Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling regleras i Skollagen kap. Lagarnas syfte är att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lagarna stärker barn- och elevskyddet och innefattar direktiv om handlingsplikt för vuxna som befinner sig i den verksamhet som barn och elever deltar i. Barn och elever, oavsett kön, har rätt till en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. För att aktivt främja flickors och pojkars lika möjligheter och rättigheter, måste varje verksamhet ha ett planlagt arbete för att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förskolechef/rektor ansvarar för att planen upprättas årligen och att den beskriver det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete som verksamheten planerar att genomföra under året. All personal som arbetar inom verksamheten har ett ansvar för att planen är ett levande verktyg som är känt av alla berörda. Arbetsgång: Vid upprättandet av den årliga planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska barn- och elever samt personal, oavsett kön, delta. En framgångsfaktor är samtliga vårdnadshavares deltagande. Genomförandet av föregående års planerade åtgärder ska utvärderas och redovisas i följande års Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Utvärderingen ska även redovisas i verksamhetens kvalitetsredovisning. Vision så här vill vi, barn/elever och personal, oavsett kön, ha det. Främjande insatser vårt värdegrundsarbete på förskolan. Kartläggning så här ser det ut just nu. Analys så här tänker vi, barn/elever och personal, oavsett kön, om detta. Förebyggande insatser så här gör vi, barn/elever och personal, oavsett kön. Mål detta vill vi barn/elever och personal, oavsett kön, uppnå med åtgärden. Utvärdering och upprättande av ny plan - av barn/elever och personal, oavsett kön. 1

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Kerstin Andersson, förskolechef/rektor Pia Elming, bitr. rektor Carolina Garphorn, leg. förskollärare Vår vision På vår förskola ska ingen känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Alla ska trivas och känna sig trygga och gå till vår förskola med glädje. Planen gäller från Planen gäller till Barnens delaktighet I samtal med barnen och i vårt värdegrundsarbete har vi tagit del av barnens tankar och synpunkter. Vårdnadshavarnas delaktighet Via de dagliga kontakterna samt vid inskolning, utvecklingssamtal och föräldramöten har vårdnadshavarna gjorts delaktiga i arbetet med planen. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på vår hemsida samt förskolans blogg. Personalens delaktighet Etikgruppen har tagit fram likabehandlingsplanen för vår förskola utifrån sina erfarenheter. Personalen har delgetts planen och fått komma med synpunkter. Alla har ansvar för att vi följer upp planen varje år. Förankring av planen Planen ska genomsyra det dagliga arbetet på Balders Hages förskola och pedagogerna reflekterar kring sin verksamhet utifrån den. Vårdnadshavare kommer att informeras om planen på föräldramöte under hösten 2014 och den kommer att finns på förskolans hemsida, blogg samt hänga i pappersform i hallarna. Vi presenterar vår likabehandlingsplan vid inskolning, på föräldramöten och personalmöten. I de dagliga samtalen pratar vi ständigt om hur vi ska behandla varandra. 2

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Utvärderingen av planen har gjorts i områdets etikgrupp samt på en utvärderingsdag den 16/ då samtliga pedagoger utvärderade planen. På förskolan tar vi upp aktuella händelser då det ligger nära barnen som kan relatera till upplevelserna och sina känslor. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Förskolechef/rektor, personal och vårdnadshavare har deltagit på APT och föräldraråd eller föräldramöte. Barnen har deltagit genom att vi dokumenterat deras synpunkter under värdegrundsarbetets gång. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Efter att ha skrivit en plan läsåret -12 & -13, samt fått utbildning i planarbete, har vi fått mer förståelse och kunskap över hur planen skall formuleras. Sammanfattningsvis har vi arbetat med de mål som var uppsatta samt arbetat kontinuerligt med planen. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas På föräldramöten, föräldraråd och arbetsplatsträffar ska alla få ta del av planen. Under våren 2015 ska planen utvärderas och synpunkter från barn, vårdnadshavare och personal lämnas till föräldrarådet och etikgruppen. Etikgruppen ansvarar för att revidera planen. Ansvarig för att årets plan utvärderas Förskolechef/rektor, bitr. rektor och etikgruppen tillsammans. Främjande insatser Namn Främja barns lika värde Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, kön och ålder Mål och uppföljning Barnen visar respekt för varandra och känner till allas lika värde. Att välja material efter intresse och inte efter kön. Vänja barnen vid att samtala, lyssna på varandra och respektera varandras beslut. Vi följer upp målet genom enkätundersökning, samtal och observationer. Insats Genom rollspel ger pedagogerna konkreta exempel på situationer som de sedan resonerar med barnen kring. Fortsatt värdegrundsarbete med bl.a. Kompisböckerna. Pedagogerna ska se över bokbeståndet och låna eller köpa böcker där olika familjekonstellationer representeras utifrån sexuell läggning mm. Pedagogerna ska verka som goda förebilder genom ett gott agerande och förhållningssätt. Samtala med barnen om hur man är en god kamrat, både enskilt och i grupp. Diskutera med barnen om vad kränkningar är. 3

4 Kompetensutbildning för personalen. Vi lyfter fram positiva handlingar, när barnen gör bra saker istället för att fokusera på det negativa. I det dagliga arbetet får barnen uttrycka sig kring varför de blir arga, ledsna eller glada etc. De får själva komma på lösningar på konflikter. Ansvariga Pedagogerna på förskolan Datum när det ska vara klart Ett ständigt pågående arbete som nedtecknas i den pedagogiska dokumentationen. Kartläggning Kartläggningsmetoder Via observationer, samtal och enkäter Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, kön och ålder. Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Barn och vårdnadshavare har involverats genom att svara på enkäter, delta på föräldramöten och utvecklingssamtal. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen har svarat på en enkät utifrån sitt perspektiv. I den pedagogiska dokumentationen har personalen kartlagt arbetets utveckling. Arbetet lyftes på de olika konferenser vi har. Bl.a. avdelningskonferenser och personalkonferenser. Resultat och analys Vi har under läsåret -13 & -14 använt oss av två olika enkäter, trivselenkät samt qualisenkät. Dessa har vårdnadshavare, barn och personal svarat på och svaren har sedan samlats in för en utvärdering. Trivselenkätens svar var enbart bra, alla barn och vårdnadshavare trivs med förskolan, pedagogerna samt alla aktiviteter. Qualisenkäten är ett verktyg för att driva ett systematiskt kvalitetsarbete inom förskolans område. Kvalitetsområdena är framtagna för förskolans verksamhet och till varje område finns ett antal kvalitetskriterier. Genom ledningens, medarbetarnas, barnens och vårdnadshavarnas perspektiv visar Qualis en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden. I skrivande stund är inte sammanställningen av Qualisenkäten klar, men beräknas inom kort kunna utvärderas. Förebyggande åtgärder Namn Samsyn hos personalen Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, kön och ålder. Mål och uppföljning Kontinuerlig kommunikation inom arbetslaget om hur vi bemöter barnen och varandra på vår förskola. Personalen ska vara bra förebilder för barnen. Löser konflikter på ett respektfullt och demokratiskt sätt. Åtgärd 4

5 Vi genomför kontinuerliga observationer avseende barnens dagliga aktiviteter på förskolan. Vi har pedagogiska diskussioner om hur vi bemöter varje barn. Vi föregår med gott exempel och har en öppen dialog med våra arbetskollegor. Vi talar med varandra och inte om varandra. Vi ser, lyssnar och vägleder vid behov barnen i deras konflikter. Vi vuxna ger varandra konstruktiv kritik som dels hjälper verksamheten att växa samt belyser eventuella problemområden. Vi har i etikgruppen läst och diskuterat handledningsboken Lika rättigheter i förskolan som en del av arbetet mot kränkande behandling. Motivera åtgärd Åtgärderna ovan krävs för att uppfylla målet. Ansvariga Pedagogerna på förskolan Datum när det ska vara klart

6 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår förskola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn leker både inom- och utomhus. Det finns alltid minst en personal i närheten av barnen. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Etikgruppen: Kerstin Andersson, förskolechef/rektor Pia Elming, bitr. rektor Carolina Garphorn, leg. förskollärare Barn och vårdnadshavare har också möjlighet att vända sig till annan pedagog som de har förtroende för på förskolan Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Utredning 1. Enskilda samtal med alla berörda. 2. Vårdnadshavarna informeras samma dag Alla samtalen dokumenteras Åtgärder 1. Uppföljningssamtal 2. En handlingsplan upprättas som innehåller konkreta åtgärder på barnens nivå. 3. Utvärdering av handlingsplanen. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Utredning - Förskolechefen/rektor eller bitr. rektor har ett enskilt samtal med berörd kollega och barn. - Vårdnadshavaren informeras av förskolechefen. - Åtgärd - Handlingsplan upprättas av förskolechefen. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra vuxna Utredning 1. Enskilda samtal med alla berörda. 2. Vårdnadshavarna informeras samma dag 3. Förskolechefen/rektorn informeras. Alla samtalen dokumenteras Rutiner för uppföljning - Utvärdering av handlingsplanen sker genom ett uppföljningssamtal som bokas då handlingsplanen upprättas. - Uppföljningssamtal genomförs kontinuerligt så länge behov finns. - Åtgärdsprogram upprättas vid behov. Rutiner för dokumentation Förskolechefen/rektorn dokumenterar i samband med händelsen. Ansvarsförhållande Allt arbete när det gäller personal som kränker barn har förskolechefen/rektorn ansvar för. 6

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsområde: Buf, Dragonens Förskola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Dragonens förskola År :2014-15 Ansvarig förskolechef: Barbro Sundström PLANENS

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Fritidsverksamhet a för planen Agnetha Svensson, huvudansvarig Eira Solberg

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Likabehandlingsgruppen: Sammankallande: Anette

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer