Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår /7

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Ansvariga för planen Förskolechef och personalen på förskolan Vår vision Alla barn på Förskolan Parken ska känna sej trygga och finna glädje i verksamheten. Planen gäller från Planen gäller till Läsår Barnens delaktighet Samtliga 5-åringar intervjuas en gång under läsåret. Pedagogerna samtalar kontinuerligt med barnen om kamratskap och hur de trivs och mår. Vårdnadshavarnas delaktighet Föräldrarna till 3 och 4-åringarna ges möjlighet att besvara en enkät på vårterminen med frågor om verksamheten. De erbjuds ett utvecklingssamtal per termin där pedagogen samtalar med föräldrarna bland annat om barnets trivsel. Vi inbjuder till förskoleråd minst en gång per termin där vi samtalar om verksamheten och planen mot diskriminering och kränkande behandling. Personalens delaktighet Personalen utvärderar kontinuerligt verksamheten och sätter vid behov in extra åtgärder. De analyserar barnens svar på barnintervjun och föräldrarnas svar på föräldraenkäten. I maj-juni utvärderas planen och utifrån det revideras den. Förankring av planen Vi går igenom den tillsammans på förskolan i maj-juni varje år. Den finns tillgängligt hängande på varje avdelning för föräldrar, personal och vikarier. Planen tas upp på förskoleråd på hösten. 2/7

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Verksamheten kartläggs på individ, grupp och verksamhetsnivå arbetslagsvis på planeringsdagar och arbetsplatsträff i maj-juni. Vi tar med barnintervjuer och föräldraenkäter i vår analys. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Förskolechef och personal på förskolan. Föräldrar via enkät och barn via samtal. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Vi har använt föregående års metoder och det har gett god effekt. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Verksamheten kartläggs på individ, grupp och verksamhetsnivå arbetslagsvis på planeringsdagar och arbetsplatsträff i maj. Vi tar med barnintervjuer och föräldraenkäter i vår analys. Ansvarig för att årets plan utvärderas Förskolechef och pedagoger på förskolan 3/7

4 Främjande insatser Namn Bemötande Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Vara goda förebilder och bemöta det enskilda barnet positivt Insats Pedagogerna ger barnen positiv förstärkning genom att formulera sig positivt, tala om vad man ska göra och vad man kan. Pedagogerna hjälper varandra genom att ge feed-back. Kontinuerligt föra en dialog med barnen om bemötande och att de är delaktiga i samtal om konsekvenser utifrån sin utvecklingsnivå och möjlighet. (vägledande samspel Ansvarig Personal i arbetslagen Datum när det ska vara klart 4/7

5 Kartläggning Kartläggningsmetoder Verksamheten kartläggs på individ, grupp och verksamhetsnivå arbetslagsvis på planeringsdagar under året och på respektive arbetsplats i maj-juni varje år. Kartläggningspunkter: Verksamhetens form och innehåll Klimat och stämning/miljö i förskolan Kommunikation Kompetensutveckling Bemötande Inskolning Nulägesanalys: Hur ser dagens situation ut? Vilka situationer har inträffat under månaden/året? Hur har vi handlat då? Vilka andra åtgärder har vidtagits under månaden/året? Vilka insatser behöver göras under det kommande månaden/året? Vi använder även barnskyddsrond, pedagogisk dokumentation och utvärderingsmaterialet Ecers för att kartlägga verksamheten. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Genom samtal, enkäter och intervjuer. Hur personalen har involverats i kartläggningen De observerar och analyserar kontinuerligt verksamheten. De samtalar om regler, rutiner och förhållningssätt. Vi genomför varje år barnskyddsrond. Förskolan använder utvärderingsmaterialet Ecers för att kartlägga miljö och verksamhet och när det uppstår förbättringsområden görs en åtgärdsplan för att bearbeta området. Resultat och analys Vid arbetslagen utvärdering har följande utvecklingsområden framkommit. Ett arbetslag hade under hösten några barn som hade svårt att förhålla sig till gällenade regler och ett respektfullt bemötande till övriga barn och även vuxna i verksamheten. I samråd med föräldrarna gjordes en åtgärdsplan för att stödja barnen i deras utveckling och förhållningssätt. Bland annat användes ett extern material som bearbetade kompisskap och mycket samtal om känslor fördes. På en annan avdelning har ett arbete pågått under året för att stödja ett barns utveckling med hjälp av specialpedagog, barncentrum och elevhälsan. Det har även uppstått någon miss i kommunikationen med ett föräldrapar där frågan utreddes med hjälp av förskolechefen. På den tredje avdelningen har det var bitvis varit mindre gott klimat och stämning under året både bland personal och barn. Det har bearbetats med hjälp av samtal och utifrånkommande stöd i form av barncentrum, specialpedagog och elevhälsa. Det har lett till att arbetslaget är mer uppmärksamma och diskuterar mer, dokumenterar mer och använder Kvalitetspärmen som utgångspunkt. De har även blivit mer observanta på kränkande behandling. 5/7

6 Förebyggande åtgärder Namn Respektfullt förhållningssätt Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Mål och uppföljning Att bemöta varandra på ett respektfullt sätt både barn och vuxna. Åtgärd Använda Bamsematerialet för att konkret påvisa hur man är mot varandra samt använda dialogerna i ICDP. Använda kompisböcker från Natur-Kultur. Vi använder teckenstöd för att förtydliga kommunikationen för de barn som behöver det. Motivera åtgärd Vi har provat Bamse material tidigare med gott resultat.vägledande samspel är också ett förhållningssätt som vi sett gott resultat av. Ansvarig Pedagogerna på förskolan Datum när det ska vara klart 6/7

7 Rutiner för akuta situationer Policy Acceptera aldrig att någon blir illa behandlad. Viktiga faktorer för en trygg miljö: Välutbildad personal. Förskolechef är ansvarig för att personalen får kontinuerlig fortbildning genom litteratur, diskussionsgrupper och föreläsningar. Delaktiga barn. Barnen blir delaktiga genom att vi vuxna lyssnar på dem. Att man tillgodoser varandras vilja och behov. Exempelvis kan barnen gemensamt göra avdelningens trivselregler. Delaktiga föräldrar. Föräldrarna görs delaktiga genom att få information om mål och metoder i förskoleråd, utvecklingssamtal och föräldramöten samt via mail. Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska vara väl känd hos såväl ordinarie personal, vikarier och föräldrar. Det görs genom årlig diskussion bland personalen, information på avdelningen till vikarier, diskussion på föräldramöten och förskoleråd och information via föräldrabladet. Trygg miljö. Det skapas genom att personalen är medveten om riskområden och undviker att lämna barn ensamma där. Personalen arbetar kontinuerligt med att ha god uppsikt över barnen. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Förskolechef, skyddsombud och övrig personal har ett gemensamt ansvar för att det förebyggande arbete förs. Personalen har ett ansvar att kartlägga riskområden på förskolan. Detta ska göras vid varje utvärderingstillfälle och åtgärder vidtas i den omfattningen som krävs. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Föräldrar och barn tar i första hand kontakt med personalen på avdelningen om en kränkande situation uppstått och i andra hand tas kontakt med förskolechef. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Acceptera aldrig att någon blir illa behandlad. Ta direkt upp frågan men inte anklagande utan undersökande. Förstärk det positiva. Använd litteratur, sagor, sociala berättelser för att förändra negativt beteende. Följ upp utifrån en bestämd ansvars och tidsplan. Föräldrarna informeras och förskolechef. Vid medveten eller uppsåtlig kränkning anmäler förskolechef till diskrimineringsombudsmannen. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Personal som uppmärksammar händelse tar direkt upp frågan med berörd personal. Förskolechef informeras omedelbart som i sin tur i förekommande fall informerar föräldrar. Förskolechef är ansvarig för åtgärdsplan och uppföljning av situationer som uppstått och att se till att det förebyggande arbetet följs. Vid medveten eller uppsåtlig kränkning anmäler förskolechef enligt kommunens rutin. Rutiner för uppföljning Förskolechef är ansvarig för uppföljning av situationer som uppstått och att det förebyggande arbetet följs. Vid kränkning av personal genomförs samtal för att förändra beteende samt vid behov sätts annan form av handledning in. Pedagogerna följer upp utifrån en bestämd tids och ansvarsplan. Rutiner för dokumentation Händelser som uppstår dokumenteras skriftligt och ev. med bilder av pedagogerna. Åtgärder dokumenteras av förskolechef. Detta försvaras utifrån sekretessregler. Ansvarsförhållande Förskolechef, skyddsombud och personal på förskolan har ett gemensamt ansvar för att de förebyggande arbetet förs. Förskolechef är ansvarig för uppföljning av situationer som uppstått och att det förebyggande arbetet följs. Vid akut situation är närmast personal ansvarig att agera direkt. Pedagogerna är ansvariga att dokumenterar händelserna och förskolechefen att dokumenterar åtgärder. Förskolechef anmäler enligt kommunens rutin. 7/7

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Fritidsverksamhet a för planen Agnetha Svensson, huvudansvarig Eira Solberg

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Likabehandlingsgruppen: Sammankallande: Anette

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsområde: Buf, Dragonens Förskola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Dragonens förskola År :2014-15 Ansvarig förskolechef: Barbro Sundström PLANENS

Läs mer