Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh"

Transkript

1 RAPPORT BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum: Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn: 28 Barn/heltidstjänst: 5,6 Öppettider: Mat: Catering Städning: Dagligen Likabehandlingsplan: 2012 Utrymningsplan: 2012 F-skattsedel: 2012 Förskola: Lupinen Datum: 2, 3, 26 april 2012 Föregående tillsynsbesök: 6 september 2010 Kontaktperson: Birgitta Björk Beskrivning av verksamheten: Förskolan Lupinen ligger i Norskogen i Näsbypark och är en förskola som drivs med inspiration av montessoripedagogik. Lupinen har två avdelningar, Solrosen för de äldre barnen tre till fem år och Blåklockan för de yngre ett till tre år. Lupinen ligger i en villa som anpassats efter verksamheten. Till villan hör en stor kuperad tomt med diverse utelekredskap, lekstuga och träbåt. Förskolan ligger i direkt anslutning till skog och närhet till andra grönområden. Montessoriförskolan Lupinen drivs som föräldrakooperativ. Sammanfattning: Det är en respektfull, förtroendeingivande och familjär stämning på förskolan. Alla är sedda och blir lyssnade till oavsett om man är barn eller vuxen. Förskolan är liten vilket innebär att barn och vuxna känner varandra väl. Inomhus- och utomhusmiljön är anpassad med utgångspunkt och inspiration från montessoripedagogiken. Lupinen har ett brett utbud av montessorimaterial som presenteras på ett tydligt, uppstukturerat och lärande sätt. Samarbetet med föräldrarna bygger på en stor tilltro till varandras kompetenser. Områden att utveckla: De yngre barnens avdelning saknar förskollärare. Den pedagogiska dokumentationen av förskolans arbete bör få högre prioritet för att synliggöra lärandeprocessen för barn och vuxna. De yngre barnen kan i större utsträckning få möjligheter att få förståelse för hur de kan påverka sin dag på förskolan.

2 2(5) Läroplan för förskolan Under varje rubrik i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) finns ett antal mål som förskolan ska sträva efter att nå, dessutom finns riktlinjer som anger det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget. Vid besöken observeras hur förskolan arbetar utifrån mål och riktlinjer. Normer och värden Det är en respektfull, förtroendeingivande och familjär stämning på förskolan. Förskolan ses som en helhet, alla känner varandra och värnar om att alla ska ha det bra. Barnen är sedda och blir lyssnade till. Samtalstonen är lågmäld och trevlig och barnen blir bemötta utifrån sina egna förutsättningar. Regler och rutiner är väl förankrade i barngruppen. Barnen tar ansvar både enskilt och i grupp för att det ska städas och se trevligt ut efter avslutade aktiviteter. Det finns mycket glädje och omtanke om varandra på förskolan. De äldre barnen visar de yngre barnen respekt samt hjälper och stöttar vid behov. Eftersom förskolan Lupinen är ett föräldrakooperativ är föräldragruppen väl insatt och delaktig i förskolans verksamhet. Utveckling och lärande Barnen har stort inflytande på den verksamhet som bedrivs på Lupinen och de flesta aktiviteterna är baserade på barnens intresse. Förskolans lokaler och inredning är väl anpassade för att tillgodose barnens behov. Det finns många olika aktivitetshörnor som på ett tydligt sätt signalerar vad de är till för. Möbleringen som ger ett luftigt intryck hjälper också till så att material blir väl synligt och stimulerar barnen till att pröva och testa olika aktiviteter. Det finns ett stort utbud av material så som spel, pussel, böcker och små lärande vrår med uppsorterat och fint presenterat material. Allt är stukturerat utifrån inspiration av montessoripedagogiken vilket också kräver att barn och vuxna tar ansvar för att regler och rutiner följs. Det finns en ateljé där barnens kreativitet utmanas av många olika sorters material och former av verktyg som inspirerar till att testa och pröva sina teorier. Här finns också utrymme för att saker kan få stå framme och stimulera till vidare utveckling av barnens forskande. Förskolan som är i två plan har ett stort allrum i bottenvåningen, detta används vid lugnare aktiviteter och lärande. I rummet finns böcker och material där barnen själva eller med hjälp av någon pedagog ska kunna hitta fakta i olika ämnen. Rummet används även vid olika samlingar. Montessorimaterial används oftast i individuell träning men på Lupinen ser vi även vid flera tillfällen hur barnen samarbetar i mindre grupper på ett utvecklande och lärande sätt. Variationen av material för skapande är bra för samtliga åldrar men större tillit till de yngre barnens kompetens bör utvecklas hos pedagogerna. Det förekommer ofta både spontana men också planerade sångsamlingar och en gång i veckan har alla barn en gemensam sångsamling. Pedagogerna tränar barnen i musik och rytmik med hjälp av olika instrument som är mer eller mindre avancerade. Ukulele är ett instrument

3 3(5) som barnen har tillgång till och som är uppskattat. Musiken har stor betydelse och det går inte att ta miste på den glädje både barn och vuxna känner för att få sjunga och spela tillsammans. Måltiderna är en av dagens mest lärande och utvärderande stunder. Tid ges för varje barn att bli sett och hört. Det är fina lärande och analyserande samtal i lågmäld samtalston. Vid dessa stunder avhandlas det mesta som skett och sker under dagen. Pedagogerna är måna om att barnen får bli lyssnade till och att samtalet alltid får ta tid oavsett barnets ålder och mognad. På ett lekfullt sätt tränas barnen i det engelska språket. Barns inflytande Barnen är väldigt självständiga och ges stor frihet att påverka sin dag på förskolan. I alla förekommande aktiviteter är barnen delaktiga och får själva försöka, pedagogerna finns i närheten av barnen som ges ett stort förtroende. De vuxna lämnar ofta över ansvaret i olika vardagsrutiner till barnen för att stärka deras självkänsla men också ur ett lärande perspektiv. Även om montessorimaterial kan tyckas styrande så får barnen möjligheter att själva avgöra vad de vill arbeta med. Barnen väljer större delen av dagen vad de vill göra och med vem. Barnens förhållningssätt mot varandra är försynt oavsett ålder och mognad, vilket innebär att åsikter och tankar tas på allvar och respekteras. De yngre barnen kan i större utsträckning få möjligheter att få förståelse för hur de kan påverka sin dag på förskolan. Förskola och hem Eftersom Lupinen är ett föräldrakooperativ så är föräldrarna väl insatta i förskolans verksamhet. Grunden för samverkan mellan pedagogerna och föräldrarna är den dagliga kontakten vid lämningar och hämtningar. Vid de tillfällen då något speciellt ska ske utanför den ordinarie planeringen, informeras föräldrarna om detta via anslag i barnens hallar eller genom lappar i barnens fack. Information lämnas också via e-post. Styrelse- och föreningsmöten genomför med jämna mellanrum under året, vid dessa tillfällen är förskolechefen närvarande. En gång per termin genomförs utvecklingssamtal. Olika traditionella familjesammankoster äger rum under året. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Barnen går i allmänhet till olika skolor och på grund av detta så har förskolan inte byggt upp något samarbete med någon speciell skola. Det är föräldrarna som har kontakt med skolan och som ansvarar för inskolningen till förskoleklass. Efter samtal med föräldrarna tar pedagogerna telefonkontakt med den skola som barnet ska börja i. Uppföljning, utvärdering och utveckling Pedagogernas planeringstid är inte schemalagd utan anpassas efter verksamheten och är flexibel.

4 4(5) Var tredje vecka har personalgruppen personalmöten vilka kan innehålla både praktiska och teoretiska bitar som är aktuella i Lupinens verksamhet. Den pedagogiska dokumentationen av förskolans arbete bör få högre prioritet för att synliggöra lärandeprocessen för barn och vuxna. Under måltiderna utvärderas genomförda aktiviteter. Mål för förskolan i Täby kommuns verksamhetsplan 2012 Målen bedöms i en fyrgradig skala enligt bifogade kriterier Förskolan främjar lek, kreativitet och lärande i samspel mellan vuxna och barn. 3,8 Förskolan erbjuder barnen möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter för att kunna påverka sin situation. 3,8 Förskolans pedagogiska verksamhet dokumenteras kontinuerligt och systematiskt. 3,4 Förskolan erbjuder barnen en vistelsetid med väl avvägd dagsrytm och miljö. 4,0 Charlotte Bergh Tillsynsansvarig pedagog

5 5(5) Kriterier för bedömning av målen för förskolan i Täby kommuns verksamhetsplan 2012 Förskolan främjar lek, kreativitet och lärande i samspel mellan vuxna och barn. Förskolan erbjuder en miljö som utmanar och lockar till lek och lärande. Förskolan präglas av ett medvetet bruk av leken och det finns en ömsesidig respekt mellan vuxna och barn. De vuxna samspelar med barnen i syfte att ge förutsättningar för utveckling och lärande. De vuxna är medvetna om att det är en känslig balans mellan barnets önskan om att själv upptäcka och att som vuxen uppmuntra barn till fortsatt lärande och reflektion. De vuxna observerar och dokumenterar så väl enskilda barn som barngrupper och tar reda på vilka behov och intressen barnen själva på olika sätt ger uttryck för. Förskolan erbjuder barnen möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter för att kunna påverka sin situation. Barnens uppfattningar, idéer och behov respekteras i samspel mellan vuxna och barn. Barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och får därmed möjlighet att påverka sin situation. Förskolan erbjuder barnen möjlighet att utveckla förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan. Genom att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande får barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. De vuxna ger barnen en tydlig återkoppling på barnens synpunkter och hur dessa påverkar verksamhetens utformning. Förskolans pedagogiska verksamhet dokumenteras kontinuerligt och systematiskt. Förskolan följer, dokumenterar och analyserar alla barns lärande och utveckling. Förskolan har system för uppföljning och utvärdering av verksamhetens måluppfyllelse och kvalité. Pedagogisk dokumentation används som ett kollektivt arbetsverktyg som synliggör och granskar det egna arbetet och bygger på gemensam reflektion. Alla i arbetslaget är delaktiga i och har kompetens för utvärdering och analys samt medverkar i verksamhetens förbättringsåtgärder. Barn och föräldrar är delaktiga i utvärdering och deras åsikter tas till vara. Förskolan erbjuder barnen en vistelsetid med väl avvägd dagsrytm och miljö. Omvårdnad och omsorg vägs samman i både inne- och uteaktiviteter på ett balanserat sätt. Förskolan utmärks av en lugn atmosfär grundad på respekt och intresse för barnens behov och idéer. Förskolan främjar en hälsosam livsstil och bra matvanor hos barnen. Förskolan har balans, struktur och flexibilitet i övergångar mellan olika aktiviteter och situationer. Planering för barnens individuella och gemensamma behov och intressen ingår i det dagliga arbetet.

Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun

Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun Susanne Arvidsson Marianne Taxèn Vecka 41,42 2011 Nacka Nacka Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE

Läs mer

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Innehållsförteckning Verksamhetsidé... 2 Verksamhetsplan för Verbala Stigar Förskolor AB... 3 Normer & Värden... 3 Utveckling & Lärande... 4 Barns inflytande...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Biets förskola

Kvalitetsredovisning 2009 Biets förskola Kvalitetsredovisning 2009 Biets förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Gun Åslund Biträdande rektor Innehåll 1 UNDERLAG OCH RUTINER FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN 5 2 ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14!

Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14! 1 ( 8) Datum 2014-09-03 Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN RÄVGÅRDEN ÅR 2014 2010-03-08 Rev. 2013-04-03 Rev.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola! Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2014/2015 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats,

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer