Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling för de barn som deltar i eller söker till verksamheten

2 1 (10) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Vår vision Vi på Njutångers förskola skall vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla kan känna glädje, känna sig trygga och där ingen skall bli utsatt för diskrimineringen eller annan kränkande behandling. Alla på förskolan skall verka för en god hälsa och trygghet genom att utveckla goda relationer mellan förskola, hem och samhälle. Planen gäller från Planen gäller till a för planen Agneta Edman förskolechef och arbetslagen på alla avdelningarna Barnens delaktighet Vi pratar med barnen om hur man ska vara mot varandra. Alla ska ha kännedom om förskolans regler och barnen ska vara delaktiga i framtagandet av reglerna. Regelbundna samtal med barnen hur de trivs. Barnen är med i kartläggningarna genom att bli observerade, intervjuade och tillsammans går vi trygghetsvandringar utomhus och inomhus. Vårdnadshavarnas delaktighet Föräldrarnas informeras om likabehandlingsplanen när deras barn börjar på förskolan och vid föräldramöten. Den finns uppsatt i hallen på varje avdelning och på vår hemsida. I samrådet har föräldrar möjlighet att vara delaktiga.

3 2 (10) Personalens delaktighet Alla pedagoger är med i likabehandlingsarbetet. Varje år reviderar vi planen utifrån de kartläggningar vi gjort. Likabehandlingsplanen är en del av vår arbetsplan och ska på så sätt vara ett aktivt verktyg i vardagen. Förankring av planen Förskolans regler och värdegrund ska vara känd hos all personal och återkommande tas upp till diskussion. Hos vårdnadshavarna förankras planen genom att vi informerar om att den finns samt att den arbetas med vid samråd och föräldramöten. Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Ingen utvärdering gjord Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Årets plan ska utvärderas senast Kvalitetsdagen maj, nov 2014 och vid föräldramöte Beskriv hur årets plan ska utvärderas Via ett utvärderingsunderlag, ex enkät, samtal, tipsfrågor. för att årets plan utvärderas Förskolechefen ansvarar för att utvärderingen genomförs. Främjande insatser Vi vuxna i förskolan ska vara förebilder för barnen och stärka barnens identitet, självkänsla, självkännedom och självförtroende. Vi som arbetar på förskolan ska vara förebilder för barnen, vi strävar efter att skapa en gemensam förskola med vi-känsla där alla barn är allas barn.

4 3 (10) Främja likabehandling av kränkande behandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling Att sätta upp trivselregler tillsammans med barnen. Arbetslaget diskuterar regler och värdegrund Hjälpa barnen ta hänsyn och hjälpa varandra Ha närvarande pedagoger Att återkoppla trivselregler tillsammans med barnen Ha samtal och aktiviteter som är kopplade till att träna barnen att ta hänsyn och hjälpa varandra. Pedagogerna är delaktiga i barnens vardag Arbetslagen Främja likabehandling av könsuttryck Kön, könsidentitet eller könsuttryck och sexuelläggning Uppmuntra olikheter som klädval och färger Uppmuntra kreativa roller och lekar Stärka barnen i att säga Nej Diskutera vårt förhållningssätt Aldrig uttrycka sig negativt om människor

5 4 (10) Främja likabehandling av etnisk tillhörighet Etnisk tillhörighet Läsa böcker och samtala kring ämnet Låna böcker och se film Främja likabehandling av ålder ålder Se barnet och inte enbart efter ålder Ha åldersblandade samlingar och aktiviteter Ha diskussioner i arbetslaget kring barnet inte ålder Uppmuntra barnen att hjälpa varandra, oavsett ålder

6 5 (10) Främja likabehandling av funktionsnedsättning Funktionsnedsättning Alla ska kunna vara med Läsa böcker Läsa böcker kring olika funktionsnedsättningar Planera aktiviteterna så att alla kan vara med Främja likabehandling av kön Kön och könsidentitet eller könsuttryck Att anpassa miljöerna så det tilltalar alla barnen. Ha regelbundna diskussioner i arbetslagen kring genus Se barnet inte könet Se barnet och inte fokusera på könet Observera barnen och rummens funktioner Stort utbud av utklädningskläder

7 6 (10) Främja likabehandling av sexuelläggning Kön, könsidentitet eller könsuttryck och sexuelläggning Läs böcker Utforma all kontaktinformation neutralt Svara ärligt på barnens frågor Ha diskussioner i arbetslagen Vi ändrar all befintlig kontaktinformation från mamma/pappa till vårdnadshavare Främja likabehandling av religion eller annan trosuppfattning religion eller annan trosuppfattning Läs böcker Låna böcker

8 7 (10) Kartläggning Kartläggningsmetoder Via intervjuer och enkäter samt observationer. Vi pedagoger går tillsammans med barnen trygghetsvandringar utomhus och inomhus. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling. Trygghet. Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Föräldrarna involveras via enkät och i samtal. Barnen observeras och barn 3-6år blir intervjuade. Barnen är delaktiga i trygghetsvandringen. Kartläggningar görs i februari och oktober varje år. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen genomför kartläggningen. Resultat och analys Utifrån kartläggningen under februarimånad 2013 så visar den att vissa barn på förskolan kan känna sig otrygg på toaletterna, tamburerna, skogen, gymnastikomklädningsrummet och de yngre barnen kan vara reserverade i miljöer de inte vistas i så ofta.

9 8 (10) Förebyggande åtgärder Förebyggande åtgärd för Kränkande behandling Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling. Trygghet. Barnen skall känna sig trygga i de olika miljöerna och tillsammans med alla på förskolan. De ska tycka det är lugnt och trivsamt i de olika lokalerna. Alla vuxna är ständigt närvarande och delar upp sig utifrån där barnen är. Åtgärd Agera direkt vid kränkande behandling Skapa trivselregler tillsammans med barnen Diskuterar i personalgruppen vårt förhållningssätt och vår närvaro. Motivera åtgärd Vi vill uppmuntra och erbjuda barnen en trygg miljö och där vuxennärvaron är en viktig del, samt att barnen får känna att vi vuxna agerar vid kränkningar För att likabehandlingsplanen ska vara ett aktivt verktyg i vardagen för personalen. Arbetslagen Rutiner för akuta situationer Policy Vår förskola ska vara trygg och fri från diskriminering och annan kränkande behandling Vi måste alltid ingripa när vi ser att ett barn blir kränkt eller trakasserat. Både barn och vuxna görs medvetna om vilket förhållningssätt vi ska ha mot varandra.

10 9 (10) Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Genom att finnas närvarande i rummen när barnen leker. Genom att uppmärksamma svaren på föräldraenkäten gällande Trygghet och trivsel Vi använder oss av dokumentation, observation och samtal/intervju. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Förskolechef och all personal på förskolan Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Vi samtalar med barnen om vad som hänt utan att lägga in egna värderingar. Vid behov använder vi bilder för att tydliggöra det som hänt ex. glada-ledsna gubbar. Sociala berättelser används ibland. Stödjande samtal med utsatt barn. Vi informerar och samtalar med alla berörda föräldrar. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Om personal hör eller ser att en kollega kränker ett barn ska jag avbryta detta och anmäla till förskolechef. Rutiner för uppföljning Vi följer upp genom att observera och samtala med berörda. Rutiner för dokumentation Dokumentation som finns för tillbudsrapportering/olycksfallsrapportering. När något tillbud inträffar på förskolan ifylls tillbudsblankett om vad som hänt och hur man åtgärdat det hela så att man skall undvika att det händer igen. Tillbudsblanketten skickas in till Lärande och kulturförvaltningen, LISA kommunens system för skador, kränkningar och tillbud. Ansvarsförhållande personal ansvarar för att händelse och åtgärd rapporteras och dokumenteras. Förskolechef ansvarar för att händelsen följs upp och avslutas i LISA.