Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret"

Transkript

1 Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö 98 reviderad 2010) Förskolor skall kännetecknas av trygghet och delaktighet Andelen barn som är trygga i förskolan skall öka. Utgångsvärde är 90 % %, % och % trygga barn. Arbeta med tydlighet. Vårdnadshavare måste få insyn, bjudas in till delaktighet. Arbeta med förhållningssätt och bemötande. Pedagogerna skall känna sig trygga i sina yrkesroller och veta vad som förväntas och känna sig säker i det man gör. Vi på planerar verksamheten för att på bästa sätt lägga grunden för barns livslånga lärande, trygghet och demokrati. Vi arbetar utifrån ett genusperspektiv där alla i förskolan ska ha samma möjligheter att påverka. Vi planerar barnens lekar så att det blir lika mellan könen. Vi arbetar för att barnen på har en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Vi samtalar dagligen med barnen om hur de upplever sin avdelning/aktiviteter och ger de möjlighet till inflytande. Dessutom verkar vi för att vi har dagliga rutiner som ger struktur åt vardagen och hjälper oss att känna igen oss. Vi har arbetat med SET, känslor, att barnen ska utveckla empati och hjälpa varandra t.ex. genom att trösta varandra om någon är ledsen. Vi har också samarbetsövningar/lekar med barnen. Vi lyfter barnens styrkor genom att uppmuntra dem. Att finnas som stöd och hjälpa barnen att lösa konflikter själva, i den mån det går. Att vi som pedagoger är goda förebilder genom att visa respekt och öppenhet inför olikheter.

2 Barnen har blivit bättre på att samarbeta samt att ta hand om sig själv och sin omgivning, att dela med sig, turtagning och att lyssna på varandra. Barnen har visat stort intresse för olika kulturer när vi arbetat med kulturell mångfald i ett internationaliserat samhälle. Vi har genom detta märkt att barnens sociala utveckling har stärkts. Barnen har visat stort intresse för vårt arbete med det mångkulturella. Vi ser att barnen känner sig trygga med oss pedagoger och med barngruppen, vi har även fått detta bekräftat av föräldrar. Vi har konstaterat att en stimulerande, lärorik, rolig verksamhet ger oss en harmonisk grupp där barnen trivs med varandra och med oss vuxna. Att fortsätta arbeta med kulturell mångfald i ett internationaliserat samhälle, samt att kontinuerligt arbeta med demokrati, språket, trygghet. Att fortsätta vara engagerade och närvarande i vårt förhållningssätt till barnen, och att alltid finnas tillhands när barnen behöver en vuxen persons stöd. Att vi pedagoger är goda förebilder genom att visa respekt och öppenhet inför olikheter. Att alla barn blir sedda och uppmärksammade varje dag. Vi kommer att fortsätta träna i att tala inför en grupp och att lyssna på varandra, koncentration, turtagning. Det är också viktigt att vi har rutiner och följer dem tex samling, vila. 1.2 Utveckling och lärande. Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. (Lpfö 98 reviderad 2010)

3 Förskolor ska ge barn kunskap som ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Andelen barn som stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar skall öka. Förskolans arbete ska innebära att andelen barn som är väl förberedda för övergången till förskoleklass skall öka. Ha en bra kommunikation med vårdnadshavare om barnet. Varje barn har en IUP som upprättas med vårdnadshavare. Skapa miljöer som stimulerar till lust och lärande. Planera verksamheten utifrån barnens intressen, kompetenser och behov. Vara en närvarande, engagerad, nyfiken, lyhörd och empatisk pedagog. Under vårterminen har Västra skogens förskola haft fokus på kulturell mångfald i ett internationaliserat samhälle med syfte att utveckla sin egen och andras kulturella identitet. Vi på rönnbäret har anpassat och arbetat med detta projekt efter barnens ålder, intresse och förmåga. Eftersom projektet var så populärt hos barnen så har vi tänkt fortsätta arbeta med det, och utveckla det. Vi har haft gymnastik 1 gång varannan vecka, hemliga påsen, barnen tar med en bok hemifrån som de får berätta om för de andra barnen, och som en pedagog läser. På har vi även ett litet projekt leken då barnen har visat intresse för bygglek. Vi har arbetat i mindre grupper. Inspirerande miljö, material placerat tillgängligt på barnens nivå så att de kan ta material själva. Barnen har visat stort intresse av att lära sig flaggor, titta på kartan var länderna ligger. Barnen lärde sig också att räkna och sjunga på olika språk. Barnen var stolta över vad de lärt sig, samt att de upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Barnen har blivit mer självständiga och mer delaktiga i verksamheten.

4 Vi kommer att arbeta mer med språket genom att fortsätta använda hemliga påsen, sjunga, lära barnen nya rim och ramsor. Detta för att barnen ska utveckla sitt ord- och begrepps- förråd, lära sig att återberätta. Vi ska även använda oss av SET (social emotionell träning) att lära barnen hantera sina känslor, öka sin självkännedom, empati, och lära sig hur man fungerar i grupp. Vårt mål är att alla barn ska känna sig trygga och välkomna när de kommer till förskolan. Genom att vara engagerade och närvarande i vårt förhållningssätt till barnen, och att finnas till tillhands när barnen behöver en vuxen persons stöd. Fortsätta utveckla miljön efter barnens intressen. Arbeta med barnen i mindre grupper. Barns inflytande. I förskolan läggs grunden för att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. (Lpfö 98 reviderad 2010) Entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser, så som kreativitet, nyfikenhet och samarbetsförmåga ska utvecklas och löpa som en röd tråd i förskolorna. Andelen föräldrar som tycker att deras barns tankar och idéer tas tillvara skall öka. Enhetens mål/åtgärder 2012: Att bli bättre på att kommunicera med familjerna, bygga förtroenden och kunna tala om vår verksamhet. Stärka yrkesrollen hos pedagogerna. Att på ett tydligt sätt, på varje avdelning visa, hur vi gör för att t ex. ta tillvara barnens tankar och idéer, med bilder i vardagen för att förtydliga det som inte når ut till vårdnadshavarna. Att ta tillvara på barnens förslag, och om vi ser att barnen är intresserade av något speciellt så byter vi ut och förnyar material och rummets utformning. Barnen får möjlighet att själva påbörja och avsluta en aktivitet. Med stöd från oss pedagoger ansvarar barnen över att lämna efter sig en lika inbjudande miljö som det var när de kom. På samlingen får barnen själva välja sånger eller böcker i den mån det går. Barnen ska ha rätt till en lugn och ostörd lekmiljö.

5 Barnen har blivit bättre på att samarbeta samt att ta hand om sig själv och sin omgivning. Barnen växer och känner sig betydelsefulla och man märker att de blir säkrare på sig själva. Arbeta mer i mindre grupper så att man lär känna varje barn och ser deras behov, på detta sätt inspirera och observera varje barns utveckling och intresse. Förskola och hem Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. (Lpfö 98 reviderad 2010) Nämnden inriktningsmål: Förskolorna ska vara attraktiva för barn och föräldrar. Andelen föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola ska öka. Arbeta för tydligare förväntningar. Daglig kontakt med vårdnadshavare för att ge och få information som är viktig för barnen. Föräldramöte en gång per termin där vi presenterar verksamhetens arbete. Utvecklingssamtal en gång per termin, då man har ett samtal om barnets trivsel och utveckling på förskolan. Föräldraråd 2 gånger per termin. Informationsbrev varje månad där man kan läsa om aktuella händelser i verksamheten.

6 Föräldrarna känner delaktighet och insyn i barnets tid på förskolan, samt att de får information från föräldrarådsrepresentanter. Ge föräldrarna information i god tid, samt att vara tydlig i den dagliga kontakten. Likabehandlingsplan Med begreppet likabehandling menas att alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock inte alltid att alla barn skall behandlas lika. I förskolor är det nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling. Andelen föräldrar som tycker att personalen är goda förebilder för deras barn i förskolan ska öka. Att öka medvetenheten kring likabehandling. Att bygga upp goda och bra relationer med barn och vårdnadshavare för att bli en god förebild för barnen, som visar respekt, lyssnar och finns till hands. Att arbeta i team för det pedagogiska uppdraget och ha fokus på rätt saker. Arbeta utifrån arbetsklimatsdeklarationen. Vi kommer att arbeta med tema lika-olika, att barnen lär sig att respektera varandras olikheter. Att vi i vardagen ser alla barns rättigheter och inflytande i verksamheten.

7 Barnen har blivit bättre på att förstå varandras olikheter. Barngruppen har blivit mer harmonisk och stabil. Att vi pedagoger föregår med gott exempel, är bra förebilder. Att barnen ska känna sig stolta för sitt ursprung. Att alla har lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion.

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer