 % 6,9 % 0,6 % 40,5 % 45,6 % 13,3 % 0,6 % 48,6 % 43,4 % 6,8 % 1,2 % 18,5 % 63,6 % 16,2 % 1,7 % 7

9 Förbättringar inför nästa läsår För att fortsätta öka arbetsron på lektionerna kommer vi att satsa vidare på lärarnas ledarskap i klassrummet. Detta kommer att ske både på arbetslagstid, fortbildningsdagar och vid de didaktiska klassrumsbesök som rektor gör. Dessutom kommer de Förstelärare som finns i kommunen att stötta kollegor i deras utveckling av sitt ledarskap i klassrummet. Vi kommer också att skärpa de ordningsregler som är gemensamma. Det handlar framförallt om att införa mobiltelefonförbud under lektionstid då vi sett att telefonerna tagit fokus från undervisningen. När det gäller trygghet kommer vi att utöka vuxennärvaron genom att ha en person anställd i biblioteket som då kommer att kunna hålla öppet hela dagen. 1.3 Inflytande och delaktighet Ferlinskolan mål har under året varit följande: Alla elever. känner att skolarbetet gör dem så nyfiken att de får lust att lära sig mer upplever att lärarna tar hänsyn till elevernas synpunkter känner att de har goda möjligheter till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö Måluppfyllelse Den skolenkät som genomförts med alla elever visar att endast 43 % av eleverna uppger att skolarbetet för det mesta gör dem nyfikna så att de får lust att lära sig mer. Detta är i stort sett samma resultat som året innan. När det gäller de två övriga målen visar det sig att 86 % av eleverna upplever att lärarna i stort sett alltid tar hänsyn till elevernas synpunkter.(se tabell ovan under punkten trygghet) Detta är en ökning med fyra procentenheter jämfört med året innan Kriterier eller bevis på måluppfyllelse Alla elever i åk 7-9 har svarat på en skolenkät (se resultat ovan) När det gäller elevernas inflytande över sin undervisning har detta varit stående punkter både på elevrådsmöten, klassråd och i de didaktiska samtal som rektor haft med lärarna efter sina klassrumsbesök. I sin undervisning har pedagogerna också kontinuerligt haft samtal om vad inflytande och den demokratiska processen innebär Förbättringar inför nästa läsår För att försöka väcka eleverna nyfikenhet så att de får lust att lära sig mer kommer vi att arbeta för att ge eleverna ännu mer inflytande och delaktighet i undervisningen. Det kan handla om att jobba med olika teman och att variera undervisningsmetoder. Genom att eleverna har egen dator kommer möjligheten att arbeta på andra sätt att öka vilket kan bidra till en öka motivation och lust. I flera ämnen kommer man att arbeta med webbaserat material för att förändra undervisningen. Med lektionspasset IUP-tid kommer varje elev att utifrån sin IUP ha inflytande över vad man vill arbeta mer med. 8

10 1.4 Skola - arbetsliv Ferlinskolan mål har under året varit Alla elever är nöjda med sin prao och ökar sin kunskap om arbetslivet Deltagande av representant från näringslivet i föräldramöte för åk 8 under vårterminen Eleverna får ökade kunskaper om utbildningsmöjligheter i Filipstads kommun Måluppfyllelse Elever i åk 8 och 9 har varit ute på prao hos olika företag i kommunen. De flesta har varit nöjda med sin tid ute i arbetslivet. Någon representant för näringslivet fanns inte med på vårens föräldramöte i åk 8. Samverkan har skett med Bergsskolan, vilket har bidragit till ökad kunskap om denna utbildningsmöjlighet Kriterier eller bevis på måluppfyllelse Eleverna har efter sina praoperioder berättat för varandra om de företag de besökt för att övriga elever ska få mer kunskap om arbetsmarknaden i kommunen. Bergsskolans studentkår har stått för läxläsning efter skoltid en gång per vecka. Antalet elever som deltog i läxläsningen var ca: 5 elever/vecka och minskade i slutet på vårterminen trots att mellanmål erbjöds Förbättringar inför nästa läsår För att få information om utbildningsmöjligheter i kommunen kommer information att ges redan till elever i åk 8. Förutom praon kommer elever att möta olika yrkesgrupper på skoltid. Representanter för näringslivet kommer att bjudas in till föräldramöten. 9

11 1.5 Vårdnadshavarnas uppfattning av sina barns skola För att undersöka i vilken mån vårdnadshavarna är nöjda eller missnöjda med sina barns skola och dess verksamhet har vi bett vårdnadshavarna i åk 7 och 9 besvara en enkät med tre frågor. Svarsalternativen utgörs av en skala från ett till tio där tio står för i högsta grad nöjd och ett för inte alls nöjd. Resultaten redovisas nedan i punkterna Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet hur nöjd är du då med dess verksamhet? Kommentar: Som tabellen visar är det stora variationer mellan olika vårdnadshavares uppfattning. Huvuddelen av vårdnadshavarna är dock ganska nöjda Hur väl uppfyller skolan och dess verksamhet de förväntningar du haft?

12 Kommentar: Som tabellen visar är det stora variationer mellan olika vårdnadshavares uppfattning. Huvuddelen av vårdnadshavarna tycker att vi uppfyller förväntningarna Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal, tycker du, att ditt barns skola kommer? Kommentar: Vad tänker man på i relation till perfekt skola. Det redovisade resultatet är, utifrån mängden möjliga variabler, svårt att dra någon slutsats av, även om man kan se att en majoritet av vårdnadshavarna tycker att vi närmar oss ett sådant ideal. 11

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2016

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2016 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2016 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2017

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2017 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2017 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2018

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2018 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2018 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2013/2014

Arbetsplan läsåret 2013/2014 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de lämnar grundskolan i Filipstads kommun, ha det högsta genomsnittliga

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

FERLINSKOLAN

FERLINSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2015-2016 FERLINSKOLAN Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de lämnar grundskolan

Läs mer

2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN

2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när

Läs mer

FERLINSKOLAN

FERLINSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2018-2019 FERLINSKOLAN Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de lämnar grundskolan

Läs mer

FERLINSKOLAN

FERLINSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2019-2020 FERLINSKOLAN Foto: Patrik Sjölander Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall,

Läs mer

FERLINSKOLAN

FERLINSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2016-2017 FERLINSKOLAN Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de lämnar grundskolan

Läs mer

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson Barn- och utbildningsförvaltningen Nordmarks skola Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2017-2018 Rektor Leif Hansson Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse...

Läs mer

FERLINSKOLAN

FERLINSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2018-2019 FERLINSKOLAN Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när

Läs mer

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson Barn- och utbildningsförvaltningen Nordmarks skola Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2016-2017 Rektor Leif Hansson Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse...

Läs mer

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson Barn- och utbildningsförvaltningen Nordmarks skola Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2015-2016 Rektor Leif Hansson Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse...

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildningsförvaltningen Nordmarks skola Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Åsenskolans. redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2011-2012

Åsenskolans. redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2011-2012 Barn och utbildning Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2011-2012 Sten-Åke Eriksson rektor 1 Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse 3 1.1 Kunskaper....3 1.1.1

Läs mer

Strandvägsskolan Maria Skoogh Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Maria Skoogh Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Maria Skoogh Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013-2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor. Nordmarks skola

Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor. Nordmarks skola Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever skall, på de nationella proven i

Läs mer

Brattfors skola Ing-Marie Jonsson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Ing-Marie Jonsson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Ing-Marie Jonsson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2015-2016 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

KVALITETSSAMMANFATTNING NORREVÅNGSSKOLAN 7-9 LÄSÅR

KVALITETSSAMMANFATTNING NORREVÅNGSSKOLAN 7-9 LÄSÅR 1. Kunskaper Styrkan för Norrevångsskolan är att vi är en skola där eleverna känner sig trygga och trivs. Enligt medarbetarenkät som görs varje år trivs även personalen på skolan. På skolan finns det ca

Läs mer

Behörighet gymnasieskolans yrkesprogram

Behörighet gymnasieskolans yrkesprogram 1. Kunskaper Sett till alla elever på skolan minskar behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram något, ner till 85,7 % från 88,5 % föregående läsår. Skolan har under läsåret 2017/2018 haft större andel

Läs mer

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014 2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor. Nordmarks skola

Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor. Nordmarks skola Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2011 2012 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors Åk 6-9

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors Åk 6-9 Lokal arbetsplan 2018-2019 Stålvallaskolan, Lesjöfors Åk 6-9 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan Kvalitetsanalys Dalstorpskolan Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 11 Arbete i verksamheten... 13 Övriga mål enligt

Läs mer

Brattfors skola Ing-Marie Jonsson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Ing-Marie Jonsson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Ing-Marie Jonsson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2016-2017 Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål 3 1.2 Måluppfyllelse... 3 1.3

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2018-2019 Åsenskolan Rektor Jan Setterberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Nykroppa skola Ing-Marie Jonsson Rektor. Nykroppa skola

Nykroppa skola Ing-Marie Jonsson Rektor. Nykroppa skola Nykroppa skola Ing-Marie Jonsson Rektor Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2016 2017 Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse... 3 1.3

Läs mer

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors. FSK - Åk5

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors. FSK - Åk5 Leif Hansson, rektor Lokal arbetsplan 2019-2020 Stålvallaskolan, Lesjöfors FSK - Åk5 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Nykroppa skola Ing-Marie Jonsson Rektor. Nykroppa skola

Nykroppa skola Ing-Marie Jonsson Rektor. Nykroppa skola Nykroppa skola Ing-Marie Jonsson Rektor Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2015 2016 Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse... 3 1.3

Läs mer

Antal elever... 2 Bil 1 Antal elever per skola... 2 Bil 2 Antal elever per årskurs den kommunala skolan... 3 Nyckeltal: Andelen elever i åk 3 i den

Antal elever... 2 Bil 1 Antal elever per skola... 2 Bil 2 Antal elever per årskurs den kommunala skolan... 3 Nyckeltal: Andelen elever i åk 3 i den Antal elever... 2 Bil 1 Antal elever per skola... 2 Bil 2 Antal elever per årskurs den kommunala skolan... 3 Nyckeltal: Andelen elever i åk 3 i den kommunala skolan grundskolan som klarat samtliga delprov

Läs mer

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan. Nordmarks skola, Nordmarkshyttan. Fsk - åk6

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan. Nordmarks skola, Nordmarkshyttan. Fsk - åk6 Lokal arbetsplan 2017 2018 Nordmarks skola, Nordmarkshyttan Fsk - åk6 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Arbetsplan Läsåret

Arbetsplan Läsåret Barn och utbildning Arbetsplan Läsåret 2013 2014 Nordmarks skola Personal i arbetslaget: Tage Nordkvist, rektor Lena Karlsson, lärare förskoleklassen och åk 1 Linn Jansson, lärare grundskolan åk 2-4 Eva

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Nykroppa skola Ing-Marie Jonsson Rektor. Nykroppa skola

Nykroppa skola Ing-Marie Jonsson Rektor. Nykroppa skola Nykroppa skola Ing-Marie Jonsson Rektor Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2017-2018 Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse... 3 1.3

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2017-2018 Nykroppa skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Ellinore Johansson, lärare F-1 Lisa Jonsson, barnskötare/elevassistent, fritidspersonal Åsa Folkesson,

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors. FSK - Åk5

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors. FSK - Åk5 Lokal arbetsplan 2017-2018 Stålvallaskolan, Lesjöfors FSK - Åk5 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Barn- och utbildning Maria Sjödahl Nilsson. Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret

Barn- och utbildning Maria Sjödahl Nilsson. Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret Barn- och utbildning Maria Sjödahl Nilsson Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2015-2016 Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 Mål... 3... 3 3A... 3 3B... 3 Nationella prov åk.3... 3 Åk.6...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Karlbergsskolan

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Karlbergsskolan Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Karlbergsskolan Köpings kommun Rapporten skriven av: Ragnar Larsson och Cecilia Binbach 2015-06-17 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Innehåll

Läs mer

Brattfors skola Björn Svantesson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Björn Svantesson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Björn Svantesson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2011 2012 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever Klarar minst målen i samtliga ämnen

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2017 2018 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Ämnesprov för grundskolans Lärare

Ämnesprov för grundskolans Lärare 2015-01-29 Ämnesprov för grundskolans Lärare Ämnesprov 2015 Registrering av provresultat, Matematik år 3 Resultat delprov A - G Ange uppnådda resultat för varje delprov 0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Nykroppa skola Personal i arbetslaget: Sten-Åke Eriksson, rektor Britt-Marie Botström, förskoleklasslärare Ellinore Johansson, förskoleklasslärare, fritidspersonal Ann-Katrin

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Södra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Södra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Södra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Kvalitetsanalys. Grimsåsskolan

Kvalitetsanalys. Grimsåsskolan Kvalitetsanalys Grimsåsskolan Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet... 12 Arbete i verksamheten... 14 Övriga mål enligt

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2015-2016 Rektor Leif Hansson Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Ort och datum: Vetlanda kommun 2013-09-16 Sara Carlsson Rektor Innehåll 1. Grundskolan...... 2 1.1 av kunskapsresultat......2 1.2 Områden som ska åtgärdas.......5

Läs mer

En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011

En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011 Enheten för utbildningsstatistik 2011-11-08 Dnr 71-2011:14 1 (12) En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011 Slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade systemet delades ut för första

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2018-2019 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Elin Källgarn, lärare i grundskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2012-2013 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Björn Svantesson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklassen Lena Hammar, lärare i grundskolan åk 1-3

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret ÅSENSKOLAN Jan Setterberg Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2016-17 1 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.2 Måluppfyllelse... 3 1.2.1 Läsutveckling

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2016-2017 Rektor Leif Hansson Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2017/2018. Karlbergsskolan

Kvalitetsrapport 2017/2018. Karlbergsskolan Kvalitetsrapport 2017/2018 Karlbergsskolan Köpings kommun Rapporten skriven av: Cecilia Binbach, Sanna Holmkvist, 2018-08-10 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Inledning Innehåll

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Nykroppa skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Britt-Marie Botström, förskoleklasslärare Lisa Jonsson, barnskötare,fritidspersonal Maria Karlsson, elevassistent

Läs mer

Barn- och utbildning Rektor Maria Sjödahl Nilsson. Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret

Barn- och utbildning Rektor Maria Sjödahl Nilsson. Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret Barn- och utbildning Rektor Maria Sjödahl Nilsson Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2016 2017 Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 Mål... 3 Måluppfyllelse... 3 Åk. 3... 3 Nationella prov

Läs mer

Nykroppa skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Nykroppa skola

Nykroppa skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Nykroppa skola Nykroppa skola Sten-Åke Eriksson Rektor Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2011 2012 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever skall, på de nationella proven i

Läs mer

KVALITETSSAMMANFATTNING FRIDASROSKOLAN LÄSÅR

KVALITETSSAMMANFATTNING FRIDASROSKOLAN LÄSÅR 1. Kunskaper Generellt sett ser vi att eleverna nått goda resultat. Nästan alla elever i årskurs 1 har nått kommunens läsmål. Dock är resultatet något sämre för årets ettor än för förra årets trots den

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Brattfors skola Ing-Marie Jonsson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Ing-Marie Jonsson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Ing-Marie Jonsson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2017-2018 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever når minst avstämning A, Nya språket

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

KVALITETSSAMMANFATTNING ÖSTRA-ÖSTRA STRÖ REKTORSOMRÅDE LÄSÅR

KVALITETSSAMMANFATTNING ÖSTRA-ÖSTRA STRÖ REKTORSOMRÅDE LÄSÅR 1. Kunskaper I vårt rektorsområde har vi två skolor Nya Östra och Östra strö. På Nya Östra går 240 elever i åk F-6 elevunderlaget är mångkulturellt med ca 20 språk representerat. Gruppernas sammansättning

Läs mer

Kvalitetsanalys. Ljungsarpskolan

Kvalitetsanalys. Ljungsarpskolan Kvalitetsanalys Ljungsarpskolan Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 12 Arbete i verksamheten... 14 Övriga mål enligt

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

KVALITETSSAMMANFATTNING VÄSTRA SKOLAN LÄSÅR

KVALITETSSAMMANFATTNING VÄSTRA SKOLAN LÄSÅR 1. Kunskaper Västra skolan är en dynamisk skola som speglar samhället i stort med elever från alla samhällskikt och från många delar av världen. Skolan präglas av ett starkt engagemang hos personalen och

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete 2015-2016 Tomtbergaskolan Rektor Boel Ehrenberg 2. Systematiskt kvalitetsarbete Fyra områden har satt rejäla spår i undervisningen och i fritidsverksamheten. Det första är

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2013-03-07 Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2013 Kontroll av de resultat som registreras Exemplet nedan för Kemi i åk 6 säger att: 1. eleven kan få mellan 0 och 100 poäng på delprov A. Vidare ska läraren

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Betyg i årskurs 6, vårterminen 2018

Betyg i årskurs 6, vårterminen 2018 Betyg i årskurs 6, vårterminen 2018 Diarienummer: 2018.00225 Sara Brundell Anders Lundahl Skolverket Rapport 1 (8) Sammanfattning... 2 Andel elever med godkända terminsbetyg... 2 I engelska erhöll fler

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Kunskapsskolan i Sverige aktiebolag Org.nr. 556566-1815 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kunskapsskolan Borlänge i Borlänge kommun Skolinspektionen Box 156,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Broskolan AB Org.nr. 556709-1391 Maria.nordberg@broskolan.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Broskolan AB Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Beslut Dnr 44-2018:11707

Läs mer

Uppföljning av skolresultat för förskoleklass och grundskola läsår Dnr BUN15/

Uppföljning av skolresultat för förskoleklass och grundskola läsår Dnr BUN15/ Anna Maria Svensson Chef enheten kvalitet och administration anna-maria.svensson@ekero.se Uppföljning av skolresultat för förskoleklass och grundskola läsår 2014-2015 Dnr BUN15/153-611 Sammanfattning Statistiken

Läs mer

Matteusskolans systematiska kvalitetsarbete

Matteusskolans systematiska kvalitetsarbete Matteusskolan Sammanfattning måluppfyllelse 2017 Dnr: Sid 1 (7) 2018-01-29 Matteusskolans systematiska kvalitetsarbete På Matteusskolan bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att ständigt utveckla

Läs mer

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Skolvägen 2 93144 SKELLEFTEÅ Tel http://wwwskelleftease/skola/grundskola Typ av huvudman Huvudman Lägeskommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Skellefteå Skellefteå 2482 Grundskola

Läs mer

Kvalitetsanalys 14/15. Grimsåsskolan

Kvalitetsanalys 14/15. Grimsåsskolan Kvalitetsanalys 14/15 Grimsåsskolan Innehållsförteckning Förutsättningar... 3 Resultatet av årets verksamhet... 4 Normer och värden... 4 Verksamhetens resultat... 6 Inflytande/delaktighet... 12 Arbete

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Tranängskolan 7-9 2013-09-11 Annika Källman Jonny Axelsson 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och

Läs mer