Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14"

Transkript

1 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett stöd för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet och omfattar de målområden Utbildningsnämnden har prioriterat. Kvalitetsanalysen ger en samlad bild av resultat och måluppfyllelse, analys av resultaten samt vilka åtgärder som förskolan kommer att vidta för att utveckla verksamheten. Förskolechef Om förskolan Hanna Mankeus Lyckolunden är ett föräldrakooperativ med kommunalt anställd personal. Förskolan ligger i centrala Nacka. Vi har nära till kommunikationer, naturområden och kultur. Vi har en avdelning med 19 barn. På förskolan arbetar 5 anställda, 1 förskollärare och 4 barnskötare. Föräldrarna ansvarar för ekonomi och övrigt styrelse/administrativt arbete. Våra huvudaktiviteter på förskolan är Mulle, Knytte och skapande i små grupper. Under vintern åker de barn som är mellan 4-6 år skridskor i Nacka ishall. Vi lägger stor vikt vid barnens egna önskemål och idéer. Vi får vår goda mat från Active catering. Huvudman för personalen är Nacka kommun, huvudman för Lyckolunden är styrelsen på kooperativet.

2 2 (9) Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete De underlag som vi har använt oss av i kvalitetsarbetet är; förra årets kvalitetsredovisning, Nacka kommuns kundundersökning, föräldrasynpunkter i den dagliga verksamheten och från föräldramöten, personalens terminsutvärderingar och personalmöten, dokumentation samt vår likabehandlingsplan. Pedagogerna analyserar och utvärderar aktuella frågor kontinuerligt på personalmöten och på planeringsdagar. Vi diskuterar vad vi har gjort, hur resultatet blev, kunde vi gjort något annorlunda och vad kan vi göra bättre. Vi har handledning med utbildad psykolog tre gånger per termin. Där får vi ventilera problem och hjälp att se nya möjligheter. Vi arbetar mycket med att få barnen delaktiga i aktiviteternas innehåll. Vi röstar i barngruppen mellan olika alternativ när vi t ex ska på utflykt och majoritetens beslut blir det vi gör. Våra föräldrar är delaktiga och engagerade i förskolan och deras önskemål och synpunkter har stor betydelse för vår planering av verksamheten. Vi har barnråd varje månad och föräldraråd två gånger per termin.

3 3 (9) Utveckling och lärande Kommunens mål: Maximal utveckling och stimulerande lärande Se här Utbildningsnämndens mål och nyckeltal Lyckolundens övergripande mål är: # Att varje barn känner sig trygg på förskolan # Att varje förälder känner sig välkommen till förskolan # Att det finns en öppen kommunikation mellan föräldrar och personal # Att varje barn känner glädje att gå till förskolan # Att det finns en verksamhet som utmanar barnen # Att barnen har inflytande i verksamheten # Att varje barn får utvecklas i sin takt efter sin förmåga # Att förskolan ger barnen bra hälsa genom ; daglig utevistelse, hälsosam mat och god handhygien I våra aktiviteter delar vi in barnen efter mognad och förutsättningar. Vi arbetar alltid i små grupper för att kunna se varje barn. Vi dokumenterar och följer barnets utveckling i en portfoliopärm. Vi är ute dagligen och våra huvudaktiviteter är; Mulle, Knytte och skapande. Samlingen före maten är en lärande samling, där vi arbetar med språk, matematik och natur. Förskolans resultat och måluppfyllelse Vi har nöjda föräldrar och det visar kundundersökningen genom att vi har mycket höga procent på frågorna; Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola (100%), Förskolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur mitt barn stöds på bästa sätt (100%), Verksamheten är stimulerande för mitt barn (100%) och Personalen är engagerade i mitt barns utveckling (100%). Analys Vi har delaktiga föräldrar som upplever att de har en god insyn i verksamheten samt att de känner att de kan påverka den. Föräldrarna har styrelsemöten två gånger per termin och ett jourschema som innebär att föräldrar vid behov arbetar i verksamheten.

4 4 (9) Vi har föräldraråd två gånger per termin där två föräldrar ur föräldragruppen träffar förskolechefen. På föräldrarådet tar de föräldrar som deltar med sig frågor/synpunkter som tagits upp på styrelsemötena. På utvecklingssamtalen diskuterar vi tillsammans med föräldrarna om det är något deras barn behöver hjälp och stöd med i deras fortsatta utveckling och om det är något som de önskar vi ska arbeta mera med. Starka sidor Vi arbetar hela tiden med att ge tydlig information om barnens delaktighet i verksamheten och både barn och föräldrar är väl medvetna om det. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår information till föräldrarna dels genom den dagliga kontakten i hallen, i veckobrev och på föräldramöten. Vi får höga resultat i kundundersökningen att barnet är tryggt i förskolan, att det är arbetsro i verksamheten samt att föräldrarna har förtroende för förskolechef och pedagoger. Alla dessa faktorer bidrar till barnets maximala utveckling. Vi dokumenterar barnets lärande i portfoliopärmar. Under detta läsår har vi arbetat i mindre grupper med barn från fyra år med temat Barnkonventionen i en låda. Med det arbetat börjar man med att läsa Pernilla Stalfelts bok Alla barns rätt, en bilderbok om Barnkonventionen. Den tar upp att alla barn är lika mycket värda och har rätt att vara precis som de är. Med barnkonventionen arbetar man med åtta olika teman som bl a tar upp barnets rättigheter, ord som gör ont, olika funktionsnedsättningar, att familjer kan se olika ut, vem som bestämmer hemma och på förskolan och vad får man bestämma om, vad barnet är bra på mm. En mycket populär gång från barnens sida var när vi spelade upp olika scener där barnen får säga Stopp! när någon behandlades illa. Vi spelade då upp händelser som hänt i barngruppen och det blev väldigt konkret för barnen när de såg det på riktigt. Hur verksamheten ska utvecklas Vi ska arbeta mera med natur och teknik och göra enkla experiment tillsammans med barnen. Vi ska utveckla utvecklingssamtalen och visa barnets utveckling för föräldrarna med hjälp av bildspel. Utvecklingsområde Utvecklingssamtalen Teknik Åtgärder som kommer att vidtas Visa barnets utveckling genom bildspel Arbeta mer med teknik i vardagen och naturvetenskap och göra enkla experiment.

5 5 (9) Normer och värden Kommunens mål: Trygghet, ordning och arbetsro Se här Utbildningsnämndens mål och nyckeltal Vi har utarbetat en värdegrund: Vi ska i arbetet med barnen utgå ifrån att # Varje barn möts med respekt, empati, hänsyn och lyhördhet # Varje barn får utveckla självständighet och sin kompetens # Varje barn får lära sig ta ansvar och stå upp för sina handlingar # Varje barn ska genom lek få uppleva lustfylldhet, nyfikenhet och lärande # Vi ska verka för att föräldrar ska känna sig delaktiga i vårt lärande # Vi ska tillgodose varje enskilt barns behov # Vi har få men genomtänkta regler Ett av våra viktigaste mål på Lyckolunden är att alla barn ska känna sig trygga på förskolan. Trygga barn ger trygga föräldrar. Vi har ett fåtal regler som alla barn är medvetna om. Vi arbetar med barnen om hur man är mot varandra och hur de tycker att en bra kompis ska vara. Under året har vi arbetat med Barnkonventionen i en låda Kontinuerligt tar vi upp vårt förhållningssätt mot varandra och mot barnen. Förskolans resultat och måluppfyllelse I Nacka kommuns kundundersökning får vi höga resultat på frågorna; Mitt barn verkar trivas i förskolan (100%), Personalen bryr sig om mitt barn (100%), Förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar, tex mobbing (100%) och Det är arbetsro i barngruppen (94%) Analys Vi är en liten förskola där personalen arbetat tillsammans i många år. Vi har nära kontakt med föräldrarna som vid behov är med i verksamheten och arbetar. Föräldrarna har en god insyn i verksamheten på ett naturligt sätt. Vid inskolningen läggs tid på att berätta om verksamheten och visa att trygghet och trivsel är viktigt för oss på förskolan. En bra inskolning ger trygga föräldrar.

6 6 (9) Vi informerar föräldrar om rutiner, arbetssätt, mål och utbildningar/fortbildning som pedagogerna går på. Vi har under året fått med barnen i arbetet med likabehandlingsplanen. Vi har infört kontinuerliga gå-turer tillsammans med barnen där de får gå runt i förskolans lokaler och säga om det finns någon plats som känns otrygg att vara på. Barnen blir också intervjuade om hur de upplever sin tid på förskolan; hur de tycker att en bra kompis ska vara, om de får vara med och leka och om det är någon på förskolan som retar/är dum mot dem? Till föräldrarna har vi skickat ut ett formulär där de få ge sina tankar, åsikter och synpunkter kring vårt arbetssätt på förskolan, om de har några positiva eller negativa reflektioner kring vårt förhållningssätt. Den får de gärna lämna anonymt. Starka sidor Veckobreven är mycket uppskattade av föräldrarna. Vi har några få regler som barn och föräldrar är väl medvetna om. Vi har en mindre barngrupp vilket medför att ljudnivån är lägre, det blir arbetsro i verksamheten och vi hinner se alla barn varje dag. Vi är diplomerade som Trygg och säker förskola i Nacka. Genom den går vi barnskyddsronder två gånger per termin för att upptäcka brister i säkerheten. Vi har en verksamhetsplan som beskriver vårt arbetssätt på förskolan och en lathund som föräldrar och vikarier kan läsa om verksamheten och om våra rutiner på förskolan. Vi har under året utarbetat en ny likabehandlingsplan och fått med barnen i den. Även föräldrarna har varit med och tyckt till och gett synpunkter. Under året har vi arbetat med Barnkonventionen i en låda med alla barn som fyllt fyra år i mindre grupper. Hur verksamheten ska utvecklas Vi ska arbeta vidare med vår likabehandlingsplan och fortsätta involvera föräldrar och barn i vårt arbete. Utvecklingsområde Likabehandlingsplan Åtgärder som kommer att vidtas Fortsätta vårt arbete med att involvera föräldrar och barn i vårt likabehandlingsarbete

7 7 (9) Barns inflytande Kommunens mål: Reellt inflytande Se här Utbildningsnämndens mål och nyckeltal Vi arbetar mycket med att barnen själva får vara med och bestämma i verksamheten. På Mulle och Knytte får barnen önska vad de vill lära sig mera om. Det kan exempelvis vara om ett speciellt djur, om svampar mm. I det skapande arbetet är barnen också med och bestämmer. Vi pedagoger anpassar verksamheten efter barngruppens behov och önskningar när det gäller tema, utflykter och aktiviteter på förskolan. Vi har barnråd en gång i månaden, där får barnen önska saker som vi ska göra i förskolan, ta upp saker som de tycker fungerar bra eller dåligt, om det är något de vill att vi ska tänka på. Vi tar också upp aktuella händelser i barngruppen och om det är något speciellt som vi vill ta upp med alla barn. Ibland spelar vi pedagoger teater för dem och då spelar vi upp aktuella händelser som hänt på förskolan. Förskolans resultat och måluppfyllelse Vi har höga resultat på Nacka kommuns kundundersökning. Vi har över medel på alla frågor. Vi får 94% på frågorna; Mitt barns tankar och intressen tas på allvar samt Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i förskolan och 100% på frågan Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål Analys På samlingen och på våra barnråd har vi pratat mycket om barnens delaktighet och att de ska vara med och bestämma över sin dag på förskolan. Barnen är väl medvetna om att de bestämmer eller är med och påverkar sin dag i förskolan. Föräldrarna är medvetna om det och tycker också att vi är intresserade av deras synpunkter och önskemål. I veckobreven förtydligas det och vi skriver när vi gör saker som barnen har önskat. Vi har infört barnråd och efter dessa brukar vi se till att det som barnen har önskat blir gjort. Starka sidor Barnen är med och påverkar sin dag på förskolan, både i den fria leken och i de styrda aktiviteterna.föräldrarna känner att deras synpunkter är viktiga. Barnen får vara med och bestämma olika aktiviteter på förskolan och ibland väljer de lunch. Vi har barnråd en gång i månaden.

8 8 (9) Hur verksamheten ska utvecklas Hemsidan behöver utvecklas, både för de föräldrar som går på förskolan och för de som är intresserade av att börja på förskolan. Utvecklingsområde Hemsidan Åtgärder som kommer att vidtas Utveckla hemsidan, både för de föräldrar som går på förskolan och för de som är intresserade av att börja på förskolan.

9 9 (9) Analys av dessa målområden ingår INTE i det som Utbildningsnämnden efterfrågar detta år. Om förskolan önskar kan målområdena nedan analyseras enligt samma modell. Stryk annars detta avsnitt! Förskola och hem Kommunens mål: Tydlig information och individuellutvecklingsplan Skriv här vilka prioriterade mål som förskolan har haft inom detta målområde det gångna året. Ta även med förbättringsområden/mål från kvalitetsanalysen föregående år. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Skriv här vilka prioriterade mål som förskolan har haft inom detta målområde det gångna året. Ta även med förbättringsområden/mål från kvalitetsanalysen föregående år. Uppföljning, utvärdering och utveckling Skriv här vilka prioriterade mål som förskolan har haft inom detta målområde det gångna året. Ta även med förbättringsområden/mål från kvalitetsredovisningen föregående år. Förskolechefens ansvar Skriv här vilka prioriterade mål som förskolan har haft inom detta målområde det gångna året. Ta även med förbättringsområden/mål från kvalitetsanalysen föregående år.

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Armbandets och Kättsätters förskolor Norrköping Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Ajerstam och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Armbandets och

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Förskolechefens redovisning 2 Beskrivning av verksamheten 6 Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer