Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15"

Transkript

1 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande av planen. Arbetslagen ansvarar för att kontinuerligt följa upp, dokumentera och utvärdera planen. Arbetslaget ansvarar för att arbeta främjande och förebyggande. Vår vision: På Åsarps Förskola ska alla känna sig trygga och bli respekterade för den dom är oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning hos någon anhörig eller ålder. På Åsarps Förskola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att alla ska kunna delta i verksamheten på lika villkor. Planen gäller från Planen gäller till Barnens delaktighet: Under uppstarten i augusti samtalar pedagogerna mycket tillsammans med barnen kring värdegrundsfrågor. Barn och pedagoger gör tillsammans upp "trivselregler" Vårdnadshavarnas delaktighet: Föräldrar ges möjlighet att påverka och vara delaktiga genom föräldraenkät och genom föräldraföreningen. Föräldraenkät genomförs under vårterminen. Personalens delaktighet: Pedagoger och förskolechef går tillsammans igenom planen under uppstarten i augusti. Beslutar om prioriterade mål för året utifrån föräldraenkäten. Förankring av planen: Planen är ett dokument som lever genom likabehandlingspärmar som finns på varje avdelning. Arbetet som genomförs ska dokumenteras Planen ligger på förskolans hemsida. Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats: Pedagogerna har utvärderat de främjande och förebyggande punkterna som finns med i planen. Föräldraenkät har genomförts. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan: Förskolechef, pedagoger, vårdnadshavare och barn. Barnen har medverkat genom enkät

2 Resultat av utvärderingen av fjolårets plan :Vid upprättande av årets plan ska främjande och förebyggande åtgärder ses över. Synpunkter från föräldraenkäten ang. vikarier ska tas med som ett mål i årets plan. Årets plan ska utvärderas senast: Beskriv hur årets plan ska utvärderas: Genom dokumentationer under året som fokuserar på likabehandlingsarbetet samt Föräldra- och barn enkät. Personalenkät?? Ansvarig för att årets plan utvärderas: Förskolechef Främjande insatser Främja likabehandling oavsett kön Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön och Könsidentitet eller könsuttryck. Mål och uppföljning: Verksamheten ska ge lika stort inflytande till pojkar och flickor. Insats: I möten styr pedagogerna så att alla barn får lika stort utrymme. Här fyller pedagogerna på med insatser som görs under året kring likabehandling oavsett kön. Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling och Etnisk tillhörighet Mål och uppföljning: Pedagogerna arbetar aktivt för att utveckla barnens förmåga att känna delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.. Insats: Synliggöra likheter och olikheter i det man gör, i språk, traditioner, seder och vanor och genom våra projektarbeten. Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling och Religion eller annan trosuppfattning Mål och uppföljning: Arbetslaget lyfter fram och problematiserar olika etiska dilemman och livsfrågor. Att vi kan vara olika/tycka olika.. Insats: Diskutera olika etiska dilemman i sagor eller i vardagen där barnen tillåts att komma med olika lösningar. Sociala berättelser, böcker, egna upplevelser.

3 Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling och Funktionsnedsättning Mål och uppföljning: Pedagogerna anpassar verksamheten med hänsyn till barnens olika förutsättningar och utformar den så att alla barn kan delta. Insats: Pedagogerna skapar förutsättningar så att alla kan delta. Arbeta med tecken som stöd. Främja likabehandling oavsett sexuell läggning Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling och Sexuell läggning Mål och uppföljning: Personalen är förberedd och bejakar olika familjekonstellationer. Insats: Film om regnbågsfamiljer finns tillgänglig för all personal. Främja likabehandling oavsett ålder Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling och Ålder Mål och uppföljning: Att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde. Insats: Hela förskolan arbetar aktivt med hur vi ska vara mot varandra för att vara en god kamrat. Förebilder för varandra oavsett ålder. Trivselregler Böcker Kartläggning Kartläggningsmetoder: Under läsåret har det inte förekommit någon anmälan kring Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen? Genom enkät till föräldrar och barn Hur personalen har involverats i kartläggningen? Personalen har under läsåret arbetat aktivt med att dokumentera läroplanens område Normer och Värden. Resultat och analys: Ingen anmälan har inkommit till förskolechefen angående

4 Verksamheten behöver tydligare mål för att bättre kunna analysera arbetet kring Förebyggande åtgärder Inskolning Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning: Att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan. Enkät efter inskolning Åtgärd: Förskolan praktiserar föräldraaktiv inskolning Inskolningssamtal eller föräldramöte Information kring förskolans verksamhet och regler. Motivera åtgärd: Förskolan bygger upp en tillitsfull relation med nya familjer Ansvarig: Förskolechef och pedagoger Trygghet Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling Mål och uppföljning: Alla ska känna trygghet, trivsel och glädje på förskolan. Åtgärd: Dagliga samtal vid lämning och hämtning kring hur barnets dag har varit. Gruppstärkande aktiviteter Pedagogerna skapar dagliga rutiner som gör att barnen känner sig trygga. Motivera åtgärd: Pedagogerna har ett stort ansvar över att utforma verksamheten så att alla ska känna trygghet, trivsel och glädje. Vikarier i förskolan verksamhet Områden som berörs av åtgärden: Mål och uppföljning: Förskolan ska sträva efter att vikarier undviks vid öppning och stängning. Förskolan ska sträva för att vikarier bemöter våra föräldrar så att dom känner sig trygga över att lämna sina barn i vår verksamhet Uppföljning genom föräldraenkät Åtgärd: Förskolechef och pedagoger ska sträva för att ta emot/instruera vikarier så att dom bemöter våra föräldrar och barn så att alla känner trygghet. Motivera åtgärd: I föräldraenkät under läsåret har förskolan fått kritik mot att det är många vikarier i vår verksamhet. Ansvarig: Förskolechef och pedagoger

5 Rutiner för akuta situationer Policy: Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling: Personalen finns hela tiden i barnens närhet. Alla på förskolan ska arbeta för att föräldrar ska känna förtroende. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn: Pedagogen som ser/hör/får veta ansvarar för att stoppa handlingen direkt och ansvarar också för att hjälpa inblandade barn att se sin roll i det inträffade. Att barnen utifrån mognadsnivå säger eller gör förlåt. Tillsammans kommer man fram till hur man kan göra istället Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal: Som kollega eller chef har man ett ansvar att stoppa handlingen och påtala hur man upplever situationen. Förskolechefen utreder det inträffade och vidtar åtgärder om så behövs. Rutiner för uppföljning: Kontinuerliga samtal med förskolechefen Rutiner för dokumentation: Förskolechef ansvarar för dokumentation Ansvarsförhållande: Förskolechef är ansvarig

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Fritidsverksamhet a för planen Agnetha Svensson, huvudansvarig Eira Solberg

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Likabehandlingsgruppen: Sammankallande: Anette

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsområde: Buf, Dragonens Förskola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Dragonens förskola År :2014-15 Ansvarig förskolechef: Barbro Sundström PLANENS

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer