Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Ann-Marléne Prihm Vår vision På vår förskola skall alla barn känna att de kommer till en miljö där de är accepterade för den de är och att de ges möjlighet att uttrycka och handla efter sin förmåga. Alla barn skall få uppleva att de är efterfrågade och önskade av alla barn och vuxna på förskolan. Planen gäller från Planen gäller till Läsår Barnens delaktighet Intervjuer och samtal i samling kring värdegrundsfrågor, trivsel, tillgänglihet av vuxna, kamratskap. Under vistelsen i förskolan hanteras konfliktlösning av vuxna genom ett värdegrundsarbete med barnen. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavare informeras vid inskolning,utvecklingssamtal, föräldraråd, och föräldramöten om vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Planen finns på förskolans hemsida, samt uppsatt på varje avdelning. Vårdnadshavare är delaktig i utvärdering av planen genom att lämna synpunkter vid föräldraråd i maj månad, eller på annat sätt framföra sina synpunkter. Förslag på kommande plan anslås på förskolans avdelningar samt hemsidan under juni månad, remissförfarande. Föräldraenkäter Personalens delaktighet Personalen på Hedhamre förskola har analyserat planens innehåll och innebörd. Hur arbetet mot målen fortskrider analyseras vid arbtsplatsträff, Plan för Hedhamre förskola utvärderas och analyseras vid arbetsplatsträff under april månad. Förankring av planen Processas i arbetslagen och föräldragruppen. Pedagogerna arbetar med stödmaterial i värdegrundsfrågor under arbetsåret. Under maj månad sammanställs kommande års plan med aktuella mål för fortsatt likabehandlingsarbete. 2/7

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Planens innehåll och resultat har analyserats av personal och förskolechef. Föräldrars har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på förskolans likabehandlingsarbete vid föräldraråd, genom att läsa planen på förskolans hemsida eller på förskolan. Inga synpunkter har lämnats. Värdegrundsarbetet i barngruppen Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Förskolechef, personal, vårdnadshavare och barn. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Trygghetsvandring ska genomföras för att säkerställa tillgänglighet till vuxna på hela gården där barn vistas. Detta för att kunna överblicka relationer, observera och kartlägga kontakter. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Utvärderas av personalen vid arbetsplatsträff. Har kartläggning och förebyggande åtgärder givit önskat resultat. Hur går vi vidare? Utvärderas av föräldrar vid föräldraråd under maj månad Remissförfarande i föräldragruppen. Synpunkter vid utveckligssamtal. Analys av föräldraenkäter. för att årets plan utvärderas Ann-Marléne Prihm, förskolechef 3/7

4 Främjande insatser Stäm av från vår multireligiösa almanacka innan datum för föräldramöte bestäms Områden som berörs av insatsen Religion eller annan trosuppfattning Inskaffa en multireligiös almanacka. Planera föräldramöte så att alla har möjlighet att delta Uppföljning vid arbetsplatsträff Insats Har inskaffat en multireligiös almanacka för arbetsåret Ann-Marlene Prihm Främja arbetet med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet Utveckla vårt interkulturella förhållningssätt genom kunskap om barns kulturella och spårkliga bakgrund. Förskolans miljö skall berätta om barns olika språkliga och kulturella bakgrund. Uppföljning vid arbetsplatsträff Insats Kompetensutveckling genom att läsa boken, Fler språk i förskolan. Samarbeta med föräldrar för att ta del av barns språkliga och kulturella bakgrund. I förskolans miljö skall det framgå att barnen vistas i en flerkulturell förskola, tex genom att skriva välkommen på olika språk. Förskolechef/avdelningspersonal /7

5 Kartläggning Kartläggningsmetoder Barngenomgångar, beskrivning av socialt samspel i gruppen. Kontaktbarometer. Utvecklingssamtal med föräldrar. Personal -och föräldraenkäter. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Observationer - Samspel mellan barnen, var och hur ofta uppstår konflikter. Utvecklingsamtal med föräldrar. Föräldraenkät. Hur personalen har involverats i kartläggningen Trygghetsvandring. Resultat -och medarbetarsamtal, kriterier för lönesättning som omfattar diskrimineringsgrunderna, en analys av arbetet som pågår. Personalenkät. Resultat och analys Personalen på avdelningarna organiserar så att det finns vuxna där barn leker, både inom -och utomhus. Detta för att alla barn skall känna sig trygga och för att förhindra utanförskap. Har ett arbetsmaterial kring värdegrund som pågår efter att problem och riskområden har identifierats, detta för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 5/7

6 Förebyggande åtgärder Kartläggning av risker Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Personalen skall hålla god uppsikt över alla platser där barn leker inom -och utomhus. Det finns alltid en personal som överblickar där barn leker. Utvärderingen sker genom kontinuerliga observationer avseende barns fria lekar. Resultaten från observationerna presenteras på arbetsplatsträff, Åtgärd Säkra förskolan så att barnen kan känna sig trygga genom att utgå ifrån de platser som vid kartläggningen eller i samband med trygghetsvandringen identifierats som otrygga. Motivera åtgärd När barnen bildar avsides grupper eller leker i våra små rum behöver vi överblicka deras lek för att förhindra utanförskap eller att några bestämmer över en eller flera. Avdelningspersonal arbetsplatsträff eller planeringsdag i november Vuxnas stöd för att förstå regler Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Agera direkt när det uppstår bråk och i situationer där kränkningar förekommer. Stödja små barn att överblicka en situation och att inse konsekvensen av det egna beteende. Ha nolltolerans för nedvärderande språkbruk och tät kontakt med föräldrarna när ett barn återkommande talar nedsättande om en kamrat. Genom ett empatiskt förhållningssätt träna barnens förmåga till empati och respekt för allas lika värde. Lära barn att föra dialog om känslor, både med jämnåriga och med vuxna. Åtgärd Vi går aktivt in och avbryter i situationer när bråk och kränkningar förekommer. Vi uppmuntrar barnen att visa hänsyn till varandra i konfliktsituationer. Vi markerar tydligt Nej i konfliktsituationer och visar alternativ till handling. Fortsätter att arbeta med stödmaterial kring värdegrund. Motivera åtgärd Vi öververblicka barns lek och vistas i barns närhet för att förhindra bråk. Avdelningspersonalen /7

7 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår förskola." Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn lekar inom- och utomhus. Det finns alltid minst en personal i närhet av barnen. Barngenomgångar. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till All pedagoger har utvecklingssamtal och ansvar för alla barn. Vårdnadshavare avgör vem de vill informera. Önskar barn och föräldrar kontakt med annan person på förskolan är det möjlight. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Stoppa den kränkande handlingen. Samtal med den utsatta och den som utsätter. Föräldrar informeras. En kartläggning startar. personal pratar med personer som sett och hört eller på annat sätt känner till situationen. Stödjande samtal erbjuds. Alla berörda vuxna på förskolan informeras. Uppföljande samtal med berörda för att försäkra sig om att mobbningen, trakasserier eller annan kränkande behandling upphört. Vid grövre fall som kan liknas vid misshandel, görs anmälan till socialförvaltningen. Det som är olagligt i samhället är i övrigt också olagligt i förskolan. Ärendet avslutas när den utsatte / förälder anser att det är utagerat och att förskolesituationen känns bra. Det inträffade och det fortlöpande arbetet dokumenteras av ansvarig personal. Dokumentationen bevaras hos förskolechef efter avslutat ärende. Utvärdering efter ärendet avslutats. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Förskolechef kontaktas. En utredning startas med förskolechef och berörd personal samt föräldrar informeras. Rektor samtalar med den personal som misstänks för mobbing, trakasserier eller kränkning. Stödjande samtal med den utsatta samt samtliga berörda. Uppföljande samtal med samtliga. Arbetet dokumenteras fortlöpande. Rutiner för uppföljning Uppföljning genom samtal med alla inblandade görs efter ärendet avslutats. Rutiner för dokumentation Personal som upptäkt det inträffade dokumenterar fortlöpande under hela processens gång på blankett, dokumentationsmall vid kränkande behandlig. Överlämnas till förskolechef när ärendet avslutats. Förskolechef rapporterar till Elevhälsachef. Ansvarsförhållande Personal som upptäcker det inträffade Förskolechef 7/7

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Fritidsverksamhet a för planen Agnetha Svensson, huvudansvarig Eira Solberg

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Likabehandlingsgruppen: Sammankallande: Anette

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer