Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14!"

Transkript

1 1 ( 8) Datum Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett stöd för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet och omfattar de målområden Utbildningsnämnden har prioriterat. Kvalitetsanalysen ska visa resultat och måluppfyllelse, analys av resultaten samt vilka åtgärder som förskolan kommer att vidta för att utveckla verksamheten. Förskolechef Beskrivning av förskolan Gunilla Blomqvist Villa Caprifol är en Montessoriförskola med ca 30 barn. Vi har två avdelningar, en för barn 1-3 år och en för barn åldern 3-6 år. Verksamheten bedrivs i en sekelskiftsvilla invid Lännerstasundet i Fisksätra. Personalen består av en förskolechef som har förskollärarutbildning samt montessoriutbildning, en montessoriförskollärare, två montessoripedagoger, tre barnskötare och en assistent. Under året har vi haft ytterligare en barnskötare anställd som resurs. Ht 2014 kommer en av montessoripedagogerna att påbörja förskollärarutbildning. Montessoriförskolan är ett föräldrakooperativ sedan starten Verksamheten vilar på Montessorifilosofins grundläggande idéer, samt på innehållet i Läroplan för förskolan (Lpfö98 ), samt den reviderade läroplanen fr.o.m. juli På Villa Caprifol arbetar vi aktivt med Montessoripedagogiken där varje barn får en möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Den väl förberedda miljön är anpassad utifrån barnens behov och förutsättningar och stimulerar barnen till självständighet. Detta bidrar till ett ökat självförtroende och stärker barnets självkänsla. På båda avdelningarna finns låga bord och stolar, hyllor och krokar i barnens höjd samt barnanpassade toaletter och handfat. Vi har också olika redskap i barnens storlek som stimulerar utvecklingen.

2 2 ( 8) Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete Underlag för det systematiska kvalitetsarbetet är Läroplan för förskolan (Lpfö98 ) samt den reviderade läroplanen fr.o.m. juli 2011, Montessorifilosofins grundläggande idéer, Nacka kommuns kundundersökning, vecko/månadsbrev, barnens utvecklingsplaner, dokumentation från styrelse- och föräldramöten. Genom dagliga observationer som noteras i speciellt avsedda formulär, får vi ett fungerande underlag för att kunna tillgodose varje barns behov. På så sätt kan vi stärka barnet i dess utveckling och förbereda rätt övning och materiel. Observationerna är också underlag för individuella utvecklingsplaner som diskuteras och utvärderas på avdelningsmöten samt på utvecklingssamtalen som sker varje termin. Vid utvecklingssamtal får vi synpunkter och reflektioner från föräldrarna som vi tar med i det systematiska kvalitetsarbetet. I samtal med barnen får vi också viktiga synpunkter som vi tar med i kvalitetsarbetet. Vi analyserar kundundersökningen tillsammans med styrelsen och tittar på vad vi kan förbättra. Kvalitetsarbetet utvärderas vid personalmöten och medarbetarsamtal. Då diskuteras också hur vi ska gå vidare i kvalitetsutvecklingen vilket beslutas gemensamt på ett personalmöte. Styrelsen som är representanter för föräldragruppen tar del av kvalitetsanalysen och lämnar synpunkter innan den skickas till Nacka kommun. Nationella mål: Utveckling och lärande Kommunens mål: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som ger möjlighet till maximal utveckling. Förskolans prioriterade mål: Solrosens avdelning för 1 3 åringar: Då en 1-åring och 3-åring befinner sig till stor del i olika utvecklingsstadier har vi ofta delat barnen i två åldersgrupper. Vi har då kunnat arbeta språkligt och motoriskt vilket gett möjlighet till maximal utveckling efter individens behov. Språkutveckling har stimulerats med samtal, sagoläsning, sånger, rim och ramsor i kombination med rörelselekar. Under morgnarnas utevistelse tränas också språkutvecklingen i kombination med grovmotoriska övningar som klättring, balansövningar, gunga och springa mm. En dag/vecka har vi haft en gemensam sång- och rörelsesamling tillsammans med Prästkragen. Olika teman har genomförts enligt läsårsplanering. Speciellt intressant var temat kroppen där barnen visade stort intresse i t.ex. hur hjärtat slår.

3 3 ( 8) Prästkragens avdelning för 3-6 åringar: Under det gångna året har vi fokuserat på språkutveckling och koncentration. Ofta har vi delat barnen i mindre grupper och även individuell träning har genomförts regelbundet. Dagligen presenterar Montessoripedagogerna olika pedagogiska materiel och aktiviteter inom matematik, språklig medvetenhet, bokstavs- skriv och läsinlärning, sensoriska övningar, djur/natur, geografi, praktiska vardagsövningar, teknikövningar och skapande verksamhet. Varje tisdag har vi haft en egen 6-årsklubb där vi arbetat med olika teman som jagutveckling, natur, traditioner och livets utveckling. En dag/vecka har vi haft en gemensam sång- och rörelsesamling tillsammans med Solrosen. Barnen har också stort utrymme för rollekar, bygglekar mm som förutom kreativitet och social samvaro också bidrar till en ökad språkförståelse och träning i att uttrycka sig. 1. Förskolans resultat och måluppfyllelse Kundundersökningens resultat visar på att ett högt antal föräldrar tycker att barnen får det stöd och den hjälp som behövs samt att förskolan arbetar med att utveckla barnens språk. Verksamheten har utvecklats mot målen och nåtts till stor del. Barnens intresseperioder styr till stor del verksamheten. Pedagogerna tillgodoser miljön med lämpliga material. Barnen fått god träning i språkutvecklingen och koncentrationsförmågan. Pojkar och flickor gör samma sorts övningar när de arbetar med montessorimaterialen, som är könsneutrala. Analys Våra rutiner är väl genomtänkta. Förskolan har det senaste året haft en stabil personalgrupp. Pedagogerna är kompetenta och erfarna. Vi har en trevlig miljö på Villa Caprifol. Starka sidor En förberedd miljö med många utmaningar Miljön är anpassad efter barnens storlek Kunniga, erfarna pedagoger som utmanar barnens utveckling och lärande Verksamheten utgår från barnens intresseperioder.

4 4 ( 8) Hur verksamheten ska utvecklas Då förskolans läroplan lägger stort focus på naturvetenskapliga ämnen så kommer vi att utveckla detta under kommande läsår. Vi kommer också att rusta de äldsta barnen inför skolstarten nästa höst. Sammanställning av förbättringsområden och åtgärder Utvecklingsområde Naturvetenskapliga ämnen. Åtgärder som kommer att vidtas Vi kommer att lägga stort focus på teknik, matematik och naturlära. Koncentration och lärande för de yngre barnen. Färdigheter inför skolstart Nationella mål: Vi inventerar och diskuterar vad barnen gör för naturvetenskapliga övningar i sin dagliga lek och vad som kan utvecklas mer. Vi kommer att ha en sexårsklubb där vi arbetar med montessorimatematik och vardagsmatematik på ett lekfullt sätt. Vi kommer också att experimentera med tekniska övningar. Normer och värden Kommunens mål: Trygghet, ordning och arbetsro Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa. Varje enhet ska ha egna regler för hur man skapar trygghet, arbetsro, ordning och trivsel samt se till att dessa efterlevs. Förskolans prioriterade mål: Vi prioriterar att barnen ska känna trygghet vilket lägger grunden för ordning, arbetsro samt lärande. På punkten Barnen ska känna trygghet på förskolan har majoriteten av föräldrar skrivit stämmer mycket bra. Vi strävar naturligtvis efter att alla föräldrar ska tycka det. Vi är en förskola med två avdelningar där barn och personal känner varandra väl. Att förskolan finns i en äldre villa ger en varm hemkänsla. Vi har väl inarbetade rutiner och engagerad och välutbildad personal vilket medför trygghet för barnen. För att få en inblick i vår pedagogiska verksamhet, erbjuds nya föräldrar att komma och observera. Invänjningen på småbarnsavdelningen Solrosen börjar med att ansvarig pedagog besöker familjen i hemmet. För att kunna tillgodose barnets behov på bästa sätt, går vi igenom ett formulär med frågor som föräldrarna fått hemskickat i god tid innan. Formuläret är något som vi senare går tillbaka till om vi känner oss osäkra i någon fråga.

5 5 ( 8) Invänjningstiden är individuell men brukar i regel ta cirka fem dagar då föräldern är med. Föräldern har innan fått instruktioner om att ha en passiv roll under dessa dagar men finns tillhands då barnen behöver dem, tröstar, snyter, sköter och byter. Pedagogen lockar barnet till olika aktiviteter, stöttar barnet i att delta i verksamheten, bli trygg i gruppen och fortsätter därigenom att skapa kontakt. För de barn som flyttar från småbarnsavdelningen till den stora avdelningen har vi en veckas invänjning, då barnen får vara själv inne med en pedagog under en timme per dag. De får då bekanta sig med miljön, montessorimaterial och övningar. Personalen på båda avdelningarna har utarbetat ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt för att barnen ska känna trygghet när de byter avdelning. I montessorimiljön har alla materiel/leksaker en bestämd plats på låga hyllor, väl synligt och lättåtkomligt för barnen. Det ger barnen möjlighet att utveckla sin självständighet och skapar arbetsro och trygghet. För att skapa trivsel och en god atmosfär på förskolan arbetar vi aktivt med att lära barnen att ta hänsyn till varandra, våra saker och miljö. Vi visar barnen på ett konkret sätt hur vi tilltalar och bemöter varandra genom att vara goda förebilder. Barnen får också på ett konkret sätt lära sig att vårda och ta hand om sin omgivning. På Prästkragen (3-6 år) har vi en kompissol. Kompissolen är ett redskap för barnen i umgänget med varandra. Här har barnen själva fått sätta ord på hur de vill att en bra kompis ska vara. Vid konflikter använder vi kompissolen för att göra barnen uppmärksamma på vad vi tillsammans har kommit överens om. Vi fokuserar på ett positivt förhållningssätt till barnen genom att uppmuntra positivt beteende. Vi har en konflikthanteringsplan i tre steg som vi följer. Pedagogerna har regelbundna brandövningar, för att barnen ska känna sig förberedda och trygga vid en eventuell brandsituation. Barnen 3-6 år får öva brandutrymning genom förskolans brandtrappa. Detta sker två gånger per termin när alla barn är närvarande. 2. Förskolans resultat och måluppfyllelse Matsituationerna har förbättrats. Mycket beror på den Röda tråden vi använder oss av. Solrosbarnen är väl förberedda med rutiner som avdukning, torka bord mm, när de flyttar till Prästkragen. Personliga vardagsrutiner utvecklas regelbundet. När barnen kommer på morgonen, lämnas de vid dörren till en mötande pedagog. Barnens sk arbetspass börjar redan i hallen då de får klä av sig och sätta på tofflor helt i sin egen takt. Likaså senare på dagen då de ska klä på sig för utevistelse. Pedagogerna finns hela tiden tillhands. Kundundersökningen visar att föräldrarna tycker att Mitt barn är tryggt i förskolan och att Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra.

6 6 ( 8) Analys Personalen har ett gemensamt förhållningssätt utifrån montessoripedagogikens värdegrund där de vuxna är förebilder för barnen. Vi har väl inarbetade rutiner. Förskolans röda tråd är förankrade i verksamheten. Vår likabehandlingsplan ligger till grund för vårt arbetssätt om trygghet och arbetsro samt motverkar skillnader i förhållningssätt mellan pojkar och flickor. Ny personal blir väl insatt i förskolans handlingsplaner. När barnen når full koncentration minskar konfliktsökandet. Konflikter mellan barn kommer alltid att finnas då detta tillhör den sociala utvecklingen, att testa hur långt man kan gå och vad som händer när man gör si eller så. Konflikthanteringen måste betraktas som en del i verksamheten. Det kan dock vara frustrerande att tvingas släcka bränder för ofta och kan inkräkta negativt på annan verksamhet. Starka sidor Engagerad personal Bra personaltäthet Trygg och säker miljö Samarbete mellan avdelningarna Arbetsro Förbättringsområden Att samtliga barn ska känna trygghet. Att samtliga föräldrarna ska se att deras barn är trygga. 3. Hur verksamheten ska utvecklas Vi kommer att observera och stödja barnen i alla deras vardagsbestyr. Vi kommer att iordningsställa miljön med ännu fler spännande teknik och matematikövningar samt lockande naturmateriel. Sammanställning av förbättringsområden och åtgärder Trygga barn. Trygga föräldrar. Vara nära barnet tills det fått trygghet i miljön. Berätta i förväg vad som ska hända. Samtala med föräldrar om hur barnet har mått under dagen. Visa på även små framsteg och berätta om det inträffat något som gjort barnet rädd, ledsen eller glad.

7 7 ( 8) Nationella mål: Barns inflytande Kommunens mål: Reellt inflytande Varje barn har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i ett reellt inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Förskolans prioriterade mål: Pedagogerna visar och inspirerar men det är barnen själva som gör ett fritt och aktivt val av aktiviteter de är intresserade av. I Montessorimiljön har varje barn möjlighet att stärka sin självkänsla och sitt självförtroende, då aktiviteterna är individuellt anpassade till deras utvecklingsnivå. Detta bidrar till att barnet blir självständigt, väl rustad och förberedd att möta nya utmaningar. Barn som har en god självkänsla har också mod att säga nej, vid eventuella kränkningar och behöver inte heller hävda sig och bli den som kränker andra. Barn som från tidig ålder lär sig att respektera andras olikheter, växer upp till hänsynsfulla och empatiska vuxna. Under våra samlingar får barnen möjlighet att berätta eller visa något för sina kompisar vilket även detta är stärkande för självkänslan. Intervjuer görs med de äldre barnen. Vi utgår från individens behov vid måltider och erbjuder alternativ så att alla barn blir mätta och tillfredsställda. Då Villa Caprifol är ett föräldrakooperativ har föräldrarna stor möjlighet till inblick och inflytande. Pedagogerna har utvecklingssamtal med föräldrarna två gånger per år. Alla föräldrar får då en muntlig och skriftlig redogörelse (IUP) för hur barnet utvecklas. Muntlig information till föräldrar lämnas också dagligen vid barnets hämtning. I slutet av varje månad får föräldrarna en detaljerad beskrivning av verksamheten i form av brev. 1. Förskolans resultat och måluppfyllelse Samtal mellan barn och vuxna förs ständigt. Kundundersökningen visar att föräldrarna anser att Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i förskolan och att Mitt barns tankar och intressen tas tillvara. Analys Barnen har inflytande över sin dag på förskolan då de själva väljer aktiviteter och lekar. Barnen uppmuntras till att säga sina åsikter i samlingen inför gruppen. Pedagogerna för dagliga samtal med barnen för att utifrån deras tankar och önskemål kunna planera verksamheten. Starka sidor Montessorimiljön lockar barnen att välja aktiviteter efter deras intresseperioder. Föräldrarna får information via månadsbrev och daglig muntlig information. Föräldrarna får delta i sitt barns utvecklingsplan.

8 8 ( 8) Förbättringsområden Att kunna tillgodose varje individs behov. 2. Hur verksamheten ska utvecklas Ge ännu mer tid till att träna barnen till att uttrycka sina behov, känslor och åsikter. På detta sätt får de inflytande över sin dag samt förskolans verksamhet och utveckling. Sammanställning av förbättringsområden och åtgärder Utvecklingsområde Att barnen lär sig framföra sina åsikter. Åtgärder som kommer att vidtas Vi kommer att föra kontinuerliga samtal med barnen där de tränas i att framföra sina åsikter.

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010 2011.

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010 2011. Montessoriförskola I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010 2011. 2. Namn på enhet/verksamhet och ansvarig Möllevångens Montessoriförskola, Helsingborg Förskola AB, förskolechef styrelseledamot Inger Setterhag

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun

Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun Susanne Arvidsson Marianne Taxèn Vecka 41,42 2011 Nacka Nacka Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

OBSERVATIONSRAPPORT. Klintens Montessoriförskola Föräldrakooperativ. Tyresö kommun

OBSERVATIONSRAPPORT. Klintens Montessoriförskola Föräldrakooperativ. Tyresö kommun OBSERVATIONSRAPPORT Klintens Montessoriförskola Föräldrakooperativ Tyresö kommun Susann Israelsson Värmdö kommun Åsa Westling Nacka kommun 2007 11 05-07 11 10 (v.45) Innehållsförteckning VÅGA VISA...3

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun

Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun Observation Förskolor Anncharlott Ring, Nacka Kommun Pelle Laag, Nacka Kommun Vecka 48-49 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde I Ur och Skur Ute, verksamhet utgår från förskolans läroplan Lpfö 98/10 med I Ur och Skurs pedagogik. Pedagogiken och metodiken grundar sig i utomhuspedagogiska

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM - 2006- OMRÅDE: STADSDEL: Centrum Peter Pans Föräldrakooperativa Förskola MALMÖ DEN Januari 2007 UPPGIFTSLÄMNARE:

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer