Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor"

Transkript

1 Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

2 Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematisk och kontinuerligt planera o, följa upp och utveckla utbildningen. Enhetsnivå 4 Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan. Deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ge möjlighet att delta i arbete. Rektor och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbetet vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. Inriktning på det systematiska kvalitetsarbetet Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Dokumentation 6 Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska dokumenteras. Grundfakta Ge en kort beskrivning av enheten: a/ Vilka verksamheter finns? skola med tillhörande internationell klass b/ Hur är verksamheten organiserad? 4 arbetslag, elevhälsa samt resursenhet Underlag för att ta fram underlaget: a/ Vilka har medverkat? Skolledning och personal b/ Hur har arbetet genomförts? Via konferenser och utvärderingar c/ Vilket/vilka underlag har använts? Betygstatistik samt utvärderingar Enhetens förutsättningar a/ Antal elever: 397 Antal klasser: 16 b/ Antal årsarbetare: Rektor: 1,5 Lärare: 36 Specialpedagoger/speciallärare: 3 Idrottslärare: 4 Slöjdlärare:2 Övrig personal: 9 c/ I vilket/vilka ämnen saknas lärarkompetens: Ingen Pedagogiskt bokslut för grundskolan - Läsåret 2012/2013 Rektor Sida 2

3 Mål i - Lgr 11 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift Mål i Pilen Indikatorer Eleverna som går i åk 9 som når godkänt i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk ska vara 90 %. Nuläge (gör en kort beskrivning med utgångspunkt i tidigare analyserade resultat) Implementering av nya läroplanen. Screening av elever årskursvis i början av varje läsår för att bättre kunna individanpassa undervisningen. Kriterier för god kvalitet inom målområdet Att eleverna ska kunna nå uppsatta kunskapsmål Handlingsplan (vilka handlingar ämnar vi göra) Konkretisera de olika kunskapsivåerna med ett utökat samarbete mellan ämneslärare för att öka måluppfyllelsen. Utvärderingsmetoder Tester, nationella prov och gemensamma utvärderingar samt självskattningsschema för eleverna. Resultat Utvärderingen visar Att eleverna har nått högre resultat. Analys Vi anser att våra åtgärder har lett till högre resultat och bör därmed fortsätta. Vår bedömning är att målen uppnåtts: Bristande Godtagbar bra x Utmärkt Excellent Beslut om åtgärder utifrån analyserade resultat De gjorda förändringarna fastställs och används vidare. Pedagogiskt bokslut för grundskolan - Läsåret 2012/2013 Rektor Sida 3

4 Mål i - Lgr 11 Bedömning och betyg. 2.7 Mål i Pilen Indikatorer Andel ämnen där minst 50 % av eleverna i sitt slutbetyg har A-C. Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ska öka 5 enheter. Minst 90 % av eleverna i åk 9 ska vara behöriga till studieförberedande program eller yrkesprogram vid gymnasiet. Nuläge (gör en kort beskrivning med utgångspunkt i tidigare analyserade resultat) I dagsläget saknar vi ett enkelt och tydligt hjälpmedel för hur vi för den enskilde eleven kan visa förhållandet till kunskapskraven. Kriterier för god kvalitet inom målområdet Utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling muntligt och skriftligt samt redovisa detta. Handlingsplan (vilka handlingar ämnar vi göra) Skapa en övergripande matris för praktisk/estestiska ämnen som bygger på kunskapskraven som de formuleras i Lgr 11. Utvärderingsmetoder Utvärderingar från eleverna samt betygsstatistik. Resultat Utvärderingen visar Att vi har fått högre resultat och att de färdigställda matriserna har haft ett syfte. Eleverna upplever det tydligare vad som förväntas av dom. Analys Vi behöver fortsätta utveckla våra matriser och göra dom bättre. Vår bedömning är att målen uppnåtts: Bristande Godtagbar x bra Utmärkt Excellent Beslut om åtgärder utifrån analyserade resultat Beslut fattas om att vi fortsätter med matriser som vi fortsätter att förbättra. Pedagogiskt bokslut för grundskolan - Läsåret 2012/2013 Rektor Sida 4

5 Mål i - Lgr 11 Använda kunskaper i biologi, fysik, kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle Mål i Pilen Indikatorer Andel ämnen där minst 50 % av eleverna i sitt slutbetyg har A-C. Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ska öka 5 enheter. Minst 90 % av eleverna i åk 9 ska vara behöriga till studieförberedande program eller yrkesprogram vid gymnasiet. Nuläge (gör en kort beskrivning med utgångspunkt i tidigare analyserade resultat) Vi har påbörjat ett nytt upplägg vid NO-undervisningen med bland annat koncentrationsläsning. I detta tror vi det finns större möjligheter att fördjupa sig i frågor rörande miljö och samhällsutveckling i respektive NO-ämne. Kriterier för god kvalitet inom målområdet Minskad stress för eleverna. Förbättrade studieresultat. Handlingsplan (vilka handlingar ämnar vi göra) För att bättre motsvara läroplanens mål utökas kemiämnets tid och därmed innehåll. För att det ska finnas möjlighet att koncentrationsläsa måste vi noga planera tjänstefördelningen och ta hänsyn till schemaläggningen och att schemabrytande aktiviteter planeras i god tid. Utvärderingsmetoder Jämförelse av betygsstatistik. Utvärderingar av eleverna. Resultat Utvärderingen visar Vi har höjt våra resultat och både fått högre meritvärde och högre andel behöriga sökanden till gymnasiet. Utvärderingar från eleverna visar på positiv effekter i form av upplevd minskad stress. Analys Vi anser att våra förändringar har fått god effekt och avser fortsätta med dessa. Vår bedömning är att målen uppnåtts: Bristande Godtagbar bra x Utmärkt Excellent Beslut om åtgärder utifrån analyserade resultat Vi fortsätter med koncentrationsläsning och gör vissa mindre justeringar. Pedagogiskt bokslut för grundskolan - Läsåret 2012/2013 Rektor Sida 5

6 Mål i - Lgr 11 Bedömning och betyg 2.7 Övergripande mål och riktlinjer och 2.3 Mål i Pilen Indikatorer Andel ämnen där minst 50 % av eleverna i sitt slutbetyg har A-C. Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ska öka 5 enheter. Minst 90 % av eleverna i åk 9 ska vara behöriga till studieförberedande program eller yrkesprogram vid gymnasiet. Nuläge (gör en kort beskrivning med utgångspunkt i tidigare analyserade resultat) Implementeringsarbete och omorganisation av SO undervisning startar med koncentrationsläsning som viktigaste förändring. Kriterier för god kvalitet inom målområdet Konkretisering av kunskapsmålen i varje enskilt arbetsområde. Handlingsplan (vilka handlingar ämnar vi göra) Bedömningsmatriser och självskattningscheman för eleverna. Utvärderingsmetoder Utvärderingar av elever och lärare samt betygsstatistik. Resultat Utvärderingen visar Att våra resultat har blivit bättre och att våra matriser har fyllt sitt syfte. Eleverna upplever matriserna positivt! Analys Arbetet med matriser bör fortsätta och vidareutvecklas. Vår bedömning är att målen uppnåtts: Bristande Godtagbar bra x Utmärkt Excellent Beslut om åtgärder utifrån analyserade resultat Arbetet med matriser fortsätter. Pedagogiskt bokslut för grundskolan - Läsåret 2012/2013 Rektor Sida 6

7 Mål i - Lgr 11 Matematik. Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att, formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier. Mål i Pilen Indikatorer Andel ämnen där minst 50 % av eleverna i sitt slutbetyg har A-C. Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ska öka 5 enheter. Minst 90 % av eleverna i åk 9 ska vara behöriga till studieförberedande program eller yrkesprogram vid gymnasiet. Nuläge (gör en kort beskrivning med utgångspunkt i tidigare analyserade resultat) Våra kurser är till största delen baserade på teoretiska arbetspass blandat med mindre laborativa uppgifter i undervisningsgruppen. Kriterier för god kvalitet inom målområdet Att elever har förmågan att tolka, förstå och helt eller delvis lösa större mer omfattande tematiska uppgifter. Uppgifterna ska vara förankrade i verkligheten. Handlingsplan (vilka handlingar ämnar vi göra) Vi ska planera och genomföra större laborativa tematiska uppgifter där eleverna samarbetar i grupper. Eleverna delas in så att grupperna varierar över läsåret, ett av målen är att lära sig samarbeta med olika personer. Utvärderingsmetoder Vi tar fram ett underlag där eleverna får bedöma korrelation med den teoretiska träningen, utvärdera instruktionerna samt skatta sin insats. Resultat Utvärderingen visar Att våra elever har högre måluppfyllelse. Analys Vi forsätter med de gjorda åtgärderna samt fortsätter att arbeta vidare på den matris vi använder. Vår bedömning är att målen uppnåtts: Bristande Godtagbar x bra Utmärkt Excellent Beslut om åtgärder utifrån analyserade resultat Fortsatta matriser i undervisningen och än mer ökade laborativa inslag. Pedagogiskt bokslut för grundskolan - Läsåret 2012/2013 Rektor Sida 7

8 Resultat från elevenkäten i årskurs 8 Årskurs 8 Skolans namn Andel elever (%) i årskurs 8 som svarat Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra Jag känner mig trygg i skolan 2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. 3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. 4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet. 6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. 7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen. 8. Jag upplever lugn och ro när jag arbetar 9. I skolan får jag utveckla förståelse för alla människors lika värde 10. Personalen ger mig samma förutsättningar oavsett om jag en flicka eller en pojke 11. I skolan lär jag mig hur mitt sätt att leva påverkar miljön 12. Jag är nöjd med skolans lokaler Pedagogiskt bokslut för grundskolan - Läsåret 2012/2013 Rektor Sida 8

9 Nationella prov årskurs 9 Årskurs 9 Andel elever (%) i årskurs 9 som har nått målen i de nationella ämnesproven (klarat alla delproven) Engelska Matematik Svenska Svenska som andraspråk SO NO Pedagogiskt bokslut för grundskolan - Läsåret 2012/2013 Rektor Sida 9

10 Betygsresultat elever i åk 9 Årskurs 9 Skolans namn Andel elever (%) i årskurs 9 som har fått godkänt betyg i respektive ämne vid läsårets slut Bild 95,4 Engelska 89,7 Hem- och konsumentkunskap 90,9 Idrott och hälsa 95,2 Matematik 89,5 Moderna språk (elevens val) Moderna språk (språkval) 94,5 Modersmål 96 Musik 97,3 NO Biologi 86,7 Fysik 87,7 Kemi 82,9 Slöjd 99,3 SO Geografi 92,5 Historia 92,6 Religion 93,1 Samhällskunskap 93,2 Svenska 98,3 Svenska som andraspråk 77,8 Teknik 93,4 Pedagogiskt bokslut för grundskolan - Läsåret 2012/2013 Rektor Sida 10

11 Uppföljning av Nationella mål i Grundskolan och förskoleklass Självskattning Gör en skattning av i vilken mån er verksamhet stämmer överens med de kriterier som belyses. Använd skalan A-F vid skattning av varje kriterium. A Målet kännetecknar inte alls skolan D Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns B Diskussioner om hur målet ska uppnås har inletts C Personalen har enats om hur målet ska uppnås E F Skolan kännetecknas till stor del av målet Detta mål kännetecknar skolan Mål att skatta: a) Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, b) Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv c) Skolans mål är att varje elev kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt d) Skolans mål är att varje elev kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt e) Skolans mål är att varje elev har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken f) Skolans mål är att varje elev har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället g) Skolans mål är att varje elev har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället h) Skolans mål är att varje elev kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud i) Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former j) Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet A B C D E F k) Läraren ska utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem Pedagogiskt bokslut för grundskolan - Läsåret 2012/2013 Rektor Sida 11

12 k) Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden l) Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier m) Rektors ansvar är att skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas n) Rektors ansvar är att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel o) Rektors ansvar är att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver p) Rektors ansvar är att kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan q) Rektors ansvar är att resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör A B C D E F x Sammanfattande bedömning och vad behöver utvecklas - förslag till åtgärder: Vi har en stabil lärarkår med bra blandning av yngre och äldre lärare med stort fokus att göra sitt bästa för att skolan dels ska en så hög måluppfyllelse som möjligt men också att skolans elever har så hög trivsel som möjligt. Vi är en mångkulturell skola där det finns stora möjligheter att interagera med människor från många olika kulturer och där det kan skapas acceptans för olika levnadsvillkor. Vi behöver fortsätta utveckla våra bedömningsmatriser och våra utvärderingssystem så att vi lättare kan identifiera vad som behöver vidareutvecklas och förbättras inför framtiden. Vi behöver förbättra vårt arbete med tematiska arbetsområden som löper över längre tid för en holistisk kunskapssyn. Vi behöver även bli bättre på att få fler elever som når de högsta betygen. Nya arbetslag där det lättare ska finnas möjligheter för samarbete över ämnesgränserna och det tematiska arbetet. Vi kommer under det kommande läsåret arbeta med Christina Robertsson där syftet är att arbetslagen ska kunna för verktyg att förbättra sitt arbete i arbetslag samt i undervisningen. Pedagogiskt bokslut för grundskolan - Läsåret 2012/2013 Rektor Sida 12

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Broddetorpsskolan. Grundskola inkl. förskoleklass inom enhet Gudhem. Läsår 2007/2008. Rektor

KVALITETSREDOVISNING. Broddetorpsskolan. Grundskola inkl. förskoleklass inom enhet Gudhem. Läsår 2007/2008. Rektor B KVALITETSREDOVISNING Broddetorpsskolan Grundskola inkl. förskoleklass inom enhet Gudhem Läsår 2007/2008 Christina Lindblad Rektor Insändes till BU-kontoret senast den 31augusti 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Tingvallaskolan Upprättad av

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903 Parkskolan lå 11-12 Mona D Libeck Ingemar Forss 120903 REVIDERAD 120903 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Rev.131115. Torpskolan. - mitt i en föränderlig värld. Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring

Rev.131115. Torpskolan. - mitt i en föränderlig värld. Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring Torpskolan Lerums kommun Rev.131115 Torpskolan - mitt i en föränderlig värld Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring Torpskolans systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer