Beslut för grundskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för grundskola"

Transkript

1 Beslut Sollentuna kommun Rektorn vid Utbildning Silverdals grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av Utbildning Silverdals grundskola i Sollentuna kommun Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

2 2 (11) Tillsyn i Utbildning Silverdals grundskola Skolinspektionen genomför tillsyn i Sollentuna kommun under våren/hösten Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i kommunen. Utbildning Silverdals grundskola besöktes av Skolinspektionen den 25 och 26 oktober Fakta om skolan Utbildning Silverdal är en grundskoleverksamhet som omfattar förskola, förskoleklass, årskurs 1-9 samt fritidshem. På skolan finns särskilda undervisningsgrupper för elever i årskurs 4-9 med Aspergers syndrom. I skolans lokaler bedrivs även en separat gymnasieverksamhet för elever med Aspergers syndrom inom det samhällsvetenskapliga och det naturvetenskapliga programmet. Denna gymnasieverksamhet behandlas inte i detta beslut. Utbildning Silverdal leds av en rektor som har det övergripande ansvaret både för grundskoleverksamheten och för gymnasieverksamheten. Skolan har även tre biträdande rektorer, varav en ansvarar för förskola och fritidshem, en för förskoleklass och årskurs 1-9 samt en för eleverna i de särskilda undervisningsgrupperna årskurs 4-9 och eleverna i gymnasieverksamheten. Verksamheten är uppdelad i arbetslag som leds av arbetslagsledare. Vid Skolinspektionens tillsynsbesök i oktober 2012 fanns det totalt 440 barn och elever på grundskolan, varav 30 elever i de särskilda undervisningsgrupperna för årskurs 4-9. Kunskapsresultat Resultaten för årskurs 3 läsåret 2011/12 visar på 85,7 till 100 procent måluppfyllelse på delproven i matematik och 91,9 till 100 procent måluppfyllelse på delproven i svenska/svenska som andraspråk. Resultaten för årskurs 6 läsåret 2011/12 visar på 62,7 till 76,5 procent måluppfyllelse på delproven i engelska, 62,7 till 78,4 på delproven i matematik och 60,8 till 80,8 procent på delproven i svenska. Resultaten för de elever som går i de särskilda undervisningsgrupperna årskurs 6 läsåret 2011/12 visar på 60 till 80 procent måluppfyllelse på delproven i engelska, 80 till 100 procent måluppfyllelse på delproven i matematik och 80 till 100 procent måluppfyllelse på delproven i svenska.

3 3 (11) Resultaten för årskurs 9 läsåret 2011/12 visar på 92,3 till 96,2 procent måluppfyllelse på delproven i engelska, 96,2 procent i matematik, 92,3 procent i biologi, fysik och kemi, och 92,3 till 100 procent i svenska. Resultaten för de elever som går i de särskilda undervisningsgrupperna årskurs 9 läsåret 2011/12 visar på 83,3 till 100 procent måluppfyllelse på delproven i engelska, 83,3 procent i matematik, 66,7 procent i biologi, fysik och kemi och 100 procent i svenska. I årskurs 9 var det 84,6 procent av eleverna som uppnådde målen i alla ämnen jämfört med 86,7 procent läsåret 2010/11 och det genomsnittliga meritvärdet för slutbetygen i årskurs 9 sjönk från 241,4 läsår 2010/11 till 230,4 läsår 2011/12. Helhetsbedömning Skolinspektionens samlade bedömning är att grundskoleverksamheten i Utbildning Silverdal har vissa centrala områden som måste förbättras. Ett av de områden som måste förbättras är det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas på skolan. En grundläggande del i det systematiska kvalitetsarbetet är att skolan sammanställer elevernas kunskapsresultat. En sådan sammanställning finns för de flesta årskurser på skolan och för de särskilda undervisningsgrupperna i årskurs 6 och 9. Det saknas dock en sammanställning av kunskapsresultaten för eleverna i samtliga särskilda undervisningsgrupper. En sådan sammanställning är av betydelse för att ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbetetsarbete, som är inriktat mot de nationella målen, ska kunna bedrivas. Analysen och uppföljningen av en sådan sammanställning ska även fungera som ett stöd för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Skolan måste vidare se till att den utbildning som bedrivs är systematiskt inriktad på målen i läroplanen och övriga författningsbestämmelser. Skolan har regelbundna utvecklingssamtal och upprättar individuella utvecklingsplaner för eleverna. De individuella utvecklingsplaner som Skolinspektionen tagit del av uppvisar dock ett antal brister. Det finns även brister i skolans arbete kring särskilt stöd och i skolans åtgärdsprogram. Mot bakgrund av detta pekar Skolinspektionen i denna tillsyn på ett antal områden som huvudmannen måste åtgärda för att förbättra elevernas måluppfyllelse och uppfylla författningarnas krav.

4 4 (11) Skolinspektionens ingripande Föreläggande Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Sollentuna kommun att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 18 mars 2013 redovisas för Skolinspektionen. Undervisning och lärande Bedömning Sollentuna kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Undervisning och lärande. - Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet. - Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet med att nå utbildningsmålen och för att ge överblick och sammanhang. Motivering Enligt läroplanen ska lärarna organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Av den intervju som Skolinspektionen har haft med skolans rektor samt två av de biträdande rektorerna framgår att man på skolan har ambitionen att arbeta tematiskt och ämnesövergripande i samtliga årskurser. I förskoleklassen och upp till årskurs 4 arbetar man mer tematiskt och i årskurs 5-9 mer ämnesövergripande. Enligt den biträdande rektor som ansvarar för årskurserna 1-9 har man regelbundna möten där man diskuterar tematiska och ämnesövergripande inslag i undervisningen. Biträdande rektor framhåller dock att det är svårare att få dessa inslag i undervisningen att fungera i praktiken och att detta säkerligen går att förbättra. Av Skolinspektionens intervju med pedagogisk personal på skolan framgår att man i förskoleklassen jobbar mycket med temaarbeten. I årskurs 1-9 försöker man jobba med läsårsteman. Flera av lärarna upplever dock att den nya läroplanen stressar fram detta arbetssätt och att det är svårt att rent praktiskt få det att fungera. Enligt lärarna beror detta delvis på att de i stor utsträckning är schemastyrda i sitt arbete, men även att skolan den senaste tiden har fått ett stort antal nya elever. Detta ökade elevantal har även inneburit ett ökat antal lärare och vilket, enligt lärarna, leder till att det tar tid innan man blir sam-

5 5 (11) stämmiga och når ett gott resultat i de moment som ställer krav på samarbete. Detta har bland annat även fått som konsekvens att det i stor utsträckning saknas samarbete mellan årskurs 4-6, då dessa årskurser är de som tagit emot flest elever. Skolinspektionens samlade bedömning är att man på skolan visserligen i viss utsträckning samordnar undervisningen i olika ämnesområden så att eleverna får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Det framgår dock av både intervjuer med skolans rektor, biträdande rektorer och med pedagogisk personal att det varierar hur pass väl detta fungerar i de olika årskurserna. Även i de årskurser man planerat in samordnade ämnesområden och ämnesövergripande inslag, upplever lärarna att det faktiska arbetet är svårt att få till i praktiken. Skolinspektionen bedömer utifrån dessa uppgifter att det finns brister i det arbete som ska bedrivas i syfte att tillgodose att alla barn och elever får en undervisning som innehåller inslag av ämnesövergripande arbete. Enligt läroplanen ska lärarna samverka med varandra i arbetet för att nå utbildningsmålen. Av Skolinspektionens intervju med pedagogisk personal framgår att det saknas samarbete från årskurs 4-6 och att detta är något lärarna efterlyser. Lärarna upplever att arbetslagen är för stora och att det utökade elevantalet och det ökade antalet lärare har gjort att samverkan lärare emellan och mellan de olika arbetslagen har blivit lidande. Sammanfattningsvis visar utredningen att det på skolan finns brister i hur undervisningen organiseras och genomförs för att tillförsäkra att alla elever får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Det finns även brister i lärarnas samverkan med varandra i arbetet för att nå utbildningsmålen. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att åtgärda bristerna. Författning Lgr Övergripande mål och riktlinjer, Kunskaper, riktlinjer / Lpo Mål och riktlinjer, Kunskaper, riktlinjer Särskilt stöd Bedömning Sollentuna kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Särskilt stöd. - Se till att rektor säkerställer att beslut fattas om åtgärdsprogram och att åtgärdsprogrammen anger vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

6 6 (11) Motivering Enligt skollagen ska rektor se till att beslut fattas om åtgärdsprogram och att åtgärdsprogrammen anger vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Av skollagen framgår det vidare att ett beslut om åtgärdsprogram får innebära att särskilt stöd ges i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) om det finns särskilda skäl. Beslut ska fattas av rektorn i samband med beslut om åtgärdsprogram. På skolan finns det särskilda undervisningsgrupper för elever med Aspergers syndrom i årskurs 4-9. Enligt rektorn har kommunen valt att organisera det så, att det är rektor för Utbildning Silverdal som ansvarar för samtliga elever i dessa särskilda undervisningsgrupper. Rektorn för Utbildning Silverdal har i sin tur överlåtit delar av detta ansvar på en biträdande rektor. Av intervju med biträdande rektor framgår det att man ser på de särskilda undervisningsgrupperna som en egen verksamhet. Av de 30 elever på skolan som går i de särskilda undervisningsgrupperna är det nio elever som har upprättade åtgärdsprogram. Enligt biträdande rektor upprättas ett åtgärdsprogram när eleven behöver mer individuellt stöd än normalläget. Vid Skolinspektionens intervju med rektor och lärare samt elevhälsan framgår det att de är medvetna om att en placering i en särskild undervisningsgrupp kontinuerligt ska omprövas, men att detta inte görs. Anledningen är att man ser de särskilda undervisningsgrupperna som en egen verksamhet dit eleverna, på grund av sina behov och förutsättningar, oftast söker sig för att gå hela sin skolgång. Ett beslut om särskild undervisningsgrupp är en form av särskilt stöd, som i likhet med andra former av särskilt stöd kontinuerligt ska följas upp och utvärderas. Målet med stödet ska vara att eleven kan återvända till sin ordinarie klass. Oavsett hur kommunen har organiserat hur beslut om antagning till de särskilda undervisningsgrupperna fattas, åligger det rektor på skolan att regelbundet följa upp och utvärdera om placeringen i den särskilda undervisningsgruppen ger önskade effekter. Av utredningen framgår att det på skolan inte sker någon sådan regelbunden uppföljning och utvärdering. Då endast nio av de 30 elever som går i de särskilda undervisningsgrupperna har ett upprättat åtgärdsprogram, trots att detta utgör en förutsättning för denna form av särskilt stöd, finner Skolinspektionen att rektor brister i sitt ansvar att se till att beslut om placering i särskild undervisningsgrupp har sin grund i ett åtgärdsprogram och att denna form av särskilt stöd regelbundet följs upp och utvärderas. Skolinspektionen har tagit del av några av skolans åtgärdsprogram. Vid granskning av dessa konstaterar Skolinspektionen att det tydligt framgår vilka elevens behov är samt hur de ska tillgodoses. Vad som dock inte framgår i åt-

7 7 (11) gärdsprogrammet är hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Det som framgår av åtgärdsprogrammet är istället vem som i efterhand har gjort vad och vilka åtgärder som vidtagits. För att både eleven, vårdnadshavaren och ansvarig personal på skolan ska få en tydlig bild av om syftet med de åtgärder som planeras i åtgärdsprogrammet har uppnåtts, är det viktigt att det tydligt framgår redan vid upprättandet hur man har tänkt sig formerna för uppföljning och utvärdering av de åtgärder som beslutats. Sammanfattningsvis visar utredningen att det finns brister i det ansvar som åligger rektor att säkerställa att det i samband med att ett beslut om att en elev ska gå i en särskild undervisningsgrupp fattas, även upprättas ett åtgärdsprogram beträffande denna åtgärd och att åtgärden sedan regelbundet följs upp och utvärderas. Det finns även brister i den del av skolans åtgärdsprogram som ska beskriva hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att åtgärda bristerna. Författning 3 kap skollagen, 5 kap. 4 skolförordningen Bedömning och betygssättning Bedömning Sollentuna kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Bedömning och betygssättning. - Se till att de skriftliga omdömena i de individuella utvecklingsplanerna avser elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. - Se till att det i de individuella utvecklingsplanerna framgår vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt. Motivering Enligt skollagen ska läraren vid utvecklingssamtal i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i. Det ska också sammanfattas vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Enligt skollagen ska det även av de individuella utvecklingsplanerna framgå vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt.

8 8 (11) Skolinspektionen har granskat några av skolans individuella utvecklingsplaner. De skriftliga omdömena i dessa avser i flera fall inte tydligt elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de olika ämnena. Omdömena beskriver i flera fall endast vad eleven jobbat med i ämnet och om eleven riskerar att inte uppnå kunskapskraven, är på väg att motsvara kunskapskraven eller är på väg att överträffa kunskapskraven. Det saknas en beskrivning av hur elevens kunskapsutveckling har sett ut med utgångspunkt i de aktuella kunskapskraven. Av den dokumentgranskning som skolinspektionen har gjort av de individuella utvecklingsplanerna framgår det att det inte tydligt framgår av dessa vilka insatser som behövs för att eleven dels ska nå kunskapskraven men även vilka insatser som behövs för att i övrigt utvecklas så långt som möjligt. De insatser som redogörs för i de individuella utvecklingsplanerna är i de flesta fall alldeles för generellt beskrivna. Det kan till exempel stå att du ska utveckla din förmåga att prata och skriva eller du ansvarar för att ta hem boken och träna. De insatser som redogörs för har ett övervägande fokus på vad eleven ska göra och de insatser som skolan ska stå för har en generell beskrivning. Som ett exempel kan nämnas en insats som beskrivs som att Du utför, ämnesansvarig lärare påpekar och påminner. Sammanfattningsvis visar utredningen att det finns brister i de individuella utvecklingsplanerna. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att åtgärda bristerna. Författning 3 kap. 4, 9 kap. 11, 10 kap. 12 och 13 skollagen Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen Bedömning Sollentuna kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen. - Se till att rektorn ansvarar för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. Motivering Enligt skollagen ansvarar rektorn för att det genomförs ett systematiskt kvalitetsarbete vid enheten. I det systematiska kvalitetsarbetet ska det ingå planering, uppföljning och utveckling av utbildningen.

9 9 (11) Av Skolinspektionens dokumentgranskning och av intervjuer med skolans rektor, biträdande rektorer samt pedagogisk personal på skolan framgår det att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete på skolan. I detta arbete saknas det dock en sammanställning av kunskapsresultaten för samtliga elever som går i de särskilda undervisningsgrupperna för elever med Aspergers syndrom. Även om dessa särskilda undervisningsgrupper är en del av grundskoleverksamheten, kan man i detta sammanhang inte bortse ifrån att man på skolan ser på dessa elevgrupper som en egen verksamhet avgränsade från övriga grundskolan. Med utgångspunkt i hur skolan arbetar med dessa särskilda undervisningsgrupper, är en sammanställning av kunskapsresultaten både på övergripande nivå och på individnivå en väsentlig del av ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. På skolan saknas det en sammanställning av kunskapsresultaten för samtliga elever som går i de särskilda undervisningsgrupperna och därmed saknas det ett viktigt underlag för att man ska kunna planera, följa upp och utveckla utbildningen på skolan och i synnerhet för de särskilda undervisningsgrupperna. Sammanfattningsvis visar utredningen att det finns brister i skolans systematiska kvalitetsarbete. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att åtgärda bristerna. Författning 4 kap. 4, 5 skollagen På Skolinspektionens vägnar Håkan Eilard Enhetschef Andreas Mehnert Föredragande Bilaga: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen

10 Skolinspektionen Bilaga (11) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla kommuner för att granska skolväsendet. Tillsyn genomförs samtidigt i de fristående skolor som finns i kommunen. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande att nå de nationella målen och bedömer om huvudmännen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Tillsynen fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Förutom att Skolinspektionen bedömer måluppfyllelsen inriktas tillsynen mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. Varje skola får efter besöket ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. För offentliga huvudmän sammanställs iakttagelser och bedömningar, som rör huvudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i kommunen, i ett beslut (kommunbeslut). Kommunens förskoleverksamhet och verksamheten vid fritidshemmen redovisas i var sitt sammanfattande beslut. Fritidshem vid fristående skolor inspekteras i anslutning till tillsynen av den fristående grundskolan. Skolinspektionen ger alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på sakuppgifter i besluten. Skolinspektionens granskning avser emellertid inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i skolväsendet utan i vilken utsträckning huvudmannen, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena. Beskrivningarna och bedömningarna i besluten grundas på de dokument som huvudman och skolor lämnat samt på de iakttagelser och intervjuer som genomförts vid besök i verksamheten. Även annan information från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Skolinspektionen använder olika tillsynsmetoder vilket innebär att besöken vid skolor och verksamheter kan variera avseende såväl omfattningen som av vilka grupper som intervjuas. Vid kommunala förskolor och fritidshem grundar sig inspektionen i huvudsak på intervjuer med personal, föräldrar och ledning.

11 Skolinspektionen Bilaga (11) För den offentliga verksamheten kompletteras alla beslut med en muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för huvudmannen. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att det finns brister har huvudman och rektor eller förskolechef ett ansvar för att åtgärder vidtas. Med anledning av tillsynen ska huvudmannen till Skolinspektionen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i verksamheterna inom den tid och i den ordning som anges i beslutet. Ytterligare information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-03 Stockholms kommun Rektorn vid Kämpetorpsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Kämpetorpsskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vilhelmina kommun Rektorn vid Latikberg skola för grundskola efter tillsyn av Latikberg skola i Vilhelmina kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-04-17 Fria Maria Barnskola Rektorn vid Fria Maria Barnskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Fria Maria Barnskola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Beslut 2013-06-14 Lunaskolan Rektorn vid Lunaskolan Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Lunaskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Rudboda skola ulla.fahrman@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Rudboda skola i Lidingö kommun, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Nykvarns kommun kerstin.gelfgren@nykvarn.se för fritidshem i Nykvarns kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Nora kommun nora.kommun@nora.se Rektorn vid Järnboås skola anders.forsberg@nora.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Järnboås skola i Nora kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-06-28 Stockholms kommun Rektorn vid Gröndalsskolan och Arstadalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Gröndalsskolan och Årstadalsskolan i Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö stad kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektorerna vid Torsviks skola karin.brodenandersson@lidingo.se (F 3) stefan.anderman@lidingo.se (4 6) sara.dahl@lidingo.se (7 9) för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och fritidshem

Beslut för förskoleklass och fritidshem Beslut 2013-04-17 Banérportens förskoleklass och fritidshem Rektorn vid Banérportens förskoleklass och fritidshem Beslut för förskoleklass och fritidshem efter tillsyn av Banérportens förskoleklass och

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut ;:^:OT,- J ;I 2013-05-31 Stiftelsen Livets ord robert.ekli@loks.se Rektorn vid LOKS Fridhemsskolan F-6 margareta. gustafsson@loks.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Inspira förskolor & skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Snäckbackens skola Marina.Blomkvist@inspira-fos.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Snäckbackens skola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björklinge skola catharina.swedman@uppsala.se kristina.soderlund@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Björklinge skola i

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-01-21 Hasslövs Bygdeskola Rektorn vid Hasslövs Bygdeskola Beslut för grundskola och fritidshem efter uppföljning av Hasslövs Bygdeskola i Laholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-04-30 Jönköpings kommun Rektorn vid Kålgårdsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Kålgårdsskolan i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress

Läs mer

Beslut för grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundsärskola och fritidshem Beslut 2013-06-12 Nora kommun nora.kommun@nora.se Rektorn vid grundsärskola med fritidshem ewa.lindeh.bjorkman@nora.se Beslut för grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av grundsärskola och fritidshem

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Brunnaskolan Rektor Malin Jansson-Lundberg malin.lundberg@upplands-bro.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Brunnaskolan i Upplands-Bro

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Stiftelsen Kristofferskolan info@kristofferskolan.se Rektorn vid Kristofferskolan wenche.ronning@kristoffer skolan, se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Kristofferskolan i Stockholms

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Beslut 2012-09-21 Dnr 44-2010:2683 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola Ståthållaregatan 50 A 392 44 KALMAR info@kalmarwaldorfskola.se Rektorn vid Kalmar Waldorfskola, grundskola med fritidshem cecilia.ferrari@kalmarwaldorfskola.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan 7-9 Beslut för grundskola efter tillsyn av Rosenlundsskolan 7-9 i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Skolinspektionen 2013-05-24 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektom vid Katedralskolan helene.lagerquist@katedral.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Katedralskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Sollentuna International School Leskulla.Carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Sollentuna International School i Sollentuna kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola rv Skolinspektionen Beslut 2013-06-18 Jönköpings kommun Rektorn vid Per Brahegymnasiet ROl Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Per Brahegymnasiet R01 i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Nordens Teknikerinstitut AB christine.johnson@academedia.se Rektorn vid NTI-gymnasiet michael.ericsson@nti.se Sollentuna kommun uan@sollentuna.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NTI-gymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-05 Stiftelsen Livets Ord robert.ekh@loks.se Rektorn vid Livets Ords Kristna Gymnasium mats.hansen@lokg.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående Livets

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-06-25 Borns skola ekonomisk förening Thomas.mannhus@actic.se Rektorn vid Borns Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Borns Friskola i Nora kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2014-01-29 Uppsala kommun Rektorn vid Nya Stordammen gabriella.ekstrom@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Stordammen i Uppsala kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem v Beslut Skolinspektionen 2014-11-12 Stiftelsen Islamiska skolan in fo@islamiskaskolan.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Islamiska skolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 2 Beslut Vittra i Jakobsberg Rektorn vid Vittra i Jakobsberg Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Vittra i Jakobsberg i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2011-12-20 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid Kumlaby 6-9 viktoria.holmgren@kumla.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Kumlaby skola 6 9 Kumla kommun

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-02-18 Staffanstorps kommun Rektorn vid Kyrkheddinge skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Kyrkheddinge skola i Staffanstorps kommun Skolinspektionen, Post- och

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Beslut 2013-05-15 Karlshamns koirvmun Rektorn vid Grundsärskolan Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Grundsärskolan i Karlshamns kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund,

Läs mer

Beslut för fristående gymnasiesärskola

Beslut för fristående gymnasiesärskola Beslut 2013-02-20 Utvecklingspedagogik Sverige AB kontakt@up.se Rektorn vid Häggviks Gymnasium viveka.rosqvist@up.se Beslut för fristående gymnasiesärskola efter tillsyn av Häggviks Gymnasium i Sollentuna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorn vid Lindåsskolan annette.fagerstromfranzen@emmaboda.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Lindåsskolan i Emmaboda Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-09-30 Dnr 43-2011:2168 Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Finnstaskolan Rektor Agnetha Sjöholm Agnetha.Sjoholm@upplands-bro.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Finnstaskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2013-09-27 Smedjebackens kommun kommun@smedjebacken.se Rektorn vid Hagge skol a marie.strand@edu.smedjebacken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Hagge skola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Skolinspektionen 2015-09-15 Ingridskolan AB Rektorn vid Ingridskolans grundskola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ingridskolans grundskola i Solna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola kolinspekt 2013-12-11 Uppsala kornmun uppsala.koinmun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Nannaskolan henrik.ljungblom@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Nannaskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-05 Stockholms kommim registjator.utbilcming@stockholm.se Rektorn vid Katarina Norra skola lillemor.hultman@stockriorm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Katarina

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Tillsyn i Sorgenfriskolan 2010-10-13 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Sorgenfriskolan i stadsdel Södra Innerstaden i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Sorgenfriskolan 2010-10-13

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Min skola Norsborg Rektorn vid Min skola Norsborg Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av Min skola Norsborg i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-02-26 Stockholms kommun regis1rator@utbildnmg.stocldiolm.se Rektorn vid Langbrodalsskolan Patrik Björk aa02876@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Långbrodalsskolan

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-12-14 Realgymnasiet Gävle Rektorn vid Realgymnasiet Gävle Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Realgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Linköpings kommun kommun@linkoping.se Rektorn vid Ljungs och Ljungsbro skolenhet Margareta.lundgren@linkoping.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ljungs och Ljungsbro skolenhet i Linköpings

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Zmiut 2013-12-06 Stockholms kommun registrator.utbildnirig@stockholm.se Rektorn vid Mariaskolan Karin.Brostrom@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Mariaskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-10 Ideella föreningen Kvarsebo skola med firma Kvarsebo skola Rektorn vid Kvarsebo skola anna.kvarsebo@gmail.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kvarsebo skola i Norrköpings

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-09-03 Stiftelsen Imanskolan info@imanskolan.se Rektorn vid den fristående skolan Imanskolan Khodr Ali khodr.ali@imanskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola en% Skolinspektionen Energy Outdoor Sweden AB tomas.ronqvist@friluftsutbildning.se Rektorn vid Friluftsgymnasiet tomas.ronqvist@friluftsutbildning.se för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skoiinspektionen Beslut 2014-06-26 Utbildningsservice i Västerås AB info@vins.se Rektorn vid Västerås Internationella Skola ulrika.norling@hotmail.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-12-12 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorerna vid Östra Reals gymnasium lotta.daumichen-nordgren@stockholm.se robert.mellander@stockholm.se rolf.oden@stockholm.se Beslut

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-11-09 Botkyrka kommun Rektorn vid Banslättsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Banslättsskolan i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2010:1415 Beslut för grundskola efter tillsyn av Boo Gårds skola i Nacka kommun 1 (2) Rektor Tina Pettersson Boovägen 4 132 47 Saltsjö-Boo Nacka kommun 131 81 Nacka info@nacka.se Tillsyn i Boo Gårds

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Källbrinksskolan torsten.ingers@huddinge.se för grundskola efter tillsyn av Källbrinksskolan i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-20 Söderhamns kommun bam-utbilcmmgsnarrmden@soder^ Rektorerna vid Norrtullskolan liselotte.rrelin@soderharnn.se gunilla.nauwerckstefansson@soderharnn.se Beslut för förskoleklass

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-12-17 Aspdammskolan Rektorn vid Aspdammskolan Beslut för grundskola efter tillsyn i Aspdammskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskolor och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolor och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Järfälla kommun för förskolor och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax:

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Sjödalsgymnasiet bo.milton@huddinge.se för gymnasieskola efter tillsyn av Sjödalsgymnasiet i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-16 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Hällby skola hakan.forselius@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Hällby skola i Eskilstuna

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Aprendere Skolor AB lars.tunberg@aprendere.se Rektorn för Min Skola Östermalm malin.bellander@min-skola.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av den fristående skolan Min skola Östermalm i Stockholms

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Stockholms El-utbildning AB ulf.friman@elektrikergymnasiet.se Rektorn vid Elektrikergymnasiet ulf.friman@elektrikergymnasiet.se för gymnasieskola efter tillsyn av Elektrikergymnasiet i Stockholms kommun

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Edsskolan Tomtbergavägen 5 74235 Östhammar Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Edsskolan i Östhammars kommun Skolbeslut Tillsyn i Edsskolan 1 (2) Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer