Förskolechef Beskrivning av förskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolechef Beskrivning av förskolan"

Transkript

1 Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett stöd för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet och omfattar de målområden Utbildningsnämnden har prioriterat. Kvalitetsanalysen ska visa resultat och måluppfyllelse, analys av resultaten samt vilka åtgärder som förskolan kommer att vidta för att utveckla verksamheten. Förskolechef Beskrivning av förskolan Marta Caviedes Da Vinciskolans förskola är en montessoriförskola i Saltsjöbaden med stort hjärta för barnen, konsten och vetenskapen. Vi har två småbarnsgrupper och två förskolegrupper. Totalt ca 75 barn. De yngre placerade på Badhotellet och de äldre på Karl Gerhardsväg. Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete Vilka underlag används? Underlag som vi Da Vinciskolan använder för att göra kvalitetsarbete är 1. Verksamhetsåret. Ett övergripande dokument för organisering av förskolans verksamhet. 2. Förra årets kvalitetsredovsning 3. Våga Visa rapporten 4. Kundundersökningen Hur gör förskolan för att analysera resultaten och komma fram till åtgärder? 1. Vi samlar dokumenten och lyfter upp dem de tillfällen då vi under året jobbar med systematiskt kvalitetsarbete. Se verksamhetsåret. 2. Genom att förskolan sammanställer ett eget material baserat på Våga Visa, kundundersökningen och förra årets kvalitetsredovisning. Se bilaga Kvalitetsarbete kopplat till målsättningar på förskolan. Hur har personal, barn och föräldrar deltagit i förskolans systematiska kvalitetsarbete? Under verksamhetsåret lägger vi olika aktiviteter där föräldrar, personal och barn involveras. Ex föräldramöte, personalmöte, planeringsdagar, utvärderingsdagar. Barnen involveras genom enkäter inför utvecklingssamtal, samlingar och alla tillfälle där personalen aktivt fångar barnens tankar och idéer.

2 2 (11 Hur dokumenteras det systematiska kvalitetsarbetet? Kvalitetsarbetet dokumenteras digitalt via mappsystem som förskolans personal har tillgång till via Google apps for education.

3 3 (11 Nationella mål: Utveckling och lärande Kommunens mål: Maximal utveckling och stimulerande lärande Se här Utbildningsnämndens mål och nyckeltal på målområdet Förskolans prioriterade mål: Utveckla ett enkelt underlag för utvecklingssamtal Komplettera det pedagogiska materialet Digitalisera barnens utvecklingsplan Förskolans resultat och måluppfyllelse Det viktigaste resultatet från kundundersökning är att barnen, enligt föräldrarna trivs på Da Vinciskolan och att personalen är engagerad. Vi har en stimulerande verksamhet där barnen får det stöd och den hjälp de behöver. Jämfört med vår verksamheten tidigare år har vi överlag ett något sämre resultat i många av frågorna. Jämfört med kommunen ligger vi över snittet i samtliga frågor förutom i två. Da Vinciskolan uppnår målen av barnens utveckling och lärande men vi behöver stärka oss vad det gäller dokumentation och information om barnens utveckling. Analys Förra läsårets satsning på miljö och pedagogiskt material syns med stimulerade och trygga barn som gör framsteg inom språk och matematik. Under året introducerades ett nytt material för utvecklingssamtal med föräldrarna som synliggör barnets utveckling och föräldradeltagandet. Trots en positiv återkoppling från föräldrarna på detta material har vi ett sämre resultat i kundundersökningen. Anledningen till det sämre resultatet är därför svårt att analysera. Vi behöver nya vägar att medvetandegöra föräldrarna om förskolans arbete med barnens utveckling. Dokumentation av barnens utveckling har följts genom arbete med portfoliopärmar. Under läsåret utvecklar vi dokumentationen så att den bättre ska passa läroplanen och för att digitalisera stora delar av den. Anledning till det hastigt försämrade resultatet är att detta arbete inte är klart och det är föräldrarna medvetna om. Starka sidor Barnen trivs Vi har en stimulerande verksamhet

4 4 (11 Personalen är engagerad Barnen får det stöd och den hjälp de behöver Förbättringsområden Dokumentation av barnens utveckling Informera och medvetandegöra föräldrar om barnens utveckling. Hur verksamheten ska utvecklas Vi kommer att fortsätta arbeta med dokumentationen av barnets utveckling, bland annat med hjälp av en nyanställd förskollärare som specialiserat sig på området i sitt examensarbete. Även konstpedagog och montessoripedagoger har utbildats under året med tonvikt på uppfylla läroplanens strävansmål. Vi kommer även att befästa de nya utvecklingssamtalen hos föräldrarna. Sammanställning av förbättringsområden och åtgärder Förbättringsområde Åtgärder som kommer att vidtas Utveckla dokumentationen av barnets utveckling. Utveckla portfoliopärmen samt att digitalisera den. Att kontinuerligt följa upp målen från utvecklingssamtalen med föräldrarna.

5 5 (11 Nationella mål: Normer och värden Kommunens mål: Trygghet, ordning och arbetsro Se här Utbildningsnämndens mål och nyckeltal på målområdet Förskolans prioriterade mål: Personalen fortbildas i likabehandling och föräldrarna informeras om hur arbetet går till på förskolan. Vi ska aktivt motverka om någon behandlas illa. 1.Förskolans resultat och måluppfyllelse Det viktigaste resultaten visar att vi inte lyckats nå föräldrarna i vårt arbete med likabehandlingsplan. Samtidigt visar kundundersökningen att barnen är mycket trygga (3.9) och att personalen bryr sig om barnen (3.9). Jämfört med tidigare år och med kommunens snitt ser vi en stabilitet i barnens trygghet och att personalen bryr sig om barnen. Tyvärr ser vi en försämring av de frågor som rör likabehandling. Vi har inte nått de mål med likabehandling som vi önskat under läsåret även om verksamheten verkar åt rätt håll. Analys Tryggheten för barnen har alltid varit i centrum av vår verksamhet. Vi är nöjda med att barnen genom åren är trygga på förskolan. Arbetet med likabehandlingsplanen har dock inte nått fram till föräldrarna. Personalens arbete med oroliga grupper har inte involverat föräldrarna i tillräckligt hög grad och det är en av orsakerna till det sämre resultatet. Starka sidor Barnen trivs Pedagogerna bryr sig om barnen Förbättringsområden Fullfölja och kontinuerligt arbeta med likahandlingsplanen i personal- och barngruppen. Informera om likabehandligsarbetet i förskolan till föräldrarna 1.Hur verksamheten ska utvecklas Förskolan kommer kontinuerligt att utvärdera hur trygghet, ordning och arbetsro är på förskolan för att identifiera åtgärder.

6 6 (11 Analysera hur ni ska göra för att utveckla förbättringsområdena ni angivit ovan. Varför väljer ni dessa åtgärder? Sammanställning av förbättringsområden och åtgärder Förbättringsområde Åtgärder som kommer att vidtas Arbetet med likabehandlingsplan Kontinuerlig uppföljning och kommunikation av likabehandlingsarbetet.

7 7 (11 Nationella mål: Barns inflytande Kommunens mål: Reellt inflytande Se här Utbildningsnämndens mål och nyckeltal på målområdet Förskolans prioriterade mål: Barnet ska ha valmöjlighet i vardagen, vad de vill jag jobba, med vem och vart i miljön. Genom observationer utvecklar pedagogerna miljön utifrån barnens behov och önskemål. 1.Förskolans resultat och måluppfyllelse Under observation i samarbetet Våga visa visades att barnen har möjlighet att välja vad det vill göra i förskolans miljö. Det påpekades dock att förskolan bättre kan ta vara på barnens idéer och tankar, så som vid val av tema. Våga visa ger betyget god kvalitet på verksamheten. Miljön och förhållningssättet till barnen utvecklades med utbildning av pedagogerna. Analys Den pedagogiska modellen innebär att barnen har stor valfrihet dock behöver pedagogerna ta till vara barnens idéer ännu mer när de planerar verksamheten. Starka sidor Miljön bjuder in till valfrihet Förbättringsområden Ta till vara på barnens idéer 2.Hur verksamheten ska utvecklas Förskolans planerade aktiviteter erbjuds till barnen i ett första stadium. Hur barnen reagerar på aktiviteten styr sedan hur verksamheten utvecklas och hur nästa steg ska se ut. Miljön ska fungera som inspiration och locka barnen till aktivitet. Pedagogen följer denna aktivitet och tillsammans med barnen forskar de vidare i ämnet.

8 VERKSAMHETSÅRET Da Vinciskolan Förskolan 8 (11 HT-12 KOMMENTAR VT-13 KOMMENTAR AUGUSTI JANUARI Sommarskola Planeringsdag Uppföljning & revidering inför vårterminen Inskolningar FEBRUARI Planeringsdagar Presentation av verksamhetsmål. Föräldramöte Föräldrars inflytande SEPTEMBER MARS Inneverksamhet Utv. samtal personal Uppföljning av personalens mål Utflyktstart APRIL Fotografering Utvecklingssamtal Barn Reellt inflytande. Uppföljning av barnens individuella utvecklingsplan Föräldramöte Målsamtal för personal Presentation av årets verksamhetsmål. Föräldrars inflytande. Personalens egna mål kopplade till verksamhetsmålen MAJ Vårsalongen OKTOBER Inskolning Samverkan förskolan och f-klassen Utvecklingssamtal Barn Reellt inflytande. Information om barnens individuella utvecklingsplan Snilleblixtar Studiedag Reflektion och justering JUNI NOVEMBER Sommarskola - Sommaravslutning DECEMBER Julmarknad Nobellunch Midsommarfirande JULI Stängt Luciafirande

9 9 (11

10 10 (11 Utbildningspolitiska strategins mål: Reellt inflytande Varje barn har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje barn har också rätt till reellt inflytande över sin utveckling. Fortsätta arbetet med dokumentation av observationer. Dokumentation i form av fotografering och videofilmning kan ge oss information om vad barnen behöver. Skapa bättre underlag för utvecklingssamtal så att föräldrarna kan känna delaktighet i planeringen kring deras barns utveckling. Tydliggöra och lyfta frågan kring föräldrars delaktighet i förskolan i verksamhetsbreven. Fortsätta arbetet med diskussionsfrågor på föräldramöten i syfte att inkludera föräldrarna i verksamheten. Skapa ett förväntansdokument som skickas till föräldrarna under varje termin. Fortsätta att bjuda in föräldrarna för besök i verksamheten. Utbildningspolitiska strategins mål: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar. Varje barn har rätt till en verksamhet som stimulerar till största möjliga lärande och utveckling. Synliggöra barnets utveckling genom att tydliggöra informationen kring detta. Föräldrarna ska få konkreta exempel på hur deras barns utveckling ser ut, till exempel lyfta fram hur Pelle kröp när han började hos oss men nu går och springer och hur han har utvecklat sin motorik. Ett enkelt underlag för utvecklingssamtal ska skapas så att föräldrarna kan ta del av information kring samtalet och vad de kan förvänta sig av det för att öka känslan av delaktighet. Komplettera samt öka användandet av montessorimaterial på förskolan. Målet är att digitalisera de individuella utvecklingsplanerna så det blir lättare att följa barnet från småbarnsverksamheten ända tills de börjar skolan. Fortsätta att dokumentera det pedagogiska arbetet, exempelvis genom videofilmning för att konkret lyfta fram personalgruppens och enskilda pedagogers arbete. Utbildningspolitiska strategins mål: Trygghet, ordning och arbetsro Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa. Varje enhet ska ha egna regler för hur man skapar trygghet, arbetsro, ordning och trivsel samt se till att dessa efterlevs. Utveckla utemiljön och det pedagogiska arbetet utomhus, till exempel snickra och gå på spontana utflykter. Belysande av läroplanen, vi arbetar aktivt med den och dess riktlinjer.

11 11 (11

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 INNEHÅLL Vår verksamhet...2 NORMEN OCH VÄRDEN,värdegrund...3 Åtaganden...4 Mål inom området utveckling och lärande...5 Mål inom området lässkrivspråkmedvetenhet...6

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer