Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012"

Transkript

1 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan

2 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje elevs kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall alla elever ha en bra lärandemiljö... 5 I Trollhättan skall eleverna och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i elevernas lärande och utveckling... 5 Indikatorer... 5 EFFEKTER OCH ANALYSER AV STADENS STYRANDE POLICYS... 6 Demokratipolicy... 6 Kvalitetspolicy... 6 Personalpolicy... 6 Miljöpolicy... 6 Policy för folkhälsa och trygghet... 6 Ansvarig... 6 Stavreskolan 4-9, Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan2(6)

3 KVALITÉTSARBETE Resultat Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från ett årshjul. I juni utvärderar arbetslagen pågående processer och resultat. Utvärderingar, tillsammans med enkätsvar från elever och föräldrar, utgör underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Bedömning, elevinflytande och trivsel har varit årets prioriterade utvecklingsområden. Planen mot kränkande behandling har under hösten omarbetats med stöd av planforskolan.se. I årets plan har ökad trivsel fokuserats som främjande åtgärd. Medel för social struktur har använts till elevassistentinsatser för elever i behov av särskilt stöd. Analys Den satsning som gjorts på elevinflytande och trivsel har påverkat 7-9 verksamheten positivt. I åk 4-5 behövs fortsatta åtgärder för studiero och trygghet. Bedömning bör vara ett fortsatt utvecklingsarbete i hela verksamheten. Åtgärder Åtgärder för att stärka bedömarkompetens och elevmedverkan i bedömning finns beskrivna under rubriken "Varje elevs kunskapsutveckling skall stärkas". Åtgärder för ökad trivsel finns beskrivna under rubriken "I Trollhättan skall alla elever ha en bra lärandemiljö". Åtgärder för ökat elevinflytande finns beskrivna under rubriken "I Trollhättan skall eleverna och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i elevernas lärande och utveckling." Redovisning av aktuella kunskapsresultat År 3 Svenska Kemi Engelska Musik Matematik NO Biologi Religionskunskap Bild Samhällskunskap Fysik Slöjd Geografi SO Historia Teknik Hem och Konsumentkunskap Moderna språk Idrott och Hälsa Modersmål Stavreskolan 4-9, Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan3(6)

4 År 6 Svenska 49 ** Kemi Svenska 2 Musik 49 0 Engelska 49 ** NO 49 0 Matematik 49 ** Religionskunskap Biologi Samhällskunskap Bild 49 0 Slöjd 49 0 Franska 2 SO 49 ** Fysik Spanska 2 Geografi Teknik 49 0 Historia Tyska 2 Hem och Konsumentkunskap 49 0 Moderna språk Idrott och Hälsa 49 ** Modersmål 3 ** ** antal understigande 10 REDOVISNING AV UPPDRAG Varje elevs kunskapsutveckling skall stärkas Kommentar Resultat: I ett långsiktigt perspektiv pendlar skolans resultat kring rikssnittet och det finns en samstämmighet mellan variationer i resultat och variationer i socio/ekonomiska bakgrundsfaktorer. Vårterminens relativt låga genomsnittliga meritvärde och måluppfyllelse i åk 9 följer samma mönster. I åk 9 var andelen pojkar 70% och skillnaden i resultat mellan könen var stor. Samstämmigheten mellan betyg och resultat på nationella prov var hög. Några av de elever som inte nådde vårterminen i åk 9 lyckades på sommarskolan nå godkända betyg. Höstterminens resultat i åk 9 tangerar åter rikssnittet. Analys: Det fanns i årets avgångsklasser elever som nådde MVG i samtliga ämnen och det fanns elever som trots stor möda endast lyckades nå ett fåtal betyg. Bland eleverna fanns också de som av olika anledningar inte orkade eller skolan inte lyckades motivera till skolarbete. Skolan ser att socioekonomiska bakgrundsfaktorer och kamratpåverkan har spelat stor roll i årets avgångsklasser. Skolan såg tidigt att flera elever behövde stöd och insatser på individ- och gruppnivå sattes in. Alternativa organisatoriska lösningar diskuterades, men bedömdes vara svåra att genomföra. Trots ett medvetet och långsiktigt arbete, för att alla elever ska nå så långt som möjligt, så lyckas inte skolan handleda alla elever till godkända betyg. Undervisningen håller generellt god kvalitet och borde kunna ge bättre resultat. Verksamheten behöver utveckla fler verktyg för att bedöma kursplanernas övergripande förmågor så att de skriftliga provens betydelse minskar. De övergripande förmågorna och kunskapskraven behöver ytterligare konkretiseras och förtydligas med bedömningsaspekter och matriser så att eleverna ännu bättre förstår vad som kommer att bedömas. Eleverna behöver få syn på sitt lärande, och därför i högre grad medverka i olika bedömningsprocesser. Skolan har i skolverksprojektet "Entreprenöriellt lärande" och projektet "STEPS" haft möjlighet att utifrån det systematiska utvecklingsarbetet ta del av riktade insatser mot bl a genus, elevinflytande, digitala verktyg, omvärldsbevakning och motivation. Stavreskolan 4-9, Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan4(6)

5 Åtgärder: Läsåret 2013 kommer utvecklingsarbetet tydligare att fokusera bedömning och bedömningsaspekter. Den "röda tråden" mellan kursplanens syfte, undervisningsinnehåll och bedömningsaspekter behöver snävas in och tydliggöras.vårens agenda ska innefatta gemensam tid för sambedömning och höstens agenda kommer att utgå från utvärderingarna i juni. I Trollhättan skall alla elever ha en bra lärandemiljö Kommentar Resultat Främjande åtgärder för ökad trivsel har under året varit ett prioriterat utvecklingsområde. Eleverna i åk 7-9 planerade under vårterminen för ett nytt uppehållsrum och eleverna i åk 9 har under höstterminen till stor del ansvarat för verksamheten. En pedagog och en elevassistent har i sina tjänster haft tid för att stödja eleverna. I åk 4-5 efterfrågas nu insatser för en roligare och trivsammare skolgård. Analys I åk 7-9 har arbetsmiljön utvecklats positivt. Den goda stämningen i uppehållsrummet förefaller haft spridningseffekter i hela verksamheten. Det är lugnt i korridorerna och lärarna uppger att det oftast råder arbetsro på lektionerna. Nu behövs en satsning på lärandemiljön för åk 4-5 Åtgärder Genomföra ett treårigt skolgårdsprojekt med avsatta medel i budget. I projektgruppen ska det ingå elevrepresentanter och en personalrepresentant. På klassombudsmötet i februari ska det utses en föräldragrupp som kan medverka. I Trollhättan skall eleverna och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i elevernas lärande och utveckling Kommentar Resultat Elevinflytande har varit ett prioriterat utvecklingsområde. Två lärare har i sina tjänster haft uppdrag att leda och utveckla elevråden 4-6 och 7-9. Elevråden har träffats varje vecka. Vårdnadshavare har inflytande genom exempelvis föräldramöten, utvecklingssamtal och klassombudsmöten. På skolans hemsida finns veckobrev med information till hemmen. Analys Verksamheten ser positiva effekter i åk 7-9. Ett reellt elevinflytande är beroende av meningsfulla frågor. Elevrådet 7-9 har haft ett viktigt uppdrag; att planera och driva verksamheten i uppehållsrummet. Det har gett goda effekter. Genom ett skolgårdsprojekt kan också eleverna i åk 4-6 få inflytande "på riktigt". Åtgärder Genomföra ett skolgårdsprojekt i åk 4-6. Elevrådet 7-9 ska under våren träffas varannan vecka. Elevrådet 4-6 ska träffas en gång i månaden tills skolgårdsprojektet har kommit igång. Indikatorer Meritvärden år 9 Utfall 201,3 Utfall ,5 Stavreskolan 4-9, Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan5(6)

6 Relationerna i verksamheterna skall präglas av respekt, höga förväntningar och ömsesidigt förtroende. Mål 80 Andel elever som anser att de får vara med och påverka hur skolarbetet skall utföras. Mål 80 Andel vårdnadshavare som anser att verksamheten präglas av respekt och ömsesidigt förtroende. Mål 80 EFFEKTER OCH ANALYSER AV STADENS STYRANDE POLICYS Demokratipolicy Nämnderna skall stärka demokratin och öka medborgarnas insyn, deltagande, inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen i allmänhet och i den kommunala verksamheten i synnerhet. I det systematiska kvalitetsarbetet har elevinflytande varit en prioriterad fråga. Kvalitetspolicy Nämnderna skall målmedvetet verka för en god kvalitet som bygger på ständiga förbättringar och fokuserar på kunder/brukare. I det systematiska kvalitetsarbetet har brukarnas synpunkter varit en viktig utgångspunkt för verksamhetens utveckling. Personalpolicy Personalpolitiken bygger på alla medarbetares vilja till medansvar och delaktighet och ska ge förutsättningar för ett ledarskap och medarbetarskap som bidrar till att stadens mål uppnås. Hög arbetsbelastning är en återkommande arbetsmiljöfråga. Verksamheten har under året diskuterat vilka frågor som är lagstadgade, möjliga att förenkla med hjälp av tydligare rutiner eller inte går att påverka. Miljöpolicy Nämnderna har ett ansvar att bidra till att visionen "Trollhättan - bärare av god miljö" upprätthålls. Det innebär att bidra till att bygga ett samhälle för alla som bor och verkar i Trollhättan, där vi förenar ekologisk balans med ekonomisk, teknisk och social utveckling. Miljöfrågor ingår i flera av läroplanens kursplaner och är en naturlig del av undervisningen. Policy för folkhälsa och trygghet Trollhättan ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i. Samtliga nämnder har ansvar för att skapa förutsättningar för utveckling av en god, jämlik och jämställd hälsa för alla i Trollhättan. Hälsofrågor finns angivna som centralt innehåll i flera av kursplanerna och ingår i undervisningen. Ansvarig Chef: Kerstin Olofsson Titel: Rektor Stavreskolan 4-9 Stavreskolan 4-9, Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan6(6)

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Rev.131115. Torpskolan. - mitt i en föränderlig värld. Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring

Rev.131115. Torpskolan. - mitt i en föränderlig värld. Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring Torpskolan Lerums kommun Rev.131115 Torpskolan - mitt i en föränderlig värld Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring Torpskolans systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Tingvallaskolan Upprättad av

Läs mer

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903 Parkskolan lå 11-12 Mona D Libeck Ingemar Forss 120903 REVIDERAD 120903 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 2010-08-25 Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 1. Sammanfattning Året som gått har präglats av förändring i riktning mot ett gemensamt lärande i ett F-9 perspektiv. Vi har sett över

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2 0 1 3 MBC Skolan Södertälje. Kvalitetsredovisning. MBC skolan Södertälje

Kvalitetsredovisning 2 0 1 3 MBC Skolan Södertälje. Kvalitetsredovisning. MBC skolan Södertälje Kvalitetsredovisning MBC skolan Södertälje 2013 1 Innehållsförteckning Inledning Förutsättning Målområden s3 s3 s4 Resultat & Analys - Närvaro & delaktighet s5-6 - Studiero s6-8 - Trygghet s8-10 - Måluppfyllese

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Broddetorpsskolan. Grundskola inkl. förskoleklass inom enhet Gudhem. Läsår 2007/2008. Rektor

KVALITETSREDOVISNING. Broddetorpsskolan. Grundskola inkl. förskoleklass inom enhet Gudhem. Läsår 2007/2008. Rektor B KVALITETSREDOVISNING Broddetorpsskolan Grundskola inkl. förskoleklass inom enhet Gudhem Läsår 2007/2008 Christina Lindblad Rektor Insändes till BU-kontoret senast den 31augusti 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer