Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem a för planen Jan-Olof Niska, förskolechef Birgitta Karlsson, dagbarnvårdare Vår vision Våra familjedaghem ska vara trygga och fria från diskriminering Planen gäller från Planen gäller till Läsår Barnens delaktighet Barnen har varit med och gått trygghetsvandringar i och omkring varje familjedaghem, samt i den gemensamma samlingslokalen. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarna har fått information om att det finns en plan och var de kan komma åt den. I övrigt har de inte varit delaktiga. Personalens delaktighet Personaeln har avsatt ett kvällsmöte där information om planen getts och där personalen har arbetat med planen. Förankring av planen Informera vårdnadshavarna om att den finns och var de kan hitta den för att läsa den. 2/9

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Fjolårets plan utvärderades i samband med att den lokala arbetsplanen utvärderades. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Barnen har varit delaktiga genom att de har utvärderat vissa aktiviteter samt intervjuer kring hur de trivs och mår. Personalen har utvärderat målen. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Det främjande arbetet har fungerat väl så inga specifika åtgärder har behövts vidtas. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Det finns en grupp med ett särskilt ansvar för Likabehandlingsarbetet och de skickar ut frågor till arbetslagen, kring måluppfyllelse. för att årets plan utvärderas Förskolechefen 3/9

4 Främjande insatser Kränkande behandling Kränkande behandling Barnen ska känna sig trygga i våra familjedaghem Vi vuxna är goda förebilder. Vi har EQ med de äldsta barnen. Vi har ett nära och ärligt samarbete med vårdnadshavare där vi berättar om dagen. Kön Kön Ha en verksamhet som tilltalar barn oberoende av kön Vi låter alla barn få vara med i våra aktiviteter, anpassade efter ålder. Vi erbjuder material och aktiviteter utifrån barnens intresse. Vi bemöter barnet - inte könet. Könsidentitet eller könsuttryck Könsidentitet eller könsuttryck Vara förberedd på att välkomna och bemöta barn med transförälder. Låna böcker om ämnet 4/9

5 Etnisk tillhörighet Etnisk tillhörighet Vara förberedd på att välkomna och bemöta barn med olika etnisk tillhörighet Låna böcker kring ämnet Religion eller annan trosuppfattning Religion eller annan trosuppfattning Vara förberedd på att välkomna och bemöta barn med en specifik religion eller trosuppfattning. Låna böcker om olika religioner och trosuppfattningar.. Funktionshinder Funktionsnedsättning Vara föreberedd på att välkomna och bemöta barn och/eller vårdnadshavare med funktionshinder Låna böcker om olika funktionshinder Sexuell läggning Sexuell läggning Vara förberedd på att välkomna och bemöta vårdnadshavare oavsett sexuell läggning. Ändra i alla kontaktuppgifter så det står vårdnadshavare istället för mamma/pappa. Låna böcker om ämnet. 5/9

6 Ålder Ålder Identifiera om detr förekommer åldersdiskriminering bland barnen Observera barnens lek. Vara mer närvarande i de olika rummen. 6/9

7 Kartläggning Kartläggningsmetoder Vi har gått trygghetsvandringar med barnen både inomhus och utomhus i respektive hem. Vi har gjort intervjuer och pratat med barnen om hur de upplever dagarna. Vi har även pratat med föräldrarna och de har svarat på enkät. Personalen har gjort kartläggning enligt Husmodellen. Områden som berörs i kartläggningen Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Barnen har involverats genom intervjuer/samtal och trygghetsvandring. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen har involverats genom diskussioner på kvällsmöte samt arbetet med husmodellen. Resultat och analys Resultatet visar att barnen är trygga och att de trivs hos oss. Vi i personalen, vårdnadshavare och barn är överens om att resultatet stämmer väl överens med verkligheten. 7/9

8 Förebyggande åtgärder Du har inte skapat någon förebyggande åtgärd 8/9

9 Rutiner för akuta situationer Policy Våra familjedaghem ska vara trygga och fria från diskriminering och annan kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling * Genom att finnas närvarande i rummen när barnen leker. * Genom att regelbundet ställa frågan via barnintervjuer i samband med utvecklingssamtalen. Frågan ställs både direkt till barnen och till vårdnadshavare. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till a/kontaktpersoner är Brigitta Karlsson och förskolechefen Jan-Olof Niska, men det går även bra att vända sig till den person man har mest förtroende för/bäst kontakt med, exempelvis den dagbarnvårdaren man är hos. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn * Reagera direkt! * Kontakta Jan-Olof Niska alt Vid förskolechefs frånvaro kontaktas skolområdesområdeschefen Ulrika Hurdén * Ta reda på vad som har hänt. * Ta reda på vad som har hänt, lyssna och var neutral, samt lita på barnets berättelse. Beröm den som berättar. Var tydlig med att kränkningen ska upphöra. * Den vuxnes förhållningssätt ska vara objektiv och saklig. Det är också viktigt att inte moralisera, fördöma och bagatellisera. Vi får inte trösta bort och säga att det inte är så farligt, att det är normalt med bråk. * Båda parter ska få möjlighet till stöd och hjälp samt käna sig trygga. * Det är viktigt att dessa barn inte får en negativ roll i gruppen inför framtiden, ett sätt kan vara att hjälpa barnet att inte hamna i situationer där konflikt kan uppstå. * De barn som fortsätter att mobba eler kränka andra barn arbetar vi vidare med genom att se om det finna bakomliggande orsaker som kan behöva lösas, vi arbetar med att stärka barnets positiva beteenden. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 1. Kontakta förskolechef Jan-Olof Niska, alt Vid förskolechefs frånvaro kontaktas skolområdeschefen Ulrika Hurdén, Förskolechefen kontaktar skolområdeschefen för att diskutera: * Vad hände? * När? * Hur? * Vem/vilka gjorde vad? 3. Förskolechefen genomför samtal med barnet tillsammans med vårdnadshavare. 4. Förskolechef samtalar enskilt med den vuxne. Rutiner för uppföljning * Uppföljningssamtal sker med alla inblandade, både barn och vårdnadshavare. * Uppföljningen sker veckovis vid hämtning/lämning. * Den ska innehålla utvärdering av utredningen, åtgärderna och dokumentationen. * Vad gjorde familjedaghemmet bra? Vad kunde göras bättre och nådde familjedaghemmet målet med de vidtagna åtgärderna? Arbetslaget tillsammans med förskolechefen har ett gemensamt ansvar att uppföljningen sker. Rutiner för dokumentation * Varje misstanke om kränkning ska dokumenteras. * Varje utredning om kränkningar ska dokumenteras. * Varje åtgärd mot kränkningar ska dokumenteras. * Uppföljning av varje fall ska dokumenteras. Arbetslaget tillsammans med förskolechefen har ett gemensamt ansvar att uppföljningen sker. Ansvarsförhållande Varje dagbarnvårdare har ett eget ansvar och dagbarnvårdargruppen har ett ansvar gemensamt. Ytterst ansvarig är förskolechefen, Jan-Olof Niska 9/9