Arbetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan 2014-2015"

Transkript

1 Arbetsplan Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar

2 Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15 Nov Uppföljning av arbetsplanen i arbetslagen, klassråd och föräldraråd. Kunskapsuppf öljning -terminsbetygomdömen Sep okt Medarbetarsamtal med fokus på arbets-planen. Uppföljning av medarbetarenkät Dec Årlig sammanställning av arbetsmiljöarbetet Elevenkät om Inflytande, mål, arbetssätt mm Jan Revidering av likabehandlingsplan Analys av och uppföljning av terminsbetyg och skriftliga omdömen på skolan /mina grupper -vad skall jag tänka på i min undervisning? -vilka elever saknar betyg? -Antal beslutade åtgärdsprogram? Skyddsrond/fastighetssyn Allergirond (udda år) Arbetsår Feb Lönesamtal Medarbetarenkät (jämna år) Mars Uppföljning av arbetsplanen i arbetslagen, klassråd och föräldraråd. Elevenkät och föräldraenkät i åk 8 -belyser ansvar och inflytande, trygghet och studiero och återkoppling Sep-Okt Utvecklingssamtal -åk 7 (v37) åk 8 (v43) åk 9 (v42) Föräldramöten -åk 7 (v36), åk 8 (v41), åk 9 (v38) Språkutvecklingsplan -tester Brandövning Aug Ny arbetsplan tas fram med analys och beslut om förbättringsåtgärder. Diskuteras i arbetslagen, elevråd och föräldraråd. Kalendarium för läsåret klart Maj-Juni Utvärdering av arbetsplan av elevråd och föräldraråd. Analysarbete av arbetsplan, projekt, nationella prov, betyg, IUP och kalendarium för att skapa en ny arbetsplan, samt beslut om förbättringsåtgärder. April Analys av elevoch vårdnadshavares enkäter Trivselenkät för personal Övriga möten som genomförs kontinuerligt under året Morgonmöte varje mån morgon för personal Mentorstid varje mån morgon för elever Läxhjälp 2 gånger per vecka Elevråd 1 gång per månad Lokalt samråd 3 gånger per termin Lokalt stödteam varannan vecka Resursteamet varje vecka Ledningsgrupp varannan vecka Föräldraråd 2 gånger per termin Apt 2-3 gånger per termin Arb.konf 2 gånger per månad Ämnes.konf 1 gång per månad

3 Brinells högstadiums årscykel i arbete med likabehandlingsplanen DEC Utvärdering av årets arbete Förberedelser inför nästa års likabehandlingsarbete JAN Kartläggning av Likabehandlingsplan / Arbetslagsvis NOV-DEC Elevenkät till alla elever Frågor utifrån årets arbete OKT-NOV Temadag värdegrundsarbete ÅRS CYKEL JAN-FEB Elevråd och Brukarråd informeras och diskuterar Likabehandlingsplan FEB Likabehandlingsplan revideras Feb-Mars Temadag värdegrundsarbete AUG-SEP Presentation av Likabehandlingsplan för elev o föräldrar APR-MAJ Elevenkät för år 8 centralt hela kommunen Brukenkät till personal AUG Klf-dag 2 aktivitetsdagar MAJ-JUN Klf-dag JUN Uppföljning Likabehandlingsplan

4 Mål i - Lgr 11 - Lgrsä Värdegrund Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde Mål i Pilen Indikatorer Grundläggande värden i undervisningen God Utbildning I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstagande Andel elever i grundskolan och gymnasieskolan som svarar Stämmer helt och hållet eller Stämmer ganska bra på frågorna är minst 80% Nuläge Vi har kontinuerligt utvecklat vårt arbete på skolan med värdegrundsfrågor. Framförallt har våra klassrådsfrågor som skickas ut till alla klf med jämna mellanrum varit uppskattade. Det gör att vi får en kontinuitet i ämnet och vi kan även lyfta aktuella frågor. Våra temadagar fungerar också bra men vi behöver bli bättre på att utvärdera vårt arbete för att kunna förnya oss och att alltid arbeta med aktuella teman. I elevenkäten om elevernas stöd, trivsel och inflytande visade det att eleverna till stor del får det stöd de behöver. Enligt enkäten verkar de flesta eleverna trivsas bra på skolan. Vad gäller inflytandet på skolarbetet upplever vissa att de kan påverka medan andra skulle vilja kunna påverka mer. Det är fler utav skolans personal som upplever att det inkluderande arbetet är positivt idag än tidigare. Det finns fortfarande mycket att arbeta med men vi har kommit en bit på vägen. Vi har haft mycket samtal om pedagogens roll i klassrummet vilket har gjort att ämnets har aktualiserats på ett annat sätt nu hos lärarna på skolan. Kriterier för god kvalitet inom målområdet Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde Handlingsplan Bättre rutiner vad gäller utvärderingar för att sedan utgå från dem vid nästkommande arbete. Arbeta fram nya ordningsregler (Vision 2017) I samarbete med förstelärarna ska vi utveckla ledarskap och studiero i klassrummet. Det ska även arbetas fram en struktur för hur lektioner kan se ut med bl. a inledning, målbeskrivning, avslutning mm.

5 Få in mer arbete om traditionella könsmönster i vårt värdegrundsarbete. Vi använder klassrådstid/mentortid för att ge eleverna tid till samtal om värdegrundsfrågor och falldiskussioner, underlag skickas ut 3 gånger per termin av Rektor. (Gemensam mapp finns) Värdegrundsarbetet fortsätter enligt vår årscykel Utveckla samarbetet kring värdegrundsfrågor med övriga 7-9 skolor i kommunen på föräldramöten. Elevcaféet ska erbjuda frukost mellan 07:45-08:15 (vision 2017) Skolhälsovården arbetar aktivt med Disa (Vision 2017) Genomföra gemenamma friskvårdsaktiviteter kontinuerligt (medarb.14) Arbeta med vårt organisationsklimat o hur kan vi bli bättre på att ge varandra konstruktiv kritik t ex med beröm, uppmuntran, feedback mm (medarb.14)? o hur bygger vi en stolthet för vår skola? (Vision 2017) Utvärderingsmetoder Enkät för personal (BRUK - Respekt för människors olikheter) Elevenkät till samtliga elever (tre frågor gällande stöd, trivsel och inflytande i klassrummet) Medarbetarsamtalet (samtal om skolans inkluderande synsätt och pedagogens roll i klassrummet Resultat Utvärderingen visar Analys Vår bedömning är att målen uppnåtts: Bristande Godtagbar bra Utmärkt Excellent Beslut om åtgärder utifrån analyserade resultat

6 Mål i - Lgr 11 - Lgrsä Kunskaper Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Mål i Pilen Indikatorer God Utbildning Avvikelsen i det genomsnittliga meritvärdet, enligt SALSA, ska läsåret 2012/2013 vara minst 0 Andel ämnen där minst 50% av eleverna i sitt slutbetyg har ett A, B eller C. 100% Nuläge Vi tror att matematiklyftet med kollegialt lärarande har varit positivt för vår skola. Det har diskuterats mer matematik och pedagogik överlag på skolan. Även det inkluderande arbetet har gjort att det diskuterats mer pedagogik nu än tidigare. Extra glädjande är att No-ämnena som har legat lågt innan har under de senaste åren stadigt ökat sina resultat. Vi tror att arbetsättet i matematik även har påverkat vår noundervisning eftersom det är samma lärare som arbetar i de ämnena. Vi har en del förbättringsmöjligheter från vår handlingsplan, allt som var i den i år har inte fungerat fullt ut. Bla studiehandledning,stötta nyanlända elever så de kommer ut i klasserna tidigare, det ämnesövergripande arbetet har varit varierande och inflytandet i den pedagogiska planeringen kan också bli bättre Kriterier för god kvalitet inom målområdet Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Samt en höjd måluppfyllelse Handlingsplan Forskning och beprövad erfarenhet ska genomsyra vår verksamhet.(vision 2017) Arbetar vi inkluderande där alla elever har rätt att finnas med i klassrummet. För detta krävs ett individanpassat arbetsätt. Mindre klasser (20-grupper) i årskurs 7 och 8. I alla årskurser from läsåret Fortsätta tänket som har startats i samband med matematiklyftet (EPA) Öka möjligheter för pedagogiska diskussioner/fortbildning genom t.ex. arbetslagsträffar varannan vecka, schemalösningar, webföreläsningar, studiedagar, lära av varandra grupper (medarb.14) mm

7 Utveckla arbetet med den pedagogiska planeringen. Vi ska stärka elevernas inflytande, motivation och delaktighet i planeringen. Som skola ska vi ha höga förväntningar på elevernas uppförande, arbetsmoral och resultat (Vision 2017). Alla lärare ska delta i minst ett ämnesövergripande arbete per termin. (Vision 2017) Bättre rutiner för studiehandledning med tydligare ansvarsfördelning. Utveckla dialogen mellan ämneslärare och handledare samt att inkludera nyanlända. (Vision 2017) Lärare från int.klassen kommer vara ute mer i klassen för att stötta de nyanlända. Utveckla läxhjälpen till att alltid ha med utbildade lärare vid varje tillfälle. (Vision 2017) Studiestöd ges för åk 9 som ett ytterligare intresseval Arbeta med att utveckla IT inom skolan (Vision 2017) o Smartboards och dokumentkamera i alla klassrum samt utbildning till all personal o Utveckla användandet av modern teknik i klassrummet Utvärderingsmetoder NP, bedömning och betyg Medarbetarsamtalet (samtal om skolans inkluderande synsätt och pedagogens roll i klassrummet) Resultat Utvärderingen visar Analys Vår bedömning är att målen uppnåtts: Bristande Godtagbar bra Utmärkt Excellent Beslut om åtgärder utifrån analyserade resultat

8 Mål i - Lgr 11 - Lgrsä Bedömning och Betyg Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier utvecklar förmågan att själv bedöma. Mål i Pilen God Utbildning Indikatorer Andel ämnen där minst 50% av eleverna i sitt slutbetyg har ett A, B eller C. Avvikelsen i det genomsnittliga meritvärdet, enligt SALSA, ska läsåret 2012/2013 vara minst Delaktighet och inflytande Andel elever i grundskolan och gymnasieskolan som svarar Stämmer helt och hållet eller Stämmer ganska bra på frågorna är minst 80% - På lektionerna är vi elever med och bestämmer hur vi ska arbeta med olika skoluppgifter - I min skola är vi elever med och påverkar verksamheten Nuläge Vi har blivit bättre på att få alla elever godkända men behöver arbeta med att fler elever ska nå de högre betygen. Vad vi kan se så har fler elever nått minst godkända resultat i år än tidigare men andelen som nått högre betyg har minskat lite (år ,6%, ,2% och %). När vi jämför nationella prov och slutbetygen i åk 9 ser vi att slutbetygen har en tendens att vara högre än betyget på ämnesprovet. Angående elevernas utveckling av att bedöma sig själva har vi inte nått så långt än. Enligt vår egen enkätundersökning visar det sig att eleverna till viss del får vara med och påverka sin skolgång men att det kan bli bättre. Kriterier för god kvalitet inom målområdet Att skolan når en ökad måluppfyllelse, fler elever når högre betyg (A,B el C) Handlingsplan Forskning och beprövad erfarenhet ska genomsyra vår verksamhet.(vision 2017) Vi behöver utveckla vårt samarbete kolleger emellan med t.ex. att delge varandra pedagogiska tips, lektionsplaneringar mm. Vår målsättning är att parallell lägga lektioner så att lärarna blir mer lektionsfria vid samma tillfällen. Närhet mellan arbetsplatserna för att öka samarbetet. Utveckla hur vi lär av varandra t.ex. genom att kollegor besöker varandra och att rektorerna är mer ute i verksamheten med tydligt syfte om varför och vad man tittar på.

9 Undervisningen utgår från en pedagogisk planering. Vi ska stärka elevernas inflytande, motivation och delaktighet i planeringen. Som skola ska vi ha höga förväntningar på elevernas uppförande, arbetsmoral och resultat (Vision 2017). Vi för diskussioner i ämnesgrupper om pedagogik, bedömning, betyg och nationella prov. T ex diskutera hur vi ska kunna få ännu fler elever att nå de högre betygen. Fortsätta med diskussioner om könsmönster. Detta ska ske mellan personal och med eleverna. Vid medarbetarsamtalet ska arbetet med den pedagogiska planeringen och det ämnesövergripande arbetet utvärderas. Utvärderingsmetoder NP, bedömning och betyg Medarbetarsamtalet (samtal om skolans inkluderande synsätt och pedagogens roll i klassrummet Resultat Utvärderingen visar Analys Vår bedömning är att målen uppnåtts: Bristande Godtagbar bra Utmärkt Excellent Beslut om åtgärder utifrån analyserade resultat

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 1.1. Vision 1.2. Organisation 1.3. Rektors uppdrag 2. Skolans kvalitetsarbete 2.1. Skolans

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2 0 1 3 MBC Skolan Södertälje. Kvalitetsredovisning. MBC skolan Södertälje

Kvalitetsredovisning 2 0 1 3 MBC Skolan Södertälje. Kvalitetsredovisning. MBC skolan Södertälje Kvalitetsredovisning MBC skolan Södertälje 2013 1 Innehållsförteckning Inledning Förutsättning Målområden s3 s3 s4 Resultat & Analys - Närvaro & delaktighet s5-6 - Studiero s6-8 - Trygghet s8-10 - Måluppfyllese

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Tillvägagångssätt... 3 4. Bakgrundsfaktorer... 3 Elev/barnantal... 3 Bemanning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014 Stiftelsen Umeå Waldorfskola Grundskola Dokumenttyp Redovisning Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Fastställd/Upprättad 2014-08-25 Version I Dokumentägare

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kvalitetsredovisning 2009/2010 Teknikprogrammet Erik Dahlbergsgymnasiet 2010 Organisation och nyckeltal Antal elever per program 15/9 2009 2009/2010 2008/2009 2007/2008 15/2 2010 15/9 2008 15/2 2009 15/9

Läs mer