LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN 2013"

Transkript

1 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig Maria Askenberg Planen gäller från Planen gäller till Vår vision I Gävle Kommuns förskolor är alla barn trygga och blir respekterade för den de är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Inget barn i våra förskolor är diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling." Barnens delaktighet Barnen från tre år och uppåt har fått svara på enkätfrågor om trygghet. Vi har pratat om hur en bra kompis ska vara. Vi har arbetat med "kompis-trädet. Barnen har genom samtal och diskussioner fått information om likabehandlingsplanen och dess innehåll. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavare har informerats på föräldramöte och utvecklingssamtal om att en ny likabehandlingsplan ska upprättas. Personalens delaktighet All personal på förskolan har varit delaktig i arbetet med planen genom diskussioner. Förankring av planen Gå igenom planen på planeringsdagar, APT och verksamhetsplaneringar kontinuerligt. Detta ska leda till fortsatta diskussioner. På utvecklingssamtal och föräldramöten påvisas planen. Vi gör planen känd för barnen genom att visa den konkret och prata om vad som står där. Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats: Kartläggningar har gjorts. Intervjufrågor till barn och föräldrar. Diskussioner i personalgruppen. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan: Alla pedagoger på förskolan. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan: För att få mätbara resultat av kartläggningen om utomhusmiljön gör vi om den. Vårdnadshavare och barn får svara på frågor om utomhusmiljön en gång till. Årets plan ska utvärderas senast

3 Beskriv hur årets plan ska utvärderas: Utvärderingen av planen kommer att ske genom att se över de åtgärder som kommer fram genom kartläggningar som ska göras under året. Diskussioner med all berörd personal. Utvärdering sker i etapper. Ansvarig för att årets plan utvärderas: Biträdande förskolechef Ulrika Ågren Likbehandlingsansvarig Maria Askenberg Främjande insatser Främjande arbete mot kränkande behandling Mål och uppföljning: Läroplanen säger att vi ska "i samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas". Lpfö 98/10 Skapa en miljö där alla barn kan känna trygghet och bli respekterade. Kartläggning av utemiljön; gården, var befinner sig barnen, var befinner sig personalen. Insats: Prata kontinuerligt om hur en bra kompis är. Arbeta med tema " Kompis-trädet." Lyssna på barnen och respektera deras åsikter. Ställa följdfrågor och visa på olika perspektiv att se saker. Vi pedagoger ska markera och säga ifrån då barnen använder kränkande ord/ handlingar. Främja likabehandling oavsett kön Mål och uppföljning: Läroplanen säger att flickor och pojkar i förskolan skall ha samma möjligheter att prova och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Att ge pojkar och flickor lika möjligheter att prova olika aktiviteter. Insats: Frågeställningar utifrån egna och andras erfarenheter diskuteras på arbetsplatsträffar. Personalen görs uppmärksam på sitt eget och varandras förhållningssätt för att motverka traditionella könsmönster. Datum när det ska vara klart: Främja likabehandling oavsett könsidentitet

4 Mål och uppföljning: Enligt läroplanen skall förskolan motverka traditionella könsmönster och könsroller. Alla ska bli sedda och bekräftade för den de är. Insats: Personalen ska visa en öppenhet för barnens frågor. Ta hjälp av biblioteket och låna könsöverskridande böcker. Introducera materialet Så kan det vara: ett metodmaterial om regnbågsfamiljer i förskolan. Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet Mål och uppföljning: Läroplanen säger att förskolan skall ge barnen möjlighet att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund. Uppmärksamma barns flerspråkighet positivt. Insats: Använda datorprogram på olika språk. Använda Tema modersmål för att ge barnen sagor på sitt första språk. Prata med föräldrarna om vikten av att prata sitt första språk med barnet. Sätta upp det som en punkt på utvecklingssamtalet. Göra informationskort på olika språk. Använda böcker med CD-skiva på olika språk. Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning. Mål och uppföljning: Verksamheten skall syfta till barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människans uppfattningar och levnadssätt, enligt läroplanen Lpfö 98/10. Öka personalens kunskaper om olika religioner och trosuppfattningar. Insats: Använda internationella almanackan. Respektera varandras ursprung. Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning Mål och uppföljning: Enligt läroplanen skall hänsyn tas till barnens olika förutsättningar och behov. Alla barn ska utifrån sin egen förmåga kunna delta i förskolans verksamhet. Insats: Alla barn ska utifrån sin egen förmåga kunna delta i förskolans verksamhet.

5 Främja likabehandling oavsett sexuell läggning Mål och uppföljning: Läroplanen menar att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av sexuell läggning. Grundlägga respekt och aktning för varje människa. Insats: Uppmärksamma att familjer kan se olika ut. Låna böcker. Personalen visar en öppenhet för barnens tankar, funderingar och frågor. Ansvarig: Samtliga anställda medverkar aktivt i alla åtgärder. Datum när det ska vara klart: Främja likabehandling oavsett ålder Mål och uppföljning: Läroplanen säger att förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Alla barn ska ha en planerad verksamhet oavsett ålder. Utvärderingen sker genom kartläggning av rum både ute och inne för att se vem som befinner sig i rummet. Insats: Pedagogerna ska i samarbete utforma verksamheten så att alla barn kan delta. Aktiviteter anpassade efter barnens förmågor och intresse. Ansvarig: Samtliga anställda medverkar aktivt i alla åtgärder. Kartläggning Kartläggningsmetoder Kartläggningsmetoder för att ta reda på om barnen känner sig trygga på förskolan ute på gården och inomhus. För att ta reda på om barnen känner sig trygga inne får de svara på intervjufrågor om trygghet vid två tillfällen. Intervjufrågor till barn från tre år och uppåt. Intervjufrågor till föräldrar och barn om utomhusmiljön. Observation av gården. Var befinner sig barnen, var befinner sig personalen. Områden som berörs i kartläggningen: Kränkande behandling Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen: På föräldraträffar och utvecklingssamtal för föräldrarna. Barnen har svarat på intervjufrågor. Hur personalen har involverats i kartläggningen: På verksamhetsplaneringar. Resultat och analys: Förbättrade intervjufrågor till barnen om trygghet inomhus och uppföljning av dessa visade att de barn som besvarade frågorna kände sig trygga på förskolan. Intervjufrågor till föräldrar och barn om utomhusmiljön besvarades av för litet antal personer. För att få fram mätbara resultat om utomhusmiljön gör vi om kartläggningen. Förebyggande åtgärder Kartläggningar

6 Områden som berörs av åtgärden Mål och uppföljning: Vi vill veta om barnen känner sig trygga på förskolan inom- och utomhus. Åtgärd Intervjufrågor till de barn som är tre år och uppåt. De tar upp trivsel och trygghet. Utförande, sammanställning, resultat och analys sker i maj. Vårdnadshavare besvarar frågan "Hur trivs ditt barn på förskolan" vid utvecklingssamtal vår och höst. En skala från 1-6 används där 1 är inte alls och 6 är mycket bra. Sammanställning, resultat och analys sker i maj. Dokumentation av incidenter och händelser i maj och december. Intervjufrågor till vårdnadshavare och barn om utomhusmiljön. Kartläggning av gården: var befinner sig barnen, var befinner sig personalen. Motivera åtgärd För att få fram mätbara resultat av kartläggningen gör vi om dem och förbättrar dem. Med intervjufrågorna vill vi se om det finns någon plats eller situation på förskolan som känns otrygg och bör åtgärdas. Ansvarig: Maria Askenberg Datum när det ska vara klart: Rutiner för akuta situationer Policy "Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår förskola." Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling All personal är insatt i vad trakasserier och kränkande behandling innebär och hur trakasserier och kränkande behandling kan se ut i verksamheten. Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn vistas inom- och utomhus. All personal som ser eller informeras om kränkning eller trakasserier på förskolan har ett eget ansvar att agera omedelbart. Det är alltid den som upptäcker kränkning/trakasserier som är ansvarig att informera det inträffade till chef på förskolan. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till: Biträdande förskolechef Ulrika Ågren Tel: Likabehandlingsrepresentanter: Maria Askenberg Tel: Vårdnadshavare kan vända sig till all personal. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Förskolan ska agera när den får kännedom om barn som kränks. Signaler/anmälan kan komma från barn, föräldrar/vårdnadshavare eller att det sker anonymt. Viktigt att alla berörda kommer till tals. Även det barn som kränkt kan behöva stödinsatser. När personalen får vetskap om det inträffande ska de agera omedelbart. Första steget är att prata med inblandade, dokumentera samt informera övriga i arbetslaget och närmaste chef. Nästa steg är att se över

7 organisationen för att förhindra att det upprepas. De insatser som görs behöver inte enbart vara individinriktad. Viktigt med fortlöpande dokumentation om de insatser som görs. Kontakta närmaste chef för information. Dokumentationen är viktig för att få syn om det händer samma barn vid upprepade tillfällen. Barnens föräldrar/vårdnadshavare informeras. BLANKETTER ATT ANVÄNDA 1. Minnesanteckningar, elevskada/elevtillbud ska lämnas till chef. 2. Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling eller trakasserier. Ifylld blankett ska snarast lämnas till närmaste chef som registrerar ärendet. Upprättande av handlingsplan görs av personal och närmsta chef. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Ett barn som blir kränkt av någon personal är i särskilt utsatt situation, eftersom de befinner sig i beroendeställning. Kränkningar som begås av personal betraktas därför som mycket allvarliga. När personal kränker ett barn ska biträdande förskolechef informeras omgående. Även föräldrar/vårdnadshavare informeras. Förskolechef och personalman utreder och en åtgärdsplan skapas, genomförs och dokumenteras skyndsamt. Alla inblandade ska ge sin version av det inträffade. Visar utredningen att trakasserier eller kränkande behandling har förekommit ska vårdnadshavare informeras. Vid behov påkallas extern hjälp. Tillbudsrapport skrivs av förskolechef. Rutiner för uppföljning gällande barn som kränker barn Personalen ska vara extra uppmärksam på relationerna mellan de inblandade barnen och att uppföljning av det inträffade sker inom en månad tillsammans med vårdnadshavare. Närmaste chef medverkar i uppföljningen. Uppföljningen dokumenteras. Gällande barn som kränks av personal Förskolechef, i samråd med personalman, verkställer innehållet i åtgärdsplanen snarast. Förskolechefen ansvarar för att uppföljning sker. Åtgärder i åtgärdsplanen säkerställer att kränkande behandling upphör omgående. Rutiner för dokumentation Varje åtgärd och uppföljning ska dokumenteras skriftligt. Dokumentationerna ska förvaras inlåsta. Ansvarsförhållande Ansvariga för dokumentationerna är berörd personal och närmaste chef. Ansvarsförhållande biträdande förskolechef Ulrika Ågren ansvarar för att rutinerna följs. Förskolechef Karin Sundell har det övergripande ansvaret.