Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström, förskolechef Marjatta Seppänen, biträdande förskolechef Pedagogisk personal i förskolan Vår vision Vår förskola ska vara trygg och fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Planen gäller från Planen gäller till Barnens delaktighet Barnen har varit med att skapa gemensamma trivselregler för förskolan. Barnen har gått trygghetsvandringar både inomhus och utomhus. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarna har fått information om att vi har en plan och var de kan hitta den. Dokumenten finns i informationstavlan på respektive avdelning. Likabehandling finns med som punkt på föräldramöten på höstens möte. Personalens delaktighet Vi har avsett ett kvällsmöte där all personal varit med och diskuterat den nya planen samt arbetat aktivt med bl.a. kartläggning av riskområden. All personal har möjlighet att bli delaktiga genom att planen skickas ut på remiss för godkännande. All personal har ett gemensamt ansvar att planen efterlevs. Förankring av planen Genom diskussioner och kontinuerligt arbete förankras planen hos barn och personal. Hos vårdnadshavare förankras planen genom att vi informerar om att den finns och att vi har diskussionsfrågor vid föräldramöte. Utvärdering Beskrivs hur fjolårets plan har utvärderats Genom trivselenkäter bland barnen inför utvecklingssamtalen. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Föräldrar, barn och personal har varit delaktiga. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan s.1

2 Årets plan ska utvärderas senast Beskrivs hur årets plan ska utvärderas En utvärderingsenkät kommer att skickas ut till alla arbetslag med frågeställningar kring innehållet i planen. Den utvärderingen kommer att ligga till grund för revideringen inför kommande läsår. Ansvariga pedagoger reviderar likabehandlingsplanen så att den är klar till höstens start. Ansvarig för att årets plan utvärderas Heli Lindström, förskolechef / Marjatta Seppänen,biträdande förskolechef Främjande insatser Främja likabehandling av kränkande behandling Kränkande behandling Att sätta upp trivselregler tillsammans med barnen. Arbetslaget diskuterar värdegrund och regler. Hjälpa barnen att ta hänsyn och hjälpa varandra. Ha närvarande pedagoger Att återkoppla trivselreglerna med barnen. Pedagogerna är delaktiga i barnens vardag och synliga under den fria leken. Främja likabehandling av könsuttryck Kön, könsidentitet eller könsuttryck och sexuell läggning Uppmuntra olikheter såsom klädval, färger etc Uppmuntra kreativa roller och lek Stärka barnen i att säga nej Ha regelbundna diskussioner i arbetslaget Främja likabehandling av etnisk tillhörighet Etnisk tillhörighet Läsa böcker och samtala kring ämnet Uppmärksamma traditioner/ fira s.2

3 Låna böcker främja likabehandling av ålder Ålder Se barnet och inte enbart till ålder Ha diskussioner i arbetslaget kring barnet- inte åldern. Uppmuntra barnen att hjälpa varandra, oavsett ålder Ha åldersblandade aktiviteter och samlingar Främja likabehandling av funktionsnedsättning Funktionsnedsättning Alla ska kunna vara med Läsa böcker Läsa böcker kring olika funktionsnedsättningar Samtala om allas lika värde Planera aktiviteterna så att alla kan vara med Främja likabehandling av kön Kön och könsidentitet eller könsuttryck Att anpassa miljöerna så att det tilltalar alla barnen Se barnet-inte könet Ha regelbundna diskussioner i arbetslagen kring genus Ge alla barnen tal utrymme och lekutrymme Se barnet och inte fokusera på kön Se till att det finns ett brett sortiment av utklädningskläder s.3

4 Främja likabehandling av sexuell läggning Kön, könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning en Ha diskussioner i arbetslaget Läsa böcker Svara ärligt på barnens frågor Skaffa litteratur Främja likabehandling av religion eller annan trosuppfattning Religion eller annan trosuppfattning Läsa böcker Använda den mångkulturella kalendern Köpa in den mångkulturella kalendern Låna böcker Kartläggning Kartläggningsmetoder Kartläggning har gått till på så vis att barnen har gått trygghetsvandringar både inomhus och utomhus. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Barn har gått trygghetsvandring och blivit intervjuade. Föräldrarna har varit delaktiga genom utvecklingssamtal. Hur personalen har involverats i kartläggningen Diskussion på AE-möten s.4

5 Resultat och analys Förebyggande åtgärder Förebyggande åtgärd för Kränkande behandling Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Barnen ska känna sig trygga i förskolan Åtgärder. Arbetslaget diskuterar regler och värdegrund.. Att sätta upp trivselregler tillsammans med barn.. Ha närvarande pedagoger Motivera åtgärd Vi vill uppmuntra och erbjuda barnen trygg miljö där är vuxennärvaron en viktig del. Strukturera vår arbetssätt så att ingen lämnas ensam. Få barnen känna att vi vuxna agerar vid kränkningar. Ge barnen verktyg för konflikthantering ex. Hur kände du? Hur tänkte du? Hur kunde du har gjort i stället. Ansvarig Arbetslag på varje avdelning Datum när det ska vara klart Rutiner för akuta situationer Policy Vår förskola ska vara trygg och fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling. Genom att finnas närvarande i rummen när barnen leker. Genom att regelbundet ställa frågan via barnintervjuer i samband med utvecklingssamtalen. Frågan ställs till barnet och vårdnadshavare. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till De personer som man har mest förtroende för på sin avdelning. Biträdande förskolechef Marjatta Seppänen. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn. Reagera direkt. Ta reda på vad som har hänt?. Ta reda på vad som har hänt, lyssna och lita på barnets berättelse. Beröm den som berättar. Vad tydlig med att kränkningen ska upphöra.. Den vuxnes förhållningssätt ska vara objektivt och saklig. Det är också viktigt att inte moralisera, fördöma och bagatellisera. Vi får inte trösta bort och säga att det inte är farligt, att det är normalt med bråk.. Båda parter ska få möjlighet till stöd och hjälp samt känna sig trygga. s.5

6 . Det är viktigt att dessa barn inte får en negativ roll i gruppen inför framtiden. Ett sätt kan vara att hjälpa barnet att inte hamna i situationer där konflikt kan uppstå.. De barn som fortsätter att mobba eller kränka andra barn arbetar vi vidare med genom att se om det finns bakomliggande orsaker som kan behöva lösas. Vi arbetar med att stärka barnets positiva beteende. Rutiner att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 1. Kontakta biträdande förskolechef Marjatta Seppänen Vid biträdande.förskolechefens frånvaro kontakta Rektor Heli Lindström Biträdande förskolechef kontaktar rektor för att diskutera: *Vad hände? *När? *Hur? *Vem/vilka gjorde vad? 3. Biträdande förskolechef genomför samtal med barnet tillsammans med föräldrer 4. Biträdande förskolechef samtalar enskilt med den vuxne Rutiner för uppföljning Uppföljningssamtal sker med alla inblandade, både barn och vårdnadshavare. Uppföljning sker veckovis vid hämtning och lämning. Den ska innehålla utvärdering av utredning, åtgärderna och dokumentationen. Vad gjorde förskolan bra? Vad kunde göras bättre? Och nåde förskolan målet med de vidtagna åtgärderna? Arbetslaget på respektive avdelning har gemensamt ansvar för att uppföljning sker. Rutiner för dokumentationen Varje misstanke om kränkning ska dokumenteras. Varje utredning om misstänkta kränkningar ska dokumenteras. Varje åtgärd mot kränkningar ska dokumenteras. Uppföljning av varje fall ska dokumenteras. Arbetslager på respektive avdelning har gemensamt ansvar för att uppföljning sker. Ansvarsförhållande Arbetslaget på respektive avdelning har ett gemensamt ansvar. Förskolechefen har det yttre ansvaret. s.6