Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014"

Transkript

1 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen är 91%. 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s prioriterade mål : - Alla barn/elever känner trygghet och har möjlighet till gemenskap Enhetens mål: - Halvera andelen elever som i trygghetsenkäten uppger sig vara otrygga jmf med 2012 (5.2%) Resultat: Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/ helt och hållet % inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/ helt och hållet % Jag känner mig trygg i skolan 4,8 95,2 5,2 94,8 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 49,4 50,6 47,6 52,4 1

2 Lärarna i skolan ta hänsyn till elevernas åsikter Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 20,5 79,5 22,3 77,8 17,6 82,4 21,3 78,7 10,6 89,4 10,0 90,0 29,2 60,8 22,3 77,7 10,6 89,4 9,7 90,3 Det finns arbetsro i klassrummet 30,4 69,6 41,4 58,5 Det är lugnt på rasterna 22,4 77,6 30,2 69,8 Lärarna på min skola behandlar oss elever på ett bra vis 14,7 85,3 13,4 86,6 Det finns någon vuxen som jag kan 21,8 78,2 21,6 78,4 berätta för om jag eller någon annan blir utsatt för trakasserier / kränkningar Jag trivs i skolan 9,3 91,7 13,7 86,3 Kan rekommendera skolan till andra Analys: Andelen som känner sig trygga har ökat marginellt. Åtgärder: Mindre klasser och mentorstid läsåret Utveckling och lärande i förskoleklass 2

3 2.3 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål Mål: BUN:s prioriterade mål : - Genomsnittligt meritvärde för ungdomar som slutar skolår 9 i kommunens skolor är minst 210 poäng. - Genomsnittligt meritvärde för pojkar som slutar skolår 9 i kommunens skolor ska öka från föregående år. Resultat: MÅLUPPFYLLELSE 7-9 Svårigheter att få ut statistik. Det är troligt at resultaten sjunkit något. Nationella prov åk 9 Matematik Antal F E D C B A antal % antal % antal % antal % antal % antal % Pojkar % 9 23% 12 31% 6 15% 1 3% 2 5% Flickor % 11 41% 5 19% 3 11% 1 4% 0 0% Totalt % 20 30% 17 26% 9 14% 2 3% 2 3% Svenska Antal F E D C B A antal % antal % antal % antal % antal % antal % Pojkar % 15 38% 12 30% 4 10% 2 5% 0 0% Flickor % 6 21% 13 46% 7 25% 1 4% 0 0% Totalt % 21 31% 25 37% 11 16% 3 4% 0 0% Engelska Antal F E D C B A antal % antal % antal % antal % antal % antal % Pojkar % 4 10% 8 21% 13 33% 7 18% 5 13% Flickor % 1 4% 8 31% 10 38% 4 15% 3 12% 3

4 Totalt % 5 8% 16 25% 23 35% 11 17% 8 12% Antal F E D C B A Kemi antal % antal % antal % antal % antal % antal % Pojkar % 13 35% 12 32% 2 5% 1 3% 2 5% Flickor % 14 54% 8 31% 1 4% 1 4% 0 0% Totalt % 27 43% 20 32% 3 5% 2 3% 2 3% Antal F E D C B A Religion antal % antal % antal % antal % antal % antal % Pojkar % 24 62% 6 15% 2 5% 3 8% 0 0% Flickor % 11 41% 3 11% 11 41% 1 4% 1 4% Totalt % 35 53% 9 14% 13 20% 4 6% 1 2% Meritvärde(hela), pojkar slutbetyg för åk : 178 (exklusive nyanlända) Meritvärde(hela), flickor slutbetyg för åk : 228 (exklusive nyanlända) Meritvärde(SSN1), slutbetyg för åk 9, 2013: 217 (exklusive nyanlända) Meritvärde(SSN1) pojkar slutbetyg för åk : 189 (exklusive nyanlända) Meritvärde(SSN1), flickor slutbetyg för åk : 242 (exklusive nyanlända) Meritvärde(SSN2), slutbetyg för åk 9, 2013: 188 (exklusive nyanlända) Meritvärde(SSN2) pojkar slutbetyg för åk : 170 (exklusive nyanlända) Meritvärde(SSN2), flickor slutbetyg för åk : 213 (exklusive nyanlända).. Analys: På NP lyckas pojkar få höga betyg samtidigt som många pojkar inte blir godkända. Inget A i svenska. Statistiken är osäker men meritvärdet har troligen sjunkit. Gapet flickor- pojkar är ca 30 poäng. Är det motiverat utifrån NP-resultat? Vi har en grupp pojkar som presterar lågt i såväl undervisning som på nationella prov. Ett antal pojkar lyckas väl på nationella prov jämfört med de betyg de har. Ligger vi rätt i våra krav? Finns det en risk att görande/producerande blir viktigare än lärande? Det finns forskning som tyder på att mäns könsroll och förväntningar utifrån den kan ha betydelse för pojkars resultat. 4

5 Åtgärder: Viktigt med tydliga krav samt att variera arbetssätt och redovisningsformer. Läsåret ske en fortbildningssatsning i ledarskap i klassrummet. Motivationshöjande åtgärder dels på lektioner men även ämnesövergripande arbetssätt och en ökad samverkan skola-arbetsliv. Vad gäller det sistnämnda genomförs ht-14 ett utvecklingsarbete i Synligt arbetsliv. 5

6 2.4 Eleverinflytande och demokrati (inkl samverkan skola-hem) Mål: - Svarsfrekvensen på Nöjdhetsenkäten ökar från våren 24% till 75% - Föräldraråd startar och sammanträder 2 ggr/termin. Resultat: 20% av föräldrarna svarade på enkäten. Vad anser föräldrarna om: Årets res. Sällan/ aldrig % Årets res. Ofta eller alltid % Förra året Sällan/ aldrig % Förra året Ofta eller alltid % Barnets trivsel 8,9 89,9 6,2 93,8 Arbetsglädje 13,9 82,6 17,7 81,3 Arbetsro 39,3 59,5 35,4 63,5 Personalen bryr sig om mitt barn 6,3 93,6 8,3 91,6 Stämningen mellan personal och barn 2,5 96,2 7,3 89,6 Personalen är goda förebilder 5,1 89,9 14,6 83,3 Bra bemötande av skolans personal ,1 97,9 Info om målen som styr verksamheten 20,2 79,7 21,9 77,9 Hur barnet stimuleras till utveckling och 21,6 74,7 18,7 78,1 lärande Hur barnets utveckling och 7,6 92,4 8,3 90,6 lärande dokumenteras och följs upp Info om mitt barns utveckling och 16,5 81,0 19,8 80,2 lärande Jag känner mig delaktig i mitt barns 16,5 83,5 19,8 80,2 skolarbete Jag är nöjd med övrig information från 24,1 75,0 skolan Kommer på föräldramöten 8,9 84,8 13,5 84,3 Nöjd med föräldramötena 8,9 81,0 11,4 79,2 Nöjd med mitt barns skola 18,0 80,5 26,1 72,9 6

7 Kan rekommendera skolan till andra 21,5 63,4 32,3 66, Redovisning av elevenkäten (frågorna 2-4) Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 49,4 50,6 47,6 52,4 Lärarna i skolan ta hänsyn till elevernas åsikter Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 20,5 79,5 22,3 77,8 17,6 82,4 21,3 78,7 Föräldraråd har bildats och har sammanträtt 4 gånger under läsåret. Analys: Lägre svarsfrekvens än förra året. 20% som svarar gör alla slutsatser mycket osäkra. I materialet kan man se en positiv trend överlag. Svarsfrekvensen måste bli högre. Åtgärder: Enkäten fylls i i samband med utvecklingssamtalet med start jan-15. Information om rådets verksamhet på första föräldramötet då även representanter utses. 2.5 Enhetens egna prioriterade mål Undervisning - Ökad studiero, På frågan Det finns arbetsro i klassrummet uppger 80% av eleverna att det finns studiero på lektionerna. - Ämnesövergripande/tematiskt arbete Varje elev får minst en gång per termin arbeta ämnesövergripande/tematiskt. - Elevinflytande/ansvar 7

8 På frågan Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter ska andelen som svarar bra eller helt och hållet öka från vårens 78% till 90%. På frågan Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i olika ämnen ska andelen som svarar bra eller helt och hållet öka från vårens 79% till 90%. Mentorskap - På frågan Det finns någon vuxen på skolan som jag kan berätta för om jag eller någon annan blir utsatt för trakasserier eller kränkningar ska andelen som svarar bra eller helt och hållet öka från vårens 78% till 95%. - Ingen elev ska ha över 10% ogiltig frånvaro Resultat: Studieron har ökat 10 procentenheter till 70%. I ett arbetslag har alla elever arbetat ämnesövergripande/tematiskt. Målet ej nått. Elevinflytande och kännedom om målen visar på en marginell förbättring. Ett lag har nått målet att 90% vet vad de ska kunna för att nå målen. Andelen elever som upplever sig ha någon vuxen att vända sig till är oförändrad. Flera elever har mer än 10% frånvaro. Analys: Studieron visar den största förbättringen men målet ej nått. Arbetet fortsätter. Ämnesövergripande arbeten har ökat men inte tillräckligt. Flera uppskattade teman har genomförts. Vi har arbetat med tydligare information mellan undervisande lärare och mentor. Vad gäller frånvaro så har vi arbetat med flera elever som haft hög frånvaro. På individnivå har vi lyckats hjälpa många elever med en frånvaroproblematik men nya har tillkommit. Åtgärder: 8

9 Fler klasser med färre elever i samtliga årskurser vilket medför färre antal olika undervisningsgrupper för den enskilde eleven. Fokus på ledarskapet i klassrummet i fortbildningen. Skapa tid för samplanering. Utveckla den formativa bedömningen. Tydligare vad som är klassråd och vad som är tid med mentor. Rektor genomför och följer upp trivselenkäten. Detta för att försöka hantera olika bakgrundsfaktorer. Givetvis innebär inte detta att mentorers och lärares uppföljning upphör. Viktigt är också eleverna är mer delaktiga i framtagandet och har kännedom om de prioriterade målen. 9

10 3. REKTORS SAMMANFATTNING På grund av brister i statistiken väljer jag att utgå från resultaten på de nationella proven där den är mer tillförlitlig. De tre första kolumnerna är jämförbara då de visar andelen elever som nått betyget E eller högre respektive år. Sista kolumnen visar andelen som nått A eller B (A+B) Ämne Kemi: 49% % 6% Biologi: 66 % Fysik: % Geografi: % Religion: % 8% Matematik: 71% 77% 76% 6% Svenska: 94% 85% 88% 4% Engelska: 95% 95% 97% 30% Vi ser en klar förbättring i NO-ämnen över tid vilket är glädjande då mycket arbete lagts på att förbättra måluppfyllelsen där. SO ligger fortsatt högt och matematiken fortsätter att ligga lägst. Svenskans 88% beror på att här har vi störst skillnad i pojkars och flickors prestationer och kan konstatera att vi har ett relativt stort antal pojkar som ej når målen. I matematik är pojkarna som i svenska men där tillkommer ett nästan lika stort antal flickor. Vad gäller högre måluppfyllelse är dessa ämnen ganska lika men svenska avviker då man inte har något A. Engelska ligger stabilt på en hög måluppfyllelsenivå samtidigt som många når de högsta betygen. Resultaten i SO och engelska följer väl det vi sett i internationella jämförelser där svenska elever hävdat sig väl. Förbättringsarbetet bör beakta pojkar/flickor i matematik, pojkar i svenska och att fler når högre betyg. Vad gäller det framtida arbetet ska skolan arbeta vidare med studiero, tematiskt arbete, elevinflytande, formativ bedömning och trygghet. 4. PRIORITERADE MÅL FÖR KOMMANDE PERIOD Fortbildning Ledarskap i klassrummet Undervisning - Ökad studiero, På frågan Det finns arbetsro i klassrummet uppger 80% av eleverna att det finns studiero på lektionerna. - Ämnesövergripande/tematiskt arbete Varje elev får minst en gång per termin arbeta ämnesövergripande/tematiskt. 10

11 - Elevinflytande/ansvar På frågan Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter ska andelen som svarar bra eller helt och hållet öka från vårens 80% till 90%. På frågan Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i olika ämnen ska andelen som svarar bra eller helt och hållet öka från vårens 82% till 90%. Mentorskap - På frågan Det finns någon vuxen på skolan som jag kan berätta för om jag eller någon annan blir utsatt för trakasserier eller kränkningar ska andelen som svarar bra eller helt och hållet öka från vårens 78% till 95%. - Ingen elev ska ha över 10% ogiltig frånvaro Samarbete skola-hem - Svarsfrekvensen på Nöjdhetsenkäten ökar från våren 20% till 75%. 5. PRIORITERADE ÅTGÄRDER Fortbildning Pedagogiska eftermiddagar under läsåret ägnas åt Ledarskap i klassrummet. Undervisning - Ökad studiero. Ordningsregler gås igenom och revideras med elev-, föräldra- och personalsamverkan. Studiero är en fast punkt på klassråd, utvecklingssamtal och arbetslagsträff. - Ämnesövergripande/tematiskt arbete Möjligheter för lärare att träffas måste skapas. - Elevinflytande/ansvar Utifrån en kontinuerlig formativ bedömning förändrar läraren undervisningen och eleven blir medveten om var denne befinner sig i sitt lärande och hur hen kan uppnå högre mål. På mentorstiden planerar eleven sitt skolarbete. Denna tid kan också användas till skolarbetet. 2 brytdagar per termin genomförs. Mentorskap På mentorstiden skall en del av tiden användas för enskilt samtal/handledning av eleven. Mentorstiden ska endast undantagsvis användas till annat än mentorsrelaterade aktiviteter. Sammarbetsövningar används på klassrådstiden. 11

12 På tisdagsträffar redogör mentor för de elever som sedan föregående träff har en ogiltig frånvaro på 3% eller en giltig frånvaro över 15%. Samarbete skola-hem Enkäten tidigareläggs och samordnas med utvecklingssamtal som äger rum efter mitterminskonferensen. Lindesberg Lars Speziali, rektor Stadsskogsskolan 1 12

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Rapport från Sveriges Elevkårer och Lärarförbundet juni 2013 Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat När betygen delades ut vid terminsslutet då sattes

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer