Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15"

Transkript

1 Datum (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett stöd för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet och omfattar de målområden Utbildningsnämnden har prioriterat. Kvalitetsanalysen ger en samlad bild av resultat och måluppfyllelse, analys av resultaten samt vilka åtgärder som skolan kommer att vidta för att utveckla verksamheten. Rektor Kvalitetsanalysen omfattar Om skolan Tina Pettersson Kvalitetsanalysen omfattar förskoleklass, skolår 1-6 samt fritidshem. Boo Gårds skola är en kommunal F-6 skola med ca 540 elever. Vår verksamhet genomsyras av lärande, utveckling och stor delaktighet. Pedagogerna strävar ständigt efter att finna de bästa pedagogiska redskapen för elevernas kunskaps- och sociala utveckling. Skolan ligger i anslutning till skog och hav i Saltsjö-Boo. I skolenheten ingår Boo Gårds förskola. Boo Gårds skola har en organisation med åldershomogena klasser. Vi har haft förmånen att växa under många år och vi är nu en treparallellig F-6 skola med ca 540 elever och drygt 60 anställda. Skolår 1-3 är organiserade i arbetslag med årskursen och tillhörande fritids som bas. Skolår 4-6 bildar ett eget arbetslag. De praktisktestetiska lärarna och speciallärarna är uppdelade i olika arbetslag. Arbetslagen leds av en arbetslagsledare som även är en del av skolans ledningsgrupp. Beskrivning av skolans systematiska kvalitetsarbete De underlag som vi använder för vårt kvalitetsarbete är arbetslagens planeringar och utvärderingar. Vi använder också undersökningar som görs för skolan såsom kundundersökningar, trivselenkäter och intervjuer. Andra underlag som är betydande är betyg, nationella prov och den skriftliga informationen som ges till alla elever en gång per läsår. Under läsåret har vi haft tre gemensamma prioriterade målområden; samspel, gemensamt förhållningssätt och kreativ matematik. Dessa målområden har genomsyrat verksamheten på hela enheten. Vi analyserar utifrån de strategiska mål som finns på FFS samt utifrån läroplanens krav. Resultaten presenterar vi för all personal och har diskussioner utifrån det. Personalen analyserar målen för sin verksamhet och arbetar fram förbättringsområden tillsammans med

2 elever och föräldrar. Detta används sedan när nya mål sätts och planering görs för verksamheten. 2 (9)

3 3 (9) Nationella mål: Kommunens mål: Kunskaper Maximal utveckling och stimulerande lärande Se här Utbildningsnämndens mål och nyckeltal Skolans prioriterade mål: Samspel Gemensamt förhållningssätt Kreativ matematik Skolans resultat och måluppfyllelse Utbildningsnämndens nyckeltal i de nationella proven för åk 3 är att 95 % ska uppnå kravnivån i svenska och matematik. Resultatet på de nationella proven i åk 3 visade att 99 % av eleverna deltog vid genomförandet av proven 2015 och att av dessa klarade % av eleverna samtliga delprov i matematik utom i ett delprov D där 83 % klarade kravnivån. I svenska klarade % samtliga delprov. Resultaten är en höjning från tidigare år. Utbildningsnämndens nyckeltal för de nationella proven i åk 6 är att 55 % ska uppnå lägst betyg C i svenska. Resultaten på de nationella proven i åk visar att 56 % har uppnått lägst betyg C i svenska. I matematik klarade 68 % av eleverna lägst betyg C och 6 % klarade betyg A. I engelska klarade 91 % av eleverna lägst betyg C och 22 % av eleverna klarade betyg A. Nyckeltalet för att eleverna anser att skolarbetet väcker nyfikenhet för lust att lära sig mer är 65 %. Vårt resultat visar att 72 % av eleverna i åk 5 anser att skolarbetet väcker nyfikenhet för lusta att lära sig mer. Det strategiska målet är att 90 % av föräldrarna ska anse att verksamheten är stimulerande för deras barn. I förskoleklasserna anser 100 % av föräldrarna att verksamheten är stimulerande för deras barn medan 97 % anser det i åk 2 och 82 % i åk % av eleverna ska använda datorerna dagligen enligt nyckeltalet, vårt resultat är att 69 % av eleverna i åk 5 använder datorerna dagligen. Trots att det är en bit kvar till det strategiska målet är det en höjning med 16 %. 88 % av eleverna vet vad de ska kunna för att nå kunskapskraven. Av föräldrarna i åk 5 ansåg bara 42 % att de fått tydlig information om hur deras barn låg till i förhållande till kunskapskraven. Analys Vi har även i år goda resultat inom de strategiska målnivåer som är satta för Välfärd skola och utbildningsnämnden, gällande utveckling och lärande.

4 4 (9) Det strategiska målvärdet när det gäller att föräldrarna ska känna att skolarbetet känns stimulerande för deras barn är 90 %. I F-klass och år 2 anser 97 respektive 100 % av föräldrarna att verksamheten är stimulerande för deras barn medan det i åk 5 är 82 %. Årskurs 5 hade under hösten en turbulent tid då tre av fyra lärare slutade. Vi vet att detta i hög grad påverkat föräldrarnas åsikter om verksamheten. 65 % av eleverna ska enligt det strategiska målet känna att skolarbetet väcker nyfikenhet för lust att lära. Vi kan se att vårt resultat för årskurs 5 har ökat med hela 16 % från år 2014 till år Det tror vi till viss del beror på att de nya lärare som anställts för årskurs 5 har lyckats stimulera eleverna till att bli nyfikna på att lära sig mera. Resultaten på de nationella proven i åk 3 har ökat både när det gäller svenska och matematik. Resultaten på de nationella proven i årskurs 6 är mycket goda och de uppställda strategiska målen uppnås. Vi har satsat oerhört mycket tid för kompetensutveckling när det gäller matematik. Samtliga lärare har deltagit i mattelyftet och har haft kontinuerliga föreläsningar och workshops i matematik under hela läsåret av externa specialister i matematik. Ledningens och personalens fokus har även under detta läsår varit lärande, kunskapssyn och likvärdig bedömning. Många av våra konferenser och möten har haft betyg och bedömning i fokus. Under läsåret har lärarna i årskurs 4-6 undervisat i de ämnen där de är behöriga. Vi har ett ämneslärarsystem för att elevernas utveckling och lärande ska förbättras ytterligare. Inom enheten har vi fungerande ämnesgrupper som regelbundet träffas och diskuterar ämnet och dess utveckling. Ämnesgrupperna utvecklar lokala pedagogiska planeringar och bedömningskriterier utifrån Lgr11. Vår vision är väl förankrad i läroplanen och visionsarbetet, där utomhuspedagogik ingår. Under läsåret har personal i F 3 arbetat med utomhuspedagogik, eleverna har haft lektioner utomhus varje vecka. I åk 4 6 har eleverna haft Natur och friluftsliv och Idrott och hälsa som elevens val. Vi har satsat på moderna verktyg och under året har antalet Ipads utökats kraftigt i synnerhet bland de yngre eleverna medan antalet datorer har utökats bland eleverna i åk 4-6. Flera pedagoger, i synnerhet i förskoleklasserna, har startat bloggar för att synliggöra och kommunicera det pedagogiska arbetet. Starka sidor Styrdokumenten och forskningen är ledstjärnorna i allt utvecklingsarbete. Personalen är kunnig och har en hög medvetenhet kring styrdokumentens innehåll och betydelse. Under läsåret har lärarna i årskurs 4-6 undervisat i de ämnen som de är behöriga i. Vi har ett ämneslärarsystem för att elevernas utveckling och lärande ska förbättras ytterligare.

5 5 (9) Bedömningarna av de nationella proven i åk 3 har gjorts gemensamt i ämnesgrupper av alla skolans lärare. Rättningen av de nationella proven i åk 6 gjordes gemensamt i kommunen i ämnet svenska. Matematik och engelska rättades av ämnesgrupper på skolan. Flexibla specialpedagoginsatser så att de elever som inte når kunskapskraven får ett massivt särskilt stöd. Eleverna vet vad de ska kunna för att nå kunskapskraven. Pedagogiska diskussioner pågår ständigt. Elevernas lärande och utveckling är i fokus. Eleverna visar upp och berättar om sina resultat på de nationella proven för sina föräldrar vid en informationskväll. Också i andra årskurser visar eleverna upp sitt arbete och sina resultat för föräldrarna vid olika informationstillfällen. Hur verksamheten ska utvecklas Fortsätta utveckla matematikundervisningen i enlighet med vad som tillförts under arbetet med matematiklyftet. Många lärare kommer att delta i språklyftet. Behöriga lärare i alla ämnen och årskurser. Likvärdiga bedömningar i alla ämnen på hela skolan, även överensstämmelse i kommunen. Fortsätta samrättningen av nationella proven men effektivisera detta. Förenkla den skriftliga informationen. Fortsätta arbete med tidigare prioriterade områden. Förbättringsområde Behöriga lärare i respektive ämne Öka likvärdigheten vid planering, genomförande och bedömning Öka godkända resultat i åk 3 och åk 6 i matematik Öka det kvalitativa arbetet med språket. Åtgärder som kommer att vidtas Utveckla ämneslärarsystemet ytterligare i årskurs 4-6. Samtal och möten kring läroplanen, betyg och bedömning såväl årskursvis som i arbetslagen, hela skolan och gemensamt i kommunen. Alla undervisande lärare i matematik fortsätter att arbeta med kreativ matematik. Ett flertal lärare kommer att delta i språklyftet.

6 6 (9) Nationella mål: Kommunens mål: Elevernas ansvar och inflytande Reellt inflytande Se här Utbildningsnämndens mål och nyckeltal Skolans prioriterade mål: Ansvar och inflytande Skolans resultat och måluppfyllelse Utbildningsnämndens nyckeltal är att 75 % av eleverna ska anse att de är med och planerar arbetet i skolan. Vårt resultat i åk 5 är att 52 % av eleverna anser att de är med och planerar. Vid en senare intern mätning visar det sig att 58 % av eleverna nu anser att de är med och planerar. Endast 36 % av föräldrarna i åk 5 anser att deras barn är med och planerar skolarbetet, en försämring sedan förra året. Föräldrarna i årskurs 2, 43 % och föräldrarna i förskoleklass, 49 % anser att eleverna är med och planerar skolarbetet. I årskurs 2 är det 35 % som inte vet om deras barn är med och planerar sitt arbete. I förskoleklass är det 46 % av föräldrarna som inte vet om eleverna är med och planerar sitt skolarbete. Kundundersökningen visar att föräldrarna tycker att barnen uppmuntras till att ta ansvar i skolan. 88 % av föräldrarna i förskoleklass, motsvarande siffra är 96 % av föräldrarna i årskurs 2 och 81 % av föräldrarna i årskurs 5 anser att barnen uppmuntras till att ta ansvar. 99 % av eleverna i årskurs 5 anser att de tar ansvar för sitt skolarbete. 85 % av föräldrarna ska enligt nyckeltalet anse att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven. Vårt resultat är att 42 % av föräldrarna i åk 5 och 78 % i åk 2 vet hur deras barn ligger till. 88 % av eleverna i åk 5 vet vad de ska kunna i skolarbetet. Nyckeltalet är att 90 % av eleverna ska anse att de får veta hur det går för dem i skolarbetet. Vårt resultat i åk 5 är att 82 % av eleverna anser att de vet hur det går för dem i skolarbetet. 75 % av föräldrarna ska enligt nyckeltalet anse att deras barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritids. Vårt resultat är att 58 % av föräldrarna i f-klass tycker det men det är 38 % av föräldrarna i förskoleklass som inte vet om deras barn är med och påverkar aktiviteterna på fritids. I åk 2 är resultatet 68 % av föräldrarna som anser att barnen är med och påverkar aktiviteterna på fritids. Analys Då vi analyserar resultatet när det gäller ansvar och inflytande kan vi konstatera att de flesta resultat ligger på ungefär samma nivå som förra läsåret. Vi ser att det är vanligt förekommande att föräldrarna inte vet om deras barn är med och planerar sin undervisning och sin tid på fritids. Vi ser att vi måste förändra/ förbättra vår information till föräldrarna så att de vet hur deras barn är delaktiga i planering av arbetet och andra aktiviteter. Vi behöver synliggöra och kommunicera vårt arbete med eleverna i skolan för föräldrar i samtliga årskurser. Vi har regelbundna utvecklingssamtal varav en del av dem är elevledda. Eleverna är också med och utformar sina utvecklingsplaner tillsammans med lärare och föräldrar så att de får

7 7 (9) ett reellt inflytande över sin utveckling. Allt fler lärare använder metoden med elevledda samtal vilket vi tror kan ge förbättrade resultat när det gäller elevernas inflytande. Vi har fantastiska resultat när det gäller elevernas ansvar för skolarbetet. 99 % av eleverna anser att de tar ansvar för sitt lärande. Detta har gjorts genom att pedagogerna redan vid planeringen tydliggör de förväntningar som finns på elevernas och lärarnas ansvar kring lärandet. Dessutom har det varit bra att eleverna själva fått visa hur de har arbetat med sitt lärande utifrån läroplanens innehåll och krav. Eleverna har tränat på självbedömning när de har redovisat sina faktatexter för varandra. Vi hade fokus på ansvar och inflytande vid utvecklingssamtalen. Eleverna har varit med och planerat och utvärderat undervisningen. Alla elever har varit delaktiga i bearbetningen av trivselenkätens och kundundersökningens resultat, ett sätt att ha inflytande och vara delaktig i processen att förbättra verksamheten. Eleverna har tagit fram flera förbättringsåtgärder när det gäller trivsel och trygghet i klassen och skolan som helhet. Nya mål har därefter satts i respektive klass. Det strategiska målvärdet är att 75 % av föräldrarna ska anse att deras barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritidshemmet. Detta målvärde uppnår vi inte enligt kundundersökningen. Alltför många föräldrar både i förskoleklassen och i årskurs 2 vet inte om eleverna är med och påverkar aktiviteterna på fritids. Också här måste vi bli tydligare i vår information om hur vi arbetar. Information måste lämnas på föräldramöten, på SchoolSoft och vid spontana möten med föräldrarna. Starka sidor Eleverna tar ansvar för sitt skolarbete och föräldrarna uppfattar att eleverna stimuleras till att ta ansvar. Eleverna vet i åk 5 hur de ligger till i skolarbetet i förhållande till kunskapskraven. De flesta av eleverna har elevledda utvecklingssamtal. Förbättringsområden Utveckla elevernas ansvar och inflytande i alla årskurser och i alla verksamheter. Föräldrar behöver få tydligare information gällande elevernas delaktighet i planering av skolarbetet. Förbättra informationen till föräldrar om hur barnen ligger till i förhållande till kunskapskraven. Sammanställning av förbättringsområden och åtgärder Förbättringsområde Åtgärder som kommer att vidtas Elevernas ansvar och inflytande Utveckla elevernas Det pedagogiska arbetet kommer att tydliggöras när det gäller elevernas inflytande och delaktighet. Variation när det gäller synliggörandet av elevernas arbete för föräldrar. Gemensamma regler och förhållningssätt upprättas i

8 8 (9) ansvar när det gäller lärandet i skolan Öka elevernas inflytande när det gäller arbetssätt och arbetsformer arbetslagen. Kommunicera med elever och föräldrar i olika sammanhang. Mål i arbetslagen för hur de ska utveckla elevernas inflytande och delaktighet i planeringen av skolarbetet. Nationella mål: Bedömning och betygssättning Målområdet avser skolans arbete för att säkra likvärdig och allsidig bedömning, alltså inte vilka prov- och betygsresultat skolan har. I området ingår också elevers ansvarstagande för sina studier och egen bedömning samt informationen till elever och föräldrar. Skolans prioriterade mål: Likvärdig bedömning i alla ämnen och årskurser Skolans resultat och måluppfyllelse Nästintill alla elever i åk 6 har godkända betyg i samtliga ämnen. I svenska har 58 % av eleverna betyget C eller högre. I matematik har 75 % av eleverna betyget C eller högre. I engelska når eleverna 86 % betyg C eller högre. Hela 30 % av eleverna har betyg A i engelska. Betygen överensstämmer väl med resultaten på nationella proven. Ett stort antal elever har höjt sina betyg från hösttermin till vårtermin. Framför allt så har fler elever fått betyg A. I svenska ser vi ingen skillnad mellan pojkar och flickors resultat i de nationella proven för årskurs 3. Vi ser en markant skillnad mellan pojkar och flickor i årskurs 6. Pojkarna är betydligt svagare, främst i delprov C som behandlar skrivande i form av en berättande text. I engelska har vi mycket goda resultat men vi ser att pojkarna når en större andel A än flickorna i samtliga delprov för årskurs 6. När det gäller matematik i årskurs 3 så ser vi en liten tendens att flickorna når något högre resultat. I årskurs 6 ser vi ingen skillnad. Skolans reslutat när det gäller elevernas måluppfyllelse utifrån kunskapskraven är mycket goda % av våra elever klarar alla kunskapskrav i alla ämnen. Resultaten i de nationella proven är goda i årskurs 3 och mycket goda i årskurs 6 som vi tidigare skrivit. Vi har under året påbörjat ett stort och omfattande arbete när det gäller bedömning utifrån läroplanen.

9 9 (9) Analys Vi har lagt ner stort arbete på gemensamma bedömningar av de nationella proven i alla årskurser. Detta har genererat kompetensutveckling kring läroplanens intentioner med bedömning. I stort sett alla våra elever når målen utifrån kunskapskraven. För att nå ännu bättre elevresultat behöver vi utveckla elevernas kunskaper om kraven i de olika ämnena och lärarnas förväntningar på att eleverna ska nå goda kunskapsresultat och utvecklas maximalt. Dessa två sistnämnda parametrar är enligt John Hattie avgörande för att eleverna ska få bättre kunskapsresultat. Starka sidor Genomgående goda elevresultat Gemensamma bedömningar på hela skolan när det gäller de nationella proven Kommungemensamma bedömningar av de nationella proven i svenska åk 6 Förbättringsområden Öka elevernas kunskaper om kunskapskraven Höja lärarnas förväntningar på eleverna Öka elevernas delaktighet i planering av verksamheten Hur verksamheten ska utvecklas Förbättringsområde Åtgärder som kommer att vidtas Elevernas kunskaper om kunskapskraven Höja lärarnas förväntningar att alla elever kan nå kunskapskraven Utveckla arbetssätt och arbetsformer Kommunicera lokala pedagogiska planeringar med bedömningar samt ständig dialog om kunskapskraven i läroplanen. Utveckla lärarnas förhållningssätt när det gäller att alla elever kan. Årskursplaneringar varje vecka för alla årskurser. Ny organisation med arbetslag som har pedagogiska möten varannan vecka. Ämnesplaneringar regelbundet i åk 4-6. Språklyftet som alla lärare deltar i.

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beskrivning av skolans systematiska kvalitetsarbete. Ersätt kursiverad text i dokumentet med egen text! Rektor. Henrik Ahlberg. Beskrivning av skolan

Beskrivning av skolans systematiska kvalitetsarbete. Ersätt kursiverad text i dokumentet med egen text! Rektor. Henrik Ahlberg. Beskrivning av skolan Datum 2013-08-22 1 (14) Kvalitetsanalys för Järla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Kvalitetsanalys för Backeboskolan läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Backeboskolan läsåret 2012/13 Datum 1 (1) Kvalitetsanalys för Backeboskolan läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Stöcksjö skola Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Sammanfattning I början av läsåret har undertecknat tillträtt som rektor för Stöcksjö skola vilket inneburit att jag har lärt känna en ny skola

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-08-23 Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Läroplanen för förskolan (lpfö98/16) 2.2 Utveckling och lärande Förvaltningens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2016:4570 Malmö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Karl Johansskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Verksamhetsplan 2009

Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplan 2009 Haparanda 2009-02-16 Kjell Mäki Rektor Uppdrag och beskrivning av verksamheten Arbetsorganisation Utbildningen vid Gränsskolan omfattar förskoleklass, årskurserna 1-9 och integrerad

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2016:4579 Malmö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Örtagårdsskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan Kvalitetsdokument 2012, Grundskola Re 337 Kevingeskolan Innehållsförteckning 1 Resultatrapportering och analys... 3 1.1 Resultat på nationella prov...3 1.2 Antalet elever som når kunskapsmålen i åk 6...4

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor. Nordmarks skola

Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor. Nordmarks skola Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2011 2012 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9509 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nacka Strands skola belägen i Nacka kommun 2 (7) Tillsyn i Nacka Strands

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014.

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. Orminge skolenhet 2014-03-12 Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. 1 Orminge skolenhets organisation. Orminge skolenhet består av F- 6 skola, Myrans heldagskola och Östbacka

Läs mer

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan Kvalitetsanalys Dalstorpskolan Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 11 Arbete i verksamheten... 13 Övriga mål enligt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 214-21 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka v. 6-7, 2016 Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan 2016-11-27 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Elevers kunskapsutveckling i grundskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat LOVISEDALSSKOLAN 2013 Utvärdering av mål och resultat 2012-13 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 5 2.3 Analys av resultat i läs- och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision Arbetsplan Läsåret 2016-2017 Myrsjöskolan, Nacka kommun Vår vision Myrsjöskolan ska vara en skola dit alla går med glädje både elever och personal; en skola som eleverna lämnar optimalt rustade både kunskapsmässigt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Kvalitetsanalys för Backeboskolan läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Backeboskolan läsåret 2013/14 Datum 2014-08-13 1 (16) Kvalitetsanalys för Backeboskolan läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/fritidshem

Verksamhetsplan Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/fritidshem Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/fritidshem Vi har höga förväntningar på våra barn/elever och på oss själva! Vi synliggör hela lärmiljön. Vi uppmuntrar nyfikenhet och vetgirighet genom att arbeta med

Läs mer

Kållekärrs och Långekärrs skolor

Kållekärrs och Långekärrs skolor Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5 Kållekärrs och Långekärrs skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarig rektor Hans Persson 150814 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer