Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)"

Transkript

1 År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Familjedaghemmet Hummelmora barn 1-9 år Inger Tobiasson User: jukis001, Printdate: :52 1

2 Grunduppgifter Miljödiplomering: Är förskolan/skolan miljödiplomerad? Nej Svarsfrekvens enkät: Utfall läsår 2013 / 2014 Svarsfrekvens föräldrar förskola 57.0% Statistik: personal, barn och elever: Utfall 15 Oktober 2013 Barn per årsarbetare den 15 oktober 3.3 Andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen per 15 oktober 0.0% Andel (%) årsarbetare med annan utbildning för arbete med barn 75.0% Andel (%) årsarbetare som saknar utbildning för arbete med barn 25.0% Antal barn förskola 13.0 Kommentar vi hade ett barn från Södertälje kommun Barngrupper Instruktion: Beskriv utifrån Skolverkets allmänna råd hur förskolan/fritidshemmet planerar barngruppernas storlek och sammansättning så att den pedagogiska verksamheten kan bedrivas enligt kraven i läroplanen. I beskrivningen ska antalet barn per grupp och åldersspannet för varje grupp anges. Kommentar: Barngruppens storlek och sammansättning Familjedaghemmet Hummelmora gör konsekvensutredning innan beslut fattas som påverkar grupp storleken och grupp sammansättningen. Både ekonomiska och pedagogiska konsekvenser. Vi följer upp och utvärderar vilken betydelse personaltätheten samt barngruppens storlek och sammansättning har i förhållande till möjligheterna att bedriva en god pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplan. Barnet lär sig vad det klarar av och inte klarar av genom att jämföra sig med de andra barnen och på så sätt se vad dom vill lära sig och behöver lära sig. Barnen får en utvecklad relation som är viktig för deras identitet och dom lär sig också sociala förutsättningar att samsas och lösa konflikter. De lär sig att det inte är bara deras egna viljor som gäller utan att de måste samspela. Därför brukar Familjedaghemmet Hummelmora försöka planera så att det finns minst två stycken i samma åldersgrupp. Barngruppen i sig har en stor pedagogisk betydelse då den är ett av redskapen för att Familjedaghemmet Hummelmora ska nå målen i förskolans läroplan. Barnets språkutveckling kan påverkas om det inte finns tillgång till att samtala med i samma ålder som barnet behöver. Samtalet är viktigt inte bara för språkutvecklingen utan även en stimulans i tänkandet. En stor del av barnens normer och värden grundläggs i samspelet med både dom yngre och äldre barnen samt personal. Familjedaghemmet ger utrymme för barnen att utföra olika aktiviteter. Vi kan skapa goda lekmöjligheter och detta i sin tur får gruppen att lättare dela upp sig i mindre grupper för lek och aktiviteter utan att ytan påverkas negativt. Vi skapar struktur i arbetet där dagsrytm och aktiviteter anordnas så att de skapar trygghet hos barnen. Barnen kan också dra sig User: jukis001, Printdate: :52 2

3 tillbaka om de vill. Vi delar upp barnen i mindre grupper där samma pedagog har de barnen för att genomföra en viss aktivitet. Barnen mår bäst av att ha vuxna som har tid och som kan ge stimulans. Att det finns vuxna i närheten skapar goda förutsättningar för en trygg och harmonisk barngrupp. Tid till varje barn är viktigt och skall ges så mycket det går, Med Vänliga hälsningar Familjedaghemmet Hummelmora User: jukis001, Printdate: :52 3

4 RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL Verksamhetsdokument: Delges verksamhetsplanen till vårdnadshavare? Har verksamheten utarbetat en likabehandlingsplan för innevarande år? Delges likabehandlingsplanen till vårdnadshavare? Har verksamheten rutiner för klagomålshantering? Finns dokumenterade rutiner för arbetet med barn/elever i behov av särskilt stöd? Finns verksamhetsplan för innevarande år? Finns dokumenterade metoder för modersmålsstöd? Nej Tilläggsbelopp: Får verksamheten tilläggsbelopp för barn/elever i behov av särskilt stöd? Nej Om ja - hur används beloppet? User: jukis001, Printdate: :52 4

5 Barnsäkerhet Genomförs regelbundna barn-/elevskyddsronder? Finns dokumenterade rutiner för barn/elevolycksfall? Finns dokumenterade rutiner för brandsäkerhet? Finns dokumenterade rutiner för kris/katastrof? Har samtliga personer kännedom om anmälningsskyddet enligt 14 kap. 1 socialtjänstlagen? Dokumenteras barnens/elevernas närvaro varje dag? Har samtliga personer i verksamheten kännedom om tystnadsplikten? Finns dokumenterade rutiner för försvunna barn/elever? Har registerutdrag begärts in från samtliga i personalen? Senaste protokollförda elevskyddsrond utförd den: Fd Hummelmora gör en skyddsrond per år i december månad senaste var User: jukis001, Printdate: :52 5

6 Verksamhetens öppettider: Finns informationsmaterial till vårdnadshavare om Järfälla kommuns åtaganden med bland annat öppethållande? Följer verksamheten Järfälla kommuns åtagande om 11 timmar? Vikariesystem Ingår familjedaghemmet i ett vikariesystem? Finns dokumenterad plan för vikariesystemet? I de fall då familjedaghemmet inte ingår i ett vikariesystem; finns en plan för omsorg om inskrivna barn vid sjukdom, ledighet med mera? Vilka familjedghem ingår i vikariesystemet? Annikas barnomsorg samt familjedaghemmets personal ingår i vikariesystemet Kompletterande lokaler Används kompletterande lokal? Är lokalen godkänd för miljö och brand? Nej Vad har lokalen för adress och i vilken omfattning används lokalen? (redovisning av eventuellt schema) User: jukis001, Printdate: :52 6

7 Utveckling och Lärande Utfall 2013 Utfall 2014 Måluppfylle lse Andelen som ges ledning och stimulans Andel (%) positiva svar föräldrar - Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov 100.0% 87.5% Kvalitetsindiktorer Barnens lärandekapacitet: Verksamheten stimulerar till barnens utveckling och lärande utifrån deras förutsättningar och behov Verksamhetens arbete med språk och kommunikation bidrar till barnens lärande och förskolans måluppfyllelse Verksamhetens arbete med matematik och naturvetenskap bidrar till barnens lärande och förskolans måluppfyllelse Särskilt stöd: Varje barns/elevs behov av särskilt stöd uppmärksammas, utreds, åtgärdas och följs upp Verksamheten har tillräckligt kunskap för att arbeta med inkluderande arbetsmetoder Fysiska lärandemiljön: Utemiljön kan användas i ett pedagogiskt syfte Lokalerna är flexibla för olika pedagogiska syften Lokalerna har ett estetiskt värde. Lokalerna stödjer i helhet barnens/elevernas lärande Analys av måluppfyllelse Vi arbetar med att alla barn lär sig individuellt vilket innebär att vi anpassar oss efter varje barn. Vi uppmuntrar till inlärning.vårt fokus ligger på att utveckla barnen till trygga och kunskapssökande individer. User: jukis001, Printdate: :52 7

8 Vårt mål är att varje barn skall känna lust till lärandet genom lek och verkliga upplevelser. Vi arbetar med olika ämnen som matematik, sång rörelse och utevistelse som att simma cykla skridskoåkning och gymnastik. På grund av att ansvaret för enkätens inlämning har lagts på föräldrarna så har svarsfrekvensen för oss blivit bara 57% och är därför inte riktigt tillförlitligt. User: jukis001, Printdate: :52 8

9 Normer och Värden Normer och Värden: Utfall 2013 Utfall 2014 Måluppfylle lse Andel som ges samma förutsättningar Andel (%) positiva svar föräldrar - g upplever att familjedaghemmet ger pojkar och flickor samma förutsättningar 100.0% 100.0% Andelen som anser att personalen bemöter barnen väl Andel (%) positiva svar föräldrar - Dagbarnvårdaren bemöter mitt barns behov och önskemål med respekt 100.0% 100.0% Andelen som känner sig trygga Andel (%) positiva svar föräldrar - Mitt barn känner sig trygg i familjedaghemmet 100.0% 100.0% Kvalitetsindiktorer Likabehandling: I verksamheten finns rutiner för att alla barn/elever ska få positiv uppmärksamhet varje dag, varje vecka Likabehandlingsplanen är konkret och utgår från en aktuell kartläggning av verksamhetens behov Likabehandlingsplanen används som utgångspunkt för planerade åtgärder och har en tydlig koppling till varje diskrimineringsgrund Då kränkande behandling uppdagas vet alla vad som ska göras eftersom likabehandlingsplanen är väl känd & förankrad hos personal, barn/elever & vårdnadshavare Analys av måluppfyllelse Vi tycker att den är tillfredsställande men vår ambition är att utveckla den mera User: jukis001, Printdate: :52 9

10 Barns inflytande Utfall 2013 Utfall 2014 Måluppfylle lse Tankar och idéer tas till vara Andel (%) positiva svar i föräldrar - Mitt barns tankar och idéer tas till vara 100.0% 87.5% Analys av måluppfyllelse Gör en sammantagen bedömning av den pedagogiska omsorgens måluppfyllelse inom området Barns inflytande Vi tycker det är tillfredsställande men vår ambition är att utveckla den mer Vi har regelbundet barn intervjuer där barnet själv får sätta ord på vad han/hon har lärt sig eller leker med samt att föräldrar känner igen barnens egna intressen som sätter spår i verksamhet Vi ser att barnen har stor möjlighet till inflytande i sin vardag på familjedaghemmet. Vi anser att de äldre barnens planering är ett mycket positivt inslag i verksamheten där barnens önskemål och intressen tas tillvara och ligger till grund för det fortsatta arbetet underdagen eller de närmaste dagarna. Vi upplever att barnens tankar och idéer står i centrum. Vid tema arbeten ser vi till att barnen ges möjlighet att själva bestämma och komma med synpunkter vad de vill göra och komma fram till egna lösningar. Alla föräldrar får ta del av verksamheten hur det egna barnet utvecklas. Den dagliga kontakten i samband med att barnen hämtas och lämnas ges möjligheter till ömsesidig information, där det ges möjligheter att informera föräldrarna om vad som har hänt under dagen och vad som planeras. Samt att alla föräldrar får ta del av verksamhetsplanen och vår veckoplanering Ge barnen den tid de behöver för att reflektera över egna behov om sin vardag i förskolan. Och lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är och säkerställa att barnet vet att dom kan påverka och har inflytande. Att arbeta med att värdesätta och respektera vår lik/olikheter. User: jukis001, Printdate: :52 10

11 Förskola och Hem Utfall 2013 Utfall 2014 Måluppfylle lse Andelen nöjd med sitt inflytande Andel (%) positiva svar föräldrar - g är nöjd med det inflytande jag har i verksamheten 100.0% 87.5% Andelen som kan rekommendera förskolan Andel (%) positiva svar föräldrar - g kan rekommendera mitt barns familjedaghem 100.0% 100.0% Analys av måluppfyllelse Vi har medvetet arbetat för att skapa en länk mellan oss och föräldrarna för varje barn. Allt bygger på en grundläggande respekt och lyhördhet för föräldrarna och deras åsikter. En stor vikt har lagts vid den dagliga kontakten i samband med lämning respektive hämtning. På utvecklingssamtalen berättar vi om våra aktiviteter och planer för det kommande året. Efter invänjningen har vi ett uppföljningssamtal och under våren och hösten har vi utvecklingssamtal. I juni har vi vår sommarfest och vi har åkt gemensamt med både barn och föräldrar till Furuvik där vi har det riktigt trevligt tillsammans. I december är det lucia firande för föräldrar. Vi känner att vi har ett bra samarbete och gott förtroende ifrån våra föräldrar. Vi tycker den är tillfredsställande men vår ambition är att utveckla den mera.vi försöker att alltid ta oss tid att prata med våra föräldrar. User: jukis001, Printdate: :52 11

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer