Kvalitetsrapport grundskola. Örsjö skola Läsår 2016/2017

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport grundskola. Örsjö skola Läsår 2016/2017"

Transkript

1 Kvalitetsrapport grundskola Örsjö skola Läsår 2016/2017

2 Jämställdhet 3 Utbildningen i åk 1-6 ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 4 All verksamhet i åk 1-6 ska vara fri från mobbing och kränkande behandling. 5 Undervisningen ska skapa de bästa betingelserna för lärande och för att eleverna når de nationella målen i åk Undervisningen ska utformas så att alla elever har en god läsutveckling. (Nybro vs 8 Undervisningen ska utformas så att alla elever som genomför de nationella ämnesproven i åk 3 når minst godkänd nivå. (Nybro vs 8 Undervisningen ska utformas så att alla elever som genomför de nationella ämnesproven i åk 6 ska minst nå godkänd nivå. (Nybro vs 9 Undervisningen ska skapa de bästa betingelserna för elevers lärande och kunskapsutveckling vilket ska synas i betygen - åk 6. (Nybro vs. 10 Varje elev i åk 1-6 ska ha möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.. 11 Verksamheten i åk 1-6 ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är och undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer. 11 Varje elev som i åk 1-6 behöver särskilt stöd för sitt lärande och för sin utveckling skall erbjudas detta på ett tidigt stadium.. 12 Skolan och vårdnadshavarna i åk 1-6 ansvarar gemensamt för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevers utveckling och lärande.. 13 Förskola och skola ska utveckla samarbete mellan verksamheterna, åk Örsjö skola, Kvalitetsrapport grundskola 2(14)

3 I skollagen anges att skolans systematiska kvalitetsarbete innebär att utbildningen kontinuerligt ska följas upp, resultaten ska analyseras och utifrån det ska utbildningen planeras och utvecklas. Med det menas att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt. Fokus ska ligga på långsiktig utveckling. För detta krävs att varje skola måste hitta sina former och rutiner för kvalitetsarbetet (Skolverket, 2012). Kvalitetsarbetet ska bedrivas på både huvudmannanivå och på varje skolenhet. Huvudmannens uppdrag är att ansvara för genomförandet av utbildningen och se till att det finns förutsättningar för att bedriva ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och likvärdighet. Rektor är ansvarig för enhetens kvalitetsarbete och för att det finns förutsättningar att bedriva och utveckla utbildningen utifrån nationella mål och riktlinjer (Skolverket, 2012). Utifrån ovanstående är det personalens ansvar att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen (Skolverket, 2012). Styrning och ledning av kvalitetsarbetet utgår från följande bestämmelser i skollagen (SFS 2010:800): 4 kap. 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 4 kap. 4 Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. 4 kap. 5 Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Referenser. SFS (2010:800). Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet Skolverket (2012) Systematiskt kvalitetsarbete-för skolväsendet. Stockholm:Fritzes Jämställdhet I skolans värdegrund och uppdrag (SKOLFS 2010:37) anges att människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som skolan ska gestalta och förmedla. Hur de vuxna i skolan bemöter flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickor och pojkars uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Det är skolans ansvar att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Skolan ska ge utrymme för eleverna att pröva sina förmågor och intressen oberoende könstillhörighet. Referenser: SKOLFS 2010:37) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Stockholm: Fritzes Örsjö skola, Kvalitetsrapport grundskola 3(14)

4 Utbildningen i åk 1-6 ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Normer och värden (grundskola) Målanalys Signaler: Väldigt goda resultat. Samtliga svarande föräldrar kan rekommendera vår skola och samtliga föräldrar anser att deras barn känner sig trygga. En elev svarar att den inte känner sig trygg vilket inte är bra. Positivt i stort! Fortsätta arbetet: Vi har alla en viktig roll att vara tydliga ledare som tar tag i ev. problem och konflikter. Det är oerhört viktigt med en fungerande kommunikation med hemmet. Vi informerar på ett positivt och tydligt sätt hur vi bedriver verksamheten. Styrkeområden: Den positiva inställningen till skolan bland barn och föräldrar! Utvecklingsområden: Att samtliga elever ska känna sig trygga i skolan. Fantastiskt att samtliga föräldrar känner förtroende för lärarna, anser att barnen är trygga samt kan rekommendera Örsjö skola! Arbetet med att få alla elever att känna sig trygga fortgår. Jag har förtroende för mitt barns lärare - sammanvägt resultat (f.enk./ SKL) (Nybro vs Jag kan rekommendera mitt barns skola- sammanvägt resultat (f.enk./ SKL) (Nybro vs Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt i skolan.- sammanvägt resultat (f.enk./ SKL) (Nybro vs Jag känner mig trygg i skolan. - sammanvägt resultat (enk./ SKL) (Nybro vs 8 minst 9 88,89 % Örsjö skola, Kvalitetsrapport grundskola 4(14)

5 All verksamhet i åk 1-6 ska vara fri från mobbing och kränkande behandling. Likabehandlingsplan (grundskola) Många elever spelar fotboll på rasterna och där kan det uppstå konflikter. De blir ofta upprörda över resultat och ojuste spel. Vi har därför alltid en vuxen intill fotbollsplanen för att förebygga konflikter. Det händer ibland att de är upprörda när rasten är slut och börjar diskutera resultat och situationer när de är på väg in till lektionen. Om rastvakten lägger märke till detta så försöker vi dröja oss kvar och följa dem på väg in till lektionen för att undvika bråk. Det är också viktigt att vi fortsätter att vara lyhörda för signaler om vad som händer bland barnen. Vi kartlägger platser som de anser vara sådana där det ofta uppstår konflikter så vi kan förebygga. Trend: I åk 5 behöver vi bli tydligare med budskapet att kränkande behandling inte accepteras. En elev i åk 2 har känt sig kränkt och en elev har känt sig mobbad. Fortsatta arbetet: Vi fortsätter att jobba enligt vår Likabehandlingsplan med förebyggande arbete och insatser när konflikter uppstått. De elever som svarat att de känt sig kränkta/mobbade har vi följt upp med samtal och skrivit rapport samt följt upp detta Positivt att samtliga föräldrar anser att det tydligt framgår att kränkande behandling inte accepteras på vår skola! Under den här terminen har jag varit hemma av rädsla för att bli mobbad. - sammanvägt resultat (enk) (Nybro vs 0 högst % På min skola framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras. sammanvägt resultat (enk) (Nybro vs I åk 5 behöver vi bli tydligare med budskapet att kränkande behandling inte accepteras. Under det här läsåret har jag känt mig mobbad eller kränkt i skolan. sammanvägt resultat (enk) (Nybro vs 7 minst 9 77,78 % 2 högst 0 0 % En elev har känt sig kränkt och en elev har känt sig mobbad. Vi fortsätter att jobba enligt vår Likabehandlingsplan med förebyggande arbete och insatser när konflikter uppstått. De elever som känt sig kränkta/mobbade har vi följt upp med samtal och skrivit rapport samt genomfört uppföljning. Jag upplever att mitt barn har blivit utsatt för kränkningar under det senaste året. - sammanvägt resultat (f.enk) (Nybro vs 0 högst % Örsjö skola, Kvalitetsrapport grundskola 5(14)

6 Jag upplever att mitt barn har blivit utsatt för mobbing under det senaste året. - sammanvägt resultat (f.enk) (Nybro vs 0 högst % I mitt barns skola framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras. (f.enk) (Nybro vs Örsjö skola, Kvalitetsrapport grundskola 6(14)

7 Undervisningen ska skapa de bästa betingelserna för lärande och för att eleverna når de nationella målen i åk 1-6. Kunskaper (grundskola) Målet är uppnått eftersom samtliga elever upplever att skolarbetet gör dem nyfikna så att de får lust att lära sig med samt att de anser att de får veta hur det går för dem i skolarbetet. Samlade signaler: Väldigt goda resultat. Roligt att vi har en positiv trend gällande elever som tycker att skolarbetet gör dem nyfikna och att de får lust att lära sig mer. Styrkeområde: Samtliga elever upplever att studierna gör dem nyfikna att vilja lära mer och samtliga uppger också att de vet hur det går för dem i skolarbetet. Utvecklingsområde: Viktigt att fortsätta på samma sätt med tydlighet och engagemang. Formativt förhållningssätt gynnar medvetenheten hos barnen. Det är också viktigt att finna framgångsfaktorer, vad är det vi gör som får eleverna att uppfatta sina studier på det positiva sätt som de gör. Vad gör vi bra och håller vi i det? Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena - sammanvägt resultat. (enk./skl) (Nybro vs 8 minst 9 88,89 % Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen. - sammanvägt resultat. (enkät/skl) (Nybro vs Jag upplever att skolarbetet gör mitt barn så nyfiket att det får lust att lära sig mer. - sammanvägt resultat. (f.enkät/skl) (Nybro vs 9 minst % 6 minst 7 85,71 % Jag vet vad mitt barn behöver kunna för att nå kunskapskraven för de olika ämnena. - sammanvägt resultat. (f.enkät/skl) (Nybro vs 6 minst 7 85,71 % Skolarbetet gör mig så nyfiken så att jag får lust att lära mig mer - sammanvägt resultat. (enk./skl) (Nybro vs 9 minst % Örsjö skola, Kvalitetsrapport grundskola 7(14)

8 Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. - sammanvägt resultat. (enk./skl) (Nybro vs 9 minst % Undervisningen ska utformas så att alla elever har en god läsutveckling. (Nybro vs Kunskaper (grundskola) Målet är delvis uppnått. Läsutvecklingen får ses som god. 9 av 10 elever uppnår LUS-punkt 15 vilket är riktmärket, den 10:e är näst intill där. LUS punkt 15 åk 4 v. 39 (nämnd) 8 minst 9 88,89 % LUS punkt 9-åk 1. 6 minst % Undervisningen ska utformas så att alla elever som genomför de nationella ämnesproven i åk 3 når minst godkänd nivå. (Nybro vs Kunskaper (grundskola) Målet är delvis uppnått. Måluppfyllelsen är hög och trenden är stabil. Skolan har goda resultat i svenska, men framförallt i matematik i åk 3. Det gäller nu att fortsätta arbeta med det vi lärt oss genom matematiklyftet. Nu följer även läslyftet och förhoppningen är att det på samma sätt ska ge verktyg och ökad kompetens. Andel elever som i kommunen minst nått kravnivån på alla delprov i åk 3 - svenska 7 minst 8 87,5 % Andel elever som i kommunen minst nått kravnivån på alla delprov i åk 3 - matematik 7 minst 8 87,5 % Örsjö skola, Kvalitetsrapport grundskola 8(14)

9 Undervisningen ska utformas så att alla elever som genomför de nationella ämnesproven i åk 6 ska minst nå godkänd nivå. (Nybro vs Kunskaper (grundskola) Målet är inte uppnått. Det finns en tydlig och känd problematik som ligger till grund för resultaten. Insatser för eleverna har gjorts, riktat och specialiserat. Samverkan har varit viktig och har involverat lärare, speciallärare, central elevhälsa, rektor och vårdnadshavare. Trots massiva insatser har dessa inte varit tillräckliga för att ge eleverna förutsättningar för att klara de nationella proven. Andel (%) elever som i kommunen fått provbetyget A-E i åk 6- sv (Nybro vs 1 minst 4 25 % Vi har i många år varit medvetna om gruppens inlärningsproblem. Stora och riktade insatser har gjorts men trots dessa har vi inte lyckats få eleverna godkända. Förutsättningarna har varit goda med utbildad pedagogisk personal, små klasser och omfattande speciallärarstöd. Andel (%) elever som i kommunen fått provbetyget A-E i åk 6- ma (Nybro vs 1 minst 4 25 % Vi har i många år varit medvetna om gruppens inlärningsproblem. Stora och riktade insatser har gjorts men trots dessa har vi inte lyckats få eleverna godkända. Förutsättningarna har varit goda med utbildad pedagogisk personal, små klasser och omfattande speciallärarstöd. Andel (%) elever som i kommunen fått provbetyget A-E i åk 6- Eng (Nybro vs Nybro 0 minst 4 0 % Vi har i många år varit medvetna om gruppens inlärningsproblem. Stora och riktade insatser har gjorts men trots dessa har vi inte lyckats få eleverna godkända. Förutsättningarna har varit goda med utbildad pedagogisk personal, små klasser och omfattande speciallärarstöd. Andel (%) elever som i kommunen fått provbetyget A-E i åk 6- SO (Nybro vs Provet genomfördes ej vt2015 Andel (%) elever som i kommunen fått provbetyget A-E i åk 6- NO (Nybro vs Nybro Provet genomfördes ej vt2015 Örsjö skola, Kvalitetsrapport grundskola 9(14)

10 Undervisningen ska skapa de bästa betingelserna för elevers lärande och kunskapsutveckling vilket ska synas i betygen - åk 6. (Nybro vs Kvalitetssäkring av bedömning och betygsättning (grundskola) Målet är inte uppnått. Det finns en tydlig och känd problematik som ligger till grund för resultaten. Insatser för eleverna har gjorts, riktat och specialiserat. Samverkan har varit viktig och har involverat lärare, speciallärare, central elevhälsa, rektor och vårdnadshavare. Trots massiva insatser har dessa inte varit tillräckliga för att ge eleverna förutsättningar för slutbetyg i alla ämnen. Antal elever som har slutbetyg i alla ämnen (A-E). - åk 6 (Nybro vs 0 minst 4 0 % Elever har under hela skoltiden haft inlärningsproblem. Skolan har inte lyckat med att ge de förutsättningar för dem att klara kunskapskraven. Massiva insatser har gjorts. Den centrala resursgruppen har varit inkopplad för att genomföra utredningar, speciallärarstöd har funnits i stor utsträckning samt liten klass där det funnits goda möjligheter till enskilt stöd. Örsjö skola, Kvalitetsrapport grundskola 10(14)

11 Varje elev i åk 1-6 ska ha möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. Elevers ansvar och inflytande (grundskola) Målet är uppnått eftersom samtliga elever anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. - sammanvägt resultat (enk./ SKL) (Nybro vs 9 minst % Verksamheten i åk 1-6 ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är och undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer. Elevers ansvar och inflytande (grundskola) Målanalys: Trend: Fler anser att de inte får vara med och påverka arbetssättet på lektionerna. Fortsatta arbetet: Vi behöver vara tydligare när de erbjuds möjligheter att påverka så att alla inser att de har möjlighet att påverka på ett demokratiskt sätt. Åtgärder: Mer medveten tydlighet när arbetsområden presenteras och vilka möjligheter det finns att påverka arbetssätt. Ta med detta i planeringen av nya arbetsområden. Målet är uppnått när alla elever anser att de får vara med och påverka arbetssättet på lektionerna. Jag får vara med och påverka arbetssättet på lektionerna.- sammanvägt resultat (enk./ SKL) (Nybro vs 7 minst 9 77,78 % Trend; Fler anser att de inte får vara med och påverka arbetssättet på lektionerna. Fortsatta arbetet; Vi behöver vara tydligare när de erbjuds möjligheter att påverka så att alla inser att de har möjlighet att påverka på ett demokratiskt sätt. Åtgärder; Mer medveten tydlighet när arbetsområden presenteras och vilka möjligheter det finns att påverka arbetssätt. Ta med detta i planeringen av nya arbetsområden. Örsjö skola, Kvalitetsrapport grundskola 11(14)

12 Varje elev som i åk 1-6 behöver särskilt stöd för sitt lärande och för sin utveckling skall erbjudas detta på ett tidigt stadium. Individanpassning och särskilt stöd (grundskola) Målet är uppnått Signaler: Oerhört positivt! Föräldrar och elever upplever att de får det stöd de behöver. Positivt/negativt: Enbart positivt Påverkar det fortsatta arbetet: Viktigt att fortsätta på samma sätt som tidigare även om förutsättningarna ändras (ex. det kommer fler elever). Viktigt att förklara för eleverna att vår ambition är att hjälpa dem på bästa sätt. Styrkeområden: Nöjda elever och föräldrar. Jag upplever att mitt barn får hjälp/ stöd i sitt skolarbete om det behöver det. - sammanvägt resultat. (f.enk) (Nybro vs Lärarna i min skola hjälper mig om jag behöver det - sammanvägt resultat (enk/ SKL). 9 minst % Örsjö skola, Kvalitetsrapport grundskola 12(14)

13 Skolan och vårdnadshavarna i åk 1-6 ansvarar gemensamt för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevers utveckling och lärande. Skola och hem (grundskola) Målet är uppnått eftersom samtliga svarar positivt i enkäterna. På utvecklingssamtalet får jag information om mitt barns utveckling och lärande - sammanvägt resultat (f.enk.) (Nybro vs Jag upplever att mitt barn blir positivt bemött av lärarna i skolan - sammanvägt resultat (f.enk./ SKL) (Nybro vs Jag upplever att samarbetet mellan mig och skolan fungerar bra. - sammanvägt resultat (f.enk./ SKL) (Nybro vs Jag kan framföra mina synpunkter om skolans verksamhet och upplever att de tas emot på ett bra sätt - sammanvägt resultat (f.enk.) (Nybro vs Örsjö skola, Kvalitetsrapport grundskola 13(14)

14 Förskola och skola ska utveckla samarbete mellan verksamheterna, åk 1-6. Örsjö skola tar helt och fullt ansvar för att utveckla samarbetet mellan f-klass, skola och fritidshem. Vi har ett förtroendefullt samarbete med förskolan och vi uppmärksammar elever i behov av särskilt stöd helt och hållet vid övergångar. Till stor del så synliggör och diskuterar vi de pedagogiska synsätten för att berika elevernas utveckling och lärande. Skolan har ett förtroendefullt samarbete med fritidshemmet och andra skolformer, för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Uppnått Uppnått 100 %. Örsjö skola, Kvalitetsrapport grundskola 14(14)

Kvalitetsrapport fritidshem. Fritidshem Läsår 2016/2017

Kvalitetsrapport fritidshem. Fritidshem Läsår 2016/2017 Kvalitetsrapport fritidshem Fritidshem Läsår 2016/2017 Innehållsförteckning Kvalitetsarbete...3 Jämställdhet... 4 Förutsättningar... 5 Förutsättningarna för att bedriva fritidshemsverksamhet ska vara goda...

Läs mer

Kvalitetsrapport förskoleklass. Förskoleklass Läsår 2016/2017

Kvalitetsrapport förskoleklass. Förskoleklass Läsår 2016/2017 Kvalitetsrapport förskoleklass Förskoleklass Läsår 2016/2017 Innehållsförteckning Kvalitetsarbete...3 Jämställdhet... 4 Förutsättningar... 5 Förutsättningarna för att bedriva verksamhet i förskoleklass

Läs mer

Kvalitetsrapport grundskola. Grundskola Läsår 2016/2017

Kvalitetsrapport grundskola. Grundskola Läsår 2016/2017 Kvalitetsrapport grundskola Grundskola Läsår 2016/2017 Innehållsförteckning Kvalitetsarbete... 4 Jämställdhet... 4 Förutsättningar... 5 Skol ska skapa goda förutsättningarna för att bedriva undervisning

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskola Läsår 2016/2017

Kvalitetsrapport. Förskola Läsår 2016/2017 Kvalitetsrapport Förskola Läsår 2016/2017 Innehållsförteckning Kvalitetsarbete...3 Jämställdhet... 4 Förutsättningar... 5 Förutsättningarna för att bedriva förskoleverksamhet ska vara goda.... 5 Normer

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Kvalitetsrapport gymnasieskola. Gymnasieskola Läsår 2016/2017

Kvalitetsrapport gymnasieskola. Gymnasieskola Läsår 2016/2017 Kvalitetsrapport gymnasieskola Gymnasieskola Läsår 2016/2017 Innehållsförteckning Kvalitetsarbete... 4 Jämställdhet... 5 Förutsättningar... 6 Skolkommunen ska skapa goda förutsättningarna för att bedriva

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

Resultatprofil. Ängbyskolan. Läsåret 2016/2017

Resultatprofil. Ängbyskolan. Läsåret 2016/2017 Resultatprofil Ängbyskolan Läsåret 2016/2017 Vad är en resultatprofil I resultatprofilen redovisas respektive skolas organisation, antal elever och pedagogisk personal, resultat som uppnåtts hos eleverna

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Täby kommun för förskoleklass och grundskola efter riktad tillsyn i Kyrkskolan i Täby kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) efter riktad tillsyn i Kyrkskolan genomförde

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsrapport. Ekbackens skola

Kvalitetsrapport. Ekbackens skola Kvalitetsrapport Ekbackens skola Läsåret 2018 2019 Innehållsförteckning 1. Grundfakta... 3 2. Resultat... 4 Normer och värden, elevers ansvar och inflytande... 4 Kunskaper, bedömning och betyg... 5 3.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-11-06 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Växthuset berit.edward@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Växthuset

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5477 PONTOS Grundskola väst AB Org.nr. 556833-7363 anna.clingston@pontosgrundskola.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Pontos Grundskola belägen i Kungsbacka kommun Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-04-17 Fria Maria Barnskola Rektorn vid Fria Maria Barnskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Fria Maria Barnskola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10987 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Uppsala kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43 2016:10987 2(5) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola a f i %er Dnr 43-2016:7841 Botkyrka kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Tullingebergsskolan i Botkyrka kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (9) s beslut

Läs mer

Bedömningsunderlag förstagångstillsyn förskoleklass och grundskola

Bedömningsunderlag förstagångstillsyn förskoleklass och grundskola Bedömningsunderlag förskoleklass och grundskola 1 (5) Bedömningsunderlag förstagångstillsyn förskoleklass och grundskola Enskild huvudman 1 Undervisning och lärande Utbildningen ska vara likvärdig varhelst

Läs mer

r'n Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter bastillsyn i Assaredsskolan belägen i Göteborgs kommun

r'n Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter bastillsyn i Assaredsskolan belägen i Göteborgs kommun r'n Beslut Dnr 44-2015:4209 Assareds skolkooperativ Ek för. Org.nr. 716445-1390 jan.andersson@assaredsskolan.se styrelsen@assaredsskolan.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Assaredsskolan

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall; SKOLFS

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5988 Östersunds kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östersunds kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2(7) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11316 Stiftelsen Liten Lär Org.nr. 817605-2770 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Uppsala Enskilda Skola i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Kvalitetsrapport. Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport. Ramshyttans skola Kvalitetsrapport Ramshyttans skola Läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Grundfakta... 3 2. Resultat... 4 2.1 Normer och värden, elevers ansvar och inflytande... 4 2.2 Kunskaper, bedömning och betyg...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3856 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Campus Manilla belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Campus Manilla har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4627 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rannebergsskolan F-3 i Göteborgs kommun 2 (9) Tillsyn i Rannebergsskolan F-3 har genomfört

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 214-21 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Beslut. Skolinspektionen. Beslut. efter kvalitetsgranskning av Dammfriskolans arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Malmö kommun

Beslut. Skolinspektionen. Beslut. efter kvalitetsgranskning av Dammfriskolans arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Malmö kommun Skolinspektionen Beslut Malmö kommun 2018-02-05 malmostad@malmo.se Dnr 400-2016:11437 Beslut efter kvalitetsgranskning av Dammfriskolans arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Malmö kommun Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 217/218 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola IL j^ Skolinspektionen Dnr 43-2017:5419 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f in Skolinspektionen Dnr 44-2017:5471 Montenova montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 769602-2248 susanne.palmgren@montenova.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nova Montessoriskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Utvecklingsplan. Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018. Upprättat:

Utvecklingsplan. Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018. Upprättat: Upprättat: 170904 Utvecklingsplan Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018 Det Systematiska Kvalitéts Arbetet (SKA) på Tingbergsskolan Ett systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10013 Stockholms kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Magelungsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Magelungsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9509 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nacka Strands skola belägen i Nacka kommun 2 (7) Tillsyn i Nacka Strands

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola = Dnr 43-2015:3899 Gävle kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tallbo grundsärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo grundsärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling på Vitsippans och Uteförskolan Kojans förskolor 2018

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling på Vitsippans och Uteförskolan Kojans förskolor 2018 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling på Vitsippans och Uteförskolan Kojans förskolor 2018 Inledning Älmhults kommuns värdegrund Vi som är anställda på Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola trn Beslut Dnr 43-2016:997 Lilla Edets kommun kommunen@lillaedet.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Tingbergsskolan F-6 i Lilla Edets kommun Besku. 2 (12) Tilsyn j Tingbergsskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

r'n Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Brage- skola och språkförskola belägen i Sollentuna kommun Beslut

r'n Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Brage- skola och språkförskola belägen i Sollentuna kommun Beslut r'n Dnr 43-2016:4433 Sollentuna kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Brage- skola och språkförskola belägen i Sollentuna kommun 2 (9) Tillsyn i Brage- skola och språkförskola har genomfört

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7148 Kiruna kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kiruna kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Karlstads kommun barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nyeds skola i Karlstads kommun 2(11) Uppföljning av tillsyn i Nyeds skola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:6530 Stockholms kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Hässelbygårdsskolan i Stockholms kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) s beslut Föreläggande

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Huvudmannens delredovisning avseende utveckling av utbildningen i förskoleklass och grundskola

Huvudmannens delredovisning avseende utveckling av utbildningen i förskoleklass och grundskola 2016-04-12 Handläggare Lisa Ringqvist Fanny Adebrink Ewa Norrström Anette Ekholm Avdelning styrning och kvalitet Skolinspektionen Huvudmannens delredovisning avseende utveckling av utbildningen i förskoleklass

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-09-12 Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5175 Kristna skolföreningen i Malmö Org.nr. 846002-6654 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Mariaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Hudik Friskoleutbildning AB Org.nr. 556617-4438 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Glada Hudikskolan belägen i Hudiksvalls kommun 2 (7) Tillsyn i Glada Hudikskolan har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

el% Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Karlstads kommun Beslut Dnr :5371

el% Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Karlstads kommun Beslut Dnr :5371 el% Beslut Karlstads kommun barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Karlstads kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Beslut

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Beslut för förskolor och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolor och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Järfälla kommun för förskolor och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax:

Läs mer

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete Kingelstad Byskola skola

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete Kingelstad Byskola skola 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete 2016 Kingelstad Byskola skola 2 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten Kingelstad Byskola HB startade i december 2012 med förskola. Efter att ha fått tillstånd

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Brunnby skola M-I handelsbolag Org.nr. 916774-4359 efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Brunnbyskolan belägen i Höganäs kommun Skolinspektionen Box 156, 221

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4640 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bläseboskolan F-5 i Göteborgs kommun Besi 2(11) Tillsyn äseboskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Spånga grundskolas arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Stockholms kommun. Beslut

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Spånga grundskolas arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Stockholms kommun. Beslut Beslut Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se 2018-02-02 Dnr 400-2016:11437 Beslut efter kvalitetsgranskning av Spånga grundskolas arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Stockholms

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2 (11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Utbildningsinspektion i Haganässkolan Förskoleklass, grundskola årskurs 1 5, särskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Haganässkolan Förskoleklass, grundskola årskurs 1 5, särskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Åstorps kommun Haganässkolan Dnr 53-2005:3062 Utbildningsinspektion i Haganässkolan Förskoleklass, grundskola årskurs 1 5, särskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Prolympia Jönköpings arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Jönköpings kommun. Beslut

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Prolympia Jönköpings arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Jönköpings kommun. Beslut Beslut Prolympia AB info@prolympia.se 2018-03-01 Dnr 400-2016:11437 Beslut efter kvalitetsgranskning av Prolympia Jönköpings arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Jönköpings kommun Inledning Skolinspektionen

Läs mer

Analyserna syns även i Stratsys.

Analyserna syns även i Stratsys. Materialet redovisar resultaten för vårterminen 2014 gällande betyg - elever i grundskolans åk 6 och 9 samt gymnasieskola och vuxenutbildning nationella prov - åk 3, 6 och 9 Resultaten som presenteras

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete - om grundskolans arbete med systematisk uppföljning och analys

Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete - om grundskolans arbete med systematisk uppföljning och analys Information om skolenheten Kopperskolan är en F-6:skola som h ar ca 320 elever och 45 personal. Skolans organisation har fyra F-1:or och tvåparellelligt från år 2-6. Det finns fyra fritidsavdelningar och

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Sammanställningen bygger på förskolechefs redovisning Förskola Enhet Verksamhet Läsår

Sammanställningen bygger på förskolechefs redovisning Förskola Enhet Verksamhet Läsår Kommunövergripande sammanställning av - centrala mål för verksamheten Sammanställningen bygger på förskolechefs redovisning Förskola 16-17 Enhet Verksamhet Läsår 1. Normer och värden Uppfyller våra förskolor,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4768 Torsby kommun ulf.blomquist@torsby.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östmarks skola i Torsby kommun 2(13) Tillsyn i Östmarks skol har genomfört tillsyn av Torsby

Läs mer

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN LÄSÅRET 2016 17 KARLSTADS KOMMUN Ansvarig samt giltighetstid: Mikael Nilsson Rektor, Läsåret 16/17 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer